Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/28

Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 7.p.)
Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu un 15.1panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā (turpmāk – plāns) iekļaujamo informāciju;

1.2. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) plānu;

1.3. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram informāciju par Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pienākumu izpildi.

II. Plānā iekļaujamā informācija

2. Plāns ir pārvades sistēmas operatora izstrādāts plānošanas dokuments, kurā nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades sistēmas operatora objektos (turpmāk – pārvades infrastruktūra) turpmākajos 10 gados.

3. Izstrādājot plānu, pārvades sistēmas operators pamatojas uz secinājumiem un informāciju, kura ir ietverta novērtējuma ziņojumā, kuru pārvades sistēmas operators sagatavo atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 15.panta pirmajai daļai.

4. Pārvades sistēmas operators sagatavo plānu, ņemot vērā Tīkla kodeksā noteiktās elektroenerģijas sistēmas drošuma prasības un informāciju, ko sniedz elektroenerģijas sistēmas dalībnieki un pārvades sistēmu operatori valstīs, ar kurām pārvades sistēmai ir starpvalstu savienojumi.

5. Plānam ir šādas daļas:

5.1. aprakstošā daļa, kurā pārvades sistēmas operators:

5.1.1. pamatojot norāda, kādu pārvades infrastruktūru ir jāizveido no jauna vai jārekonstruē nākamajos 10 gados, kura ir nepieciešama starpvalstu savienojumu pārvades jaudu palielināšanai vai pārvades sistēmas drošumam;

5.1.2. pamato nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades infrastruktūrā, norādot, kuri finanšu ieguldījumi ir jāveic nākamajos trīs gados un par kuriem finanšu ieguldījumiem pārvades sistēmas operators ir jau pieņēmis lēmumu, norādot finanšu ieguldījumu avotu;

5.2. informatīvā daļa, kurā pārvades sistēmas operators ietver:

5.2.1. informāciju, kuru pārvades sistēmas operators sniedz asociācijai "Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls” (ENTSO-E) un kuru iekļauj reģionālajā un Kopienas tīklu attīstības 10 gadu plānā, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu 8.panta trešās daļas b) apakšpunktā (turpmāk – Kopienas plāns). Šo informāciju pārvades sistēmas operators iesniedz atbilstoši 1.pielikumam, norādot kopējo finanšu ieguldījumu pārvades infrastruktūras izveides vai rekonstrukcijas projektā (turpmāk – projekts) un finanšu ieguldījumu sadalījumu miljonos euro katrā no nākamajiem 10 gadiem;

5.2.2. informāciju par pārējiem finanšu ieguldījumiem 330 kV un 110 kV pārvades sistēmā kopā atbilstoši 2.pielikumam, norādot finanšu ieguldījumu sadalījumu miljonos euro katrā no nākamajiem 10 gadiem;

5.2.3. informāciju par katru no projektiem atbilstoši 3.pielikumam.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 18.1 punktu)

6. Kopā ar plānu pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram plāna izvērtēšanai nepieciešamo informāciju:

6.1. kārtību un kritērijus, pēc kuriem pārvades sistēmas operators izvērtē plānā ietvertos jaunos projektus un katra konkrētā projekta izvērtējumu atbilstoši minētajiem kritērijiem;

6.2. pārvades sistēmas operatora aprēķinu par ietekmi, kādu uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā nākamajos trīs gados un nākamajos 10 gados;

6.3. informāciju par plāna akceptēšanu pārvades sistēmas operatora vadības institūcijās un saskaņošanu ar elektroenerģijas sistēmas īpašnieku (turpmāk – sistēmas īpašnieks).

III. Kārtība, kādā iesniedz un apstiprina plānu

7. Pārvades sistēmas operators iesniedz rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot uz regulatora e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, regulatoram plānu un šo noteikumu 6.punktā noteikto informāciju katru gadu līdz 30.jūnijam.

8. Trīs darba dienu laikā no plāna saņemšanas dienas regulators plānu un paziņojumu par plāna saņemšanu, vietu, kur var iepazīties ar plānu un uzklausīšanas sanāksmes vietu un laiku publicē savā mājas lapā internetā.

9. Regulators ne ātrāk kā septītajā dienā pēc paziņojuma par uzklausīšanas sanāksmi publicēšanas regulatora mājas lapā internetā rīko uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē var piedalīties esošie un iespējamie pārvades sistēmas lietotāji, sistēmas operators un sistēmas īpašnieks, vismaz vienu darba dienu iepriekš piesakot regulatora kontaktpersonai savu dalību uzklausīšanas sanāksmē. Līdz uzklausīšanas sanāksmei esošie un iespējamie pārvades sistēmas lietotāji var rakstveidā iesniegt regulatoram ieteikumus plānam.

10. Regulators var pieprasīt pārvades sistēmas operatoram papildu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnībā izvērtētu plānu.

11. Regulators, izskatot plānu, izvērtē:

11.1. tā atbilstību Kopienas plānam;

11.2. tā atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildei, tai skaitā elektroenerģijas sistēmas drošuma nodrošināšanai saskaņā ar Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām;

11.3. nepieciešamību novērst starpvalstu savienojumu pārslodzes, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus darījumu apjomus reģionā, elektroenerģijas biržas darbību un nepieciešamību nodrošināt atbilstošas pārvades jaudas;

11.4. esošo un iespējamo pārvades sistēmas lietotāju ieteikumus;

11.5. tā atbilstību 6.punktā noteiktajai informācijai.

12. Regulators izvērtē un apstiprina plānu vai pieņem lēmumu par tā noraidīšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

13. Lēmumā par plāna noraidīšanu regulators nosaka termiņu trūkumu novēršanai un jauna plāna iesniegšanai.

IV. Uzraudzībai nepieciešamā informācija par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā iepriekšējā kalendārajā gadā

14. Pārvades sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot uz regulatora e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, regulatoram uzraudzībai nepieciešamo informāciju par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā iepriekšējā kalendārajā gadā (turpmāk – atskaite).

15. Atskaitē ietver faktisko finanšu ieguldījumu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā atbilstoši 4.pielikumam.

16. Vienlaikus ar atskaiti pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram skaidrojumu par iemesliem, kāpēc faktiskie finanšu ieguldījumi atšķiras no plānotajiem finanšu ieguldījumiem, ja starpība ir vairāk kā 0,2 miljoni euro.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 18.1 punktu)

V. Noslēguma jautājumi

17. Pirmo plānu pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram kopā ar iesniegumu pārvades sistēmas operatora sertificēšanai.

18. Pirmo atskaiti par 2012.gadu pārvades sistēmas operators iesniedz līdz 2013.gada 1.aprīlim.

18.1 Aizstāt visā tekstā un pielikumos apzīmējumu "Ls" un vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar apzīmējumu "EUR" un vārdu "euro". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.09.2013. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

19. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/28
Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kuru ietver Kopienas plānā, 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. lēmuma 18.1 punktu)

Nr.p.k.

Projekts un tajā ietilpstošie objekti

Ieguvumi no projekta īstenošanas

Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo dalību finanšu ieguldījumā

Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)

Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)

Kopā finanšu ieguldījumi (milj. EUR)

Projekta kopējais īstenošanas laiks
(no_ līdz_)

Finanšu ieguldījumu sadalījums katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj.EUR)

20_20_20_20_

20_

20_20_20_

20_

20_
1.Projekta nosaukums*                
1.1.Projekta objekts**                
 
 

* projekta nosaukums, attiecīgi pēc projekta objektu un pārējo pasākumu uzskaitījuma raksta 2.projekta nosaukumu, numurē secīgi

** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti)

Datums___.___.______.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis_______

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/28
Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kura nav ietverta Kopienas plānā, no 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. lēmuma 18.1 punktu)

Nr.p.k.

Nosaukums

Kopā finanšu ieguldījumi (milj. EUR)

Finanšu ieguldījumu sadalījums katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj.EUR)

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

1.Apakšstacijas           
2.Gaisa līnijas           
3.Kabeļi           
4.Pārējie pasākumi           

Datums___.___.______.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis__________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/28
Finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā no 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. lēmuma 18.1 punktu)

Nr.p.

k.

Projekts un tajā ietilpstošie objekti

Ieguvumi no projekta īstenošanas

Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo dalību finanšu ieguldījumā

Projekta objektu atrašanās vieta

Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)

Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)

Finanšu ieguldījuma avots

Kopā finanšu ieguldījumi (milj. EUR)

Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)

Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

1.Projekta nosaukums*
1.1.Projekta objekts**                  
1.1.1.Elementi, kuri tiek rekonstruēti***                  
 Pārējie pasākumi****                  

* projekta nosaukums, attiecīgi pēc projekta objektu un pārējo pasākumu uzskaitījuma raksta 2.projekta nosaukumu, numurē secīgi

** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti)

*** rekonstrukcijas gadījumā norāda objekta elementus, kuri tiek rekonstruēti, turpinot secīgi apakšpunkta numerāciju

**** uzskaita atsevišķi katru projekta pasākumu, kurā nepieciešami finanšu ieguldījumi

Datums___.___.______.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis___________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/28
Atskaite par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā ________ gadā (bez PVN)

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/18; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. lēmuma 18.1 punktu)

Nr.p.k.

Projekta/objekta nosaukums

Ieguvumi no projekta īstenošanas

Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo dalību finanšu ieguldījumā

Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c.nepieciešamie raksturojumi)

Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)

Finanšu ieguldījuma avots

Projekta kopējais īstenošanas laiks
(no_ līdz_)

Finanšu ieguldījumi iepriekšējā kalendārajā gadā

Darbu izpilde iepriekšējā kalendārajā gadā

Faktisko un plānoto finanšu ieguldījumu starpība
(milj. EUR)

Faktisko un plānoto finanšu ieguldījumu starpība procentos

1.Projekta nosaukums*
1.1.Projekta objekts**
1.1.1.Elementi, kuri tiek rekonstruēti***
Pārējie pasākumi****
Citi projekti, kuru izpilde netika prognozēta par atskaites gadu, bet kuri īstenoti *****

* projekta nosaukums, kuram gan pēc numerācijas, gan nosaukuma jāatbilst saskaņā ar 3. pielikumu sniegtajai informācijai par attiecīgo gadu

** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti), kuriem jāatbilst 3. pielikumā uzskaitītajam attiecīgā projekta objekta nosaukumam

*** rekonstrukcijas gadījumā norāda objekta elementus, kuri tiek rekonstruēti, turpinot secīgi apakšpunktu numerāciju zem attiecīgā objekta

**** uzskaita atsevišķi katru projekta pasākumu, kurā nepieciešami finanšu ieguldījumi

***** projekta nosaukums, kurā ir veikts finanšu ieguldījums pārskata gadā, bet kurš nav bijis saskaņā ar 3. pielikumu sniegtajā informācijā par attiecīgo gadu

Datums___.___.______.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/28Pieņemts: 23.11.2011.Stājas spēkā: 03.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 02.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
240571
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2013","iso_value":"2013\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-03.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"