Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 430 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.375

Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 5.§)
Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo saimnieciskā gada pārskatu (turpmāk – pārskats), un saimnieciskā gada pārskata apjomu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz nodokļu ieņēmumu norādīšanu pārskatā saskaņā ar uzkrāšanas principu.

II. Pārskata sagatavošana un tā saturs

3. Pārskatu sagatavo:

3.1. norādot finanšu informāciju saskaņā ar uzkrāšanas principu;

3.2. norādot budžeta izpildes informāciju saskaņā ar naudas plūsmas principu un uzkrāšanas principu;

3.3. kā valsts un pašvaldību budžetu un Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites konsolidēto pārskatu, izmantojot šādus konsolidācijas veidus:

3.3.1. summēšana – pārskatu apvienošana, summējot visus pārskatos minētos rādītājus un veidojot pārskatu kopsavilkumus;

3.3.2. savstarpējo darījumu vai atlikumu (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa) izslēgšana, kas veikta starp konsolidācijā iesaistītajiem institucionālajiem sektoriem, veidojot pārskatu kopsavilkumus. Darījumus un atlikumus izslēdz, ievērojot mazākuma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

4. Pārskatu sagatavo, pamatojoties uz valsts un pašvaldību budžetu izpildes, kā arī valsts un pašvaldību budžetu un Valsts kases valsts budžeta (turpmāk – valsts budžeta finanšu uzskaite) datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvo aktu prasībām budžeta un grāmatvedības jomā.

5. Ja finanšu pārskatu posteņu (turpmāk – postenis) atzīšanā, novērtējumā, izklāstā vai norādīšanā ir būtiskas kļūdas, šo kļūdu labojumu ietver kā darījumu pārskata perioda finanšu pārskatā un pie pārskata sniedz tā skaidrojumu. Kļūda ir uzskatāma par būtisku, ja tās neatklāšana varētu ietekmēt finanšu pārskata lietotāju pieņemtos lēmumus. Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa lieluma un rakstura. Lai noteiktu, vai postenis vai posteņu apvienotā summa ir būtiska, novērtē posteņa raksturu un lielumu vienlaikus.

6. Kvalitatīvais raksturojums nosaka pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu tās lietotājiem. Informācijai jābūt saprotamai, nozīmīgai, ticamai un salīdzināmai.

7. Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja pārskatu sagatavo pirmo reizi.

8. Pārskatu sagatavo atbilstoši darbības turpināšanas principam.

9. Pārskatā atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura un satura.

10. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā. Šādā gadījumā pārskata pielikumos norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.

11. Pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

12. Pārskatā iekļauti:

12.1. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatu dati;

12.2. pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu (turpmāk – pašvaldību budžeta iestādes) gada pārskatu dati.

13. Apvienojot (konsolidējot) finanšu pārskatus, par pamatu ņem katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības iesniegto finanšu pārskatu un valsts budžeta finanšu uzskaites pārskatu.

14. Konsolidācijā iekļautos finanšu pārskatus sagatavo pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu.

15. Lai sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu, lieto vienotu grāmatvedības kontu plānu un pamatprincipus gan ministriju un centrālo valsts iestāžu, gan pašvaldību budžetu finanšu pārskatu sagatavošanā.

16. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskatu posteņus.

17. Apvienojot (konsolidējot) budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības iesniegto budžeta izpildes pārskatu.

18. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē atbilstoši budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus. Attiecīgā budžeta veida izpildes konsolidētā pārskata sagatavošanas gaitā izslēdz transfertus, kurus viens budžeta izpildītājs ir pārskaitījis citam konsolidācijā iesaistītajam budžeta izpildītājam.

19. Pārskatu sagatavo un paraksta trijos eksemplāros (pārskata eksemplāru skaits un to identiskuma atruna attiecas tikai uz papīra formā sagatavotajiem pārskatiem):

19.1. viens eksemplārs – Valsts kontrolei;

19.2. viens eksemplārs – Ministru kabinetam;

19.3. viens eksemplārs – Finanšu ministrijai.

20. Pārskats sastāv no budžetu izpildes pārskata veidlapām atbilstoši šo noteikumu 21.1.apakšpunktam un finanšu pārskata veidlapām atbilstoši šo noteikumu 21.2. un 21.6.apakšpunktam, kā arī Finanšu ministrijas vadības ziņojuma par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (turpmāk – ziņojums) un pārskata skaidrojumiem. Finanšu ministrs un Valsts kases pārvaldnieks paraksta vadības ziņojumu, pārskatu "Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance saimnieciskā gada 31. decembrī" un pārskatu "Konsolidētā kopbudžeta izpilde saimnieciskajā gadā".

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

21. Pārskatā saskaņā ar šo noteikumu pielikumiem iekļauj šādas pārskata veidlapas:

21.1. pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) un tā pielikumi:

21.1.1. valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 1. pielikumu);

21.1.2. valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (3.pielikums);

21.1.3. valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.4. valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.5. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.6. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.7. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.8. valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.9. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.10. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.11. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.12. valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.13. valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms (5.pielikums);

21.1.14. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.15. no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.16. pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (saskaņā ar 1. pielikumu);

21.1.17. kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.18. kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.19. kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 4.pielikumu);

21.1.20. valsts budžeta likumā noteiktās mērķdotācijas pašvaldībām saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 13. pielikumu);

21.1.21. valsts budžeta likumā noteiktie valsts izsniegtie galvojumi saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 14. pielikumu);

21.2. valsts konsolidētā grāmatvedības bilance saimnieciskā gada 31.decembrī (saskaņā ar 7.pielikumu) un tās pielikumi:

21.2.1. valsts konsolidētais finansiālās darbības pārskats saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 8. pielikumu);

21.2.2. valsts konsolidētais naudas plūsmas pārskats saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 9. pielikumu);

21.2.3. valsts konsolidētais pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 10. pielikumu);

21.3. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

21.4. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

21.5. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

21.6. pārskats par valsts konsolidēto parādu saimnieciskā gada 31.decembrī (11.pielikums) un tā pielikumi:

21.6.1. pārskats par valsts parādu saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 12.pielikumu);

21.6.2. pārskats par pašvaldību parādu saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 12.pielikumu).

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

22. Katrā pārskatā norāda:

22.1. institucionālā sektora iedalījumu – valsts vai pašvaldību sektors;

22.2. informāciju, vai pārskats ir kopsavilkums vai konsolidētais pārskats;

22.3. pārskata datumu vai attiecīgajai pārskata sastāvdaļai atbilstošu laikposmu;

22.4. lietoto valūtu – euro;

22.5. norādīto skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās bez decimāldaļām;

22.6. lietotās valūtas noapaļošanas pakāpi – euro vai tūkstoš euro.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

23. Izvērtējot notikumu būtiskumu, ziņojumā norāda:

23.1. galvenos notikumus, kas ietekmējuši valsts un pašvaldību budžetus saimnieciskajā gadā;

23.2. pārmaiņas valsts un pašvaldību budžetos un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

23.3. paredzamos notikumus, kas varētu ietekmēt valsts un pašvaldību budžetus nākotnē.

24. Lai pārskata lietotāji vieglāk izprastu pārskatu veidlapās ietverto informāciju, pārskatam pievieno grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu un šādus pārskata skaidrojumus:

24.1. skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi;

24.2. skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi;

24.3. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.4. skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi;

24.5. skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei;

24.6. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.7. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.8. skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu;

24.9. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.10. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.11. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.12. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.13. skaidrojums valsts konsolidētajam finansiālās darbības pārskatam;

24.14. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.15. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.16. skaidrojums valsts konsolidētajam naudas plūsmas pārskatam;

24.17. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.18. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.19. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.20. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107);

24.21. (svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107).

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

25. Šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētā pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par nodokļu parādiem, pārmaksām un atmaksām. Skaidrojumam pievieno:

25.1. informāciju par nodokļu parādu struktūras izmaiņām saimnieciskā gadā, norādot kopējo parādu summu pārskata perioda beigās un iepriekšējā pārskata perioda beigās, tai skaitā piedzenamos aktuālos parādus un termiņu pagarinājumus pa nodokļu veidiem (tūkstošos euro);

25.2. informāciju par valsts budžeta parādniekiem, kuru kopējā aktuālā parādu summa uz saimnieciskā gada 31. decembri pārsniedz 1 milj. valūtas vienību, norādot nodokļu maksātāja nosaukumu un aktuālo parādu kopsummas (tūkstošos euro);

25.3. kopsavilkumu par budžeta maksājumu parādiem saimnieciskā gada 31. decembrī, norādot kopējo parāda summu, tai skaitā pamatparādu un nokavējuma naudu (tūkstošos euro);

25.4. kopsavilkumu par nodokļu pārmaksas un atmaksas summām saimnieciskajā gadā (tūkstošos euro);

25.5. informāciju par likvidēto nodokļu maksātāju – juridisko personu kopējo parādu summām saimnieciskā gada 31. decembrī un iepriekšējā saimnieciskā gada 31. decembrī (tūkstošos euro);

25.6. skaidrojumu informācijai par nodokļu parādiem, nodokļu pārmaksām un nedzēsto nodokļu parādu kopsummām (tūkstošos euro).

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

III. Finanšu pārskatu sagatavošana

26. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētajā pārskatā un tā pielikumos:

26.1. ailē "Saimnieciskā gada plāns/apstiprināts" norāda sākotnējo plānu:

26.1.1. valsts pamatbudžetam un speciālajam budžetam – likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteikto rādītāju apmēru;

26.1.2. pašvaldību budžetam – saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldību budžetos sākotnēji apstiprinātos rādītāju apmērus;

26.2. ailē "Saimnieciskā gada plāns/ar izmaiņām" norāda saimnieciskā gada beigās aktuālo (precizēto) plānu:

26.2.1. valsts pamatbudžetam un speciālajam budžetam – likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto apropriācijas summu, ņemot vērā ar Ministru kabineta un finanšu ministra rīkojumiem un likumā par valsts budžetu attiecīgajam saimnieciskajam gadam veiktās izmaiņas;

26.2.2. pašvaldību budžetam – norāda saimnieciskā gada beigās precizēto plānu;

26.3. ailē "Naudas plūsma" norāda atbilstošo rādītāju grāmatvedības uzskaites datus saskaņā ar naudas plūsmas principu;

26.4. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda atbilstošo rādītāju grāmatvedības uzskaites datus saskaņā ar uzkrāšanas principu;

26.5. ailē "saimnieciskajā gadā" norāda atbilstošo rādītāju datus saimnieciskajā gadā;

26.6. ailē "iepriekšējā saimnieciskajā gadā" norāda atbilstošo rādītāju datus iepriekšējā saimnieciskajā gadā.

27. Šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.1.6., 21.1.7., 21.1.8., 21.1.9., 21.1.10., 21.1.11., 21.1.12., 21.1.13., 21.1.14., 21.1.15., 21.1.16., 21.1.17., 21.1.18. un 21.1.19.apakšpunktā minētajos pārskata pielikumos ailē "Rādītāji" norāda budžetu ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas koda, grupas vai apakšgrupas nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām.

28. Šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.1.6., 21.1.7., 21.1.8., 21.1.9., 21.1.10., 21.1.11., 21.1.12., 21.1.13., 21.1.14., 21.1.15., 21.1.16., 21.1.17., 21.1.18. un 21.1.19.apakšpunktā minētajos pārskata pielikumos ailē "Klasifikācijas kods" norāda budžetu izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām.

29. Šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.6., 21.1.9., 21.1.10., 21.1.13., 21.1.14. un 21.1.15.apakšpunktā minētajos pārskata pielikumos:

29.1. ailē "Klasifikācijas kods" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu;

29.2. ailē "Rādītāji" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes koda nosaukumu saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu.

30. Šo noteikumu 21.1.5., 21.1.6., 21.1.7., 21.1.8., 21.1.9., 21.1.10., 21.1.11., 21.1.12., 21.1.13., 21.1.14. un 21.1.15.apakšpunktā minētajos pārskata pielikumos ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda attiecīgā valsts budžeta veida saimnieciskā gada tāmes datus.

31. Šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajā pārskatā un tā pielikumos:

31.1. ailē "Rādītāji" norāda atbilstošā rādītāja nosaukumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem;

31.2. ailē "Pārskata perioda beigās" norāda atbilstošo rādītāju atlikumus saimnieciskā gada beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem;

31.3. ailē "Pārskata perioda sākumā" norāda grāmatvedības uzskaites datus atbilstoši iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata ailē "Pārskata perioda beigās" norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

32. Šo noteikumu 21.2.1. un 21.2.2. apakšpunktā minētajā pārskatā:

32.1. ailē "Kods" norāda rindas kodu atbilstoši normatīvajos aktos par pārskatiem noteiktajiem rādītāju kodiem;

32.2. ailē "Rādītāji" norāda rādītāja nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos par pārskatiem noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

32.3. ailē "Pārskata periods" norāda atbilstošo rādītāju grāmatvedības uzskaites datus par saimniecisko gadu;

32.4. ailē "Iepriekšējais pārskata periods" norāda atbilstošo rādītāju grāmatvedības uzskaites datus par iepriekšējo saimniecisko gadu.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

33. Šo noteikumu 21.6.apakšpunktā minētajā pārskatā un tā pielikumos:

33.1. rindā "Valsts parāds" norāda valsts struktūru parādu, izņemot institucionālā sektora veidus S130130 "Valsts struktūru kontrolēti un finansēti komersanti" un S130140 "Vispārējās valdības sektora sarakstā pie valsts struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes";

33.2. rindā "Pašvaldību parāds" norāda pašvaldību struktūru parādu, izņemot institucionālā sektora veidus S130330 "Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti" un S130340 "Vispārējās valdības sektora sarakstā pie pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes".

34. Pārskatā par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) norāda informāciju par valsts un pašvaldību konsolidēto kopbudžetu. Veicot konsolidāciju, izslēdz attiecīgos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas posteņus atbilstoši naudas plūsmai.

35. Pārskatā "Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde saimnieciskajā gadā" (saskaņā ar 1. pielikumu) norāda konsolidētos datus par valsts budžeta izpildi, ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.533 redakcijā)

36. Pārskatā "Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā" (3.pielikums):

36.1. norāda informāciju par valsts konsolidētā budžeta izpildi, neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi;

36.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

36.3. sadaļas "Procentos no IKP" rindu "Valsts budžeta ieņēmumi", "Valsts budžeta izdevumi" un "Valsts budžeta finansiālā bilance" ailēs datus norāda procentos;

36.4. rindā "IKP milj. euro" norāda iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās miljonos euro.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

37. Sagatavojot pārskatu atbilstoši 4.pielikumam, ievēro šādas prasības:

37.1. pārskatā "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums saimnieciskajā gadā":

37.1.1. norāda informāciju atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidētajiem ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu un kopsavilkumu pa ministriju un centrālo iestāžu ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu šādā sadalījumā:

37.1.1.1. valsts pamatfunkciju īstenošanai;

37.1.1.2. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;

37.1.2. datus norāda ailē "Saimnieciskā gada plāns" un "Naudas plūsma" atbilstoši šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.apakšpunktam;

37.2. pārskatā "Valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā":

37.2.1. norāda informāciju atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam un iepriekšējam saimnieciskajam gadam noteiktajai struktūrai par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts pamatbudžetā iemaksājamām nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām darbībām un informāciju par valsts speciālā budžeta ieņēmumiem saimnieciskajā gadā;

37.2.2. datus norāda ailē "Saimnieciskā gada plāns" un "Naudas plūsma";

37.3. pārskatā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā":

37.3.1. norāda konsolidētos valsts pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam un iepriekšējam saimnieciskajam gadam noteiktajai struktūrai;

37.3.2. datus norāda ailē "Saimnieciskā gada plāns" un "Naudas plūsma" atbilstoši šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.apakšpunktam;

37.4. pārskatā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā" un "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā":

37.4.1. norāda valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa programmām un apakšprogrammām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam un iepriekšējam saimnieciskajam gadam noteiktajai struktūrai;

37.4.2. ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam nav noteikta programma vai apakšprogramma, kas bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas vai apakšprogrammas izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam noteiktajai struktūrai;

37.4.3. sadaļas "Finansēšana" finansēšanas kategorijām datus nenorāda ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa";

37.4.4. datus norāda visās pielikumā noteiktajās ailēs atbilstoši šo noteikumu 26., 27., 28., 29. un 30.punktam;

37.5. pārskatā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā" un "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā":

37.5.1. norāda informāciju par konsolidētajiem valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visas koda zīmes atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām);

37.5.2. sadaļas "Finansēšana" finansēšanas kategorijām datus nenorāda ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa";

37.5.3. datus norāda visās pielikumā noteiktajās ailēs atbilstoši šo noteikumu 26., 27., 28. un 30.punktam;

37.6. pārskatā "Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā" un "Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā":

37.6.1. norāda informāciju par konsolidētajiem valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām budžetu izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām);

37.6.2. datus norāda visās pielikumā noteiktajās ailēs atbilstoši šo noteikumu 26., 27., 28. un 30.punktam;

37.7. pārskatā "Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā" un "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā" norāda datus par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumiem un dāvinājumiem un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumiem un izdevumiem:

37.7.1. kopsavilkuma informāciju par:

37.7.1.1. ieņēmumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai (norāda visās koda zīmēs);

37.7.1.2. izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs);

37.7.1.3. izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs);

37.7.1.4. finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai (norāda piecās koda zīmēs);

37.7.2. norāda informāciju sadalījumā pa katras ministrijas un centrālās valsts iestādes ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ekonomiskajām kategorijām (divās zīmēs) un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai (norāda piecās koda zīmēs);

37.7.3. sadaļas "Finansēšana" finansēšanas kategorijām datus nenorāda ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa";

37.7.4. datus norāda ailē "Apstiprināts tāmē gadam", "Naudas plūsma" un "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" atbilstoši šo noteikumu 26.3. un 26.4.apakšpunktam un 29. un 30.punktam;

37.8. pārskatā "Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā", "Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimnieciskajā gadā" un "Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā":

37.8.1. norāda par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:

37.8.1.1. ieņēmumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai (norāda visās koda zīmēs);

37.8.1.2. izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs);

37.8.1.3. izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs);

37.8.1.4. finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai (norāda piecās koda zīmēs);

37.8.2. sadaļas "Finansēšana" finansēšanas kategorijām datus nenorāda ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa";

37.8.3. datus norāda ailē "Saimnieciskā gada plāns", "Naudas plūsma" un "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" atbilstoši šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3. un 26.4.apakšpunktam.

