Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.47

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 20.§)
Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā vietējās pašvaldības un valsts institūcijas sniedz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) uzturēšanai nepieciešamo informāciju, un šīs informācijas apjomu.

2. Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības un vietējās pašvaldības pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma par valstij vai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nomu sniedz šādas ziņas:

2.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

2.2. nomas objekta kadastra apzīmējums;

2.3. nomas objekta adrese;

2.4. nomas līguma noslēgšanas vai grozīšanas datums;

2.5. nomas ilgums;

2.6. iznomāšanas mērķis (izmantošana);

2.7. iznomātā objekta platība;

2.8. nomas maksa;

2.9. nomnieka papildu izmaksas (piemēram, komunālie maksājumi, citi uzturēšanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis), ja informācija ir pieejama.

3. Vietējā pašvaldība ikgadējā budžeta ietvaros atbilstoši kārtībai, kādā sniedzama informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma sniedz datus par tās administratīvajā teritorijā esošajiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, kas nav publiski pieejami vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē.

4. Vietējā pašvaldība informāciju par tās administratīvo teritoriju Valsts zemes dienestam sniedz elektroniskā veidā vai papīra dokumenta formā. Datus par noteikto vai mainīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai un zemes vienības daļai, kurai Kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums, un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību vietējā pašvaldība sniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 506; punkts attiecībā uz datu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā stājas spēkā 01.01.2017., sk. 18. punktu)

5. Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai izdarītu izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos kadastra subjekta datos:

5.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Valsts zemes dienestam tiešsaistē sniedz šādas ziņas par fizisku personu:

5.1.1. personas kods;

5.1.2. vārds (vārdi);

5.1.3. uzvārds;

5.1.4. deklarētā dzīvesvietas adrese vai, ja tādas nav, reģistrētā dzīvesvietas adrese, vai, ja tādas nav, personas norādītā adrese;

5.1.5. papildu adrese (adreses);

5.1.6. valstiskā piederība un tās veids;

5.1.7. personas statuss (dzīvs, miris);

5.2. Uzņēmumu reģistrs Valsts zemes dienestam tiešsaistē sniedz šādas ziņas par juridisku personu:

5.2.1. reģistrācijas numurs;

5.2.2. nosaukums (firma);

5.2.3. juridiskā adrese;

5.3. Valsts ieņēmumu dienests Valsts zemes dienestam tiešsaistē sniedz šādas ziņas par Nodokļu informācijas sistēmā reģistrētu juridisku personu un citu personu (reliģisko organizāciju un tās iestādi, budžeta finansētu institūciju, arodbiedrību, ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, zvērinātu advokātu biroju, zvērinātu notāru prakses vietu, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību), kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī par nodokļu maksātāja struktūrvienību:

5.3.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

5.3.2. nosaukums;

5.3.3. juridiskā adrese.

6. Tiesu administrācija no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par katru īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā Valsts zemes dienestam tiešsaistē sniedz šādas ziņas:

6.1. zemesgrāmatas nodalījuma sākuma ieraksta dati un adreses dati:

6.1.1. administratīvās teritorijas kods;

6.1.2. apgabaltiesas nosaukums;

6.1.3. zemesgrāmatu nodaļas nosaukums;

6.1.4. zemesgrāmatas nosaukums;

6.1.5. zemesgrāmatas nodalījuma numurs;

6.1.6. apakšnodalījuma numurs;

6.1.7. īpašuma kadastra numurs;

6.1.8. īpašuma nosaukums;

6.1.9. adreses ieraksti;

6.2. zemesgrāmatas nodalījuma I daļas 1.iedaļas ieraksta dati par īpašuma sastāvu, servitūtiem un reālnastām:

6.2.1. ieraksta teksts;

6.2.2. lēmuma datums;

6.2.3. objekta apmērs un mērvienība;

6.2.4. domājamo daļu skaitītājs kopīpašumā (dzīvoklim);

6.2.5. domājamo daļu saucējs kopīpašumā (dzīvoklim);

6.2.6. objekta kadastra apzīmējums, litera numurs;

6.3. zemesgrāmatas nodalījuma II daļas 1.iedaļas ieraksta dati par īpašuma tiesībām:

6.3.1. lēmuma datums;

6.3.2. darījuma veids;

6.3.3. ieraksta teksts;

6.3.4. pamatdokumentu rekvizīti;

6.3.5. summa, par kādu pirkts īpašums;

6.4. īpašnieka un bijušā īpašnieka dati:

6.4.1. personas kods vai reģistrācijas numurs, vai ārzemniekam piešķirtais Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas kods;

6.4.2. vārds (vārdi);

6.4.3. uzvārds vai nosaukums;

6.4.4. īpašniekam piederošās domājamās daļas skaitītājs;

6.4.5. īpašniekam piederošās domājamās daļas saucējs;

6.4.6. ieraksts, uz ko attiecas domājamā daļa;

6.4.7. personas statuss (īpašnieks, bijušais īpašnieks);

6.5. zemesgrāmatas nodalījuma III daļas 1.iedaļas ieraksta dati par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem (īpašuma apgrūtinājumiem):

6.5.1. lēmuma datums;

6.5.2. pamatdokumentu rekvizīti;

6.5.3. apgrūtinājuma apmērs un mērvienība.

7. Valsts meža dienests Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz:

7.1. ziņas par prognozēto stāvokli uz nākamā taksācijas gada 1.janvāri – līdz kārtējā taksācijas gada 1.aprīlim un par stāvokli uz kārtējā taksācijas gada 1.novembri, ievērojot mežaudzes vecumu uz nākamā gada 1.janvāri, – līdz kārtējā taksācijas gada 15.decembrim (par katru zemes vienību):

7.1.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

7.1.2. zemes vienības meža kopplatība (ha);

7.1.3. zemes vienības meža kopplatības ballhektāru summa;

7.1.4. mežaudzēm, kurās valdošās sugas koku vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz 40 gadu skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem, 20 gadu – mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) un 10 gadu – baltalksnim:

7.1.4.1. platība (ha);

7.1.4.2. platības ballhektāru summa;

7.1.4.3. platības ballhektāru summas samazinājums;

7.1.5. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamā meža platība (ha);

7.1.6. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājums;

7.1.7. mežaudzes vērtība (euro);

7.1.8. datu sagatavošanas datums;

7.2. ziņas par zemes lietošanas veida "mežs" platības izmaiņām pēc meža inventarizācijas pabeigšanas un to zemes lietošanas veidu platību izmaiņām, uz kuru rēķina zemes lietošanas veida "mežs" platība samazinājusies vai palielinājusies:

7.2.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

7.2.2. zemes lietošanas veida platība;

7.2.3. zemes lietošanas veida kods;

7.2.4. zemes lietošanas veida nosaukums;

7.3. digitālo Meža valsts reģistra karti vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), par teritorijām, kur tā ir pieejama.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 506)

8. Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" reizi ceturksnī par katru noslēgto pirkuma līgumu, par privatizējamo objektu un personām, kuras privatizē objektu, Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādas ziņas:

8.1. administratīvi teritoriālais kods;

8.2. pašvaldības privatizācijas komisijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" lēmuma numurs un datums;

8.3. objekta veids (dzīvoklis, nedzīvojamā telpa, mākslinieka darbnīca);

8.4. objekta adrese;

8.5. objekta platība;

8.6. objekta privatizētāja personas kods vai reģistrācijas numurs;

8.7. objekta privatizētāja vārds (vārdi);

8.8. uzvārds vai nosaukums.

9. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" elektroniskā veidā sniedz ziņas no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas atbilstoši normatīvajiem aktiem meliorācijas kadastra jomā.

10. Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādas ziņas:

10.1. iekšzemes kopprodukts;

10.2. iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju;

10.3. inflācija;

10.4. pastāvīgo iedzīvotāju skaits;

10.5. iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā;

10.6. iedzīvotāju ilgtermiņa imigrantu un emigrantu skaits;

10.7. nodarbināto iedzīvotāju skaits;

10.8. darba meklētāju skaits;

10.9. darba meklētāju īpatsvars;

10.10. ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits;

10.11. demogrāfiskā slodze;

10.12. iedzīvotāju dabiskais pieaugums;

10.13. tirgus sektors ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem;

10.14. ekspluatācijā nodoto individuālo dzīvojamo māju skaits;

10.15. ekspluatācijā nodoto individuālo dzīvojamo māju platība;

10.16. citi statistiski apkopoti kopsavilkuma dati pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma.

11. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādas ziņas par valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem:

11.1. zemes vienības, būves vai telpu grupas kadastra apzīmējums;

11.2. atrašanās vieta (adrese);

11.3. kultūras pieminekļa vērtības grupa;

11.4. kultūras pieminekļa tipoloģiskā grupa;

11.5. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kods;

11.6. kultūras pieminekļa statusa noteikšanas datums;

11.7. kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs;

11.8. kultūras pieminekļa nosaukums.

12. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādus ģeotelpiskos pamatdatus Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM):

12.1. valsts ģeodēziskā tīkla dati, kas nav publiski pieejami Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, – pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma;

12.2. ortofotokartes mērogā 1 : 10 000 un 1 : 2 000;

12.3. topogrāfiskās kartes mērogā 1 : 50 000, 1 : 10 000 un 1 : 2 000;

12.4. valsts robežas ģeotelpiskie pamatdati vektordatu formā.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 506)

13. Dabas aizsardzības pārvalde par katru ar ārējiem normatīvajiem aktiem apstiprināto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādas ziņas:

13.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums;

13.2. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kategorija;

13.3. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas platība;

13.4. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežas vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM);

13.5. atsauce uz normatīvajiem aktiem, uz kuriem pamatojoties izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija;

13.6. ja notikušas izmaiņas – izmaiņu pamatojums (atsauce uz attiecīgo normatīvo aktu vai cits pamatojums).

14. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma elektroniskā veidā sniedz aktuālās ziņas par viensētu, ēku, reāli nodalītu ēkas daļu un apbūvei paredzētu zemes vienību pasta indeksiem.

15. Šajos noteikumos minēto informāciju vietējās pašvaldības un valsts institūcijas sniedz bez maksas.

16. Līdz attiecīgas programmatūras izstrādei, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim Valsts meža dienests pēc katras jaunas meža inventarizācijas datu reģistrācijas Meža valsts reģistrā datu apmaiņas sistēmas ietvaros sniedz Valsts zemes dienestam šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētās ziņas.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1555 "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204.nr.).

18. Šo noteikumu 4. punkts attiecībā uz datu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 10.01.2012.Stājas spēkā: 26.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 25.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
243152
{"selected":{"value":"05.08.2016","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2012","iso_value":"2012\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2012.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)