Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošos noteikumus Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2012.gada 27.janvārī (prot. Nr.3, 40.p.)
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

(Saistošo noteikumu nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) un Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietas nomas un kopšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apbedījums – mirušā cilvēka (turpmāk tekstā – mirušais) apbedīšana kapavietā šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietā;

2.4. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

2.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55);

2.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

2.8. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura uz kapsētu īpašnieka lēmuma vai ar kapsētas īpašnieku savstarpēji noslēgta līguma pamata veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda šajos saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.10. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiskā organizācija, juridiskā vai fiziskā persona, kuras īpašumā atrodas kapsēta;

2.11. kapavietas nomnieks – fiziskā persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanu un kopšanu;

2.12. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.13. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

5. Jaunu kapsētu ierīkošanai pašvaldība piešķir tās īpašumā esošu zemes teritoriju, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošā zeme var tikt izmantota kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts attiecīgs Rēzeknes pilsētas domes lēmums.

6. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Rēzeknes pilsētas dome nosaka vai maina kapsētas statusu, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

7. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai un kapavietas nomnieka pirmās pakāpes radinieku, kas nav deklarēti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

8. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimniekotāja vai īpašnieka norādījumi, ja tie nav pretrunā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

9. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas apmeklētājiem no plkst. 06:00 līdz plkst. 23:00.

10. Kapsētās aizliegts:

10.1. uzturēties pēc tās slēgšanas;

10.2. ievest suņus un kaķus bez pavadas un citus dzīvniekus;

10.3. pārvietoties ar slēpēm;

10.4. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot:

10.4.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka atļauja;

10.4.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;

10.4.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

10.4.4. par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām, uzrādot apliecību.

10.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

10.6. sniegt apbedīšanas pakalpojumus bez kapsētas īpašnieka atļaujas;

10.7. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

10.8. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 2 m;

10.9. rakt, ņemt zemi un smiltis brīvajās kapsētas teritorijās;

10.10. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus u.tml.) un stādījumus;

10.11. aizliegts patvaļīgi mainīt kapsētā ierādītās kapavietas teritorijas robežas;

10.12. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

10.13. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

10.14. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības;

10.15. veikt apbedījumus Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru Brāļu kapu teritorijā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

III. Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi

11. Kapsētu apsaimniekotāju pienākums ir nodrošināt:

11.1. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

11.2. kapsētu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

11.3. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, soliņu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

11.4. Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru Brāļu kapu, Otrajā pasaules karā kritušo sarkanās armijas karavīru kapu, Latgales kultūras un sabiedrisko darbinieku kapavietu uzturēšanu un kopšanu. Brāļu kapu teritorijā apbedījumus veikt aizliegts;

11.5. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;

11.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

11.7. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

11.8. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;

11.9. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9);

11.10. kapsētas apsekošanu reizi gadā, sastādot aktu par nekoptajām kapavietām, un iesniegt to kapsētas īpašniekam.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

12. Kapsētu īpašnieku pienākumi ir:

12.1. noteikt kapsētā sniegto maksas pakalpojumu apmēru un kapavietas (ģimenes kapavietas) nomas maksu;

12.2. nodrošināt kapsētas teritorijas paplašināšanu vai jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.3. nodrošināt apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti. Tās pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījuma vietu kartotēka un shēma, kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;

12.4. nodrošināt kapavietas nomas līguma slēgšanu ar kapavietas nomnieku;

12.5. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

IV. Kapavietas nomas noteikumi

13. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu (1.pielikums) ar kapsētas īpašnieku.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

14. Kapavietas nomas līgumu var noslēgt pamatojoties uz:

14.1. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecību;

14.2. mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstuli;

14.3. kapavietas nomas tiesību pārņēmēju maiņu.

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

15. Kapsētas īpašnieks noslēdz ar mirušā radiniekiem beztermiņa kapavietas nomas līgumu. Gadījumā, ja mirušajam nav neviens radinieks vai arī radinieks atsakās slēgt kapavietas nomas līgumu, tad šādu līgumu noslēdz ar citu personu, ja starp viņu un mirušo pastāvēja šāda vienošanās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

16. Kapavietas nomas maksu iekasē kapsētas īpašnieks.

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

17. Līdzekļi, ko pašvaldības kapsētas īpašnieks iegūst no iekasētas kapavietas nomas maksas, izmantojami pašvaldības kapsētu apsaimniekošanai.

18. Personām, kuras veikušas apbedījumus pašvaldības kapsētās līdz 2002. gadam un nav slēgušas kapavietas nomas līgumus, ir tiesības bez maksas noslēgt beztermiņa kapavietas nomas līgumu no pirmās apbedījuma dienas, atbilstoši uzrādītiem apbedīšanas dokumentiem.

19. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam viņa nomātajā kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos, šo saistošo noteikumu 7.punkta noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

20. Kapavieta tiek ierādīta pamatojoties uz noslēgto kapavietas nomas līgumu ar kapsētas īpašnieku.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

21. Kapavietas nomniekam ir pienākums:

21.1. noslēgt ar kapsētas īpašnieku kapavietas nomas līgumu, norādot radinieku vai citu personu, kura būs kapavietas nomnieka tiesību un pienākumu pārņēmēja;

21.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu;

21.3. gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu;

21.4. regulāri kopt kapavietu un tai piegulošo celiņu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

22. Kapavietas nomniekam ir aizliegts:

22.1. patvarīgi, bez saskaņošanas ar īpašnieku, palielināt kapavietas ierādītās robežas;

22.2. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju atkritumu, mehānismu u.tml. novietošanai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

23. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

24. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

V. Kapavietas kopšana

25. Kapavietas nomnieks var kopt kapavietu un kapavietai piegulošo celiņu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar juridisku vai fizisku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas īpašnieku.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

26. Kapavietas nožogojums nedrīkst būt augstāks par 50 cm.

27. Krūmāji, kas tiek audzēti kapavietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki par 50 cm, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētas kapavietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas robežām.

28. Kapavietā aizliegts:

28.1. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pārsniedz 20 cm;

28.2. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām;

28.3. bez saskaņošanas ar kapsētas īpašnieku patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā, mainīt kapavietas atrašanās reljefu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

29. Atkritumi pēc kapavietas kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros.

30. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

31. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

32. Ja kapavietas nomnieks viena gada laikā nav labiekārtojis un kopis nomā nodoto kapavietu brīvo vai papildus saņemto platību, kapsētas īpašnieks kapavietas nomniekam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietu brīvās platības nomas līguma izbeigšanu un kapavietu brīvās platības piešķiršanu citai personai. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšminētā brīdinājuma nosūtīšanas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

33. Virsapbedījumus kapavietās vai neuzraudzīto kapavietu nolīdzināšanu var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma, atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

VI. Apbedīšanas kārtība

34. Kapsētas īpašnieks ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

35. Apbedīšanas pakalpojumus sniedz bēru rīkotājs vai viņa izvēlēta apbedīšanas firma, saņemot kapsētas īpašnieka atļauju.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

36. Kapsētas īpašnieks veido kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

37. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

38. Veicot kapavietas rakšanas darbus, aizliegts novietot izrakto zemi ārpus izdalītas kapavietas teritorijas.

39. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

40. Ierādāmo kapavietu izmēri un cenas:

Kapavieta

Platums, mGarums, mLaukums, m2Cena EUR
Vienvietīga1,753,005,250,00
Divvietīga2,753,008,250,00
Trīsvietīga (trešā kapavieta)3,753,0011,25140,00
Četrvietīga (ceturtā kapavieta)4,753,0014,25280,00
Katra nākamā kapavieta+ 1,003,00-+ 140,00

Katrai nākamai kapavietai platums ierādāms par 1 m vairāk. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo un urnu apbedīšanu.
(Rēzeknes pilsētas domes 04.12.2014. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

41. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas īpašnieka un Veselības inspekcijas atļauju. Mirušo reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu ierakstu. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

42. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

43. Šo noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Pilsētas saimniecības pārvalde. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas sastādīt Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas un Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas.

(Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, kas grozīta ar 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

44. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 71 euro, bet juridiskajām personām līdz 142 euro, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

VIII. Noslēguma jautājums

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2001. saistošie noteikumi Nr.19 "Rēzeknes kapsētu apsaimniekošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 27.01.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.3

(Pielikums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38; 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9; 04.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 27.01.2012.Stājas spēkā: 24.02.2012.Zaudē spēku: 21.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 23.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
244394
{"selected":{"value":"11.01.2015","content":"<font class='s-1'>11.01.2015.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2015","iso_value":"2015\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2015.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2014","iso_value":"2014\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2014.-10.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-24.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2014","iso_value":"2014\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2014.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2012","iso_value":"2012\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)