Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2008/1

Carnikavā 2008. gada 16. janvārī
Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā
Apstiprināts
ar Carnikavas novada domes
16.01.2008. lēmumu (prot. Nr. 2, 16. §)

Izdoti pamatojoties uz LR likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta 1. daļas 7. punktu
Terminu skaidrojums

Informatīvie stendi (turpmāk tekstā – stendi), kas atrodas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā ar domi saskaņotās adresēs; viens stends sastāv no diviem laukumiem un tiek uzskatīts par vienu veselu.

Informatīvais paziņojums (turpmāk tekstā – IP) – jebkāda informācija, kuru vēlas izvietot fiziska vai juridiska persona, kā arī Carnikavas novada domes informācija iedzīvotājiem.

IP izvietošanas pasūtītājs (turpmāk tekstā – pasūtītājs) – fiziska vai juridiska persona, kura ir veikusi samaksu par IP izvietošanu pēc domes apstiprinātiem izcenojumiem.

Samaksa par IP izvietošanu – saskaņā ar Carnikavas novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem veikta samaksa par IP izvietošanu uz viena vai vairākiem stendiem konkrētās adresēs pēc maksātāja izvēles.

Stendu apsaimniekotājs – saskaņā ar Nolikumu – Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk tekstā – Aģentūra).

(Grozīts ar Carnikavas pilsētas domes 20.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/19)

1. Noteikumu mērķi un uzdevumi

1.1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt:

1.1.1. kārtību, kādā IP tiek izvietoti uz pašvaldībai piederošiem stendiem, uzlabojot to vizuālo izskatu un nodrošinot izvietotās informācijas pārskatāmību apmaksātajā termiņā;

1.1.2. kārtību, kādā tiek veikta samaksa par IP izvietošanu un tās apmēru saskaņā ar cenrādi (pielikums).

(Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/17 redakcijā)

1.2. Nodrošināt pašvaldības IP regulāru un operatīvu izvietošanu par pašvaldības aktualitātēm.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Carnikavas novada dome organizē un kontrolē IP izvietošanu, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši fiziskajām un juridiskajām personām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kas vēlas izvietot IP uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

2.3. Pašvaldības informācijas izvietošanai iedzīvotājiem tiek rezervēta ¼ no viena stenda virsmas.

2.4. Pasūtītājs iesniedz noformētu IP tekstu un ir atbildīgs par tā saturu un atbilstību LR likumdošanas normu prasībām.

2.5. Priekšvēlēšanu aģitācijas pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām materiālu izvietošana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Informatīvo paziņojumu pieņemšanas un izvietošanas kārtība

3.1. Izvietošanai uz stendiem tiek pieņemti IP: sludinājumi par pirkšanu–pārdošanu, maiņu, apmācību, darba piedāvājumi, meklēšana – atrašana, pakalpojumi, pasākumu afišas, aģitācijas un uzsaukumu materiāli, reklāma.

3.2. Ja uz stendiem tiek izvietota reklāma:

3.2.1. reklāmai jāatbilst Reklāmas likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām reklāmas jomā;

3.2.2. Pasūtītājam reklāmas projekts jāsaskaņo ar Carnikavas novada Būvvaldi un jāsamaksā pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās;

3.2.3. reklāmas izmēri nedrīkst pārsniegt A2 formātu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/17)

3.2.1 Ja uz stendiem tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli:

3.2.11. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem jāatbilst Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām;

3.2.12. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēri nedrīkst pārsniegt A4 formātu;

3.2.13. priekšvēlēšanu aģitācijas periodā uz stendiem drīkst izvietot tikai vienu IP par katru reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu, kas satur priekšvēlēšanu aģitāciju.

(Carnikavas pilsētas domes 20.08.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/19 redakcijā)

3.3. Pasūtītājs, piesakot IP izvietošanu, norāda IP formātu, izvietošanas termiņu, stenda adresi.

3.4. Maksājumi par IP izvietošanu jāveic saskaņā ar Carnikavas novada domes apstiprināto cenrādi.

(Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/17 redakcijā)

3.5. Izcenojumus par IP izvietošanu uz stendiem apstiprina Carnikavas novada dome ar saistošajiem noteikumiem.

(Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/17 redakcijā)

3.6. Pieteikumu par IP izvietošanu var iesniegt Aģentūrā, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163, darba laikā vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: komunalserviss@carnikava.lv.

(Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/17 redakcijā, kas grozīta ar 20.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/19)

3.7. Pēc tam, kad fiziskas personas ir veikušas maksājumu skaidrā naudā pasta nodaļā un uzrādījušas maksājuma apliecinošo dokumentu Aģentūrā, Aģentūrā uz IP uzliek spiedogu "Apmaksāts. No-līdz.". Juridiskas personas veic maksājumu saskaņā ar rēķinu, uzrādot Aģentūrā maksājumu apliecinošus dokumentus.

(Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/17 redakcijā)

3.8. Stendu apsaimniekotājs – Aģentūra, regulāri izvieto IP un noņem tos, ņemot vērā noteiktos izvietošanas termiņus.

4. Pasūtītāja atbildība

4.1. Pasūtītājs uzņemas visu atbildību par IP sniegto informāciju, teksta pareizību, IP patiesumu, tālruņa un adrešu pareizību.

4.2. Pasūtītājs uzņemas civiltiesisko atbildību pret trešajām personām savu IP rezultātā nodarīto materiālo vai morālo kaitējumu.

5. Stendu apsaimniekotāja (Aģentūras) tiesības un pienākumi

5.1. Stendu apsaimniekotājs IP pieņem un izvieto bez labojumiem.

5.2. Stendu apsaimniekotājs var atteikt izvietot informāciju, ja to uzskatīs par neatbilstošu vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām, cilvēktiesību aizskarošu vai uz vardarbību pamudinošu.

6. Administratīvā atbildība

6.1. Administratīvā atbildība piemērojama par IP izvietošanu uz stenda bez Aģentūras saskaņojuma, kā arī par informatīvā stenda bojāšanu.

6.2. Personas par reklāmas noteikumu pārkāpšanu saucamas pie atbildības saskaņā ar LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Par šo noteikumu 6.1.punktā paredzētajiem pārkāpumiem iestājas administratīvā atbildība: fiziskām personām – naudas sods līdz 140 euro, juridiskām personām – naudas sods līdz 280 euro.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/21)

6.4. Administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas Carnikavas novada domes amatpersonas:

6.4.1. Carnikavas novada domes izpilddirektors;

6.4.2. Aģentūras direktors un direktora vietnieks;

6.4.3. Aģentūras Ugunsdrošības, civilās aizsardzības, darba drošības un vides aizsardzības inspektors;

6.4.4. institūcijas darbinieki, kas Carnikavas novada pašvaldības teritorijā pilda pašvaldības policijas funkcijas.

6.5. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

6.6. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un pārkāpuma radīto seku novēršanas.

6.7. Par noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana:

6.7.1. 50% no iekasētās soda naudas to amatpersonu materiālajai stimulēšanai, kuras sastādījušas administratīvo protokolu;

6.7.2. 25% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīts Aģentūras budžetā;

6.7.3. 25% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīts Carnikavas novada domes budžetā.

7. Šie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc informācijas publicēšanas par to pieņemšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja E. Sloceniece
Pielikums
Carnikavas novada domes 2008. gada 16.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2008/1

(Pielikums Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/21 redakcijā)

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Cena euro bez PVN

Norēķinu kārtība

1.

Maksa par informācijas izvietošanu uz vienu nedēļu:    

1.1.

fiziskām personām:   norādītajā pasta nodaļā skaidrā naudā, norādot pakalpojuma veidu vai ar pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu

 

lapa A6 formātā

0,30

 

 

lapa A5 formātā

0,38

 

 

lapa A4 formātā

1,17

 

 

lapa A3 formātā

2,33

 

 

lapa A2 formātā

4,67

 

 

   

1.2.

juridiskām personām   saskaņā ar rēķinu

 

lapa A6 formātā

1,47

 

 

lapa A5 formātā

1,95

 

 

lapa A4 formātā

5,83

 

 

lapa A3 formātā

11,67

 

 

lapa A2 formātā

23,34

 

2.

Informatīvā paziņojuma izvietošana steidzamības kārtā, iesniegšanas dienā – koef.2.00
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2008/1Pieņemts: 16.01.2008.Stājas spēkā: 12.03.2008. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 39 (3823), 11.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
248504
{"selected":{"value":"01.10.2014","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2011","iso_value":"2011\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2008","iso_value":"2008\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2008.-30.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2014
424
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)