Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.941

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 20.§)
Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ekodizaina prasības normatīvajos aktos par ekodizainu minētām konkrētām ar enerģiju saistītām preču (produktu) grupām (turpmāk – prece), lai tās varētu piedāvāt tirgū vai nodot ekspluatācijā, izņemot transportlīdzekļus, kas paredzēti pasažieru vai kravu pārvadāšanai, kā arī administratīvās sadarbības un informācijas apmaiņas kārtību starp ministrijām, to padotībā esošajām iestādēm un informācijas nosūtīšanas kārtību Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. aprites cikls – secīgi un saistīti preces aprites posmi, sākot ar izejvielu izmantošanu un beidzot ar atkritumu apglabāšanu;

2.2. ar enerģiju saistīta prece – prece, kas lietošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu un ir piedāvāta tirgū vai nodota lietošanā, tajā skaitā sastāvdaļas, kuras paredzēts iekļaut precē, uz kuru attiecas šie noteikumi, un kura piedāvāta tirgū vai nodota lietošanā kā atsevišķa sastāvdaļa, kas paredzēta tiešajiem lietotājiem, un kuras ietekmi uz vidi var izvērtēt atsevišķi;

2.3. ekodizains – vides aspektu integrācija preces dizainā, lai uzlabotu preces ekoloģiskos raksturlielumus visā tās aprites ciklā;

2.4. ekodizaina prasība – jebkura norma (piemēram, tehniskie rādītāji) saistībā ar preci vai ar preces dizainu, lai uzlabotu tās ekoloģiskos raksturlielumus, vai jebkura prasība sniegt informāciju par preces vides aspektiem;

2.5. ekoloģiskais profils – to ievadīto un izvadīto plūsmu (piemēram, visi materiāli, ko izmanto preces aprites ciklā, emisija un atkritumi) apraksts, kuras saistītas ar preci visā aprites ciklā (saskaņā ar īstenošanas pasākumiem), kurām ir būtiska ietekme uz vidi un izteikts fizikāls raksturlielums, ko var izmērīt;

2.6. ekoloģiskais raksturlielums – preces vides aspektu pārvaldības rezultāts, ko nodrošinājis preces ražotājs un kas ir atspoguļots preces tehniskajā dokumentācijā;

2.7. ietekme uz vidi – jebkādas vides izmaiņas, kas kopumā vai daļēji radušās no preces tās aprites cikla laikā;

2.8. īstenošanas pasākumi – tiesību akti attiecībā uz ekodizaina prasībām atsevišķām ar enerģiju saistītām preču grupām;

2.9. nodošana lietošanā – preces pirmā lietošana tās paredzētajam mērķim, ko veic tiešais lietotājs Eiropas Savienībā;

2.10. piedāvāšana tirgū – darbība, kad preci pirmo reizi dara pieejamu Eiropas Savienības tirgū, lai to izplatītu vai lietotu Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību vai bez tās, neatkarīgi no pārdošanas metodes;

2.11. pilnvarots pārstāvis – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un kas saņēmusi rakstisku pilnvaru no preces ražotāja, lai viņa vārdā pildītu visus vai daļu no pienākumiem un prasībām, kas minētas šajos noteikumos;

2.12. preces dizains – procesu kopums, ar ko precei tehniskajā specifikācijā tiek nodrošināta atbilstība juridiskajām, tehniskajām, funkcionālajām, drošības, tirgus vai citām prasībām, kas noteiktas precei;

2.13. preces importētājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un kas piedāvā Eiropas Savienības tirgū preci no trešās valsts;

2.14. preces ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ražo preces, uz kurām attiecas šie noteikumi, un kas ir atbildīga par preces atbilstību īstenošanas pasākumiem, lai tās piedāvātu tirgū vai nodotu lietošanā savā vārdā vai ar savu preču zīmi, vai izmantotu paša lietošanai. Ja nav zināms preces ražotājs vai preces importētājs, par preces ražotāju tiek uzskatīta jebkura fiziska vai juridiska persona, kas preci, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, piedāvā tirgū vai nodod lietošanā;

2.15. sastāvdaļas un mezgli – daļas, kuras paredzēts iekļaut precē un kuras nav piedāvātas tirgū vai nodotas lietošanā kā atsevišķas daļas, kas paredzētas tiešajiem lietotājiem vai kuru ietekmi uz vidi nevar izvērtēt atsevišķi;

2.16. vides aspekts – preces elements vai funkcija, kas var mijiedarboties ar vidi preces aprites cikla laikā.

II. Piedāvāšana tirgū un nodošana ekspluatācijā

3. Ja preces ražotājs neveic komercdarbību Eiropas Savienībā un tam Eiropas Savienībā nav pilnvarotā pārstāvja, preces importētāja pienākums ir:

3.1. nodrošināt, lai prece, kura Eiropas Savienības tirgū ir piedāvāta vai nodota lietošanā, atbilstu īstenošanas pasākumam un šo noteikumu prasībām;

3.2. nodrošināt EK atbilstības deklarācijas un tehniskās dokumentācijas pieejamību.

4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī citas valsts uzraudzības un kontroles iestādes, ja to kompetencē ir noteikta konkrētu preču tirgus uzraudzība un kontrole (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde):

4.1. organizē preces atbilstības pārbaudes un uzdod preču ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim izņemt no tirgus īstenošanas pasākumu prasībām neatbilstošas preces;

4.2. pieprasa nepieciešamo informāciju no iesaistītajām pusēm atbilstoši īstenošanas pasākumiem;

4.3. pieprasa preces paraugus un veic to atbilstības pārbaudes.

5. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasa tirgus uzraudzības institūcijai sagatavot ziņojumu par tirgus uzraudzības rezultātiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavoto ziņojumu nosūta Eiropas Komisijai.

III. Prasības precēm

6. Pirms prece, uz kuru attiecas īstenošanas pasākumi, tiek piedāvāta tirgū vai nodota lietošanā, preces ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis tai piestiprina CE atbilstības marķējumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, kā arī sagatavo un precei pievieno EK atbilstības deklarāciju, ar ko garantē un deklarē, ka prece atbilst visām īstenošanas pasākumu prasībām.

7. EK atbilstības deklarācijā ietver:

7.1. preces ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdu un uzvārdu (fiziskām personām) vai nosaukumu (juridiskām personām) un adresi;

7.2. preces modeļa aprakstu, kas ir pietiekams skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

7.3. atsauces uz piemērojamiem standartiem (ja nepieciešams);

7.4. citas izmantotās tehniskās specifikācijas (ja nepieciešams);

7.5. atsauci uz citiem normatīvajiem aktiem, kas paredz CE atbilstības marķējuma izmantošanu (ja nepieciešams);

7.6. tās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, kas tiesīga uzņemties saistības preces ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdā.

8. Preci aizliegts marķēt ar tādu atbilstības marķējumu, kas var maldināt patērētājus par CE atbilstības marķējuma veidu vai formu.

9. Īstenošanas pasākumos noteikto informāciju par preci sniedz latviešu valodā. Minēto informāciju atļauts papildus sniegt vienā vai vairākās citās Eiropas Savienības valodās. Informāciju var sniegt arī ar saskaņotiem simboliem, atzītiem kodiem vai citiem līdzekļiem.

10. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar īstenošanas pasākumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļa vietnē publicē to nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu, kurus var piemērot īstenošanas pasākumu prasību izpildei.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 474 redakcijā)

IV. Brīva aprite

11. Tirgus uzraudzības institūcija, pamatojoties uz ekodizaina prasībām, kas noteiktas īstenošanas pasākumos, nedrīkst aizliegt, ierobežot vai aizkavēt tādas preces piedāvāšanu tirgū vai nodošanu lietošanā, kura atbilst visiem attiecīgajiem īstenošanas pasākumu nosacījumiem vai kurai saskaņā ar īstenošanas pasākumiem ekodizaina prasības nav piemērojamas un kurai ir CE atbilstības marķējums.

12. Gadatirgos, izstādēs un skatēs atļauts izrādīt preces, kuras neatbilst īstenošanas pasākumu prasībām, ja pie preces ir izvietotas skaidras norādes, ka tās nedrīkst piedāvāt tirgū vai nodot lietošanā, kamēr nav nodrošināta atbilstība.

V. Drošības klauzula

13. Ja tirgus uzraudzības institūcija konstatē, ka prece, kas marķēta ar CE atbilstības marķējumu un kuru izmanto tam paredzētajam nolūkam, neatbilst visām attiecīgajām īstenošanas pasākumu prasībām, tā uzdod preces ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim nodrošināt preces atbilstību īstenošanas pasākumu prasībām.

14. Ja tirgus uzraudzības institūcijai ir pietiekami pierādījumi par preces neatbilstību, tā atkarībā no neatbilstības pakāpes veic nepieciešamos pasākumus (arī aizliedz preci piedāvāt tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība). Ja atbilstība netiek nodrošināta, tirgus uzraudzības institūcija pieņem lēmumu par ierobežojumu vai aizliegumu attiecīgās preces piedāvāšanai tirgū vai nodošanai lietošanā vai arī nodrošina tās izņemšanu no tirgus.

15. Tirgus uzraudzības institūcijas informē Ekonomikas ministriju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar preces ierobežošanu un aizliegumu tās piedāvāt tirgū vai nodot lietošanā, kā arī to izņemšanu no tirgus.

16. Ekonomikas ministrija nekavējoties informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 13. un 14.punktu, sniedzot lēmuma pamatojumu un īpaši paskaidrojot neatbilstības rašanās cēloni:

16.1. īstenošanas pasākumu prasību nepildīšana;

16.2. piemērojamo standartu nepareiza piemērošana;

16.3. nepilnības piemērojamajos standartos.

17. Ekonomikas ministrija un tirgus uzraudzības institūcijas veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saņemta šajā nodaļā noteiktās procedūras laikā.

18. Lēmumus, ko tirgus uzraudzības institūcijas pieņem saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem, publisko attiecīgās tirgus uzraudzības institūcijas tīmekļa vietnē.

VI. Atbilstības novērtēšana

19. Pirms preci, uz kuru attiecas īstenošanas pasākumi, piedāvā tirgū vai nodod lietošanā, preces ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina preces atbilstības novērtēšanu, lai pārbaudītu tās atbilstību visām īstenošanas pasākumu prasībām.

20. Atbilstības novērtēšanas procedūras veic saskaņā ar īstenošanas pasākumiem.

21. Ja ir pārliecinoši pierādījumi par preces neatbilstību, tirgus uzraudzības institūcija pēc iespējas ātri publicē pamatotu preces atbilstības novērtējumu, lai varētu veikt korektīvās darbības. Atbilstības novērtējumu drīkst veikt īstenošanas pasākumos noteikta un atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atbilstības novērtēšanu akreditēta institūcija.

22. Ja preci, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulu (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēmā (EMAS), un dizaina funkcija ir ietverta tās reģistrācijā, šādas organizācijas vadības sistēma atbilst šo noteikumu VIII nodaļas prasībām.

23. Ja preci, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības sistēma, kas ietver preces dizaina funkciju un kas ir ieviesta saskaņā ar piemērojamiem standartiem, kuru atsauces numuri ir publicēti izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis", šādas organizācijas vadības sistēma atbilst šo noteikumu VIII nodaļas prasībām.

24. Pēc tam kad prece, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, ir piedāvāta tirgū vai nodota lietošanā, preces ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai dokumenti, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu un izsniegtajām EK atbilstības deklarācijām, būtu pieejami 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no tirgus uzraudzības institūcijas. Attiecīgos dokumentus glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc preces ražošanas izbeigšanas.

25. Dokumentus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu, un EK atbilstības deklarāciju, kas minēta šo noteikumu III nodaļā, sagatavo vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

VII. Preces dizaina iekšējā kontrole

26. Preces ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas īsteno šo noteikumu 27.punktā minētos pienākumus, garantē un deklarē, ka prece atbilst īstenošanas pasākumu prasībām. EK atbilstības deklarācija attiecas uz vienu vai vairākām precēm, un tā atrodas pie preces ražotāja.

27. Preces ražotājs apkopo tehnisko dokumentāciju, kas ļauj novērtēt preces atbilstību īstenošanas pasākumu prasībām, tajā skaitā:

27.1. preces vispārīgo aprakstu un paredzētās lietošanas aprakstu;

27.2. preces ražotāja veikto pētījumu rezultātus, kuros izvērtēta ietekme uz vidi, vai atsauces uz attiecīgo literatūru vai precedentiem, ko preces ražotājs izmantojis, novērtējot, ierakstot dokumentācijā un nosakot preces dizaina risinājumus;

27.3. ekoloģisko profilu, ja to nosaka īstenošanas pasākumi;

27.4. preces dizaina specifikācijas elementus saistībā ar preces dizaina vides aspektiem;

27.5. piemērojamo standartu sarakstu un to risinājumu aprakstu, kas pieņemti, lai panāktu atbilstību īstenošanas pasākumu prasībām, ja piemērojamie standarti nav piemēroti, piemēroti tikai daļēji vai tie neattiecas uz visām īstenošanas pasākumu prasībām;

27.6. informāciju par preces dizaina vides aspektiem, kas ir sniedzama saskaņā ar īstenošanas pasākumos noteiktajām informācijas sniegšanas prasībām;

27.7. mērījumu rezultātus, kas veikti, lai pārbaudītu ekodizaina prasības, arī detalizētu informāciju par šo mērījumu atbilstību, salīdzinot ar ekodizaina prasībām, kas noteiktas īstenošanas pasākumos.

28. Preces ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka preci ražo saskaņā ar šo noteikumu 27.punktā minētajām preces dizaina specifikācijām un saskaņā ar īstenošanas pasākumu prasībām.

VIII. Vadības sistēma atbilstības novērtēšanai

29. Preces ražotājs atbilstoši šo noteikumu 31.punktā minētajām prasībām garantē un deklarē, ka prece atbilst īstenošanas pasākumu prasībām. EK atbilstības deklarācija attiecas uz vienu vai vairākām precēm, un tā atrodas pie preces ražotāja.

30. Vadības sistēmu izmanto preces atbilstības novērtēšanai, ja preces ražotājs īsteno šo noteikumu 31.punktā minētos vides pārvaldības pasākumus.

31. Lai prece atbilstu īstenošanas pasākumu prasībām, tiek īstenoti šādi vides pārvaldības pasākumi:

31.1. nodrošināti preces ekoloģiskie raksturlielumi:

31.1.1. preces ražotājs spēj pierādīt preces atbilstību īstenošanas pasākumu prasībām, kā arī izveido sistēmu preces ekoloģisko raksturlielumu mērķu un rādītāju noteikšanai un pārskatīšanai, lai uzlabotu preces ekoloģiskos raksturlielumus;

31.1.2. preces ražotājs veic pasākumus, lai uzlabotu preces ekoloģiskos raksturlielumus un izveidotu tās ekoloģisko profilu, un, ja to nosaka īstenošanas pasākumi, visos projektēšanas un ražošanas posmos tos sistemātiski iekļauj dokumentācijā rakstisku procedūru un instrukciju veidā. Minētajās procedūrās un instrukcijās ietver:

31.1.2.1. dokumentu sarakstu, kuri nepieciešami, lai pierādītu preces atbilstību. Ja nepieciešams, preces ražotājs šos dokumentus uzrāda;

31.1.2.2. preces ekoloģisko raksturlielumu mērķu un rādītāju aprakstu, organizatorisko struktūru, pienākumus, organizācijas vadības tiesības un resursu iedalījumu attiecībā uz to īstenošanu un uzturēšanu;

31.1.2.3. to pārbaužu un testu rezultātus, kas veikti, lai pārbaudītu preces atbilstību ekoloģiskajiem raksturlielumiem;

31.1.2.4. to procedūru aprakstu, kuras paredzētas nepieciešamās dokumentācijas kontrolei un savlaicīgai atjaunošanai;

31.1.2.5. vides pārvaldības prasību īstenošanas un efektivitātes pārbaudes metodes aprakstu;

31.2. izveidota un uzturēta plānošanas sistēma, kas ietver:

31.2.1. preces ekoloģiskā profila izveidošanas kārtību;

31.2.2. preces ekoloģisko raksturlielumu mērķus un rādītājus, ievērojot tehniskās iespējas, kā arī ekonomiski pamatotas prasības;

31.2.3. preces ekoloģisko raksturlielumu mērķu sasniegšanas programmu;

31.3. nodrošināta preces dokumentācijas atbilstība šādām prasībām:

31.3.1. dokumentācijā, kas attiecas uz vadības sistēmu:

31.3.1.1. definēti un dokumentēti pienākumi un pilnvaras, lai nodrošinātu, pārskatītu un uzlabotu preces ekoloģiskos raksturlielumus un ziņotu par tās darbību;

31.3.1.2. norādītas ieviestās preces dizaina kontroles un pārbaudes metodes, kā arī preces projektēšanā izmantotie procesi un sistemātiskie pasākumi;

31.3.1.3. izstrādāta un uzturēta sistēma, lai aprakstītu galvenās vides pārvaldības prasības un visu nepieciešamo dokumentu kontroles procedūras;

31.3.2. dokumentācijā, kas saistīta ar preci:

31.3.2.1. ietverts preces un tās paredzētās izmantošanas vispārīgs apraksts;

31.3.2.2. norādīti preces ražotāja veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti vai atsauces uz attiecīgo literatūru vai precedentiem, ko preces ražotājs izmantojis, novērtējot, dokumentējot un nosakot preces dizaina risinājumus;

31.3.2.3. norādīts ekoloģiskais profils, ja tā nepieciešamība noteikta īstenošanas pasākumos;

31.3.2.4. ietverti dokumenti, kuros aprakstīti veikto mērījumu rezultāti attiecībā uz ekodizaina prasībām, kā arī detalizēta informācija par šo mērījumu atbilstību, salīdzinot ar ekodizaina prasībām, kas noteiktas īstenošanas pasākumos;

31.3.2.5. noteiktas preces ražotāja specifikācijas, kurās norādīti piemērojamie standarti. Ja piemērojamie standarti netiek piemēroti vai tie neattiecas uz visām īstenošanas pasākumu prasībām, norāda pasākumus atbilstības nodrošināšanai;

31.3.2.6. ietverta informācija par preces dizaina vides aspektiem, kas sniegta saskaņā ar īstenošanas pasākumos noteiktajām informācijas sniegšanas prasībām;

31.4. nodrošinātas pārbaudes un korektīvie pasākumi:

31.4.1. preces ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka prece tiek ražota saskaņā ar tās dizaina specifikācijām un īstenošanas pasākumu prasībām;

31.4.2. preces ražotājs izveido un uztur procedūras, lai veiktu pārbaudes un atbilstoši rīkotos neatbilstības gadījumā, kā arī ieviestu izmaiņas dokumentos ierakstītajās procedūrās atbilstoši veiktajiem korektīvajiem pasākumiem;

31.4.3. preces ražotājs ne retāk kā reizi trijos gados veic pilnīgu vadības sistēmas iekšējo auditu attiecībā uz vides pārvaldības pasākumiem.

IX. Pieņēmumi par atbilstību

32. Prece atbilst īstenošanas pasākumu nosacījumiem, ja tai ir piestiprināts CE atbilstības marķējums.

33. Prece atbilst īstenošanas pasākumu prasībām, ja tā atbilst piemērojamo standartu prasībām.

34. Prece, kurai piešķirta Eiropas Savienības ekoetiķete saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Eiropas Savienības ekoetiķetes piešķiršanas programmu, tiek uzskatīta par atbilstošu īstenošanas pasākumu ekodizaina prasībām, ciktāl ekoetiķete attiecas uz šīm prasībām.

35. Prece, kurai ir piešķirta cita veida ekoetiķete, tiek uzskatīta par atbilstošu īstenošanas pasākumu ekodizaina prasībām, ciktāl šī ekoetiķete attiecas uz šīm prasībām, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulas (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Eiropas Savienības ekoetiķetes piešķiršanas programmu 19.pantā minēto procedūru šīs ekoetiķetes nosacījumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības ekoetiķetei.

X. Administratīvā sadarbība un informācijas apmaiņa

36. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē sadarbību un informācijas apmaiņu starp institūcijām, kas atbildīgas par šo noteikumu prasību īstenošanu, kā arī ar Eiropas Komisiju. Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, cik iespējams, izmanto elektroniskos saziņas līdzekļus.

37. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē Eiropas Komisiju par iestādēm, kas atbildīgas par šo noteikumu īstenošanu.

38. Preces ražotājs atbilstoši īstenošanas pasākumiem nodrošina patērētājus ar šādu informāciju:

38.1. par patērētāju lomu preces ilgtspējīgā lietošanā;

38.2. par produkta ekoloģisko profilu un ekodizaina priekšrocībām, ja to pieprasa īstenošanas pasākumi.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/125/ EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.941
CE atbilstības marķējums

1. CE marķējumu veido lielie burti "CE" šādā formā:

2. CE atbilstības marķējuma vertikālais izmērs ir 5 mm. Ja CE marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas.

3. CE atbilstības marķējumu piestiprina pie preces (produkta). Ja tas nav iespējams, to piestiprina pie iepakojuma un pavaddokumentiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem) Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 941Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 15.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 14.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
241282
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2011","iso_value":"2011\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2011.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)