38. Pārskatā "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms" (5.pielikums) norāda informāciju par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ilgtermiņa saistību plānu un izpildi saimnieciskajam gadam un plānotajām saistībām nākotnē atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

39. Pārskatā "Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)" (saskaņā ar 1. pielikums) norāda konsolidētos datus par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

40. Pārskatā "Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance saimnieciskā gada 31. decembrī" (7. pielikums):

40.1. pēc stāvokļa noteiktā datumā norāda bilances aktīvu un pasīvu apmēru un zembilances nomāto aktīvu, zembilances aktīvu un zembilances pasīvu apmēru;

40.2. bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā – "Pašu kapitāls", "Uzkrājumi" un "Kreditori";

40.3. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu;

40.4. pārskati "Valsts budžeta finanšu uzskaites bilance saimnieciskā gada 31. decembrī" un "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves bilance saimnieciskā gada 31. decembrī" ir neatņemama Valsts konsolidētās grāmatvedības bilances sastāvdaļa.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

41. Pārskatā "Valsts konsolidētais finansiālās darbības pārskats saimnieciskajā gadā" (saskaņā ar 8.pielikumu) norāda datus atbilstoši šo noteikumu 32.punktā minētajai informācijai.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

42. Pārskatā "Valsts konsolidētais naudas plūsmas pārskats saimnieciskajā gadā" (saskaņā ar 9. pielikumu) papildus šo noteikumu 32. punktā minētajai informācijai norāda šādus datus:

42.1. rindās "A1.7. Aizdevumu atmaksa", "A2.10. Aizdevumu izsniegšana", "III. Naudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem", "D.1. Ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem" un "D.2. Izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem" norāda tikai valsts budžeta finanšu uzskaites datus;

42.2. rindās "C1.2. Aizdevumu atmaksa" un "C2.2. Aizdevumu izsniegšana" norāda tikai ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību grāmatvedības uzskaites datus.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

43. Pārskatā "Valsts konsolidētais pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā" (saskaņā ar 10.pielikumu):

43.1. norāda datus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna kontu grupas "Pašu kapitāls" līmenim, detalizējot datus līdz atbilstošajam kontam;

43.2. papildus šo noteikumu 31.punktā minētajai informācijai sniedz šādus datus:

43.2.1. ailē "Palielinājums (+)" norāda attiecīgā konta palielinājumu (kredīta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

43.2.2. ailē "Samazinājums (–)" norāda attiecīgā konta samazinājumu (debeta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

43.2.3. ailē "Pārvietošana starp kontu grupas "Pašu kapitāls" kontu līmeņiem (+,–)" norāda datu pārgrāmatošanu pārskata periodā starp kontu grupas "Pašu kapitāls" kontu līmeņiem;

43.2.4. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda konta izmaiņas, ja pārskata periodā notikusi iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija;

43.3. iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultātā neveic korekcijas par atklātajām kļūdām, kas attiecas uz iepriekšējo gadu budžetu izpildes rezultātu.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

44. Pārskatā par valsts konsolidēto parādu saimnieciskā gada 31.decembrī (11.pielikums):

44.1. norāda informāciju par konsolidēto valsts un pašvaldību budžetu parādu uzskaites vērtībā un nominālvērtībā, atsevišķi norādot iekšējo un ārējo parādu pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā;

44.2. pārskata rindās papildus šo noteikumu 33.punktā minētajai informācijai norāda šādus datus:

44.2.1. rindā "III. Kopā valsts un pašvaldību parāds (I + II)" norāda valsts un pašvaldību parāda kopsummu;

44.2.2. rindā "Konsolidācija 1" un "Konsolidācija n" norāda konsolidējamās summas starp valsts un pašvaldību sektoru pa parāda finanšu instrumentu kategorijām;

44.2.3. rindā "IV. Valsts konsolidētais parāds" norāda konsolidēto valsts un pašvaldību parādu;

44.3. sadaļā "Izziņa" norāda valsts parādu pēc nomināla un valsts konsolidēto parādu pēc nomināla.

45. Pārskatā par valsts parādu saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 12.pielikumu) norāda datus par valsts budžeta parādu atbilstoši šo noteikumu 33.1.apakšpunktam:

45.1. pa šādiem rādītājiem:

45.1.1. parāda finanšu instrumentu kategorijās saskaņā ar normatīvajos aktos par parāda klasifikāciju noteikto;

45.1.2. īstermiņa un ilgtermiņa parāds (atbilstoši atlikušajam termiņam);

45.1.3. aizņēmumi un pieprasījuma noguldījumi, un termiņnoguldījumi no iekšzemes un ārvalstu institucionālajiem sektoriem;

45.1.4. valsts iekšējā un ārējā parāda vērtspapīri;

45.2. šādā sadalījumā:

45.2.1. pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās;

45.2.2. pārskata periodā izmaksāts, atmaksāts, valūtas kursa svārstības un citas izmaiņas;

45.3. sadaļā "Izziņa" norāda informāciju par:

45.3.1. krājobligācijām un garantiju depozītiem (pieņemtajiem) (atbilstoši atlikušajam termiņam) pieprasījuma noguldījumu un termiņnoguldījumu sastāvā;

45.3.2. valsts parādu pēc nomināla.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

46. Pārskatā par pašvaldību parādu saimnieciskajā gadā (saskaņā ar 12.pielikumu) norāda datus par pašvaldību budžetu parādu atbilstoši šo noteikumu 33.2.apakšpunktam:

46.1. pa šādiem rādītājiem:

46.1.1. parāda finanšu instrumentu kategorijās saskaņā ar normatīvajos aktos par parāda klasifikāciju noteikto;

46.1.2. īstermiņa un ilgtermiņa parāds (atbilstoši atlikušajam termiņam);

46.1.3. aizņēmumi un pieprasījuma noguldījumi, un termiņnoguldījumi no iekšzemes un ārvalstu institucionālajiem sektoriem;

46.2. šādā sadalījumā:

46.2.1. pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās;

46.2.2. pārskata periodā izmaksāts, atmaksāts, valūtas kursa svārstības un citas izmaiņas;

46.3. nenorāda informāciju rindās "Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi", "Emitētie parāda vērtspapīri", "Valsts iekšējā parāda vērtspapīri" un "Valsts ārējā parāda vērtspapīri";

46.4. sadaļā "Izziņa":

46.4.1. nenorāda informāciju par krājobligācijām un garantiju depozītiem (pieņemtajiem) pieprasījuma noguldījumu un termiņnoguldījumu sastāvā;

46.4.2. norāda pašvaldību parādu pēc nomināla.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

IV. Finanšu pārskatu skaidrojumu sagatavošana

47. Finanšu pārskatu skaidrojumos detalizēti paskaidro atsevišķus bilances, ieņēmumu un izdevumu, kā arī zembilances posteņus.

48. Visi pārskatu pielikumi ir saistīti ar attiecīgiem bilances vai zembilances posteņiem (turpmāk – bilances posteņi).

49. Bilances skaidrojumu un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu sagatavo, izmantojot šādu struktūru:

49.1. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts:

49.1.1. vispārīgie principi:

49.1.1.1. finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes;

49.1.1.2. aplēšu izmantošana;

49.1.1.3. ārvalstu valūtu pārvērtēšana;

49.1.2. uzskaite un novērtēšana:

49.1.2.1. bilances postenis 1;

49.1.2.2. bilances postenis n;

49.2. paskaidrojumi bilances posteņiem:

49.2.1. aktīvs:

49.2.1.1. bilances postenis 1;

49.2.1.2. bilances postenis n;

49.2.2. pasīvs:

49.2.2.1. bilances postenis 1;

49.2.2.2. bilances postenis n;

49.2.3. zembilance:

49.2.3.1. bilances postenis 1;

49.2.3.2. bilances postenis n.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

50. Bilancē pie attiecīgā bilances posteņa norāda, kurā no pielikumiem vai skaidrojumiem detalizētāk skaidro bilances posteni. Bilances skaidrojumā informāciju par bilances posteņu skaitliskajām vērtībām norāda saskaņā ar šādu tabulu:

Rādītāji

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

Izmaiņas
(+,–)

Procentuālās izmaiņas
(3. / 2. x 100)

A

B

1

2

3

4

1. Kontu grupas 3.līmenis 1
Bilances postenis 1
Bilances postenis n
2. Kontu grupas 3.līmenis n
Bilances postenis 1
Bilances postenis n

51. Pielikumā un skaidrojumā norādītā kopsumma sakrīt ar attiecīgajā bilances postenī norādīto summu.

52. Finansiālās darbības pārskata skaidrojumu sagatavo, izmantojot šādu struktūru:

52.1. ieņēmumi no pamatdarbības:

52.1.1. postenis 1;

52.1.2. postenis n;

52.2. izdevumi no pamatdarbības:

52.2.1. postenis 1;

52.2.2. postenis n;

52.3. pamatdarbības pārsniegums vai deficīts;

52.4. finanšu ieņēmumi/izdevumi;

52.5. ārkārtas ieņēmumi/izdevumi;

52.6. rezultāta korekcija starp budžeta veidiem;

52.7. cits pārsniegums vai deficīts;

52.8. perioda neto pārsniegums vai deficīts.

53. Naudas plūsmas pārskata skaidrojumu sagatavo, izmantojot šādu struktūru:

53.1. ieņēmumi kopā;

53.2. izdevumi kopā;

53.3. naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības:

53.3.1. ieņēmumi no pamatdarbības:

53.3.1.1. postenis 1;

53.3.1.2. postenis n;

53.3.2. izdevumi no pamatdarbības:

53.3.2.1. postenis 1;

53.3.2.2. postenis n;

53.4. naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības:

53.4.1. ieņēmumi no ieguldījumu darbības:

53.4.1.1. postenis 1;

53.4.1.2. postenis n;

53.4.2. izdevumi no ieguldījumu darbības:

53.4.2.1. postenis 1;

53.4.2.2. postenis n;

53.5. naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības:

53.5.1. ieņēmumi no finansēšanas darbības:

53.5.1.1. postenis 1;

53.5.1.2. postenis n;

53.5.2. izdevumi no finansēšanas darbības:

53.5.2.1. postenis 1;

53.5.2.2. postenis n;

53.6. naudas līdzekļu plūsma kopā;

53.7. naudas plūsma kopā;

53.8. naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā.

54. Finansiālās darbības un naudas plūsmas pārskata skaidrojumu par posteņu skaitliskajām vērtībām norāda saskaņā ar šādu tabulu:

Rādītājs

Piezīmes Nr.

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

Palielinājums (+),
samazinājums (–)
(1. – 2.)

Procentuālās izmaiņas
(1. / 2. x 100)

A

B

1

2

3

4

aprakstsxxxx    
aprakstsxxxx    
(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)
V. Saimnieciskā gada pārskata papildu informācijas sagatavošana un publiskošana

55. Valsts kase vienlaikus ar saimnieciskā gada pārskatu sagatavo papildu informāciju par budžeta izpildes un finanšu pārskatu konsolidāciju.

56. Valsts kase saimnieciskā gada pārskatu un šo noteikumu 55.punktā minēto papildu informāciju publicē Valsts kases tīmekļa vietnē www.kase.gov.lv 10 darbdienu laikā pēc saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem izskatīšanas Ministru kabinetā.

VI. Noslēguma jautājumi

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumus Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 84.nr.; 2009, 98.nr.; 2010, 97.nr.).

58. Šo noteikumu 21.3., 21.3.3., 21.4., 21.4.3., 21.5. un 21.5.3.apakšpunktā minētos pārskatus un 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.15., 24.16., 24.17., 24.18., 24.19., 24.20. un 24.21.apakšpunktā minētos skaidrojumus pirmo reizi sagatavo par 2012.gadu.

59. Sagatavojot 2013.gada pārskatu:

59.1. lietotā valūta – lati;

59.2. lietotās valūtas noapaļošanas pakāpe – lati, tūkstoš latu vai miljons latu;

59.3. 3.pielikumā "Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā" IKP norāda milj. latu.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

60. Pirmajā gada pārskatā, kurā lietotā valūta ir euro, pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigu datiem, kas pārskatos un to pielikumos pārrēķināti euro pēc Eiropas Padomes noteiktā oficiālā maiņas kursa.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

61. Šo noteikumu 21.1.20. un 21.1.21. apakšpunktā minētos pielikumus pirmo reizi sagatavo par 2013.gadu.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

   
 

(pārskata nosaukums)

 


(lietotā valūta)

Rādītāji

Saimnieciskā gada plāns

Budžeta izpilde

apstiprināts

ar izmaiņām

saimnieciskajā gadā

iepriekšējā saimnieciskajā gadā

A

1

2

3

4

I. Ieņēmumi    
Budžetu ieņēmumu veida grupa 1    
Budžetu ieņēmumu veida grupa n    
II. Izdevumi    
Budžetu izdevumu veidu grupa 1    
Budžetu izdevumu veidu grupa n    
Finansiālā bilance (I. – II.)    
Finansēšana:    
Finansēšanas kategorija 1    
Finansēšanas kategorija n    
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā

(Pielikums svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

(lietotā valūta)

Rādītāji

Pielikuma numurs

Saimnieciskā gada plāns

Budžeta izpilde

apstiprināts

ar izmaiņām

saimnieciskajā gadā

iepriekšējā saimnieciskajā gadā

A

B

1

2

3

4

KA Kopējie ieņēmumi (PA + SA)
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)
Budžetu ieņēmumu veida grupa 1
Budžetu ieņēmumu veida apakšgrupa 1
Klasifikācijas koda nosaukums 1
Klasifikācijas koda nosaukums n
Budžetu ieņēmumu veida grupa n
Budžetu ieņēmumu veida apakšgrupa n
Klasifikācijas koda nosaukums 1
Klasifikācijas koda nosaukums n
mīnus transferts no valsts speciālā budžeta
PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)
Budžetu ieņēmumu veida grupa 1
Budžetu ieņēmumu veida apakšgrupa 1
Klasifikācijas koda nosaukums 1
Klasifikācijas koda nosaukums n
Budžetu ieņēmumu veida grupa n
Budžetu ieņēmumu veida apakšgrupa n
Klasifikācijas koda nosaukums 1
Klasifikācijas koda nosaukums n
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta
SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)
KB Valsts budžeta izdevumi (KB1 + KBn)
KB1 Budžetu izdevumu veidu grupa 1 (PB1 + SB1)
KBn Budžetu izdevumu veidu grupa n (PBn + SBn)
A.5. Valsts budžeta finansiālā bilance (deficīts (–), pārpalikums ( + )) (KA – KB)
Finansēšana:
Finansēšanas kategorija 1
Finansēšanas kategorija n
Papildu informācija 1
Papildu informācija n
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam
PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) (PB1 + PBn)
Budžetu izdevumu veidu grupa 1 (bruto)
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam
PB1 Budžetu izdevumu veidu grupa 1 (neto)
Budžetu izdevumu veidu grupa n (bruto)
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam
PBn Budžetu izdevumu veidu grupa n (neto)
Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance
Finansēšana:
Finansēšanas kategorija 1
Finansēšanas kategorija n
Papildu informācija 1
Papildu informācija n
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)
mīnus transferts valsts pamatbudžetam
SB Valsts speciālā budžeta izdevumi ( neto)
Budžetu izdevumu veidu grupa 1 (bruto)
mīnus transferts valsts pamatbudžetam
SB1 Budžetu izdevumu veidu grupa 1 (neto)
Budžetu izdevumu veidu grupa n (bruto)
mīnus transferts valsts pamatbudžetam
SBn Budžetu izdevumu veidu grupa n (neto)
Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance (SA – SB)
Finansēšana:
Finansēšanas kategorija 1
Finansēšanas kategorija n
Papildu informācija 1
Papildu informācija n
Procentos no IKP:
Valsts budžeta ieņēmumi
Valsts budžeta izdevumi
Valsts budžeta finansiālā bilance
IKP milj. euro
Finanšu ministrs A.Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

_____________________________________________________________
(pārskata nosaukums)

(lietotā valūta)

Klasifikācijas kods

Rādītāji

Saimnieciskā gada plāns

Apstiprināts tāmē gadam

Budžeta izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

apstiprināts

ar izmaiņām

saimnieciskajā gadā

iepriekšējā saimnieciskajā gadā

saimnieciskajā gadā

iepriekšējā saimnieciskajā gadā

A

B

1

2

3

4

5

6

7

xxxxNosaukums 1
xxxxNosaukums 2
xxxxNosaukums n
Finanšu ministrs A.Vilks
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

(lietotā valūta)

Rādītāji

Saimnieciskā gada plāns

Saimnieciskā gada izpilde

(n+1) gada plāns

(n+2) gada plāns

Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai

apstiprināts

ar izmaiņām

A

1

2

3

4

5

6

Nosaukums 1
Nosaukums n
Finanšu ministrs A.Vilks
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

(Pielikums svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance saimnieciskā gada 31. decembrī

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

 Rādītāji

Piezīmes numurs

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

A

B

1

2

AKTĪVS

I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1. + 2. + 3.)

   
1. Kontu grupas 2. līmenis 1   
2. Kontu grupas 2. līmenis 2   
3. Kontu grupas 2. līmenis 3   

II. Apgrozāmie līdzekļi (4. + 5. + 6. + 7. + 8.)

   
4. Kontu grupas 2. līmenis 1   
5. Kontu grupas 2. līmenis 2   
6. Kontu grupas 2. līmenis 3   
7. Kontu grupas 2. līmenis 4   
8. Kontu grupas 2. līmenis 5   

BILANCE (I. + II.)

   

PASĪVS

III. Pašu kapitāls (1. + 2.)

   
1. Kontu grupas 2. līmenis 1   
2. Kontu grupas 2. līmenis 2   

IV. Uzkrājumi

   

V. Kreditori (5. + 6.)

   
5. Kontu grupas 2. līmenis 1   
6. Kontu grupas 2. līmenis 2   

BILANCE (III. + IV. + V.)

