Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/607-4360

Rīgā 2011.gada 29.novembrī

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2011.gada 21.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā (parakstīts Rīgā 2011.gada 19.oktobrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumiem Nr.732).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores p.i. I.BīlmaneAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, YOUTH AND SPORTS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to strengthen the friendly relations existing between the two countries and to promote and develop their cooperation in the fields of culture, education, youth and sports;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties shall promote and encourage the development of cultural cooperation on the basis of equality and mutual benefit, in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries.

ARTICLE 2

The Parties shall, for the purpose of closer understanding between the nationals of both countries and for the development of cooperation, encourage above all:

(a) mutual visits by actors, writers, painters, musicians, dancers and other representatives of culture and the arts;

(b) exchange of art exhibitions, folklore, performances and festivals;

(c) exchange and dissemination of radio and television programs, films, books, periodicals and other publications;

(d) exchange of visits by athletes or sport groups and the holding of friendly games, as well as cooperation between their organizations; and

(e) any other cooperative activities as the Parties may agree upon.

ARTICLE 3

Each Party shall provide the necessary support to encourage cooperation from the private sector in the joint production of cultural products, such as films and video games, and the promotion of such products in third countries' markets.

ARTICLE 4

Each Party shall facilitate the establishment of cultural institutions of the other country in its territory in accordance with the applicable laws and regulations in force in its country. The term "cultural institutions" includes cultural centers, schools, libraries and other organizations whose aim corresponds to the spirit and objectives of this Agreement.

ARTICLE 5

1. The Parties shall promote the mutual understanding of culture by encouraging cooperation between the broadcasting organizations of the two countries.

2. The Parties shall cooperate in promoting mutual visits by journalists, broadcasting technicians and producers, and the mutual exchange or joint production of television programs including dramas and other shows.

ARTICLE 6

Each Party shall, within its territory and in accordance with its domestic laws and regulations and international agreements to which it is a party, protect the intellectual property rights of the original works of the other country.

ARTICLE 7

The Parties shall consult each other, when necessary, with a view to providing more detailed information or preparing specific programs or arrangements for cultural cooperation to implement the relevant provisions of this Agreement.

ARTICLE 8

1. The Parties shall encourage direct cooperation between universities, and research and educational institutions of their respective countries.

2. Each Party shall encourage the universities and other institutions of higher education in its territory to create courses and lectures on the literature, history or other affairs related to the culture of the other country.

ARTICLE 9

The Parties shall encourage direct cooperation between the general and professional educational institutions of their respective countries as well as exchange and study visits of teachers and students.

ARTICLE 10

1. Each Party shall examine the possibility of granting scholarships on a reciprocal basis to enable the nationals of the other country to pursue studies or research in the territory of its respective country.

2. The Parties shall cooperate in the field of education in order to improve their knowledge of the educational system of the other country, and shall examine the methods and conditions for the mutual recognition of academic degrees, diplomas and other certificates issued or awarded by the competent educational institutions of their respective countries.

ARTICLE 11

1. The Parties shall promote mutual knowledge and understanding in the fields of youth and sports by encouraging the exchange of youths and participation in sports activities, events and festivals organized in the territory of the country of the other Party.

2. The Parties agree to exchange information on their national legislation and the implementation of youth policy, including information about competent institutions in the youth policy field, youth workers' status and training, and the role of non- governmental organization (NGO) participation in youth policy making and implementation.


3. The Parties shall enhance cooperation in the fields of sport and physical activity in order to develop a healthy lifestyle among all age groups, to promote the social functions and educational values of sport and to fight against threats to sports such as doping and violence. The cooperation, in particular, shall include the exchange of information and good practices, with the aim of deepening the knowledge of sports realities in both countries.

4. The Parties agree that the exchanges of sport specialists and athletes shall be decided based upon existing financial conditions, in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries. Each individual event shall be negotiated on a case-by-case basis by the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 12

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE 13

This Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties through additional protocols which shall form an integral part of this Agreement and enter into force in accordance with the procedure set in paragraph 1 of Article 14.

ARTICLE 14

1. This Agreement shall remain in force indefinitely. The Parties shall notify each other, in writing through diplomatic channels, of the completion of their respective domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification.

2. Either Party may terminate this Agreement by notifying the other Party, in writing through diplomatic channels, of its intention to terminate this Agreement. Such termination shall take effect ninety (90) days after the date of such notification. Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of this Agreement shall not affect the projects or programs already undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of such termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Riga, on the 19 day of October, 2011, in the Latvian, Korean and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
Sarmite Elerte Eom Seock-jeong
Minister of Culture Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
   

 LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN KOREJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU KULTŪRĀ, IZGLĪTĪBĀ, JAUNATNES LIETĀS UN SPORTĀ

Latvijas Republikas valdība un Korejas Republikas valdība (turpmāk sauktas - "Puses"),

vēlēdamās stiprināt abu valstu draudzīgās attiecības, kā arī sekmēt un attīstīt abu valstu sadarbību kultūrā, mākslā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā,

vienojas par turpmāko.

1. pants

Puses sekmē un veicina sadarbību kultūrā uz līdztiesības un abpusēja izdevīguma pamata atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

2. pants

Lai nodrošinātu ciešāku sapratni starp abu valstu valstspiederīgajiem un pilnveidotu sadarbību, Puses veicina galvenokārt:

(a) aktieru, rakstnieku, gleznotāju, mūziķu, dejotāju un citu kultūras un mākslas pārstāvju abpusējas vizītes;

(b) izstāžu, folkloras pasākumu, izrāžu apmaiņu un dalību festivālos;

(c) radio un televīzijas programmu, filmu, grāmatu, periodisko izdevumu un citu publikāciju apmaiņu un izplatīšanu;

(d) sportistu vai sportistu grupu apmaiņas vizītes un draudzības spēļu rīkošanu, kā arī sadarbību starp to sporta organizācijām;

(e) citas sadarbības aktivitātes, par kurām Puses varētu vienoties.

3. pants

Katra Puse sniedz nepieciešamo atbalstu, lai veicinātu sadarbību privātajā sektorā tādu kopīgu kultūras produktu radīšanai kā filmas un video spēles, kā arī šo produktu izplatības veicināšanu trešo valstu tirgos.

4. pants

Katra Puse sekmē otras valsts kultūras institūciju nodibināšanu savas valsts teritorijā atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ar terminu "kultūras institūcijas" saprot kultūras centrus, skolas, bibliotēkas un citas organizācijas, kuru uzdevums atbilst šī līguma būtībai un mērķiem.

5. pants

1. Puses sekmē savstarpēju kultūras izpratni, veicinot abu valstu raidorganizāciju sadarbību.

2. Puses sadarbojas, lai sekmētu žurnālistu, apraides tehnisko darbinieku un producentu abpusējas vizītes un televīzijas programmu, tai skaitā televīzijas uzvedumu un citu raidījumu, apmaiņu vai kopīgu producēšanu.

6. pants

Katra Puse savā teritorijā un atbilstīgi savas valsts normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, kuriem tā ir pievienojusies, aizsargā otras valsts oriģināldarbu intelektuālā īpašuma tiesības.

7. pants

Nepieciešamības gadījumā Puses konsultējas, lai nodrošinātu detalizētāku informāciju vai izstrādātu konkrētas programmas vai kultūras sadarbības pasākumus, lai īstenotu šī līguma attiecīgās nostādnes.

8. pants

1. Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu universitātēm, kā arī zinātnes un izglītības institūcijām.

2. Katra Puse rosina savas valsts teritorijā esošās universitātes un citas augstākās izglītības institūcijas organizēt kursus un lekcijas par literatūru, vēsturi vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar otras valsts kultūru.

9. pants

Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu vispārējās un profesionālās izglītības institūcijām, kā arī skolotāju un audzēkņu apmaiņu un mācību braucienus.

10. pants

1. Katra Puse izvērtē iespējas uz abpusējības principa pamata piešķirt stipendijas otras valsts valstspiederīgajiem studijām vai pētījumiem attiecīgās valsts teritorijā.

2. Puses sadarbojas izglītības jomā, lai uzlabotu zināšanas par otras valsts izglītības sistēmu, kā arī noskaidro iespējas un nosacījumus savstarpējai akadēmisko grādu, diplomu un citu sertifikācijas dokumentu atzīšanai, ko izsniegušas vai piešķīrušas abu valstu attiecīgās kompetentās izglītības institūcijas.

11. pants

1. Puses sekmē savstarpējas sapratnes un zināšanu uzlabošanu jaunatnes lietās un sportā, veicinot jauniešu apmaiņu un dalību sporta aktivitātēs, pasākumos un festivālos, kas tiek organizēti otras Puses valsts teritorijā.

2. Puses vienojas par informācijas apmaiņu par savu valstu normatīvajiem aktiem jaunatnes politikā un tās īstenošanā, ieskaitot informācijas apmaiņu par kompetentajām institūcijām jaunatnes politikas jomā, darbā ar jaunatni iesaistīto statusu un sagatavošanu un nevalstisko organizāciju līdzdalības lomu jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā.

3. Puses stiprina sadarbību sportā un fizisko aktivitāšu jomā, lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu visās vecuma grupās, lai sekmētu sporta sociālās funkcijas un izglītojošās vērtības un cīnītos pret tādiem apdraudējumiem sportam kā dopings un vardarbība. Sadarbība galvenokārt notiek informācijas un labas prakses piemēru apmaiņas veidā ar mērķi padziļināt zināšanas par situāciju sportā abās valstīs.

4. Puses vienojas, ka par sporta speciālistu un sportistu apmaiņu lemj atbilstoši konkrētajai finansiālajai situācijai, atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Par katru atsevišķu pasākumu Puses ik reizi vienojas pārrunu ceļā pa diplomātiskajiem kanāliem.

12. pants

Strīdīgos jautājumus, kas rodas, interpretējot vai īstenojot šo līgumu, Puses risina abpusēju konsultāciju un sarunu ceļā.

13. pants

Šis līgums var tikt grozīts ar Pušu abpusēju rakstisku piekrišanu, izstrādājot papildus protokolus, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un kas stājas spēkā šī līguma 14. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

14. pants

1. Šis līgums ir spēkā nenoteiktu laiku. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem rakstveidā paziņo viena otrai par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā. Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, rakstveidā paziņojot otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu izbeigt šo līgumu. Līguma darbība izbeidzas pēc deviņdesmit (90) dienām kopš pēdējā paziņojuma saņemšanas. Ja Puses nav vienojušās citādi, šī līguma izbeigšana neietekmē projektus vai programmas, kas jau tiek īstenotas šī līguma ietvaros un tā izbeigšanas brīdī vēl nav pabeigtas. Parakstīts divos eksemplāros Rīgā 2011.gada 19.oktobrī latviešu, korejiešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ KOREJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ
Sarmīte Ēlerte Eom Seock-jeong
Kultūras ministre Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/607-4360Pieņemts: 29.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192 (4590), 07.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
240826
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva