Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

2.pants. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss

(1) Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — oficiālais izdevums) ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

3.pants. Oficiālajā izdevumā publicējamā informācija

(1) Oficiālajā izdevumā publicē:

1) ārējos normatīvos aktus, arī pašvaldību saistošos noteikumus;

2) citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā izdevumā nepublicē valsts noslēpumu saturošu informāciju un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, to nepublicē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021. Grozījums pirmajā daļā par visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" stājas spēkā 01.01.2022. Sk. pārejas noteikumu 11. punktu)

4.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā izdevumā.

(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

(3) Satversmē noteiktos likuma izsludināšanas termiņus un spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc notikuma, kurš nosaka termiņa sākumu.

5.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

6.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

7.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā.

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš.

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši norādīts, ka tā nav publicējama.

8.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.

9.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(3) Latvijai saistošu starptautisko tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu nosaka starptautiskie līgumi un citi tiesību akti.

(4) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

(5) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

(6) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

3) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu (noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums);

4) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.

10.pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā izdevumā Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.

11.pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(3) Privātpersona informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

12.pants. Informācijas publicēšana oficiālajā izdevumā

(1) Oficiālo izdevumu publicē elektroniski kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu.

(2) Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no tās publicēšanas brīža.

13. pants. Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas izmaksas sedz no:

1) valsts budžeta dotācijas;

2) oficiālā izdevuma izdevēja pašu ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;

3) citiem normatīvajos aktos paredzētiem finanšu avotiem.

(2) Maksu par šā likuma 14. panta otrās daļas 4. un 7. punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka oficiālā izdevuma izdevēja izpildinstitūcija, nepārsniedzot šo pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021. Sk. pārejas noteikumu 10. punktu)

14. pants. Par oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas pieejamību atbildīgās institūcijas un to kompetence

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas, tajā ietvertās informācijas sistematizācijas un tiesiskās informācijas pieejamības jomā.

(2) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis":

1) izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;

2) sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

3) uztur valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" tīmekļa vietnē www.lvportals.lv;

4) izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā tīmekļa vietni www.juristavards.lv;

5) uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu;

6) izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos;

7) izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi.

(3) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" kapitāla daļas ir valsts īpašums, un tās nav privatizējamas, atsavināmas vai citādi apgrūtināmas.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

15. pants. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēma

(1) Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu un tiesiskās informācijas apstrādi un pieejamību.

(2) Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas pārzine ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis".

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

16.pants. Tiesību aktu sistematizācija

(1) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību.

(2) Sistematizētie tiesību akti nav saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

17.pants. Oficiālā izdevuma un sistematizēto tiesību aktu pieejamība

(1) Oficiālais izdevums ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgajā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” sistematizētie tiesību akti ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(3) Valsts nodrošina, ka ikviens var bez maksas iepazīties ar oficiālo izdevumu un sistematizētajiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ikviens var pieprasīt, lai oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

18.pants. Oficiālās publikācijas un sistematizēto tiesību aktu atkalizmantošana

(1) Oficiālā publikācija un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētie tiesību akti atkalizmantošanai ir pieejami normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai.

(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

(3) Pārpublicējot ārējo normatīvo aktu, nodrošina tā atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī norāda oficiālā izdevuma datumu un laidiena numuru, kurā publicēts šis normatīvais akts un tā grozījumi, ja tādi ir bijuši.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

19. pants. Oficiālo publikāciju kā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana

Lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu, oficiālā izdevuma izdevējs oficiālās publikācijas vienas darbdienas laikā no attiecīgā laidiena publicēšanas dienas nodod Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.janvārim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šā likuma 16.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 “Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. (Izslēgts ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

4. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esamību, kuras publicētas pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās un ir pieejami elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, ir informatīvi.

5. Oficiālajā izdevumā tiek saglabāta oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu numerācija.

6. Līdz spēkā stājas grozījumi tajos normatīvajos aktos, kuri paredz tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu vai publicēšanu laikrakstā “Valdības Vēstnesis”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai oficiālajā laikrakstā (izdevumā), šāda informācija publicējama oficiālajā izdevumā.

7. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam izdevumam tiek izdots oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8. Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Republikā oficiālajā izdevumā publicē informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtu kursu attiecībā pret latu.

9. Ministru kabinets izvērtē oficiālā izdevuma drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada 1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.

10. Ja citā normatīvajā aktā ir paredzēts, ka par oficiālo publikāciju ir maksājama noteikta maksa, pēc 2021. gada 1. janvāra šo maksu nepiemēro.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

11. Grozījums šā likuma 3. panta pirmajā daļā par visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniedz Saeimai nepieciešamos likumprojektus, lai nodrošinātu pašvaldību darbību regulējošo normatīvo aktu atbilstību šai prasībai.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

12. Iesniedzot publicēšanai grozījumus tajos saistošajos noteikumos, kuri nav pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv, vienlaikus iesniedz grozīto saistošo noteikumu konsolidēto redakciju rediģējamā formātā, kurā ietverti arī publicēšanai iesniegtie grozījumi.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 31.maijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 20.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.05.2012.Stājas spēkā: 01.07.2012.Tēma: Saeima; Valsts prezidents; Konstitucionālās tiesības; Pašvaldības; Ministru kabinets; CilvēktiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.06.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Grāmatas
 • Citi saistītie dokumenti
 • Ārējās saites
249322
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
84
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"