   

ZEMBILANCE

Zembilances kontu grupa 1   
Zembilances kontu grupa 2   
Zembilances kontu grupa 3   
8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts konsolidētais finansiālās darbības pārskats saimnieciskajā gadā

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

Piezīmes numurs

Rādītāji

Pārskata periods

Iepriekšējais
pārskata periods

pārskata saīsinājums

kods

A

B

C

1

2

FD.A1.Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)  
FD.A1.1.Nodokļu ieņēmumi  
FD.A1.2.Nenodokļu ieņēmumi  
FD.A1.3.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  
FD.A1.4.Ārvalstu finanšu palīdzība  
FD.A1.5.Transferti  
FD.A1.5.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A1.5.2.transferti starp padotības iestādēm  
FD.A1.5.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A1.5.4.transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A1.5.5.transferts starp budžeta veidiem  
FD.A1.6.Ziedojumi un dāvinājumi  
FD.A1.7.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  
FD.A1.8.Citi ieņēmumi no pamatdarbības  
FD.A2.Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)  
FD.A2.1.Atalgojums  
FD.A2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
FD.A2.3.Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni  
FD.A2.4.Pakalpojumi  
FD.A2.5.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika  
FD.A2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi  
FD.A2.7.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība  
FD.A2.8.Procentu izdevumi  
FD.A2.9.Transferti  
FD.A2.9.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A2.9.2.transferti starp padotības iestādēm  
FD.A2.9.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A2.9.4.transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus  
FD.A2.9.5.transferts starp budžeta veidiem  
FD.A2.10.Pamatkapitāla veidošana/nolietojuma un amortizācijas izmaksas  
FD.A2.11.Citi izdevumi no pamatdarbības  
FD.A.Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1. – A2.)  
FD.B1.Finanšu ieņēmumi (+)  
FD.B2.Finanšu izdevumi (–)  
FD.B3.Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no pamatlīdzekļu realizācijas  
FD.B.Cits pārsniegums vai deficīts (B.1. + B2. + B3.)  
FD.C1.Ārkārtas ieņēmumi (+)  
FD.C2.Ārkārtas izdevumi (–)  
FD.C3.Rezultāta korekcija starp budžeta veidiem (+,–)  
FD.D.Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A. + B. + C1. + C2. + C3.)  

FD – finansiālās darbības pārskats

9.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts konsolidētais naudas plūsmas pārskats saimnieciskajā gadā

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

Piezīmes numurs

Rādītāji

Pārskata periods

Iepriekšējais
pārskata periods

pārskata saīsinājums

kods

A

B

C

1

2

NP.IIeņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)  
NP.IIIzdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)  
NP.A.Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. – A2.)  
NP.A1.Ieņēmumi no pamatdarbības
(A1.1. līdz A1.8. rindas summa)
  
NP.A1.1.Nodokļu ieņēmumi  
NP.A1.2.Nenodokļu ieņēmumi  
NP.A1.3.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  
NP.A1.4.Ārvalstu finanšu palīdzība  
NP.A1.5.Transferti  
NP.A1.5.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A1.5.2.transferti starp padotības iestādēm  
NP.A1.5.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A1.5.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A 1.5.5.transferts starp budžeta veidiem  
NP.A1.6.Ziedojumi un dāvinājumi  
NP.A1.7.Aizdevuma atmaksas  
NP.A1.8.Citi ieņēmumi no pamatdarbības  
NP.A2.Izdevumi no pamatdarbības
(A2.1. līdz A2.11. rindas summa)
  
NP.A2.1.Atalgojums  
NP.A2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
NP.A2.3.Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni  
NP.A2.4.Pakalpojumi  
NP.A2.5.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika  
NP.A2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi  
NP.A2.7.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība  
NP.A2.8.Procentu izdevumi  
NP.A2.9.Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.)  
NP.A2.9.1.Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. līdz A2.9.1.5. rindas summa)  
NP.A2.9.1.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.1.2.transferti starp padotības iestādēm  
NP.A2.9.1.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.1.4.transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.1.5.transferts starp budžeta veidiem  
NP.A2.9.2.Kapitālajiem izdevumiem (A2.9.2.1. līdz A2.9.2.5. rindas summa)  
NP.A2.9.2.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.2.2.transferti starp padotības iestādēm  
NP.A2.9.2.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.2.4.transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus  
NP.A2.9.2.5.transferts starp budžeta veidiem  
NP.A2.10.Aizdevuma izsniegšana  
NP.A2.11.Citi izdevumi no pamatdarbības  
NP.B.Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības
(B1. – B2.)
  
NP.B1.Ieņēmumi no ieguldījumu darbības
(B1.1. līdz B1.4. rindas summa)
  
NP.B1.1.Nemateriālo ieguldījumu pārdošana  
NP.B1.2.Pamatlīdzekļu pārdošana  
NP.B1.3.Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana  
NP.B1.4.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības  
NP.B2.Izdevumi no ieguldījumu darbības
(B2.1. līdz B2.6. rindas summa)
  
NP.B2.1.Nemateriālo ieguldījumu iegāde  
NP.B2.2.Nemateriālo ieguldījumu izveidošana  
NP.B2.3.Pamatlīdzekļu iegāde  
NP.B2.4.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība  
NP.B2.5.Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde  
NP.B2.6.Citi izdevumi no ieguldījumu darbības  
NP.C.Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības
(C1. – C2.)
  
NP.C1.Ieņēmumi no finansēšanas darbības
(C1.1. līdz C1.4. rindas summa)
  
NP.C1.1.Pašu emitēto akciju pārdošana/valsts vērtspapīru emisija  
NP.C1.2.Aizdevumu atmaksa  
NP.C1.3.Saņemti aizņēmumi  
NP.C1.4.Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības  
NP.C2.Izdevumi no finansēšanas darbības
(C2.1. līdz C2.4.rindas summa)
  
NP.C2.1.Pašu emitēto akciju iegāde/valsts vērtspapīru dzēšana/atpirkšana  
NP.C2.2.Aizdevumu izsniegšana  
NP.C2.3.Aizņēmumu atmaksa  
NP.C2.4.Citi izdevumi no finanšu darbības  
NP.IIINaudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem  
NP.D1.Ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem  
NP.D2.Izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem  
NP.IVNeto naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II. + D1. – D2.)  
NP.E1.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  
NP.VNaudas plūsma kopā (IV. + E1.)  
NP.VIĀrvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,–)  
NP.VIINaudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. – NL2.)  
NP.NL1.Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā  
NP.NL2.Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)  

