Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.877

Rīgā 2011.gada 15.novembrī (prot. Nr.67 27.§)
Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
32.9 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju pilnīgi vai daļēji atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas.

2. Zvērinātu tiesu izpildītāju pilnīgi vai daļēji atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, ja laikposmā pēc zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas viņš ir ieguvis noteiktu kredītpunktu skaitu (pielikums), piedaloties šajos noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošās profesionālās vai akadēmiskās kvalifikācijas paaugstināšanas aktivitātēs.

II. Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un kredītpunktu piešķiršanas kārtība

3. Kredītpunktus zvērināta tiesu izpildītāja pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas piešķir:

3.1. par tādu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (turpmāk – padome) semināru, kursu, lekciju vai citu veidu teorētisko un praktisko apmācību (turpmāk – apmācības) pilnvērtīgu apmeklējumu, kas tiek organizētas jomās, kurās tiek pārbaudītas zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā;

3.2. par citas iestādes, organizācijas vai juridiskas personas, vai citu valstu tiesu izpildītāju profesionālo organizāciju, vai starptautisko tiesu izpildītāju organizāciju (turpmāk – ārvalstu organizācijas) organizēto apmācību pilnvērtīgu apmeklējumu, ja šīs apmācības organizētas jomās, kurās tiek pārbaudītas zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā, un ja pēc zvērināta tiesu izpildītāja iesnieguma saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu pieņemts atsevišķs lēmums, ka par šo apmācību apmeklējumu tiek piešķirti kredītpunkti;

3.3. par citu veidu aktivitātēm (atbilstoši šo noteikumu pielikumam) jomās, kurās tiek pārbaudītas zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā.

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

4. Apmācību apmeklējumu uzskata par pilnvērtīgu, ja apmeklējums ir vismaz 85 % un apmācību piedāvātājs nav noteicis augstāku apmeklējuma procentu, kā arī ir sekmīgi nokārtots apmācību gala pārbaudījums (ja tāds ir paredzēts).

5. (Svītrots ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

6. Padome atbilstoši jomām, kurās tiek pārbaudītas zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā, plāno zvērinātu tiesu izpildītāju apmācības un pirms to norises informē zvērinātus tiesu izpildītājus, par katru no tām norādot jomu, kurai tās atbilst, apmācību tēmu, pasniedzēju un tā kvalifikāciju, informāciju, vai pēc apmācībām paredzēts gala pārbaudījums, un plānoto apmācību ilgumu.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

6.1 Mēneša laikā pēc padomes organizēto apmācību noslēguma padome sagatavo informāciju par organizētajām apmācībām, par katru no tām atsevišķi norādot jomu, kurai tās atbilst, apmācību tēmu, pasniedzēju un tā kvalifikāciju, apmācību norises ilgumu, kā arī zvērinātus tiesu izpildītājus, kuri apmācības apmeklējuši, un informāciju par apmācību gala pārbaudījuma nokārtošanu, ja tāds ir organizēts. Minēto informāciju padome nodod komisijai, kuras sastāvā ietilpst padomes locekļi un viena tieslietu ministra pilnvarota persona (turpmāk – komisija). Komisija šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par attiecīga kredītpunktu skaita piešķiršanu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai par pamatotu atteikumu piešķirt kredītpunktus par apmeklētajām apmācībām un par pieņemto lēmumu paziņo padomei.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

7. Padome patstāvīgi uzskaita kredītpunktus, kas zvērinātam tiesu izpildītājam piešķirti par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajām apmācībām atbilstoši komisijas noteiktajam kredītpunktu skaitam, kā arī par šo noteikumu pielikuma 16., 17., 18. un 19. punktā minētajām aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

8. Lai saņemtu kredītpunktus par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mācībām un 3.3. apakšpunktā minētajām aktivitātēm (izņemot šo noteikumu pielikuma 16., 17., 18. un 19. punktā minētās aktivitātes), zvērināts tiesu izpildītājs mēneša laikā pēc attiecīgās aktivitātes beigām iesniedz šādus dokumentus:

8.1. komisijai par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām apmācībām – dokumentus, kas apliecina apmācību norises ilgumu un to sekmīgu pabeigšanu, informāciju par apmācību organizētāju, apmācību ievirzi un tēmu, pasniedzēja kvalifikāciju, apmācību mērķauditoriju;

