Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.11 13.§)
Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā
Izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma 9.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, kā arī kārtību, kādā glabā iegūtos dokumentus un iznīcina publiskos dokumentus, kuri pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē (turpmāk – pārvērstie publiskie dokumenti).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. digitālais objekts – elektroniski radīti dati, kas satur publiskā dokumenta informāciju;

2.2. kontrolsumma (jaucējsumma) – unikālu simbolu virkne, kas nodrošina integritātes pārbaudi;

2.3. nodalīts segments – datori, serveru iekārtas, informācijas nesēji, datu pārraides tīkli, kuri ir fiziski vai loģiski (programmatūra, ugunsmūri vai datu pārraides tīklu iekārtu uzstādījumi) nodalīti no pārējiem tehniskajiem līdzekļiem, vienlaikus izmantojot vismaz divus atšķirīgus informācijas šifrēšanas algoritmus (piemēram, AES256, Serpent vai Twofish);

2.4. oriģināla forma – publiskā dokumenta sākotnējais attēlojums pirms pārvēršanas elektroniskā formā;

2.5. pakotne – elektroniski veidota mape, kas paredzēta digitālo objektu, metadatu, kontrolsummu un iegūtā dokumenta ievietošanai;

2.6. pārvēršanas tehniskie līdzekļi – līdzekļi, ko izmanto publiskā dokumenta pārvēršanas procesā, piemēram, darbstacijas, serveru iekārtas, informācijas nesēji, datu pārraides tīkli.

2. Publiskā dokumenta pārvēršanas process un tehniskās prasības
2.1. Publiskā dokumenta pārvēršanas process

3. Publiskā dokumenta pārvēršanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē (turpmāk – pārvēršanas process) īsteno Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – arhīvs) vai institūcijas Arhīvu likuma izpratnē.

4. Pārvēršanas procesam ir šādi posmi:

4.1. publiskā dokumenta sagatavošana pārvēršanai;

4.2. digitālā objekta izveide;

4.3. dokumenta izveide glabāšanai elektroniskā formā.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētos pārvēršanas posmus dokumentē, norādot šo noteikumu 1.pielikumā minētos metadatus.

2.2. Publiskā dokumenta sagatavošana pārvēršanai

6. Pirms publisko dokumentu pārvēršanas institūcija saskaņo ar arhīvu iznīcināšanai paredzētos dokumentus, iesniedzot to aprakstu vai aprakstu izrakstus, kuros norādītas iznīcināšanai paredzētās dokumentu lietas. Ja dokumenti nav aprakstīti, institūcija iesniedz par dokumentu šādu informāciju:

6.1. lietas nomenklatūras indekss (ja tāds ir);

6.2. nosaukums;

6.3. glabāšanas termiņš;

6.4. sējumu skaits.

7. Sagatavojot publiskos dokumentus pārvēršanai, izvērtē:

7.1. katra dokumenta esību institūcijas uzziņu sistēmā;

7.2. katra dokumenta oriģināla formas piemērotību tā pārvēršanai elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē;

7.3. pārvēršanas procesa metodes piemērotību attiecīgajam publiskā dokumenta veidam un tā specifiskajām īpatnībām, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā minētās prasības;

7.4. pārvēršamā publiskā dokumenta atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā minētajiem metadatiem.

8. Publisko dokumentu nepārvērš, ja:

8.1. publiskā dokumenta specifiskās īpatnības liedz tā satura identificēšanu (piemēram, krāsa, tonis, asums, bojājumi);

8.2. nav pieejama pārvēršanas metode atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

8.1 Ja publiskais dokuments ir uz vairākām lapām, bet tā lapas nav numurētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, pirms dokumenta pārvēršanas tā lapas numurē ar arābu cipariem, rakstot ar vidēji cietu melnu grafīta zīmuli lapas augšējā labajā stūrī no teksta brīvajā vietā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

8.2 No publiskā dokumenta drīkst izņemt saspraudes, skavas, kniedes, auklu un citus sastiprinājuma elementus, ja normatīvajos aktos dokumenta cauršūšana (caurauklošana) nav noteikta kā obligāta un ja dokumenta saturs tādējādi nevar tikt bojāts.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

9. Publiskā dokumenta pārvēršanai izveido pakotni.

10. Pakotnei pievieno metadatus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2.punktu un pārbauda, vai tie ir pilnīgi un negrozīti. Ja šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā norādītie metadati atrodas papīra dokumentu reģistrācijas žurnālos, tos var pārvērst elektroniskā formā un katrā pakotnē ievietot norādi uz papīra dokumenta reģistrācijas žurnālu.

11. Pēc datņu ievietošanas pakotnē to saglabā vismaz divos nodalītos segmentos.

2.3. Digitālā objekta izveide

12. Uzsākot digitālā objekta izveidi, pārbauda pārvēršanas tehniskos līdzekļus un pārliecinās, ka:

12.1. pārvēršanas tehniskie līdzekļi pārvēršanas procesā nodrošina publiskiem dokumentiem ar ilgstošu glabāšanas termiņu un pastāvīgi glabājamiem publiskiem dokumentiem digitālā objekta, metadatu un kontrolsummas rezerves kopiju saglabāšanu dažādos nodalītos segmentos;

12.2. pārvēršanas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas, apkopes un atbilstības pārbaudes veiktas un dokumentētas atbilstoši ražotāja noteiktai specifikācijai un termiņiem, bet ne retāk kā reizi divos gados.

13. Digitālo objektu veido, izmantojot atbilstošajam dokumenta veidam izvēlēto pārvēršanas metodi un fiksējot digitālā objekta veidošanas procesa identificējošos metadatus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktu.

14. Katram digitālam objektam:

14.1. izveido kontrolsummas, izmantojot vismaz divus atšķirīgus kontrolsummu veidošanas algoritmus (piemēram, SHA2, CRC32 ar atslēgas garumu ne mazāku kā 32 biti);

14.2. nosaka lietotāju piekļuves tiesības;

14.3. paredz papildu drošības metožu izmantošanu, ja attiecīgās drošības metodes atbilst saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu izvēlētajam formātam (piemēram, JPEG 2000 (JPSEC) formātu);

14.4. uzstāda un saglabā automātisku sistēmas datuma un laika (ar precizitāti līdz 1 sekundei) pievienošanu;

14.5. pievieno šo noteikumu 13.punktā minētos metadatus.

15. Pārvēršanas procesā digitālo objektu aizliegts neatgriezeniski mainīt vai koriģēt. Pieļaujamas tikai atgriezeniskas izmaiņas (piemēram, orientācijas maiņa un kontrasta palielināšana dziestoša teksta salasāmībai), nodrošinot iespēju atgriezt digitālo objektu oriģināla formā pēc pārvēršanas procesa pabeigšanas.

16. Digitālais objekts ir pilnīgs un negrozīts, ja ir iespējams identificēt publisko dokumentu pēc digitālā objekta satura un struktūras un ir pievienoti šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā minētie metadati.

17. Ja digitālais objekts neatbilst šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām, tā veidošanu sāk no jauna atbilstoši šo noteikumu 12., 13., 14., 15. un 16.punktam.

2.4. Dokumenta izveide glabāšanai elektroniskā formā

18. Lai izveidotu dokumentu glabāšanai elektroniskā formā, pakotnei pievieno digitālo objektu, kontrolsummas un šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā minētos metadatus (turpmāk – iegūts dokuments).

19. Pakotnei ir nodrošināta integritāte, ja tā atbilst šo noteikumu 10. un 16.punktā minētajām prasībām.

3. Iegūto dokumentu glabāšana un pārvērsto publisko dokumentu iznīcināšana

20. Iegūtos dokumentus glabā šo noteikumu 2.pielikumā minētajos formātos un saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu glabāšanu minētajām prasībām.

20.1 Ja publiskā dokumenta pārvēršanai no tā tika izņemtas saspraudes, skavas, kniedes, aukla vai citi sastiprinājuma elementi, publisko dokumentu drīkst glabāt, neatjaunojot sākotnējo dokumenta sastiprinājumu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

21. Pirms pārvērsto publisko dokumentu iznīcināšanas institūcija iesniedz arhīvā saskaņošanai dokumentu iznīcināšanas aktu un sarakstu xml vai txt formātā. Sarakstā iekļauj iegūto dokumentu datņu nosaukumus, kontrolsummas un datņu uzskaites numurus vai uzziņu kodus uzziņu sistēmā.

22. Arhīvs pārbauda iegūto dokumentu un pārvēršanas procesa atbilstību šiem noteikumiem un Arhīvu likuma 9.panta pirmās daļas noteikumiem un saskaņo dokumentu iznīcināšanas aktu vai pieņem lēmumu atteikt saskaņojumu.

23. Pārvērstos uz laiku glabājamos publiskos dokumentus (ar ilgstošu glabāšanas termiņu) un pārvērstos pastāvīgi glabājamos publiskos dokumentus iznīcina pēc iegūto dokumentu aprakstīšanas.

24. Ja iznīcina aprakstīto dokumentu lietu, kas pārvērsta elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, aprakstā izdara atzīmi, norādot atsauci uz iegūtā dokumenta uzziņu kodu. Apraksta kopsavilkumā norāda iznīcinātās lietas numuru.

4. Noslēguma jautājumi

25. Publiskos dokumentus, kas pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atzīst par iegūtiem dokumentiem, ja to pārvēršanas process veikts saskaņā ar Arhīvu likuma 9.panta pirmās daļas noteikumiem.

26. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.143
Metadati publisko dokumentu pārvēršanai elektroniskā formā un glabāšanai elektroniskā vidē

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 274)

Nr. p.k.

Metadatu elementu nosaukums

Metadatu elementu skaidrojums

Prasība

Datu tips

Attiecināmais apraksta līmenis

Piemēri

1.Posmā – publiskā dokumenta sagatavošana pārvēršanai – norāda šādus metadatus:
1.1.institūcijas nosaukumsinstitūcijas pilns oficiālais nosaukums bez saīsinājumaobligātssimbolu virkne*lietas, dokumentaTieslietu ministrija, Latvijas Nacionālais arhīvs
1.2.institūcijas identifikatorstās institūcijas reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kura pārvērš publisko dokumentu elektroniskā formāobligātsciparu virkne**lietas, dokumenta40003123414; 50003021241
1.3.lietas uzziņu kodslietas indekss lietu nomenklatūrā, kods un numurs aprakstā vai uzskaites sarakstāobligātssimbolu virkne*lietas, dokumentaXyz
1.4.dokumenta uzziņu kodsdokumenta kārtas numurs lietā, lietas sējumā vai pakotnē vai cits unikāls identifikatorsobligātssimbolu virkne*dokumenta123654-abc, abcd-aderfsds; 123456-12345
1.5.dokumenta nosaukumsdokumenta nosaukumsobligātssimbolu virkne*dokumentarīkojums par komandējumu, vadības sapulces protokols
1.6.dokumenta veidspiemēram, rīkojums, vēstule, līgumsobligātssimbolu virkne*dokumentarīkojums, vēstule, līgums
1.7.dokumenta datumsdokumenta parakstīšanas datumsobligātssimbolu virkne*dokumenta31.08.2001.
1.8.dokumenta autorsinstitūcija vai privātpersona, kas radījusi dokumentuobligātssimbolu virkne*dokumentaJānis Siders
1.9.atslēgvārdivārds vai vārdu grupa, ko izmanto kāda teksta vai dokumenta satura noteikšanai un tā meklēšanainav obligātssimbolu virkne*lietas, dokumentarīkojums par komandējumu Spānijā, Jānis Bērziņš, Pēteris Ivanovs, BAAC konference
1.10.norāde uz hibrīdlietunorāde uz lietu, kuru veido dokumenti dažādās nesējvidēs, piemēram, dokumenti papīra veidā un elektroniskie dokumentija attiecināmsjā/nēdokumentajā/nē
1.11.personas, kas sagatavoja dokumentu pārvēršanai (norāda katras darbības veicēju, ja tie ir dažādi)personas vārds, uzvārds, amatsobligātssimbolu virkne*lietas, dokumentaJānis Smildziņš, lietvedis, Dace Ivanova, lietvede
1.12.adresātsfiziskā vai juridiskā persona, valsts pārvaldes iestāde, kurai nosūtīts dokumentsja attiecināmssimbolu virkne*dokumentaLatvijas Nacionālā arhīva direktors
1.13.dokumenta nosūtīšanas datumsnosūtīšanas datums formātā dd.mm.gggg.ja attiecināmsdatumsdokumenta31.12.2012.
1.14.dokumenta saņemšanas datumssaņemšanas datums formātā dd.mm.gggg.ja attiecināmsdatumsdokumenta31.12.2012.
1.15.dokumenta saites ar saistītiem dokumentiempubliskā dokumenta saites ar saistītiem dokumentiemja attiecināmssimbolu virkne*dokumentaxyz-123872
1.16.dokumenta valodavaloda, kurā sastādīts dokuments atbilstoši standartam LVS ISO 639-2. Kodi valodu nosaukumiem. 2.daļa. Alfa-3 kodinav obligātsklasifikatorsdokumentaLAT, EST, ENG, RUS atbilstoši klasifikatoram
2.Par oriģināla sākotnējo formu posmā – publiskā dokumenta sagatavošana pārvēršanai – norāda šādus metadatus:
2.1.dokumenta videsniegt informāciju par to, vai dokuments atrodas, piemēram, uz papīra, magnētiskās lentes, filmasobligātssimbolu virkne*dokumentapapīrs, filma, magnētiskā lente
2.2.dokumenta izmērsdokumenta formāts (izmērs) SI sistēmas mērvienībāsobligātssimbolu virkne*dokumentaplatums, garums, augstums, ieraksta ilgums
2.3.specifiskas īpašībasīpatnības, kas ietekmē dokumenta pārvēršanu elektroniskā formākur attiecināmssimbolu virkne*dokumentaiešūts, reljefi apzīmogots dokuments, divpusējs dokuments
2.4.pārbaudes komentāripubliskā dokumenta pārvēršanas laikā identificētā informācija, kas neietilpst šā pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajos metadatosnav obligātssimbolu virkne*dokumentaizliets brūns šķidrums uz 4.lapas, saplēsts dokuments
3.Digitālā objekta izveides posmā norāda šādus metadatus:
3.1.par pārvēršanas procesu atbildīgā persona vai amatpersonapersonas vārds, uzvārdsobligātssimbolu virkne*dokumentaJānis Bērziņš, IT daļas vadītājs
3.2.lietotāja piekļuves tiesībaslietotāja vārds, uzvārds, kam ir pieejas tiesības digitālajam objektam ar datu papildināšanas iespējāmobligātssimbolu virkne*lietas, dokumentaJānis Kalniņš, IT speciālists
3.3.pārvēršanas iekārtas tipsiekārtas tips, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātssimbolu virkne*dokumentadigitālā kamera, filmu skeneris, plakanvirsmas skeneris, mikrofilmu/mikrofišu skeneris
3.4.pārvēršanas iekārtas nosaukumstās iekārtas nosaukums atbilstoši ražotāja dokumentācijai, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātssimbolu virkne*dokumentaScanMaker 1000XL, Plustek 7300
3.5.pārvēršanas iekārtas programmatūras versijatās iekārtas programmatūras versija atbilstoši ražotāja dokumentācijai, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātssimbolu virkne*dokumentaSilverFast MicrotekSDK (Vers. 6.6.2r2),

Plustek ScanPlus Power 6000

3.6.pārvēršanas iekārtas pēdējās pārbaudes datumstās iekārtas darbības pēdējās veiksmīgās pārbaudes datums formātā dd.mm.gggg. atbilstoši ražotāja specifikācijai, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātsdatumsdokumenta31.12.2012.
3.7.operētājsistēmaprogrammu komplekss, kas vada datu organizēšanu un programmu izpildi datorā, nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, kā arī sadarbību ar lietotājuobligātssimbolu virkne*dokumentaMS Windows 7,
MS Windows XP Service Pack 3
3.8.lietojumprogrammas nosaukumsprogrammas nosaukums, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātssimbolu virkne*dokumentaAdobe PhotoShop CorelDraw
3.9.lietojumprogrammas versijalietojumprogrammas laidiena variants, ar kuru nodrošina dokumentu pārvēršanu elektroniskā formāobligātssimbolu virkne*dokumentaAdobe CS5, Corel Graphic

Suite X5

3.10.pārvēršamā digitālā objekta formātssākotnējais digitālā objekta datnes formāts, kas iegūts, pārvēršot dokumentus elektroniskā formā. No sākotnējās datnes var tikt iegūts cits datnes formāts, lai nodrošinātu dokumentu glabāšanu un izguviobligātssimbolu virkne*dokumentatiff, ogg, jpg2000
3.11.pārvēršamā digitālā objekta formāta versijapārvēršamā digitālā objekta formāta standarta laidiena versijaobligātssimbolu virkne*dokumentaTIFF 6.0, JPEG2000, PDF 2.0
3.12.glabājamā digitālā objekta formātsdigitālā objekta formāts, kurā saglabā digitālo objektuobligātssimbolu virkne*dokumentatiff, ogg, jpg2000
3.13.glabājamā digitālā objekta formāta versijaglabājamā digitālā objekta formāta standarta laidiena versijaobligātssimbolu virkne*dokumentaTIFF 6.0, JPEG2000, PDF 2.0
3.14.pārvēršanas tehniskie līdzekļipubliskā dokumenta pārvēršanas procesā izmantojamās darbstacijas, serveru iekārtas, informācijas nesēji, datu pārraides tīkliobligātssimbolu virkne*dokumentaIntel CoreDuo 2,4 GHz, GeForce GT 545/GDDR 5, TurtleBeach Montego
3.15.šifrēšanas algoritmialgoritms, kas nodrošina informācijas saturu pret nesankcionētu izmantošanuobligātssimbolu virkne*dokumentaECOH, SHA-3, AES256, Serpent
3.16.

pārvēršamā digitālā objekta izveides datums

sākotnējais digitālā objekta formāta izveides datums formātā dd.mm.gggg.obligātsdatums un laiksdokumenta31.12.2012.
3.17.glabājamā digitālā objekta izveides datumsdigitālā objekta saglabāšanas formāta izveides datums un laiks formātā dd.mm.gggg., hh:mm:ssobligātsdatums un laiksdokumenta31.12.2012., 16:59:59
3.18.pārvēršamā digitālā objekta labošanas datumsdatums un laiks formātā dd.mm.gggg., hh:mm:ss, kad veikti digitālā objekta labojumi pirms tā saglabāšanas pastāvīgai glabāšanaiobligātsdatums un laiksdokumenta

31.12.2012., 17:00:01

3.19.digitālā objekta nosaukumspārvērstā publiskā dokumenta lietas uzziņu kods un kārtas numursobligātssimbolu virkne*dokumentaxyz-123654-abc
3.20.digitālā objekta apjomsdigitālā objekta apjoms (MB)obligātssimbolu virkne*dokumenta16.56 MB
4.Posmā – dokumenta izveide glabāšanai elektroniskā formā –norāda šādus metadatus:
4.1.norāde uz kontrolsummukontrolsummas datnes atrašanās vieta pakotnēobligātssimbolu virkne*dokumenta../xyz/xyz-123654-abc.sha
4.2.norāde uz uzskaites dokumentiemtā reģistrācijas žurnāla pakotnes uzziņu kods, kurā reģistrēts dokumentsja attiecināmssimbolu virkne*dokumentaS1_L84_D2; LNA_LVA_F266_S2_L104_D1

Piezīmes.

1. * Simbolu virkne atbilstoši UTF-8 kodējumam.

2. ** Veselu skaitļu virkne (long integer).

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.143
Veidi, iekārtas, datu formāti un metode publisko dokumentu pārvēršanai elektroniskā formā un glabāšanai elektroniskā vidē

Nr.p.k.

Dokumenta veids

Vide/nesējs

Pārvēršanas process

Iegūtais dokuments

pārvēršanas metode

pārvēršanas iekārtas

pārvēršanas formāts

minimālie pārvēršanas parametri

glabāšanas formāts

minimālie glabāšanas parametri

1.Teksta dokumenti      
1.1.

papīra formā ar melnbaltu drukātu tekstu

SkenēšanaSkeneriPDF (Portable Document Format)/ PDF/AKrāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 1 (Grayscale specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4*

PDF/A (Portable Document
Format – Archival
)
Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 1 (Grayscale specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

1.2.papīra formā ar melnbaltu drukātu tekstuSkenēšana/

fotografēšana

Skeneri/

fotokameras

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums –8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

1.3.papīra formā ar krāsainu drukātu tekstuSkenēšanaSkeneriPDF (Portable Document Format)/ PDF/AKrāsu dziļums –8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

PDF/A (Portable Document
Format – Archival
)
Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

1.4.papīra formā ar krāsainu drukātu tekstuSkenēšana/

fotografēšana

Skeneri/

fotokameras

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

1.5.papīra formā ar grafiskiem elementiemSkenēšana/

fotografēšana

Skeneri/

fotokameras

JPEG (Joint Photographic Experts Group)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

1.6.papīra formā ar grafiskiem elementiemSkenēšana/

fotografēšana

Skeneri/

fotokameras

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

1.7.papīra formā ar grafiskiem elementiemSkenēšana/ fotografēšanaSkeneri/ fotokamerasTIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

JPEG 2000Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

1.8.papīra dokuments ar grafiskiem elementiemSkenēšana/ fotografēšanaSkeneri/ fotokamerasPNG
(Portable
Network
Graphics
)
Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

PNG (Portable Network Graphics)Krāsu dziļums –8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

2.Kartogrāfiskie dokumenti      
2.1.papīra formāSkenēšana/

fotografēšana

Skeneri/

fotokameras

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 32 Mpix/A2

TIFF (Tagged Image File Format)

Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 32 Mpix/A2

3.Fotodokumenti      
3.1.papīrs/filmaSkenēšana/

fotografēšana

Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/

fotokameras

JPEG (Joint Photographic Experts Group)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

JPEG (Joint Photographic Experts Group)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

3.2.papīrs/filmaSkenēšana/

fotografēšana

Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/ fotokamerasTIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

TIFF (Tagged Image File Format)Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

3.3.papīrs/filmaSkenēšana/

fotografēšana

Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/

fotokameras

JPEG2000Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

JPEG2000Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

3.4.papīrs/filmaSkenēšana/

fotografēšana

Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/

fotokameras

PDF/A
(Portable
Document
Format – Archival
)
Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai ≥ 8 Mpix/A4

PDF/A (Portable Document
Format – Archival
)
Krāsu dziļums – 8 biti/punkti

Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
≥ 8 Mpix/A4

4.Audiodokumenti      
4.1.magnētiskā lente vai skaņu plateIerakstīšana – skaņas signālu pārvēršana – tveršana6,25 mm magnētisko lenšu magnetofoni/

skaņu plašu atskaņotāji/

datoru skaņas kartes

PCM WAVE (Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)kodēšanas solis – 16 biti,

izvēršanas frekvence – 44,1 kHz

OGG (PCM Speex, FLAC)16 bit; 44,1 kHz
4.2.magnētiskā lente vai skaņu plateIerakstīšana – skaņas signālu pārvēršana – tveršana6,25 mm magnētisko lenšu magnetofoni/ skaņu plašu atskaņotāji/ datoru skaņas kartes/datoru skaņas kartesPCM WAVE (Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)kodēšanas solis –16 biti,

izvēršanas frekvence – 44,1 kHz

PCM WAVE
(Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)
16 bit; 44,1 kHz
5.Audiovizuālie dokumenti      
5.1.35 mm, 16 mm, 8 mm kinolentes, VHS, Hi8, BetamaxIerakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršana35 mm,

16 mm,

8 mm projektori/
VHS magnetofoni/ digitālās videokameras

DV (Digital Video)Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums – 25 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – PCM WAVE,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo)

DV (Digital Video)Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums – 25 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – PCM WAVE,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo)

5.2.35 mm, 16 mm, 8 mm kinolentes, VHS, Hi8, BetamaxIerakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršana35 mm,

16 mm,

8 mm projektori/
VHS magnetofoni/ digitālās videokameras

MPEG

(Layer-4) (Moving Pictures Experts Group)

Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums ≥ 4 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – Mpeg Layer 1/2,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 192 Kbit/s

MPEG (Layer-4) (Moving Pictures Experts Group)Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums ≥ 4 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – Mpeg Layer 1/2,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 192 Kbit/s

5.3.IMAX, 70 mm, 35 mm, 16 mm kinolentesIerakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršanaIMAX, 70 mm, 35 mm,

16 mm projektori/
digitālās kinokameras

Motion JPEG 2000Videoplūsmai:
Izšķirtspēja ≥ 2 K (2048 x 1080) punkti
Krāsu sistēma – PAL/NTSC
Kadru skaits sekundē – no 24 līdz 48

Audioplūsmai:
formāts – (*.bwf) (Broadcast Wave),
kodēšanas solis   24 biti,
izvēršanas frekvence – no 48 līdz 96 kHz Stereo,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 128 Kbit/s

Motion JPEG 2000Videoplūsmai:
izšķirtspēja ≥ 2 K (2048 x 1080) punkti
Krāsu sistēma – PAL/NTSC
Kadru skaits sekundē – no 24 līdz 48

Audioplūsmai: formāts – (*.bwf) (Broadcast Wave),
kodēšanas solis – 24 biti,
izvēršanas frekvence – no 48 līdz 96 kHz Stereo,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 128 Kbit/s

Piezīme. * Mpix/A4 – miljons pikseļu (attēla elementu) uz A4 (ISO 216) formāta laukuma vienību.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 28.02.2012.Stājas spēkā: 01.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 01.03.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
244725
{"selected":{"value":"07.05.2016","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"