NP – naudas plūsmas pārskats

10.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

_____________________________________________________________
(pārskata nosaukums)

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

Rādītāji

Pārskata perioda sākumā

Palielinājums
(+)

Samazinājums
(–)

Pārvietošana (+,–) starp kontu grupas "Pašu kapitāls" līmeņa kontiem

Budžeta izpildes rezultāts
(+,–)

Citas izmaiņas
(+,–)

Pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

A

1

2

3

4

5

6

7

Pašu kapitāls
Konta
nosaukums 1
Konta
nosaukums 2
Konta
nosaukums n
Finanšu ministrs A.Vilks
11.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Pārskats par valsts konsolidēto parādu saimnieciskā gada 31.decembrī

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.107)

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

Rādītāji

Pielikuma numurs

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

A

B

1

2

 I. Valsts parāds (1. + 2.)   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
 II. Pašvaldību parāds (1. + 2.)   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
 III. Kopā valsts un pašvaldību parāds (I. + II.)   
 1. Iekšējais parāds   
Konsolidācija 1   
Konsolidācija n   
 2. Ārējais parāds   
Konsolidācija 1   
Konsolidācija n   
 IV. Valsts konsolidētais parāds   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
 Izziņa:   
 Valsts parāds (pēc nomināla) (1. + 2.)   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
 Pašvaldību parāds (pēc nomināla) (1. + 2.)   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
 Valsts konsolidētais parāds (pēc nomināla)   
 1. Iekšējais parāds   
 2. Ārējais parāds   
Finanšu ministrs A.Vilks
12.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

   
 

(pārskata nosaukums)

 

 

(lietotā valūta tūkstošos valūtas vienību)

Rādītāji

Izziņas/
piezīmes numurs

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās
(1. +  2. + 3. + 4. + 5.)

izmaksāts
(+)

atmaksāts (–)

valūtas kursa svārstības (+,–)

citas izmaiņas
(+,–)

A

B

1

2

3

4

5

6

Aizņēmumi       
no iekšzemes institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
no ārvalstu institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
Emitētie parāda vērtspapīri       
valsts iekšējā parāda vērtspapīri       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
valsts ārējā parāda vērtspapīri       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumiIP.1., IP.2.      
no iekšzemes institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
no ārvalstu institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t.sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 
Parāds kopāIP.3.      
t. sk. īstermiņa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa  

x

x

x

x

 

Izziņa:

IP.1. Informācija par krājobligācijām pieprasījuma noguldījumu un termiņnoguldījumu sastāvā

Rādītāji

Piezīmes numurs

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās
(1. +  2. + 3. + 4. + 5.)

izmaksāts
(+)

atmaksāts
(–)

valūtas kursa svārstības (+,–)

citas izmaiņas
(+,–)

A

B

1

2

3

4

5

6

Krājobligācijas       

no iekšzemes institucionālajiem sektoriem

       

t. sk. īstermiņa daļa

  

x

x

x

x

 

t. sk. ilgtermiņa daļa

  

x

x

x

x

 

IP.2. Informācija par garantijas depozītiem (pieņemtajiem) pieprasījuma noguldījumu un termiņnoguldījumu sastāvā

Rādītāji

Piezīmes numurs

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās
(1. +  2. + 3. + 4. + 5.)

izmaksāts
(+)

atmaksāts (–)

valūtas kursa svārstības (+,–)

citas izmaiņas
(+,–)

A

B

1

2

3

4

5

6

Garantijas depozīti (pieņemtie)       
no iekšzemes institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa daļa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa daļa  

x

x

x

x

 
no ārvalstu institucionālajiem sektoriem       
t. sk. īstermiņa daļa  

x

x

x

x

 
t. sk. ilgtermiņa daļa  

x

x

x

x

 

IP.3. Informācija par parādu nominālvērtībā

Rādītāji

Piezīmes numurs

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās
(1. +  2. + 3. + 4. + 5.)

izmaksāts
(+)

atmaksāts (–)

valūtas kursa svārstības (+,–)

citas izmaiņas
(+,–)

A

B

1

2

3

4

5

6

Parāds kopā (pēc nomināla) (1.+2.)       
1. Iekšējais parāds       
2. Ārējais parāds       
13.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts budžeta likumā noteiktās mērķdotācijas pašvaldībām saimnieciskajā gadā

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

(lietotā valūta)

Mērķdotācijas mērķis 1

Republikas pilsētas un novadi

Projekta nosaukums

Mērķdotācijas apmērs

Naudas plūsma

A

B

1

2

Republikas pilsētas vai novads 1   
Republikas pilsētas vai novads 2   
Republikas pilsētas vai novads n   
Kopā   

Mērķdotācijas mērķis n

Republikas pilsētas un novadi

Projekta nosaukums

Mērķdotācijas apmērs

Naudas plūsma

A

B

1

2

Republikas pilsētas vai novads 1   
Republikas pilsētas vai novads 2   
Republikas pilsētas vai novads n   
Kopā   
14.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 29.maija
noteikumiem Nr.375
Valsts budžeta likumā noteiktie valsts izsniegtie galvojumi saimnieciskajā gadā

(Pielikums MK 25.02.2014. noteikumu Nr.107 redakcijā)

(lietotā valūta)

Projekti un to īstenotāji

Ar valsts galvoto kredītu finansētās projekta daļas apmērs

Faktiskais ar valsts galvoto kredītu finansētās projekta daļas apmērs

A

1

2

Īstenotājs 1 (Projekts 1)  
Īstenotājs 2 (Projekts 2)  
Īstenotājs n (Projekts n)  
Kopā  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 375Pieņemts: 29.05.2012.Stājas spēkā: 21.07.2012.Zaudē spēku: 07.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 20.07.2012. OP numurs: 2012/114.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
250363
{"selected":{"value":"12.09.2014","content":"<font class='s-1'>12.09.2014.-06.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.09.2014","iso_value":"2014\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2014.-06.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2014","iso_value":"2014\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2014.-11.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2012","iso_value":"2012\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2012.-27.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.09.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)