Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumus Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.38

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 22.§)
Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta
pirmo daļu un Ūdens apsaimniekošanas likuma
5. panta desmitās daļas 7., 8. un 9. punktu
(MK 01.09.2015. noteikumu Nr.502 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. peldvietas izveidošanas kārtību;

1.2. peldvietas uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības peldvietā;

1.3. peldvietas, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem.

2. Noteikumu prasības attiecas uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām peldvietām, kuras, pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu tendencēm, kā arī peldvietu infrastruktūru, tajās esošajām iekārtām vai veiktajiem labiekārtošanas pasākumiem peldēšanās veicināšanai, Veselības inspekcija ir atzinusi par tādām, ko apmeklē liels skaits peldētāju.

3. Peldvietas apsaimniekotājs ir juridiska vai fiziska persona, pēc kuras iniciatīvas ir izveidota peldvieta.

4. Peldvietas apsaimniekotājs ir atbildīgs par peldvietas izveidošanu, uzturēšanu, drošības un higiēnas prasību ievērošanu, kā arī par informatīvo uzrakstu izvietošanu par peldvietu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

II. Kārtība, kādā veido peldvietu sarakstu

5. Ja peldvietas apsaimniekotājs nav pašvaldība, iesniegumu par peldvietas izveidošanu vai slēgšanu peldvietas apsaimniekotājs iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā peldvieta. Pašvaldība izvērtē peldvietas apsaimniekotāja iesniegumu un iesniedz Veselības inspekcijā priekšlikumu par peldvietas iekļaušanu šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajā sarakstā vai svītrošanu no tā.

6. Veselības inspekcija katru gadu līdz 31.decembrim izvērtē pašvaldību iesniegtos priekšlikumus par peldvietu iekļaušanu šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajā sarakstā vai svītrošanu no tā un iesniedz Veselības ministrijā ierosinājumus par nepieciešamajiem grozījumiem šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajā sarakstā.

7. Peldvietu var svītrot no šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētā saraksta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības informēšanu.

III. Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība un higiēnas un drošības prasības peldvietā

8. Peldvietu izveido saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Peldvietas robežas nosaka pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā peldvieta atrodas.

9. Peldvietu aizliegts ierīkot un tā nedrīkst atrasties:

9.1. notekūdeņu ieplūdes vietā vai tiešā tās tuvumā (attālumā, kas ir mazāks par ūdens pilnīgai sajaukšanai nepieciešamo attālumu). Prasība neattiecas uz lietus notekūdeņu ieplūdes vietām, ja saskaņā ar attiecīgās peldvietas ūdens aprakstu, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajam aktam par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai, lietus notekūdeņu dēļ nepasliktinās peldvietas ūdens kvalitāte un peldvietas ūdens ir klasificēts vismaz kā pietiekamas kvalitātes ūdens;

9.2. ostā vai rūpniecības uzņēmuma teritorijā;

9.3. vietā, kur ir nelabvēlīgs peldvietas hidroloģiskais režīms vai nestabila gultne;

9.4. vietā, kur tiek izmantoti kuģošanas līdzekļi.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.265)

10. Peldvietas apsaimniekotājs peldvietā var izveidot funkcionālos sektorus (piemēram, sauļošanās zonu, sporta zonu, bērnu sektoru ar rotaļu laukumu pirmsskolas vecuma bērniem, nūdistu zonu).

11. Peldvietas apsaimniekotājs pirms peldsezonas sākuma peldvietā:

11.1. izveido gājēju celiņus;

11.2. nodrošina piebraucamo ceļu operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportam, ko izmanto peldvietas apsaimniekošanas personas un uzraudzības un kontroles personas, pildot dienesta pienākumus;

11.3. nodrošina peldvietas un tās infrastruktūras objektu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

11.4. peldvietas ūdeni norobežo ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem;

11.5. kur tas ir iespējams, izveido un norobežo peldēšanās sektoru bērniem līdz 10 gadu vecumam. Bērniem paredzētā sektora pamatni izvēlas vai izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm;

11.6. nodrošina ērtu pieeju ūdenim, drošu ūdensobjekta pamata reljefu un aizsardzību pret bīstamiem ģeoloģiskiem procesiem (piemēram, krasta nogruvumiem, noslīdējumiem);

11.7. ņemot vērā peldvietas noslogojumu, izvērtē nepieciešamību nodrošināt glābšanas dienesta darbību.

12. Peldvietas apsaimniekotājs peldsezonas laikā peldvietā labi redzamā vietā un veidā izvieto informatīvu stendu, kur norāda:

12.1. peldvietas nosaukumu;

12.2. konkrētās peldvietas atrašanās vietu attiecīgās pašvaldības teritorijā un peldvietas robežas (tai skaitā funkcionālo sektoru izvietojumu un glābšanas dienesta atrašanās vietu, ja tas atrodas peldvietas teritorijā);

12.3. informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības informēšanu;

12.4. informāciju par peldvietas hidroloģisko raksturojumu (piemēram, ūdens līmeņa svārstībām) un gultnes morfoloģisko raksturojumu (piemēram, gultnes stabilitāti, drošu ūdensobjekta pamata reljefu);

12.5. informāciju par peldvietas maksimālo dziļumu;

12.6. instrukciju par pirmās palīdzības sniegšanu slīkšanas gadījumā, ja peldvietā nav nodrošināta nepārtraukta glābšanas dienesta darbība;

12.7. peldvietas apsaimniekotāja kontaktinformāciju un glābšanas dienesta tālruņa numurus;

12.8. sabiedriskās kārtības ievērošanas prasības peldvietā saskaņā ar attiecīgās pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem;

12.9. informāciju par drošības prasībām peldvietā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

12.10. informāciju par aizliegumu ievest peldvietā dzīvniekus;

12.11. informāciju par smēķēšanas ierobežojumiem peldvietā atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumam.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 235; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 557)

13. Peldvietas apsaimniekotājs peldsezonas laikā peldvietā:

13.1. ierīko tualetes, paredzot kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās, vai izvieto pārvietojamās tualetes;

13.2. ierīko ģērbtuves;

13.3. novieto atkritumu konteinerus;

13.4. nodrošina peldvietas sauszemes daļas smilšu virskārtas irdināšanu un sijāšanu, kur tas iespējams;

13.5. nodrošina regulāru un savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu.

14. Peldvietas apsaimniekotājs nodrošina, lai peldvietā netiktu veiktas darbības, kas varētu piesārņot peldvietu (piemēram, lai peldvietā neuzturētos un netiktu vesti pastaigā vai peldināti dzīvnieki).

15. Veselības inspekcija katru gadu par valsts budžeta līdzekļiem veic šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto peldvietu ūdens monitoringu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības informēšanu.

16. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

IV. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.454 "Peldvietu higiēnas prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 99.nr.; 2011, 86.nr.);

17.2. Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumus Nr.341 "Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 57.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.38
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietas

(Pielikums MK 01.09.2015. noteikumu Nr.502 redakcijā)

1. Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka.

2. Engures novads:

2.1. Engures pagasts:

2.1.1. Abragciems;

2.1.2. Klapkalnciems;

2.1.3. Ķesterciems;

2.2. Lapmežciema pagasts, Ragaciems.

3. Jūrmala:

3.1. Asari;

3.2. Bulduri;

3.3. Dubulti;

3.4. Dzintari;

3.5. Jaunķemeri;

3.6. Kauguri;

3.7. Lielupe;

3.8. Majori;

3.9. Melluži;

3.10. Pumpuri;

3.11. Vaivari.

4. Liepāja:

4.1. dienvidrietumu peldvieta;

4.2. peldvieta pie stadiona.

5. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte (Vārzas).

6. Mērsraga novads, Mērsrags.

7. Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsēta, Pāvilosta.

8. Rīga:

8.1. Daugavgrīva;

8.2. Vakarbuļļi;

8.3. Vecāķi.

9. Rojas novads, Roja.

10. Rucavas novads, Rucavas pagasts, peldvieta "Pie Papes bākas".

11. Salacgrīvas novads:

11.1. Ainažu pagasts, Ainaži;

11.2. Liepupes pagasts, Tūja (atpūtas vieta);

11.3. Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīva.

12. Saulkrastu novads, Saulkrastu pilsēta:

12.1. Saulkrasti (centrs);

12.2. Rūķīši.

13. Ventspils:

13.1. pilsētas pludmale;

13.2. Staldzenes pludmale.

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.38
Iekšzemes peldvietas

(Pielikums MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

1. Brocēnu novads, Brocēnu pilsēta, Cieceres ezera peldvieta.

2. Daugavpils:

2.1. Lielā Stropu ezera peldvieta;

2.2. Lielā Stropu ezera peldvieta "Stropu vilnis";

2.3. Šūņu ezera peldvieta.

3. Daugavpils novads, Višķu pagasts, Luknas ezers, Višķu tehnikuma ciema peldvieta.

4. Dobeles novads, Dobeles pagasts, Gaurata ezera peldvieta.

5. Jēkabpils, peldvieta "Radžu ūdenskrātuve".

6. Jelgava:

6.1. Lielupes kreisā krasta peldvieta "Pasta salas peldvieta";

6.2. Lielupes labā krasta peldvieta.

7. Jūrmala, Lielupes peldvieta "Ezeru ielas peldvieta".

8. Krāslavas novads, Krāslavas pagasts, Zirga ezera peldvieta.

9. Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta, Ventas upes peldvieta "Mārtiņsala".

10. Liepāja, karjera "Beberliņi" peldvieta.

11. Limbažu novads, Limbaži, Limbažu Lielezera peldvieta.

12. Rēzekne, Kovšu ezera peldvieta.

13. Rēzeknes novads:

13.1. Gaigalavas pagasts, Lubāna ezera peldvieta;

13.2. Mākoņkalna pagasts, Rāznas ezera peldvieta Lipuškos.

14. Rīga:

14.1. Bābelītes ezera peldvieta;

14.2. Daugavas peldvieta "Lucavsala";

14.3. Daugavas peldvieta "Rumbula".

15. Saldus novads, Saldus pilsēta, Saldus ezera peldvieta.

16. Siguldas novads, Siguldas pilsēta, Gauja, Siguldas peldvieta.

17. Ventspils, Būšnieku ezera peldvieta.

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.38
Informācija par drošu uzvedību peldvietā

1. Peldēties drīkst tikai peldvietas teritorijā. Nepeldiet aiz bojām, kas ierobežo peldvietu.

2. Sekojiet norādījumiem vai izmaiņām peldvietas informatīvajā stendā.

3. Nepeldieties naktī vai stipra vēja vai negaisa laikā.

4. Alkohola vai narkotisko vielu ietekmē peldēties ir aizliegts!

5. Nepeldieties vienatnē. Pirms peldēšanās brīdiniet krastā palikušos par to, cik ilgi un tālu peldēsiet vai nirsiet zem ūdens.

6. Pirms peldēšanās brīdiniet apkārtējos, ja neprotat labi peldēt. Izmantojiet speciālus peldlīdzekļus, piemēram, peldvesti.

7. Pēc sakaršanas saulē ūdenī ejiet lēnām, lai izvairītos no muskuļu krampjiem sakarā ar strauju ķermeņa temperatūras maiņu.

8. Nepārvērtējiet savus spēkus, nepeldiet pārāk tālu no krasta.

9. Pārtrauciet peldēties, parādoties pirmajām aukstuma sajūtām.

10. Bērniem ļaujiet peldēties tiem atbilstoši ierīkotās peldvietās, labas redzamības robežās, kur nekavējoties var sniegt palīdzību.

11. Nodrošiniet pieaugušā uzraudzību, kad bērns atrodas ūdenī vai rotaļājas ūdens tuvumā.

12. Uzmaniet bērnus no viļņiem, lai izvairītos no ienešanas dzelmē.

13. Konstatējot nelaimes gadījumu:

13.1. novērtējiet situāciju un izvērtējiet savas spējas glābt slīcēju. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina glābšanas paņēmienus;

13.2. nekavējoties izsauciet glābējus, zvanot uz tālruni 112 un pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes gadījuma vietas koordinātas un piebraukšanas iespējas. Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās vieta.

Veselības ministre I.Circene
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 10.01.2012.Stājas spēkā: 13.01.2012.Zaudē spēku: 01.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
242655
{"selected":{"value":"19.08.2016","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2014","iso_value":"2014\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2014.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-08.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2016
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"