Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 16., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

"1) augi - dzīvi augi un dzīvas augu daļas (dārzeņi, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, griezti ziedi, zari ar lapām, nozāģēti koki ar lapotni, lapas, lapotne, augu audu kultūras, ziedputekšņi, potzari, spraudeņi, dzinumi, sēklas), izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;

2) augu produkti:

a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes produkti,

b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;

3) augu aizsardzības līdzeklis - produkts, kurā ir darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti vai kurš sastāv no tām un kurš paredzēts kādam no šādiem lietojumiem:

a) augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai, ja vien līdzekļa galvenais mērķis ir augu vai augu produktu aizsardzība, nevis higiēnas nodrošināšana,

b) augu dzīvības procesu ietekmēšanai, piemēram, ar vielām, kas ietekmē augšanu un nav barības vielas,

c) augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus),

d) nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) iznīcināšanai, ja vien līdzekli nelieto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai,

e) nevēlamu augu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai vai novēršanai, ja vien līdzekli neizmanto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai;

4) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas - jebkuras iekārtas, kas ir īpaši paredzētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī šo iekārtu efektīvai darbībai vajadzīgie piederumi, piemēram, sprauslas, manometri, filtri, sieti, tvertņu tīrīšanas ierīces;

5) augu aizsardzības konsultants - persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas;

6) augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs - persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību;

7) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators - persona, kas veic darbības ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;

8) dzīvie organismi - kukaiņi, ērces, nematodes, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai;

9) integrētā augu aizsardzība - visu pieejamo augu aizsardzības paņēmienu rūpīga izvērtēšana un tādu atbilstošu paņēmienu lietošana, kuri novērš kaitīgo organismu populāciju vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu ietekmes formu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēka veselībai un videi. Integrētā augu aizsardzība paredz veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina kaitīgo organismu ierobežošanas dabisku mehānismu izmantošanu;

10) izsmidzināšana no gaisa - augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātus;

11) invazīvo augu suga - Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai vai videi;

12) kaitīgie organismi - dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitīgie organismi (vīrusi, mikoplazma vai citi patogēni), kas apdraud augus vai augu produktus;

13) profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs - persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus."

2. 4.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk - regula Nr. 1107/2009), 3.panta 30.punktu;";

izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;";

izteikt ceturtās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus pakalpojumus;";

papildināt ceturto daļu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa;

16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti, kārto koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;

17) kārto un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

3. 5.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot regulu Nr. 1107/2009";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu, tajos reglamentējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un glabāšanas prasības, integrētās augu aizsardzības principus un prasības, profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības, kārtību, kādā sagatavojams novērtējums par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku, kādā izsniedzama atļauja augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa, speciālos ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumus;";

izslēgt 6.punktu;

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) noteikumus par kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, reglamentējot laboratorijas funkcijas un pienākumus, kārtību, kādā tā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību.";

papildināt pantu ar 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"21) noteikumus par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību, reglamentējot kārtību, kādā izsniedzama atļauja apmācības veikšanai, prasības atļaujas saņemšanai, apmācības kārtību, mācību programmas saturu, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību;

22) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, reglamentējot šo iekārtu pārbaudes veikšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, prasības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, izņēmumus attiecībā uz pārbaudēm, citu Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtību, pārbaudes termiņus;

23) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, reglamentējot prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, kārtību, kādā sniedzama informācija augu aizsardzības līdzekļa pircējam, un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;

24) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un kārtību, kādā tie piemērojami koksnes iepakojamā materiāla aizsardzībai, reglamentējot šo pasākumu veikšanas un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas kārtību, piemērojamos izņēmumus, kārtību, kādā veicama un anulējama reģistrācija koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes sertifikācijas noteikumus un kārtību, kādā sertifikācijas institūcijai izsniedz un anulē atļauju veikt koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, kā arī fitosanitāro pasākumu veikšanas, koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas un sertificēšanas uzraudzības kārtību."

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā apstiprina konkrētu Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus."

5. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009. Augu aizsardzības līdzekļu reģistru kārto Valsts augu aizsardzības dienests.";

izteikt ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(4) Iekļaujot augu aizsardzības līdzekļus reģistrā, tiem nosaka trīs reģistrācijas klases.

(5) Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi ierobežojumi:

1) tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam;

2) tos atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam.

(6) Trešās klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot visas personas.

(7) Augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir pārdevējs, kurš ieguvis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.

(8) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic juridiskā persona, kura profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.

(9) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apliecības izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

(10) Valsts augu aizsardzības dienests jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, vispārēju informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ar to lietošanu saistītajiem riskiem, augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu, un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru Valsts augu aizsardzības dienests publicē savā mājaslapā internetā."

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un lietošana

(1) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji - komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci).

(2) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā.

(3) Nav atļauts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja rodas šaubas vai aizdomas par augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram ir tiesības ņemt augu aizsardzības līdzekļa paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, - apturēt šo līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu līdz galīgai kvalitātes noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad apturēta augu aizsardzības līdzekļa laišana tirgū vai lietošana.

(5) Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.

(6) Augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš, atļauts laist tirgū, ja tā paraugs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugs tiek ņemts, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādu līdzekli. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs."

7. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

(1) Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes marķējumā, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos.

(2) Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma persona sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību, īstenotajiem to apkarošanas pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(3) Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa ir atļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(4) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

(1) Atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

(2) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados.

(3) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes un izmantošanu."

8. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja importētājvalsts normatīvie akti paredz, ka koksnes iepakojamais materiāls marķējams saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijai starptautiskajā tirdzniecībā", fitosanitāros pasākumus veic un koksnes iepakojamo materiālu marķē koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā iekļauta persona. Iepakojamā materiāla termisko apstrādi veic persona, kas ir sertificēta kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par fitosanitārajiem pasākumiem koksnes iepakojamam materiālam."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"18. Grozījumi šā likuma 1.panta 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā, 4.panta ceturtās daļas 1., 4. un 15.punktā, 5.panta 5.punktā, 7.panta pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā daļā, 8. un 10.pantā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2011.gada 26.novembrī.

19. Grozījumi šā likuma 1.panta 5., 6. un 13.punktā, 7.panta piektajā, sestajā, astotajā un devītajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā un 11.panta trešajā daļā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

21. Šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētie integrētās augu aizsardzības principi un prasības piemērojamas no 2014.gada 1.janvāra.

22. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.

23. Līdz 2016.gada 26.novembrim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudāmas vismaz vienu reizi.

24. Līdz 2020.gada 1.janvārim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu starplaiks nepārsniedz piecus gadus.

25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 2.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulu Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

26. Ministru kabinets līdz 2011.gada 26.novembrim izdod šā likuma 5.panta 5., 21., 22., 23. un 24.punktā minētos noteikumus. Integrētās augu aizsardzības principus un prasības Ministru kabinets izdod līdz 2014.gada 1.janvārim."

10. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;

2) Komisijas 1992.gada 3.novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;

3) Komisijas 1995.gada 26.jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;

4) Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

5) Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

6) Komisijas 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (kodificētā versija);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);

8) Padomes 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/143/EK, ar ko groza direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorisko pārbaužu uzdevumu deleģēšanu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 2.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Augu aizsardzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.10.2011.Stājas spēkā: 03.11.2011.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 02.11.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238800
03.11.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)