8.2. padomei par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām aktivitātēm – pamatojuma dokumentus atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

9. Komisija mēneša laikā no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas dienas izskata tos un pieņem lēmumu par attiecīga kredītpunktu skaita piešķiršanu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai par pamatotu atteikumu piešķirt kredītpunktus par apmeklētajām apmācībām. Par pieņemto lēmumu komisija paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi. Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

10. Padome mēneša laikā no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas dienas izskata tos un pieņem lēmumu par attiecīga kredītpunktu skaita piešķiršanu zvērinātam tiesu izpildītājam atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajiem kritērijiem vai par pamatotu atteikumu piešķirt kredītpunktus par attiecīgajām aktivitātēm. Par pieņemto lēmumu padome paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

10.1 Ja tieslietu ministrs pieņēmis lēmumu par kvalifikācijas eksāmena rīkošanu, zvērināts tiesu izpildītājs dokumentus par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mācībām un 3.3. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, par kurām viņam vēl nav piešķirti kredītpunkti, iesniedz attiecīgi komisijai vai padomei nedēļas laikā pēc informācijas publicēšanas par kvalifikācijas eksāmena rīkošanu. Šādā gadījumā komisija vai padome lēmumu par attiecīga kredītpunktu skaita piešķiršanu pieņem nedēļas laikā no šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas. Par pieņemto lēmumu komisija paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi, un padomei.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

11. Padome uzskaita zvērinātiem tiesu izpildītājiem piešķirtos kredītpunktus. Kredītpunkti tiek uzskaitīti periodā, kas sākas nākamajā dienā pēc zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas un beidzas tā kvalifikācijas eksāmena izsludināšanas dienā, kurš jākārto attiecīgajam zvērinātam tiesu izpildītājam. Līdz ar jauna perioda sākšanos iepriekšējā periodā iegūtie kredītpunkti tiek dzēsti.

12. (Svītrots ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr.650)

III. Atbrīvošana no kvalifikācijas eksāmena

13. Zvērināts tiesu izpildītājs, kurš laikposmā pēc zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvis vismaz 200 kredītpunktu par šo noteikumu 3.punktā minētajām apmācībām vai aktivitātēm, tiek atbrīvots no kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas (testa) kārtošanas (turpmāk – daļēja atbrīvošana).

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

14. Zvērināts tiesu izpildītājs, kurš laikposmā pēc zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvis vismaz 200 kredītpunktu par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām apmācībām (no tiem vismaz 40 kredītpunktu – par apmācībām, kurās sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums, ja tāds bijis paredzēts) un 30 kredītpunktu par citu veidu aktivitātēm, tiek pilnīgi atbrīvots no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr.650)

16. Padome triju nedēļu laikā pēc informācijas publicēšanas par kvalifikācijas eksāmena rīkošanu apkopo zvērinātam tiesu izpildītājam piešķirto kredītpunktu skaitu un nosūta tieslietu ministram pamatotu atzinumu par noteikta kredītpunktu skaita piešķiršanu un priekšlikumu par zvērināta tiesu izpildītāja pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. Tieslietu ministrs divu nedēļu laikā no padomes atzinuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par zvērināta tiesu izpildītāja pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena norises dienas par pieņemto lēmumu informē zvērinātu tiesu izpildītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi, un padomi.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

IV. Kredītpunktu piešķiršanai nepieciešamie apmācību kritēriji

17. Apmācībām piešķir vienu kredītpunktu par katru astronomisko (60 minūtes) stundu (I kategorija), ja apmācības atbilst šādiem kritērijiem:

17.1. apmācību piedāvātājs – akreditēta izglītības iestāde, valsts pārvaldes iestāde, juridiska persona, personu apvienība vai nodibinājums, kura pamatfunkcijās ietilpst šādu apmācību organizēšana, vai padome;

17.2. apmācību ievirze un tēma – apmācības auditorijai ar priekšzināšanām, padomes organizēto apmācību, citu zvērināta tiesu izpildītāja apmeklēto apmācību vai ārvalstu organizāciju organizēto apmācību tēma atbilst jomām, kurās tiek pārbaudītas zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā;

17.3. pasniedzēja kvalifikācija – vismaz tiesību zinātņu maģistrs vai vismaz 10 gadu profesionālā pieredze tiesību zinātnē, vai apmācību tēmai atbilstošu zinātņu maģistrs, vai apmācību tēmai atbilstoša vismaz 10 gadu profesionālā pieredze;

17.4. mērķauditorija – juridisko profesiju pārstāvji, kas ir saistīti ar tiesu varu, it īpaši zvērināti tiesu izpildītāji.

