Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Ventspils pilsētas domes
2012.gada 3.februāra lēmumam Nr.24 (prot. Nr.3; 11.§)
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 10.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumos "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā" (turpmāk – Noteikumi) lietotie termini:

1.1. Mājas dzīvnieki – šo noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi un kaķi;

1.2. Reģistrācijas pazīšanas zīme- pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam no alumīnija izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka par Mājas dzīvnieku samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva;

1.3. Reģistrācijas numurs – numurs, ko piešķir Mājas dzīvniekam, to pirmreizēji reģistrējot pašvaldības institūcijā.

2. Noteikumi nosaka prasības, kādas ir jāievēro suņu un kaķu turēšanai, kā arī nosaka Mājas dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību Ventspils pilsētā.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Ventspils pilsētā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt Mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti, samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Ventspils pašvaldības iestādes un komercsabiedrības, ar kurām Ventspils pilsētas dome ir noslēgusi attiecīgu līgumu vai šim mērķim izveidojusi institūciju.

5. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos aizliegts turēt lauksaimniecības dzīvniekus (dzīvniekus, kurus tur pārtikas produktu iegādei).

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība un nodevu nomaksa

6. Ventspils pilsētā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē atbilstoši normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Par Mājas dzīvnieku turēšanu Ventspils pilsētā ir jāmaksā ikgadēja nodeva saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā. Pēc nodevas nomaksas tiek izsniegta reģistrācijas pazīšanas zīme.

8. Līdzekļi, kas tiek iegūti no maksas par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un ikgadējās mājas dzīvnieku turēšanas nodevas, tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, dzīvnieku reģistrācijas pazīšanas zīmju un reģistrācijas numuru izgatavošanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai un speciālu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai.

III. Mājas dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

9. Nodrošināt Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Nepieļaut Mājas dzīvnieku klaiņošanu.

11. Pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas tā īpašnieks vai turētājs nekavējoties ziņo Ventspils pilsētas pašvaldības policijai.

12. Nodrošināt, lai Mājas dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma), būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas pazīšanas zīmi.

13. Nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskās vietās.

14. Suņu pastaigu laukumos – Saules ielā 110A, Brīvības ielā 27A un Rindas ielā 33, Ventspilī, suns, ja tas nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pavadas tādā attālumā, kādā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt.

Nav pieļaujams izvest suņus pastaigāties vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

15. Dzīvojamo māju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem atļauts turēt Mājas dzīvniekus norobežotā namīpašuma iekšējā teritorijā, nemaksājot ikgadējo pašvaldības nodevu. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar Mājas dzīvnieku atļauts atrasties pilsētas sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš samaksājis ikgadējo pašvaldības nodevu saskaņā ar noteikumu 7.punktu.

16. Pilsētas sabiedriskajā transportā Mājas dzīvnieku drīkst pārvadāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

17. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājiem ir jāveic Mājas dzīvnieku vakcinācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

18. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskā vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un izolācija

19. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Ventspils pilsētas pašvaldībai vai tās iestādei ir noslēgts līgums un kura to var veikt normatīvos aktos noteiktā kārtībā (turpmāk – Dienests). Atbildīgā iestāde, kura nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu, ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

20. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu, sedz tā īpašnieks.

22. Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā no pagalmiem, ielām un citām sabiedriskām vietām bojā gājušo dzīvnieku līķus savāc šo Noteikumu 19. punktā minētais Dienests divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

23. Tiesības kontrolēt dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtības ievērošanu, kā arī šajos Noteikumos noteikto prasību ievērošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir:

23.1. Ventspils pašvaldības policijas amatpersonām;

23.2. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas amatpersonām.

24. Tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar 23.punktā noteikto prasību neievērošanu savas kompetences ietvaros ir:

24.1. Administratīvajai komisijai;

24.2. Ventspils pašvaldības policijas amatpersonām;

24.3. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas amatpersonām.

25. Šo noteikumu 23.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas nesastādīt protokolu par šajos Noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem gadījumos, ja noteiktais sods nepārsniedz 30 euro, un to uzlikt, un iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot soda naudas kvīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šajos Noteikumos, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu prasībām.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Šo Noteikumu 23.punktā minēto amatpersonu sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli tiek iesniegti izskatīšanai atbilstoši piekritībai, un attiecīga lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda uzlikšanu.

27. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu:

27.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 210 euro, juridiskajām personām – līdz 700 euro.

27.2. atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām – līdz 350 euro un juridiskām personām – līdz 1400 euro.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

28. Sods un tā izpilde neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī tā sekas.

29. Šo Noteikumu 23.punktā minētos amatpersonu izdotos administratīvos aktus, kas izdoti par šo noteikumu pārkāpšanu, var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

30. Ventspils pilsētas izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, kā arī Ventspils pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

31. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 03.02.2012.Stājas spēkā: 29.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50 (4653), 28.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
245882
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2012","iso_value":"2012\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva