Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.122

Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 19.§)
Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 panta pirmās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – kompetentā iestāde):

1.1. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulai (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (turpmāk – regula Nr. 1072/2009) izsniedz, anulē vai uz laiku aptur:

1.1.1. Eiropas Kopienas atļauju komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā;

1.1.2. Eiropas Kopienas atļaujas kopiju komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā;

1.1.3. autovadītāja atestātu komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – transportlīdzekļa vadītāja atestāts);

1.2. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulai (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (turpmāk – regula Nr. 1073/2009) izsniedz, anulē vai uz laiku aptur:

1.2.1. Eiropas Kopienas atļauju pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā;

1.2.2. Eiropas Kopienas atļaujas kopiju pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā.

2. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu:

2.1. par Eiropas Kopienas atļaujas komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – Kopienas atļauja), Eiropas Kopienas atļaujas kopijas komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā un transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšanu vai pieteikuma noraidīšanu atbilstoši regulas Nr. 1072/2009 4.panta 1., 2., 3. un 6.punktam, 5.panta 1. un 2.punktam, 6.pantam, 7.panta 1.punktam, par Eiropas Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – Kopienas atļauja), Eiropas Kopienas atļaujas kopijas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā izsniegšanu vai pieteikuma noraidīšanu atbilstoši regulas Nr. 1073/2009 4.pantam;

2.2. par Kopienas atļaujas darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, par transportlīdzekļa vadītāja atestāta anulēšanu, par dažu vai visu Eiropas Kopienas atļauju apliecināto kopiju komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Kopienas atļauju apliecināto kopiju pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu atbilstoši regulas Nr. 1072/2009 7.panta 2.punktam, 12.panta 2.punktam vai regulas Nr. 1073/2009 21.panta 1. un 2.punktam.

3. Pārvadātājs kompetentās iestādes lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Ar šo noteikumu 1.1.2. un 1.2.2.apakšpunktā minētajā dokumentā norādīto transportlīdzekli pārvadātājs atbilstoši regulā Nr. 1072/2009 un regulā Nr. 1073/2009 noteiktajam ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus ar autotransportu Latvijas teritorijā un starptautiskos pārvadājumus.

4.1 Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestāta starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā saņemšanai pārvadātājs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu kompetentās iestādes tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

II. Kopienas atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu vai pagarinātu Kopienas atļauju, pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē iesniegumu. Iesniegumā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, speciālās atļaujas (licences) numuru, komersanta veidu, komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu.

6. Lēmumu par Kopienas atļaujas izsniegšanu, pagarināšanu vai atteikumu izsniegt Kopienas atļauju, kompetentā iestāde pieņem, izvērtējot pārvadātāja atbilstību attiecīgi regulas Nr. 1072/2009 6.panta 1.punktā vai regulas Nr. 1073/2009 4.panta 5.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 390)

7. Ja mainās pārvadātāja nosaukums, komersanta veids vai juridiskā adrese, pārvadātājs 15 dienu laikā pēc rekvizītu maiņas iesniedz kompetentajā iestādē šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu. Kompetentā iestāde pēc iesnieguma saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izsniedz Kopienas atļauju.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu 7. un 23.1 punktā minēto informāciju pārvadātājs var iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu kompetentās iestādes tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

8. Lai pagarinātu Kopienas atļauju, pārvadātājs iesniedz šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu ne agrāk kā 12 mēnešus pirms Kopienas atļaujas derīguma termiņa beigām.

III. Kopienas atļaujas kopijas izsniegšanas kārtība

9. Kompetentā iestāde pārvadātājam, kuram ir izsniegta Kopienas atļauja:

9.1. kravas komercpārvadājumiem, atbilstoši regulas Nr. 1072/2009 4. panta 3., 4. un 5. punktam izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecināto kopiju komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā ar konkrēto kravas automobili (turpmāk – Kopienas atļaujas kopija). Kopienas atļaujas kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Kopienas atļaujas kravas komercpārvadājumiem derīguma termiņu;

9.2. pasažieru komercpārvadājumiem, atbilstoši regulas Nr. 1073/2009 4.panta 2.punktam izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecināto kopiju pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā ar konkrēto autobusu (turpmāk – Kopienas atļaujas kopija). Kopienas atļaujas kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu.

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 452)

10. Lai saņemtu vai pagarinātu Kopienas atļaujas kopiju, pārvadātājs iesniedz kompetentajā iestādē iesniegumu:

10.1. norādot izsniegtās Kopienas atļaujas veidu un numuru, komersanta veidu, komersanta, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu;

10.2. norādot tā autotransporta līdzekļa reģistrācijas numuru, kas tiks norādīts Kopienas atļaujas kopijā;

10.3. pievienojot autotransporta līdzekļa nomas līguma apliecinātu kopiju, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs;

10.4. norādot, ka N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas;

10.5. pievienojot citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai tās kopiju;

10.6. pievienojot citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolu vai tā kopiju.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

11. Lai izsniegtu vai pagarinātu Kopienas atļaujas kopiju, kompetentā iestāde administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas datiem un valsts tehniskās apskates datiem, kā arī par transportlīdzeklim piešķirto atļauju piedalīties ceļu satiksmē.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

12. Kompetentā iestāde var pieprasīt no pārvadātāja papildu informāciju par autotransporta līdzekļa atbilstību starptautisko autopārvadājumu prasībām, ja šādas informācijas nav valsts pārvaldes iestāžu rīcībā.

13. (Svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 452)

14. Kompetentā iestāde pēc iesnieguma saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izsniedz Kopienas atļaujas kopiju.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

15. Ja nepieciešama jauna Kopienas atļauja šo noteikumu 7.punktā minēto iemeslu dēļ, pārvadātājam 15 dienu laikā pēc jaunās Kopienas atļaujas saņemšanas jānomaina visas viņam izsniegtās derīgās Kopienas atļaujas kopijas saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu. Jaunās Kopienas atļaujas kopijas kompetentā iestāde izsniedz šo noteikumu 14.punktā noteiktajā termiņā.

15.1 Ja autotransporta līdzeklim, kuram izsniegta Kopienas atļaujas kopija, mainās valsts reģistrācijas numurs, pēc pārvadātāja iesnieguma saņemšanas par valsts reģistrācijas numura maiņu kompetentā iestāde veic datu maiņu, norādot autotransporta līdzekļa mainīto valsts reģistrācijas numuru, un izsniedz jaunu Kopienas atļaujas kopiju. Ja valsts reģistrācijas numurs mainās autotransporta līdzeklim, kas tiek nomāts, pārvadātājs, iesniedzot kompetentajā iestādē šajā punktā minēto iesniegumu, tam pievieno attiecīgi šo noteikumu 10.3., 10.5. un 10.6. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

IV. Transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšanas kārtība

16. Kompetentā iestāde pārvadātājam atbilstoši regulas Nr. 1072/2009 5.pantā noteiktajām prasībām izsniedz transportlīdzekļa vadītāja atestātu.

17. Transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanai pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minētās atļaujas numuru, komersanta veidu, komersanta, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu, kā arī autovadītāja vārdu un uzvārdu;

17.2. autovadītāja pases kopiju. Dokumenta kopija nav jāiesniedz, ja par to informācija ir iegūstama Fizisko personu reģistrā;

17.3. apliecinātu autovadītāja darba līguma kopiju (vai izrakstu, kurā norādītas darba līguma slēdzējas puses, darbinieka pienākumi un darba līguma darbības termiņš). Darba līgums ir noslēgts atbilstoši normatīvajiem aktiem darba tiesisko attiecību jomā, un tajā kā viens no darba pienākumiem ir minēta kravas autotransporta līdzekļa vadīšana. Ja autovadītāju uz noteiktu laiku norīko darbam pie pārvadātāja, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs papildus iesniedz līguma kopiju, kas noslēgts starp darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju un pārvadātāju;

17.4. apliecinātu autovadītāja apliecības kopiju un vadītāja kvalifikācijas kartes kopiju vai apliecinātu profesionālā autovadītāja apliecības kopiju. Šajā apakšpunktā minēto dokumentu kopijas nav jāiesniedz, ja par tiem informācija ir iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

17.1 Vadītāja atestāta maiņai pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē šādus dokumentus:

17.11. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto iesniegumu, ja mainījies pārvadātāja nosaukums vai juridiskā adrese;

17.12. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un attiecīgu šo noteikumu 17.2., 17.3. vai 17.4. apakšpunktā ​​​ minētā dokumenta kopiju, kurā mainīti dati, ja tie nav iegūstami šo noteikumu 17.3 punktā minētajā valsts reģistrā.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

17.2 Ja autovadītājs veiks komercpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, kura vadīšanai nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība, atestāta saņemšanai pārvadātājam vai pārvadātāja pilnvarotajai personai nav jāiesniedz kompetentajā iestādē šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētā vadītāja kvalifikācijas kartes kopija vai apliecināta profesionālā autovadītāja apliecības kopija.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

17.3 Kompetentā iestāde pirms transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšanas pārliecinās Fizisko personu reģistrā vai Darba atļauju reģistrā, ka autovadītājam ir atļauja strādāt Latvijā, un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā –, ka autovadītājam Latvijā izsniegta vadītāja kvalifikācijas karte vai profesionālā autovadītāja apliecība.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

18. Kompetentā iestāde septiņu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz transportlīdzekļa vadītāja atestātu ar tādu derīguma termiņu, kas atbilst regulas Nr. 1072/2009 5. panta 7. punktam un nepārsniedz šo noteikumu 17.2.17.3. un 17.4. apakšpunktā minēto dokumentu un Kopienas atļaujas derīguma termiņu, kā arī termiņu, līdz kuram autovadītājam jāveic periodiskā apmācība. Izsniedzot transportlīdzekļa vadītāja atestātu, kompetentā iestāde izsniedz arī apliecinātu transportlīdzekļa vadītāja atestāta kopiju.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

V. Kopienas atļaujas, Kopienas atļaujas kopijas un transportlīdzekļa vadītāja atestāta anulēšana vai darbības apturēšana uz laiku

19. Ja konstatēti regulas Nr. 1072/2009 7.panta 2.punktā, 12.panta 2.punktā vai regulas Nr. 1073/2009 21.panta 1. un 2.punktā minētie pārkāpumi un neatbilstības, kompetentā iestāde izskata jautājumu par Kopienas atļaujas un Kopienas atļaujas kopijas darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu un transportlīdzekļa vadītāja atestāta anulēšanu.

20. Ja kompetentā iestāde pieņem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto lēmumu par transportlīdzekļa vadītāja atestāta anulēšanu, pārvadātājs 15 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas anulēto dokumentu nodod kompetentajā iestādē.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

21. Ja kompetentā iestāde pieņem šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto lēmumu par Kopienas atļaujas vai Kopienas atļaujas kopijas darbības apturēšanu uz laiku, apturēšanas termiņu skaita no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pēc Kopienas atļaujas vai Kopienas atļaujas kopijas darbības apturēšanas termiņa beigām vai pēc lēmumā par darbības apturēšanu noteikto nosacījumu izpildes pārvadātājam izsniedz Kopienas atļauju vai Kopienas atļaujas kopiju ar derīguma termiņu, kāds bija apturētajam dokumentam.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 390)

22. (Svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 452)

23. Pārvadātājam, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence), tiek anulētas attiecīgā pārvadājumu veida spēkā esošās Kopienas atļaujas, Kopienas atļauju kopijas un transportlīdzekļa vadītāju atestāti. Ja tiek apturēts pārvadātāja speciālās atļaujas (licences) darbības termiņš, tiek apturēts arī visu spēkā esošo Kopienas atļauju, Kopienas atļauju kopiju un transportlīdzekļa vadītāju atestātu darbības termiņš.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 390)

23.1 Pārvadātājs 15 dienu laikā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, informē kompetento iestādi, ja:

23.1 1. pārvadātājs pārtrauc komercdarbību;

23.1 2. autotransporta līdzeklis vairs netiek izmantots komercpārvadājumu veikšanai;

23.1 3. transportlīdzekļa vadītājs, kuram izsniegts transportlīdzekļa vadītāja atestāts, vairs netiek nodarbināts saskaņā ar regulas Nr. 1072/2009 5. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

23.2 Kompetentā iestāde pēc šo noteikumu 23.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas anulē attiecīgo dokumentu. Kompetentā iestāde anulē attiecīgo dokumentu pēc savas iniciatīvas, ja konstatē, ka pārvadātājs ir izslēgts no komercreģistra vai ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

25. Šo noteikumu 17.4.apakšpunktā minētā prasība attiecībā uz sertifikāta par periodiskās apmācības veikšanu kopijas iesniegšanu stājas spēkā:

25.1. 2013.gada 10.septembrī, ja persona D1, D1E, D un DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ieguvusi līdz 2008.gada 9.septembrim;

25.2. 2014.gada 10.septembrī, ja persona C1, C1E, C un CE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ieguvusi līdz 2009.gada 9.septembrim.

26. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 6. aprīļa Direktīvas (ES) 2022/738, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā – iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 122Pieņemts: 21.02.2012.Stājas spēkā: 01.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 24.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
244502
{"selected":{"value":"19.08.2023","content":"<font class='s-1'>19.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2023","iso_value":"2023\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-18.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2016","iso_value":"2016\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2016.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-28.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"