Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.949

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 18.§)
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 23.punktu un 9.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, informācijas sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa pircējam un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;

1.2. augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām (turpmāk – uzglabāšanas vieta) izvirzāmās prasības.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

1.1 Atļaujas sniegšanas pamatojumu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību Latvijā reglamentē saskaņā ar minēto regulu izdotie normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū

3. Augu aizsardzības līdzekļu ievešanu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muitošanas vietas). Muitas procedūru noformē pēc šajā punktā noteiktās kontroles.

4. Licences īpašnieks septiņu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ievešanas Latvijā par to informē dienestu, iesniedzot dienestā augu aizsardzības līdzekļa ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošu dokumentu.

5. Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz trešo valsti, no kuras tas Latvijā ievests, ja:

5.1. augu aizsardzības līdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

5.2. augu aizsardzības līdzeklim beidzies derīguma termiņš;

5.3. augu aizsardzības līdzeklis nav klasificēts, marķēts vai iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

5.4. augu aizsardzības līdzeklis nav iepakots oriģinālā iepakojumā vai tam nav ražotāja marķējuma latviešu valodā.

6. Latvijā nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli, ko paredzēts pārvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nosūta atpakaļ uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, no kuras tas ievests, ja augu aizsardzības līdzeklis:

6.1. nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;

6.2. nav klasificēts, iepakots vai marķēts saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunkta prasībām.

7. Latvijā atļauts ievest, ražot, uzglabāt vai transportēt nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts lietošanai:

7.1. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;

7.2. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir klasificēts, marķēts un iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, izņemot prasību par marķējumu valsts valodā;

7.3. trešajā valstī un licences īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izvešanas informē dienestu par katru no Latvijas izvesto augu aizsardzības līdzekļu partiju.

8. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai līdz izvešanai uz trešo valsti uzglabā noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

9. Licences īpašnieks 10 darbdienas pirms tāda nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ievešanas uzglabāšanas vietā, kurš paredzēts pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, rakstiski iesniedz dienestā informāciju, norādot:

9.1. Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras augu aizsardzības līdzekli ieved, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura nosūta augu aizsardzības līdzekli;

9.2. Eiropas Savienības dalībvalsti, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;

9.3. partijas numuru, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu.

10. Par pārvietošanai paredzēto nereģistrēto augu aizsardzības līdzekli licences īpašnieka rīcībā ir šādi dokumenti:

10.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošs dokuments;

10.2. dokuments, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

10.3. dokuments, kurā ir šāda informācija:

10.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras augu aizsardzības līdzekli ieved, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;

10.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;

10.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums.

11. Persona, kas atbild par nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa pārvietošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nodrošina:

11.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju katrai partijai;

11.2. dokumentu, kas apliecina šī augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest.

12. Licences īpašnieks:

12.1. nodrošina, lai katrai jebkura augu aizsardzības līdzekļa partijai būtu kvalitāti apliecinošs dokuments, ja viņš ir attiecīgās augu aizsardzības līdzekļa partijas ievedējs;

12.2. nodrošina katram augu aizsardzības līdzeklim drošības datu lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas;

12.3. nodrošina iespēju dienesta inspektoram iepazīties ar šo noteikumu 29. un 31.punktā minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas;

12.4. glabā augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 29. un 31.punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus;

12.5. nodrošina, lai tirdzniecības vietā ir darbinieks, kurš saņēmis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, vai augu aizsardzības konsultanta apliecību un kurš, pārdodot augu aizsardzības līdzekli, var konsultēt pircēju saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas prasībām;

12.6. pirms ievestā augu aizsardzības līdzekļa tālākas izplatīšanas pārbauda, vai augu aizsardzības līdzekļa marķējumā nav šo noteikumu 15.punktā minēto būtisko neatbilstību;

12.7. 24 stundu laikā pēc tam, kad konstatēta neatbilstība augu aizsardzības līdzekļa marķējuma informācijā (turpmāk – neatbilstošs marķējums), par neatbilstošo marķējumu informē dienestu un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvi un iesniedz dienestā iesniegumu par iespējamo neatbilstības novēršanas veidu. Dienests izvērtē iesniegumu un 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu;

12.8. nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir dienesta lēmums (kopija), kurā paredzētas izmaiņas reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas vai izplatīšanas nosacījumos, kā arī nodrošina minētā lēmuma kopijas izsniegšanu personai, kas pērk šo augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts dienesta lēmumā.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

13. Persona, kas ieved augu aizsardzības līdzekli, pēc licences īpašnieka pieprasījuma nekavējoties tam nodod augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju.

14. Licences īpašniekam aizliegts:

14.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekli personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;

14.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus personām, kurām nav speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vai apliecības par tiesībām konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, vai apliecības par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;

14.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kura iepakojums ir bojāts (izņemot šo noteikumu 70.punktā minēto gadījumu) vai bez marķējuma, kā arī tad, ja marķējums ir nesalasāms, bojāts, neatbilstošs vai labots (daļēji dzēsts, papildināts), ja nav saņemts šo noteikumu 17.punktā minētais dienesta lēmums;

14.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā;

14.5. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, ja vien dienests nav pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu šāda augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai.

15. Marķējumu par būtiski neatbilstošu uzskata, ja:

15.1. marķējuma teksts nav latviešu valodā;

15.2. norādītās darbīgās vielas nav reģistrētas Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

15.3. norādīts Latvijā nereģistrēts augu aizsardzības līdzekļa lietojums.

16. Licences īpašnieks, kas Latvijā ievedis augu aizsardzības līdzekļa partiju, kam ir šo noteikumu 15. punktā minētais būtiski neatbilstošais marķējums, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 20. punktā minētajā kārtībā, kā arī divu mēnešu laikā pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas to izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un iesniedz dienestā apliecinājumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

17. Augu aizsardzības līdzekļa partiju, kurai konstatēts neatbilstošs marķējums, atļauts izplatīt ar labotu marķējumu, ja neatbilstība saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu nav būtiska un dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju labot augu aizsardzības līdzekļa marķējumu (turpmāk – dienesta lēmums).

18. Licences īpašnieks dienesta lēmuma kopiju glabā katrā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības vietā un nodrošina augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā pēc dienesta lēmuma saņemšanas.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

19. Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja pienākums ir nekavējoties informēt citus licences īpašniekus, kas Latvijā ieveduši attiecīgo augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu.

20. Lai atsauktu no izplatīšanas augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu vai partiju, kuras izplatīšanu dienests ir aizliedzis, licences īpašnieks nosūta paziņojumu citiem licences īpašniekiem, kam konkrētā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:

20.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma lielumu, partijas numuru;

20.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;

20.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku un atbildīgā darbinieka tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

21. Lai dienesta inspektors varētu piedalīties tāda augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšanā, kuram beidzies derīguma termiņš, licences īpašnieks vismaz piecas darbdienas pirms parauga noņemšanas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu (pielikums).

22. Licences īpašnieks šo noteikumu 14.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai iesniedz dienestā iesniegumu, kam pievienoti akreditētas laboratorijas augu aizsardzības līdzekļa parauga analīžu rezultāti.

23. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš, uz vienu gadu no dienas, kad parakstīti augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultāti, ja saskaņā ar tiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs joprojām atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.

24. Ja saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests atsaka atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai, kuram beidzies derīguma termiņš.

25. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts izplatīt:

25.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;

25.2. izstādēs un citos publiskos pasākumos, ielu tirdzniecības vietās un tirgos.

26. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir aizliegta pārtikas, lopbarības un zāļu tirdzniecība, ja vien augu aizsardzības līdzekļi nav izvietoti atsevišķā telpā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

27. Tirdzniecībai paredzētos augu aizsardzības līdzekļus izvieto slēgtā skapī vai plauktā atsevišķi no citām precēm. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:

27.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;

27.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

28. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus atļauts izvietot tikai vēdināmās telpās.

29. Licences īpašnieks reģistrācijas žurnālā uzskaita:

29.1. saņemtos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī augu aizsardzības līdzekļus, kuri ir bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš, norādot:

29.1.1. saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;

29.1.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, no noliktavas izsniegto daudzumu un atlikumu – augu aizsardzības līdzekļiem, kas atrodas noliktavā;

29.1.3. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, derīguma termiņa beigu datumu, parauga ņemšanas datumu, datumu, kad pieņemts lēmums par atļauju izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, – augu aizsardzības līdzekļiem, kam beidzies derīguma termiņš;

29.1.4. nosaukumu, iepakojuma lielumu, daudzumu un bojājuma raksturu – augu aizsardzības līdzekļiem, kam bojāts iepakojums;

29.2. nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus, kas saņemti un izvesti no noliktavas, norādot:

29.2.1. saņemšanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;

29.2.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – augu aizsardzības līdzekļiem, kas tiek glabāti noliktavā;

29.2.3. izvešanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – izvestajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

30. Šo noteikumu 29.punktā minēto uzskaiti var veikt elektroniski.

31. Personām izplatītos pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus licences īpašnieks reģistrē šo noteikumu 29.punktā minētajā reģistrācijas žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, apliecības numuru par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekli vai konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai speciālās atļaujas (licences) numuru augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.

32. Persona, kas iegādājusies augu aizsardzības līdzekli, reģistrācijas žurnālā ar parakstu apliecina šo noteikumu 31.punktā minētās ziņas.

32.1 Licences īpašnieks katru gadu līdz 1. aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, elektroniski iesniedz dienestam informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2017., sk. 75. punktu)

III. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

33. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā uzglabāšanas vietā, ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

33.1 Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi atbilstoši to lietošanas kategorijai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

34. Ja vairākiem licences īpašniekiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vietas adrese, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

35. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kurām pastāv acīmredzams applūšanas risks, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.

36. Lai garantētu darba drošību, darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem uzglabāšanas vietā vienlaikus veic vismaz divas personas.

37. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

38. Uzglabāšanas vietā aizliegts glabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.

39. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.

40. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos skapjos, nodrošinot ventilāciju. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:

40.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;

40.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

41. Augu aizsardzības līdzekli novieto plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem tā, lai starp plauktu vai paliktņu rindām būtu vismaz vienu metru plata eja.

42. Ja augu aizsardzības līdzekļus:

42.1. novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums vienā plauktā nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;

42.2. novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,6 metrus;

42.3. novieto ar paliktņiem citu uz cita, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 metrus.

43. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:

43.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai betona;

43.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju;

43.3. ierīko ūdensvadu vai speciālu ierīci roku mazgāšanai.

44. (Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

45. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "UZMANĪBU, PESTICĪDI" un "NESMĒĶĒT, NEĒST, NEDZERT".

46. Nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietā papildus šo noteikumu 45.punktā minētajiem uzrakstiem izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "NEREĢISTRĒTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI".

47. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, vai kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām, vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu uzglabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "PĀRDOT AIZLIEGTS". Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

48. Uzglabāšanas vietā nodrošina:

48.1. individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, respiratoru, aizsargbrilles, aizsargapģērbu, cimdus);

48.2. absorbējošu materiālu (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdru);

48.3. atsevišķu inventāru (slotu, spaini, liekšķeri), kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst.

49. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.

50. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 36., 37., 38., kā arī 41., 42., 43., 45. un 46.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

IV. Augu aizsardzības līdzekļu transportēšana

51. Augu aizsardzības līdzekli pārvadā:

51.1. oriģinālā nebojātā un marķētā iepakojumā;

51.2. vietējos vai tranzīta pārvadājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus.

52. Aizliegts pārvadāt augu aizsardzības līdzekli vienā kravas nodalījumā ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem.

V. Pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumi

53. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, vai augu aizsardzības konsultants, kas ieguvis šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto apliecību, pircējam sniedz augu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļu marķējumam atbilstošu informāciju par:

53.1. iespējamo konkrētā augu aizsardzības līdzekļa radīto risku cilvēku veselībai un videi, īpaši par tā bīstamību un kaitīgu iedarbību;

53.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas prasībām un drošu izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apglabāšanu;

53.3. citām kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām ar mazu risku;

53.4. citiem pircēju interesējošiem jautājumiem.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

54. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai konsultants pircējam, kas iegādājas trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekli un nav profesionāls augu aizsardzības līdzekļa lietotājs, sniedz šo noteikumu 53.punktā minēto informāciju, bet profesionālam augu aizsardzības līdzekļa lietotājam – pēc tā pieprasījuma.

55. Ja augu aizsardzības konsultants sniedzis normatīvajiem aktiem, augu aizsardzības līdzekļa reģistrētajiem lietošanas noteikumiem vai Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē) neatbilstošas konsultācijas, persona ir tiesīga vērsties dienestā.

VI. Augu aizsardzības līdzekļu aprites kontrole

56. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu apriti, dienests ņem paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, augu aizsardzības līdzekļu sagatavotiem darba šķidrumiem un priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse".

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

57. Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, dienests ņem kontroles iepakojumu.

58. Kontroles iepakojums ir augu aizsardzības līdzekļa vienas partijas viena iepakojuma vienība, ko dienests iesniedz šo noteikumu 56.punktā minētajā laboratorijā augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes analīzei.

59. Par analizējamo paraugu izmanto vismaz 200 mililitru augu aizsardzības līdzekļa. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma tilpums ir mazāks par 200 mililitriem, ņem vairākus kontroles iepakojumus.

60. Kontroles iepakojumu dienests ņem, piedaloties augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam. Ja augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks atsakās piedalīties kontroles iepakojuma ņemšanas procedūrā, dienesta inspektors paraugu ņem bez augu aizsardzības līdzekļa īpašnieka klātbūtnes un pārbaudes aktā izdara atzīmi par īpašnieka atteikšanos piedalīties pārbaudē.

61. Par parauga vai kontroles iepakojuma ņemšanu dienesta inspektors sastāda aktu trijos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru kopā ar paraugu vai kontroles iepakojumu ievieto iesaiņojumā. Iesaiņojumu noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Otrs akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, bet trešais – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.

62. Kontroles iepakojumu līdz nodošanai laboratorijā uzglabā atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas prasībām.

63. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minētās laboratorijas analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

64. Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem attiecināms uz visu augu aizsardzības līdzekļa partiju.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

65. Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzeklis atbilst reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopiju augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

66. Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, līdz pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa atbilstība reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. punktā minētā atzinuma parakstīšanas nosūta:

66.1. lēmumu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;

66.2. kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotām analīzēm uz citu šo noteikumu 56. punktā minētajām prasībām atbilstošu laboratoriju, kurā atkārtoti analizē tos augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes rādītājus, kas neatbilda prasībām.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

67. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis atbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis neatbilst augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas nosacījumiem, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzliek par pienākumu augu aizsardzības līdzekļa partiju izvest no Latvijas vai nodot apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī segt visus ar augu aizsardzības līdzekļa kontroles parauga testēšanu saistītos izdevumus. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

69. Ja, veicot analīzes, augu aizsardzības līdzeklis nav izlietots vai nodots apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un par to sastāda aktu divos eksemplāros. Viens akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, otrs – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

70. Šo noteikumu 69.punktā minēto kontroles iepakojuma daļu kopā ar vienu akta eksemplāru ievieto iesaiņojumā un noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Šādu augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu ir atļauts izplatīt.

71. Ja dienests pieņēmis lēmumu aizliegt izplatīt nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie licences īpašnieki, kas ieveduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un divu mēnešu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma saņemšanas izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

72. Lai atsauktu no izplatīšanas nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekļa partiju, licences īpašnieks nosūta paziņojumu personām, kurām attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:

72.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma apjomu, partijas numuru;

72.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;

72.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruņa numuru un citu informāciju, kura konkrētajā gadījumā ir būtiska.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

73. Ja dienests pieņēmis lēmumu par nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa lietotājs konkrēto neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nodod licences īpašniekam divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa izvešanu vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

74. Licences īpašniekam ir pienākums pieņemt pārdoto nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekli atpakaļ no pircēja un segt viņam radušos zaudējumus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

75. Noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.949

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 949Pieņemts: 13.12.2011.Stājas spēkā: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 23.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
241852
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2011","iso_value":"2011\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)