Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.960

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 40.§)
Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
6.panta 2. un 3.punktu un likuma "Par radiācijas drošību un
kodoldrošību
" 3.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu (turpmāk – lūžņi) iepirkšanai Latvijas Republikā (turpmāk – licence);

1.2. kārtību, kādā iepērk un realizē lūžņus;

1.3. par licenci maksājamās valsts nodevas likmi euro;

1.4. kārtību, kādā maksā valsts nodevu (turpmāk – nodeva);

1.5. kārtību, kādā ievieš radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipus aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, iepērkot lūžņus.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

2. Šie noteikumi attiecas uz:

2.1. melno un krāsaino metālu izstrādājumiem un to daļām, kas lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ nav izmantojami paredzētajam mērķim un kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nav klasificēti kā bīstamie atkritumi;

2.2. lūžņiem, kas radušies, veicot saimniecisko darbību rūpniecībā, būvniecībā, lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, kā arī sadzīvē;

2.3. atkārtoti neizmantojamām ēku, inženierbūvju vai citu infrastruktūras objektu vai to daļu metāla konstrukcijām, kas klasificētas kā būvniecības vai būvju nojaukšanas atkritumi un kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nav klasificētas kā bīstamie atkritumi.

3. Komersantam, kurš saņēmis licenci, ir atļauts iepirkt šo noteikumu 2.punktā minētos lūžņus.

II. Licences izsniegšana

4. Valsts vides dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz licenci uz neierobežotu laiku vai uz īsāku laikposmu, ja tāds norādīts komersanta iesniegumā, izdara licencē nepieciešamos grozījumus vai anulē licenci.

5. Lai saņemtu licenci lūžņu iepirkšanai, komersants vai tā pilnvarota persona rakstiski iesniedz Valsts vides dienestā iesniegumu par licences izsniegšanu (turpmāk – iesniegums) (1.pielikums), norādot, kādā formā vēlas saņemt licenci – papīra vai elektroniska dokumenta formā.

6. Iesniegumam pievieno to dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta īpašumtiesības, valdījuma vai turējuma tiesības (piemēram, nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums) un kuros ir norādīts to noliktavu – būvju vai norobežotu teritoriju – nekustamā īpašuma kadastra numurs, kur tiks veiktas ar lūžņu iepirkšanu saistītas darbības (savākšana, pārkraušana, uzglabāšana vai pārstrādāšana) (turpmāk – noliktava). Ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi, norāda arī informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

7. Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnvarota persona iesniedz Valsts vides dienestā iesniegumu:

7.1. par nepieciešamību licencē norādīt jaunu noliktavas adresi. Iesniegumā norāda to lūžņu klasi, kurus paredzēts iepirkt attiecīgajā noliktavā, un atkritumu nosaukumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, kā arī pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina komersanta īpašumtiesības vai valdījumu attiecībā uz noliktavu, un norāda informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi;

7.2. par grozījumu veikšanu izsniegtajā licencē sakarā ar komersanta rekvizītu maiņu. Iesniegumu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc tam, kad komercreģistra iestādes amatpersona pieņēmusi lēmumu par izmaiņu izdarīšanu komercreģistrā;

7.3. par noliktavas adreses anulēšanu.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

7.1 Saņemot šo noteikumu 6. punktā vai 7.1. apakšpunktā minēto informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi, Valsts vides dienests pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē (reģistrā) informāciju, vai komersanta struktūrvienības reģistrācijas numurs ir reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

8. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija, kas nepieciešama licences izsniegšanai vai tās papildināšanai, ir nepilnīga, neprecīza vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, Valsts vides dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē par to komersantu un norāda, kāda informācija nepieciešama.

9. Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt komersantam licenci, ja:

9.1. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta par lūžņu iepirkšanu Latvijas Republikā bez attiecīgas licences;

9.2. komersantam ir atņemtas tiesības nodarboties ar lūžņu iepirkšanu vai visu veidu komercdarbību;

9.3. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas attiecīgā licence ir anulēta;

9.4. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

9.5. komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā nav noliktavas, kurā varētu veikt ar lūžņu iepirkšanu saistītas darbības;

9.6. komersantam nav atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas;

9.7. pēc atkārtota Valsts vides dienesta pieprasījuma 20 darbdienu laikā nav iesniegta visa šajos noteikumos minētā informācija;

9.8. ja komersanta noliktavas struktūrvienības numurs nav reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

10. Licencē norāda šādu informāciju:

10.1. komersanta firma, komersanta veids, individuālā komersanta vārds un uzvārds;

10.2. komersanta reģistrācijas numurs;

10.3. komersanta juridiskā adrese;

10.4. komersanta e-pasta adrese, tālruņa numurs;

10.5. licencētās komercdarbības veids;

10.6. to lūžņu klase, kurus atļauts iepirkt, un atkritumu nosaukums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

10.7. noliktavu adreses, kur tiks iepirkti un glabāti lūžņi, noliktavu kadastra numuri, ja tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, un informācija par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi;

10.8. licences derīguma termiņš;

10.9. licences izsniegšanas datums.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

11. Valsts vides dienests informāciju par izsniegto licenci triju darbdienu laikā pēc tās izsniegšanas ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

12. Valsts vides dienests triju darbdienu laikā pēc licences izsniegšanas, grozījumu veikšanas tajā vai licences anulēšanas savā tīmekļa vietnē aktualizē informāciju par izsniegtajām un anulētajām licencēm.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

13. Reklamēt komercdarbību ar lūžņiem ir atļauts tikai pēc licences saņemšanas. Komersants reklāmā norāda saņemtās licences numuru un izsniegšanas datumu.

14. Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus licencē, ja:

14.1. iesniegumam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

14.2. pēc atkārtota Valsts vides dienesta pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos minētā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti.

15. Valsts vides dienests pieņem lēmumu izteikt brīdinājumu vai anulēt licencē ierakstīto tās noliktavas adresi, kurā ir izdarīts pārkāpums, ņemot vērā informāciju par komersanta izdarītā pārkāpuma raksturu un izdarīšanas apstākļus, uzlikto administratīvo sodu un informāciju par to, vai komersants ir agrāk administratīvi sodīts par līdzīgu pārkāpumu, ja:

15.1. komersants nav ievērojis šo noteikumu prasības;

15.2. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta:

15.2.1. par pārkāpumiem uzņēmējdarbībā, tirdzniecībā, finanšu un radioaktivitātes līmeņa kontroles jomā, ja pārkāpumi izdarīti, iepērkot lūžņus;

15.2.2. par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas īstenojošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā, pamatojoties uz viņu sniegto informāciju.

16. Valsts vides dienests pieņem lēmumu anulēt licenci, ja:

16.1. pēc atkārtota Valsts vides dienesta pieprasījuma 20 darbdienu laikā nav iesniegta visa šajos noteikumos minētā informācija;

16.2. komersants Valsts vides dienestam ir sniedzis nepatiesas ziņas;

16.3. komersants atkārtoti gada laikā nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

16.4. komersants vai komersanta amatpersona gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas ir administratīvi sodīta, veicot ar lūžņu iepirkšanu saistītu komercdarbību;

16.5. komersants vai komersanta amatpersona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecības jomā vai pret jurisdikciju;

16.6. ir anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu adreses;

16.7. (svītrots ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622);

16.8. komersants ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās komercdarbības pārtraukšanu;

16.9. ir apturēta komersanta saimnieciskā darbība.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

17. Ja komersants licenci saņēmis papīra formā un Valsts vides dienests ir pieņēmis lēmumu par licences anulēšanu, komersantam anulētā licence vienas darbdienas laikā ir jāiznīcina. Ja Valsts vides dienests pieņēmis lēmumu par licencē ierakstītās noliktavas adreses anulēšanu, bet netiek anulētas visas licencē ierakstītās noliktavu adreses, Valsts vides dienests licenci ar izdarītajiem grozījumiem komersantam izsniedz triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

18. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus vai lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Izmantot licenci ir tiesīgs tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Minētais komersants ir atbildīgs par licences izmantošanu atbilstoši tajā norādītajam mērķim.

20. Valsts vides dienests izsniedz komersantam vai tā pilnvarotai personai licenci pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu tajā vai dublikāta izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

III. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšana un realizēšana

21. Latvijas Republikā iepirkt lūžņus atļauts tikai tiem komersantiem, kuri ir saņēmuši licenci lūžņu iepirkšanai.

22. No fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, komersants drīkst iepirkt tikai sadzīvē radušos lūžņus.

23. Ja fiziskā persona, kas neveic saimniecisko darbību, pārdod lūžņus, kas nav radušies sadzīvē, komersants par to nekavējoties ziņo Valsts policijai.

24. Tikai komersants, kuram ir licence lūžņu iepirkšanai un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei, drīkst iepirkt no fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, vai komersanta, kuram nav licences lūžņu iepirkšanai, šādus saimnieciskajā darbībā radušos lūžņus:

24.1. vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs – 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

24.2. savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs – 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

24.3. tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur šo noteikumu 24.1. vai 24.2.apakšpunktā minētās stieples;

24.4. tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs – 1,5 mm vai lielāks);

24.5. jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērsgriezuma laukums ir 85 mm2 vai lielāks.

25. Komersantam aizliegts iepirkt no fiziskajām personām vara stieples ar taisnstūra profilu un taisnstūra profila vara izstrādājumus.

25.1 Komersantam aizliegts iepirkt no fiziskajām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.145 redakcijā)

26. Komersants drīkst iepirkt šo noteikumu 24. punktā minētos lūžņus tikai no tāda komersanta, kuram ir viena vai vairākas šādas licences vai apliecinājums:

26.1. licence lūžņu iepirkšanai;

26.2. licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei;

26.3. apliecinājums par lūžņu izcelsmi, kas radušies saimnieciskās darbības ietvaros.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

27. Komersantam aizliegts iepirkt daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm.

28. No fiziskajām un juridiskajām personām iepirktos lūžņus komersants drīkst glabāt tikai licencē norādītajā noliktavā.

29. Lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā komersants nodrošina nepieciešamo informāciju par tam izsniegto licenci lūžņu iepirkšanai atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajiem nosacījumiem.

30. Ziņas par lūžņiem, kas iepirkti no fiziskajām un juridiskajām personām un pārdoti juridiskajām personām, komersants iepirkšanas (pārdošanas) dienā ieraksta no juridiskajām (fiziskajām) personām iepirkto un realizēto lūžņu uzskaites žurnālā (turpmāk – uzskaites žurnāls) (2.pielikums). Uzskaites žurnāls atrodas lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā. Ja uzskaites žurnālu kārto elektroniski, komersants pēc kontroles institūciju pieprasījuma nodrošina iespēju izdrukāt uzskaites žurnālā iekļauto informāciju. Par uzskaites žurnālā sniegtās informācijas pareizību ir atbildīgs komersanta vadītājs.

31. Saimnieciskajā darbībā radušos lūžņus no individuālajiem komersantiem un fiziskajām personām, kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un komersanta reģistrācijas apliecību vai Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību. Par šādu lūžņu iepirkšanu noformē lūžņu izcelsmes apliecinājuma aktu (3.pielikums). Aktu, kas noformēts papīra formā, sastāda divos eksemplāros. Noformēto aktu glabā pārdevējs un pircējs.

32. Sadzīvē radušos lūžņus no fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Par šādu lūžņu iepirkšanu noformē lūžņu izcelsmes apliecinājuma aktu (4.pielikums). Aktu, kas noformēts papīra formā, sastāda divos eksemplāros. Noformēto aktu glabā pārdevējs un pircējs.

33. Ja komersants no fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, iepērk sadzīvē radušos lūžņus vietā, kas nav licencē norādītā noliktava, viņš noformē lūžņu izcelsmes apliecinājuma aktu (5.pielikums). Aktu, kas noformēts papīra formā, sastāda divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz pārdevējam, otrs paliek lūžņu pircējam. Noformēto aktu glabā pārdevējs un pircējs.

34. Komersantam, iepērkot lūžņus vietā, kas nav licencē norādītā noliktava, pēc kontroles iestādes pieprasījuma jāuzrāda apstiprināta licences kopija, ja licence izsniegta papīra formā.

35. Savstarpējos norēķinus ar citu fizisko vai juridisko personu komersants ir tiesīgs veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā.

36. Komersants, kas nodarbojas ar lūžņu iepirkšanu, nodrošina lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

36.1. izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un portatīvos radiometrus, ja kopējais iepērkamais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

36.2. izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas iepirkta no cita komersanta, kurš nodarbojas ar lūžņu iepirkšanu.

37. Komersants, kas pārbauda lūžņu radioaktivitātes līmeni, ir atbildīgs par:

37.1. radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

37.2. veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

37.3. šo noteikumu 41.punktā minētajā aktā norādītās informācijas pareizību.

38. Darbiniekam, kurš pārbauda lūžņu radioaktivitātes līmeni, jābūt dokumentam, kas apliecina viņa zināšanas radiācijas drošības jomā, un prasmei veikt kravu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, kā arī noformēt attiecīgu aktu par pārbaudes rezultātiem.

39. Komersants ne retāk kā reizi piecos gados nodrošina tā darbinieka apmācību, kurš pārbauda lūžņu radioaktivitātes līmeni. Ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi veic, ja tiek būtiski grozīti normatīvie akti, kas regulē radiācijas un kodoldrošības jautājumus, vai tiek ieviesta jauna mērīšanas aparatūra.

40. Ja komersants, kas pārbauda lūžņu radioaktivitātes līmeni, atklāj, ka lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvām vielām tādā daudzumā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (10 mikrozīverti (µSv) gadā) var tikt pārsniegta, vai tie satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar lūžņu pirkšanu, un komercsabiedrība, kas pārbauda lūžņu radioaktivitātes līmeni:

40.1. paziņo par to attiecīgo lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas atbildīga par radiācijas drošību, kā arī Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram;

40.2. radioaktīvi piesārņotos lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

41. Komersants, kas nodarbojas ar lūžņu iepirkšanu, sagatavojot kravu tālākai realizācijai, attaisnojuma dokumentam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvām vielām tādā daudzumā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (10 mikrozīverti (µSv) gadā) var tikt pārsniegta, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

42. Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Valsts vides dienests kontrolē šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40. un 41. punktā minēto prasību izpildi.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

43. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šo noteikumu 29., 30., 31., 32., 33. un 34.punktā minēto prasību izpildi.

44. Institūcijas, kuru kompetencē ir kontroles funkciju veikšana, veic lūžņu iepirkšanas un realizācijas kārtības uzraudzību un par konstatētajiem pārkāpumiem informē Valsts vides dienestu.

IV. Valsts nodeva par licences izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtība

45. Valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir 426,86 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

46. Valsts nodevas apmērs par grozījumu izdarīšanu licencē ir 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

47. Valsts nodevas apmērs par licences dublikāta izsniegšanu ir 28,46 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

48. Valsts nodevu maksā pirms licences saņemšanas, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

48.1. ar kredītiestādes vai citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

48.2. ar maksājumu karti Valsts vides dienestā.

49. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

50. Ja licence tiek anulēta, komersantam neatmaksā par licenci samaksāto valsts nodevu.

V. Noslēguma jautājums

51. Licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2003. gada 22. decembra Direktīvas 2003/122/Euratom par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli;

2) Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.960

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 622)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.960

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.960

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.960

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.960

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.750)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 960Pieņemts: 13.12.2011.Stājas spēkā: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 23.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
241854
{"selected":{"value":"23.09.2016","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.09.2016","iso_value":"2016\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2015","iso_value":"2015\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2015.-22.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2011","iso_value":"2011\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.09.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"