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

18. Apmācībām piešķir 0,5 kredītpunktus par katru astronomisko (60 minūtes) stundu (II kategorija), ja apmācības atbilst šādiem kritērijiem:

18.1. apmācību piedāvātājs – valsts pārvaldes iestāde, juridiska persona, personu apvienība vai nodibinājums, vai padome;

18.2. apmācību ievirze un tēma – apmācības auditorijai ar priekšzināšanām, zvērināta tiesu izpildītāja apmeklēto apmācību vai ārvalstu organizāciju organizēto apmācību tēma atbilst jomām, kurās tiek pārbaudītas zvērināta tiesu izpildītāja zināšanas un prasmes kvalifikācijas eksāmenā;

18.3. pasniedzēja kvalifikācija – tiesību zinātņu bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vai apmācību tēmai atbilstošu zinātņu bakalaurs, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai apmācību tēmai atbilstoša vismaz triju gadu profesionālā pieredze.

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

19. Par apmācībām, kurās paredzēts gala pārbaudījums un tas ir sekmīgi nokārtots, piešķir kredītpunktus dubultā apmērā.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

20. Apmācību piedāvātājs kontrolē apmācību apmeklētību un, ja apmeklējums ir vismaz 85 % (ja apmācību piedāvātājs nav noteicis augstāku apmeklējumu procentu) un ir sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums (ja tāds ir paredzēts), apliecina sekmīgu apmācību pabeigšanu.

V. Noslēguma jautājumi

21. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2013.gadā, varētu tikt daļēji atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 80 kredītpunktu par šo noteikumu 3.punktā minētajām apmācībām vai aktivitātēm. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2013.gadā, varētu tikt pilnīgi atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 80 kredītpunktu par šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām apmācībām (no tiem vismaz 12 kredītpunktu – par praktiskajām apmācībām) un 12 kredītpunktu par citu veidu aktivitātēm.

22. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2014.gadā, varētu tikt daļēji atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 120 kredītpunktu par šo noteikumu 3.punktā minētajām apmācībām vai aktivitātēm. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2014.gadā, varētu tikt pilnīgi atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 120 kredītpunktu par šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām apmācībām (no tiem vismaz 24 kredītpunkti – par praktiskajām apmācībām) un 18 kredītpunktu par citu veidu aktivitātēm.

23. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2015.gadā, varētu tikt daļēji atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 160 kredītpunktu par šo noteikumu 3.punktā minētajām apmācībām vai aktivitātēm. Lai zvērināts tiesu izpildītājs, kuram kvalifikācijas eksāmens jākārto 2015.gadā, varētu tikt pilnīgi atbrīvots no šā eksāmena kārtošanas, viņam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiegūst 160 kredītpunktu par šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām apmācībām (no tiem vismaz 36 kredītpunkti – par apmācībām, kurās sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums, ja tāds bijis paredzēts) un 24 kredītpunkti par citu veidu aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

24. Padome līdz 2011.gada 1.decembrim atbilstoši šajos noteikumos minētajiem kritērijiem nosaka kredītpunktus apmācībām, kuras tā plāno organizēt 2012.gadā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.novembra noteikumiem Nr.877
Kredītpunkti, kas piešķirami zvērinātam tiesu izpildītājam par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu

(Pielikums grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 650)

Nr.p.k.

Aktivitāte

Kredītpunktu skaits

Pamatojuma dokuments

I. Apmācības

1. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes atbilstoši katra gada prioritārajām jomām organizēto apmācību pilnvērtīgs apmeklējums un gala pārbaudījuma sekmīga nokārtošana (ja tāds ir paredzēts) Saskaņā ar komisijas1 lēmumu Apliecība, sertifikāts
2. Citu valstu tiesu izpildītāju profesionālo organizāciju vai starptautisko tiesu izpildītāju organizāciju organizēto apmācību (kurām komisija1 piešķīrusi kredītpunktus) pilnvērtīgs apmeklējums un gala pārbaudījuma sekmīga nokārtošana (ja tāds ir paredzēts) Saskaņā ar komisijas1 lēmumu Apliecība, sertifikāts, izziņa
3. Citu apmācību (kurām komisija1 piešķīrusi kredītpunktus) pilnvērtīgs apmeklējums un gala pārbaudījuma sekmīga nokārtošana (ja tāds ir paredzēts) Saskaņā ar komisijas1 lēmumu Apliecība, sertifikāts, izziņa

II. Citu veidu aktivitātes

4. Lekcijas vai lekciju kursa pasniegšana zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata pretendentiem, zvērinātu tiesu izpildītāju palīgiem vai zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbiniekiem par atsevišķas tiesību nozares jautājumiem 6 par 60 minūšu lekcijas sagatavošanu un pasniegšanu Izziņa, līgums
2 par 60 minūšu lekcijas atkārtotu pasniegšanu
5. Mācību kursa tiesību jautājumos pasniegšana akreditētas profesionālās vai akadēmiskās izglītības programmas ietvaros 4 par 60 minūšu lekcijas sagatavošanu un pasniegšanu Izziņa, līgums
1 par 60 minūšu lekcijas atkārtotu pasniegšanu
6. Lekcijas vai lekciju kursa pasniegšana par atsevišķas tiesību nozares jautājumiem 4 par 60 minūšu lekcijas sagatavošanu un pasniegšanu Izziņa, līgums
1 par 60 minūšu lekcijas atkārtotu pasniegšanu
7. Recenzēta ziņojuma vai referāta nolasīšana ārvalstu organizācijas vai citas institūcijas organizētā konferencē vai mācību seminārā 12 par autorloksni (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes starp vārdiem) Izziņa, publikācija
8. Sekmīgas tiesību studijas maģistrantūrā 20 par aktīvo studiju gadu Mācību iestādes izziņa
9. Sekmīgas tiesību studijas doktorantūrā 40 par aktīvo studiju gadu Mācību iestādes izziņa
10. Zinātniska publikācija tiesību jautājumos ārvalsts oficiāli atzītā zinātniskā izdevumā 20 par autorloksni (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes starp vārdiem) Publikācija
11. Zinātniska publikācija tiesību jautājumos Latvijas Zinātnes padomes Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā minētajos izdevumos 15 par autorloksni (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes starp vārdiem) Publikācija
12. Publikācija nolēmumu izpildes vai citas zvērināta tiesu izpildītāja darbības jautājumos citā publiskā izdevumā 10 par autorloksni (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes starp vārdiem) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apliecinājums
13. Dalība normatīvo aktu projektu izstrādes starpinstitūciju darba grupas sanāksmē 2 Izziņa vai cits apliecinājums (piemēram, protokols)
14. Dalība pastāvīgā normatīvo aktu projektu izstrādes starpinstitūciju darba grupā 15 gadā Rīkojums par darba grupas izveidi
15. Dalība Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības vai tās reģionālo apakšorganizāciju darba grupā 15 Izziņa vai cits apliecinājums (piemēram, protokols)
16. Dalība zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijā 5 gadā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apliecinājums
17. Dalība Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē 10 gadā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apliecinājums
18. Dalība Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izveidotā komisijā vai darba grupā 5 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apliecinājums
19. Aktīva dalība (ja zvērināts tiesu izpildītājs ir apmeklējis vismaz 80 % attiecīgās aktivitātes pasākumu) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajā pasākumā vai sabiedrības tiesiskās apziņas veicināšanas aktivitātēs (piemēram, īpaši sagatavotas atsevišķas lekcijas nolasīšana noteiktai auditorijai) 5 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apliecinājums
20. Dalība citas institūcijas izveidotā komisijā vai darba grupā 5 Izziņa, rīkojums vai cits apliecinājums (piemēram, protokols)
21. Dalība starpinstitūciju vai ārvalstu organizācijas organizētā sanāksmē par tiesību nozares jautājumiem 5 Izziņa, rīkojums vai cits apliecinājums (piemēram, protokols)

Piezīme. 1 Komisijas sastāvā ietilpst Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekļi un tieslietu ministra pilnvarota persona.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 877Pieņemts: 15.11.2011.Stājas spēkā: 18.11.2011.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 182 (4580), 17.11.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
239651
{"selected":{"value":"21.11.2015","content":"<font class='s-1'>21.11.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.11.2015","iso_value":"2015\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2011","iso_value":"2011\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2011.-20.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.11.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva