Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 44.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu (turpmāk – finansējums) aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, L 214) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008).

3. Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot siltumenerģijas, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, izmantošanu industriālajā ražošanā.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir komercsabiedrības un pašvaldības.

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas pilda valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

7. Atbildīgā iestāde nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula (EK) Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu.

8. Sadarbības iestāde:

8.1. izveido Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. izstrādā komisijas darbības kārtību;

8.3. pirms sākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un publicē tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procedūras, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, līguma par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) īstenošanu projektu un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.4. sniedz informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu projekta iesniedzējam;

8.5. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina to vērtēšanu;

8.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

8.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

8.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.9. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitātes un projektu īstenošanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.10. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

8.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja starpposma un noslēguma pārskatu un sagatavo maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

8.12. nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

8.14. sniedz informāciju par projekta īstenošanu un līgumā par projekta īstenošanu ietverto nosacījumu izpildi finansējuma saņēmējam;

8.15. uzrauga projekta radītos ieņēmumus projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

9. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem 584 389,95 latu apjomā. Finansējuma saņēmēju nodrošinātais kopējais līdzfinansējuma apjoms projektu īstenošanai nav mazāks par 584 389,95 latiem.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.291)

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kura atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

11. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu, ja tas:

11.1. ražo vai iepērk siltumenerģiju, lai patērētu to paša vai lokālās siltumapgādes vajadzībām, un projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10–33 vai 52.1, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā iekļautās neatbalstāmās nozares;

11.2. iepriekšējā pārskata gadā patērējis siltumenerģiju vismaz 20 000 megavatstundu apjomā;

11.3. apliecina, ka piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu noteiktos termiņus, iesniegs sadarbības iestādē pārskatu par izmantoto atjaunojamo energoresursu apjomu projekta ietvaros uzstādītajās tehnoloģiskajās iekārtās iepriekšējā pārskata gadā.

12. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:

12.1. tas atbilst grūtībās nonākušas komercsabiedrības statusam:

12.1.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

12.1.2. zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla (nepiemēro saimnieciskās darbības veicējiem pirmos trīs gadus pēc to reģistrācijas);

12.1.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība (nepiemēro komercsabiedrībām, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem pirmos trīs gadus pēc to reģistrācijas);

12.1.4. tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību (nepiemēro saimnieciskās darbības veicējiem pirmos trīs gadus pēc to reģistrācijas);

12.2. tas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktam;

12.3. fiziska persona ar tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas ir izdarīts projekta iesniedzēja interesēs un skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu projekta iesniedzējam (juridiskai personai) ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

12.4. fiziska persona ar tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, noziedzīgas organizācijas dalībā vai cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas ir izdarīts projekta iesniedzēja interesēs un skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

12.5. tas ir sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

12.6. tas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt komisiju, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi vai starpniekinstitūciju attiecīgā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā;

12.7. tas ir saņēmis vai paredz saņemt finanšu līdzekļus par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 32. un 33.punktā noteikto;

12.8. tas ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

13. Finansējumu piešķir projekta iesniedzēja ieguldījumiem siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās. Siltumenerģijas ražošanas vienā siltumavotā esošo tehnoloģisko iekārtu plānotā siltuma jauda ir lielāka par 3 MW. Siltumavots ir tehnoloģisko iekārtu (kas sastāv no vienas vai vairākām katlu iekārtām) un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai. Ieguldījumi ir atbalstāmi, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

13.1. projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai;

13.2. projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi siltumenerģijas apjoma nodrošināšanai, kas nepieciešams komercsabiedrībā uzstādītajām ražošanas iekārtām;

13.3. projektā iekļauto tehnoloģisko iekārtu saražoto siltumenerģiju izmanto saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10–33 vai 52.1, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā iekļautās neatbalstāmās nozares;

13.4. ieguldījumus veic:

13.4.1. iekārtās, kuras ir projekta iesniedzēja īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

13.4.1.1. ja zeme, uz kuras atrodas ēka, kura ir patstāvīgs īpašuma objekts un kurā atrodas iekārtas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, ir noslēgts un reģistrēts zemesgrāmatā nomas līgums par zemi uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas beigām;

13.4.1.2. ja ēka, kurā atrodas iekārtas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, ir noslēgts un reģistrēts zemesgrāmatā nomas līgums par ēku uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas beigām;

13.4.2. ēkā, kura ir projekta iesniedzēja īpašumā, ja zeme, uz kuras atrodas ēka, ir projekta iesniedzēja īpašumā.

14. Finansējumu nepiešķir:

14.1. ražošanas ēku un palīgēku būvniecībai, būvkonstrukciju pilnveidošanai (izņemot šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētās izmaksas) un siltumenerģijas pārvades un sadales trašu būvniecībai;

14.2. jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, esoša siltumavota pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju, kā arī esošas koģenerācijas elektrostacijas rekonstrukcijai;

14.3. siltumenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi;

14.4. ieguldījumiem fosilā kurināmā izmantošanai.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas, nepārsniedzot šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētos izmaksu ierobežojumus:

15.1. šajā apakšpunktā minētās projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un projekta uzraudzības izmaksas (tikai sīkajām (mikro), mazajām un vidējām komercsabiedrībām) ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (sīkā (mikro), mazā un vidējā komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai):

15.1.1. sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas izmaksas;

15.1.2. ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas;

15.1.3. tehniskā projekta izstrādes izmaksas, kas paredzētas šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajai pamatu būvniecībai;

15.1.4. šo noteikumu 13.4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai paredzētās būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

15.2. siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, montāžas un noregulēšanas izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 13.4.1.apakšpunktu;

15.3. pamatu būvniecība šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajām iekārtām saskaņā ar šo noteikumu 13.4.2.apakšpunktu.

16. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā noteiktās izmaksas ir attiecināmas, ja:

16.1. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 26.panta 2. un 3.punkta nosacījumiem;

16.2. tās nodrošina šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu.

17. Ieguldījumi ir attiecināmi, ja:

17.1. tos izmanto tikai finansējuma saņēmēja vajadzībām;

17.2. tos iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, nenodod lietošanā trešajām personām un tie paliek finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

17.3. projekta ietvaros iegādātajām iekārtām neuzstāda koģenerācijas iekārtu komponentes piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

17.4. tos iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību uz uzņēmuma līguma pamata.

18. Ja projektā paredzēti ieguldījumi siltumenerģijas ražošanas iekārtās, lai aizvietotu fosilos energoresursus ar atjaunojamiem energoresursiem, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai projekta iesniedzēja papildu izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 23.panta 3.punkta nosacījumiem, kuras aprēķina kā starpību starp projektā plānotām atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmaksām un fosilo energoresursu tehnoloģiju izmaksām atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā norādītajiem datiem.

19. Ja projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai, panākot enerģijas ietaupījumu, attiecināmas ir projekta iesniedzēja izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 5.punkta nosacījumiem.

20. Ja projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai papildu siltuma jaudas nodrošināšanai vai ieguldījumi siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņai un papildu siltuma jaudas nodrošināšanai, ieguldījumi ir saistīti ar esoša uzņēmuma paplašināšanu, esoša uzņēmuma produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai uzņēmuma vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 12.panta 1.punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem.

21. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

21.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 15.1.apakšpunktā un 2.pielikuma 1.tabulā minēto izmaksu apmēru;

21.2. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

21.3. līzinga maksājumi;

21.4. kredītiestādes pakalpojumu izmaksas;

21.5. nodokļu un nodevu maksājumi;

21.6. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

21.7. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

21.8. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

21.9. tehnoloģisko iekārtu demontāžas un ēku un būvju nojaukšanas izmaksas;

21.10. būvniecības izmaksas, kas saistītas ar ražošanas ēku un palīgēku būvniecību, būvkonstrukciju pilnveidošanu, siltumenerģijas pārvades un sadales trašu būvniecību, un citas būvniecības izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 15.3.apakšpunktam;

21.11. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

21.12. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz noslēgtu darba līgumu;

21.13. biznesa plāna izstrādes izmaksas;

21.14. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta īstenošanā saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 15. un 21.punktā minētās izmaksas.

23. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

24. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, kas projekta starpposma vai noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā apmaksāti un kas būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā, un kas tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās var iekļaut arī atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus par ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā, ja par starpposma pārskatā norādīto finansējuma apmēru ir iesniegta Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes (turpmāk – kredītiestāde) garantija, ka ieguldījumi projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā apmaksāti, būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Kredītiestādes garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

V. Finansējuma apmēra noteikšanas kārtība

25. Šo noteikumu 18.punktā minētajā gadījumā aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir:

25.1. 45 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība (lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai);

25.2. 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs ir sīkā (mikro), mazā vai vidējā komercsabiedrība.

26. Šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir:

26.1. 20 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība;

26.2. 30 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs ir vidējā komercsabiedrība;

26.3. 40 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs ir sīkā (mikro) vai mazā komercsabiedrība.

27. Šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

28. Aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu tikai par vienu projekta iesniegumu:

28.1. vienā projekta iesniegumā iekļauj tehnoloģisko iekārtu iegādi vai uzstādīšanu vienā vai vairākos atjaunojamos energoresursus izmantojošos siltumavotos;

28.2. vienā projekta iesniegumā iekļauj ieguldījumus tikai vienam šo noteikumu 18., 19. vai 20.punktā minētajam ieguldījumu veidam;

28.3. projekta iesniedzēja saistītās personas projektu iesniegumus var iesniegt, ja saistīto personu grupas iesniegtajos projektu iesniegumos norādītais kopējais finansējuma apmērs nepārsniedz vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamo finansējuma apmēru (saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 3.panta 3.punktā noteiktajai saistīto personu definīcijai).

29. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 50 000 latu, bet maksimāli pieļaujamais – 5 271 030 latu. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīts projekts, kura kopējo izmaksu summa ir lielāka par EUR 50 000 000 ekvivalentu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam maiņas kursam dienā, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē.

30. Finansējuma saņēmējs nodrošina finanšu līdzekļus vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts jebkāds komercdarbības atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem.

31. Ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība, tas pamato finansējuma stimulējošo ietekmi vismaz vienā no veidiem, kas minēti Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktā.

32. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo intensitāti atbalstam vides aizsardzībai šo noteikumu 18. un 19.punktā minētajos gadījumos (sīkajām (mikro) un mazajām komercsabiedrībām – 65 procenti, vidējām komercsabiedrībām – 55 procenti un lielajām komercsabiedrībām – 45 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) vai maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti reģionālajam atbalstam šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā (sīkajām (mikro) un mazajām komercsabiedrībām – 70 procentu, vidējām komercsabiedrībām – 60 procentu un lielajām komercsabiedrībām – 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finanšu līdzekļus piešķir no vietējiem, reģionālajiem vai valsts finanšu līdzekļiem.

33. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirtajiem finanšu līdzekļiem nepārsniedz maksimāli pieļaujamo intensitāti atbalstam vides aizsardzībai šo noteikumu 18. un 19.punktā minētajos gadījumos (sīkajām (mikro) un mazajām komercsabiedrībām – 65 procenti, vidējām komercsabiedrībām – 55 procenti un lielajām komercsabiedrībām – 45 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) vai maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti reģionālajam atbalstam šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā (sīkajām (mikro) un mazajām komercsabiedrībām – 70 procentu, vidējām komercsabiedrībām – 60 procentu un lielajām komercsabiedrībām – 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finanšu līdzekļus piešķir no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem;

33.2. komercsabiedrībām, kuras saņēmušas finanšu līdzekļus riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 procentiem, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas.

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

34. Projektu iesniegumu atlasi organizē par šo noteikumu 9.punktā minēto aktivitātē pieejamo finansējumu.

35. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

35.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

35.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

36. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas uzsākšanas. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu un projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu.

37. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz:

37.1. projekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums);

37.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

37.2.1. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību sīkās (mikro), mazās vai vidējās komercsabiedrības kategorijai (sagatavotu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko (mikro), mazo un vidējo komercsabiedrību kategorijai), ja projekta iesniedzējs šo noteikumu ietvaros pretendē uz finansējumu saskaņā ar sīkajām (mikro), mazajām un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām. Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā operatīvā finanšu pārskata dati;

37.2.2. projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes (kopijas) par esošajiem pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus (ja attiecināms);

37.2.3. nomas līgumu (kopiju), kas ir reģistrēts zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas beigām, ja zeme, uz kuras atrodas ēka, kas ir patstāvīgs īpašuma objekts un kurā atrodas iekārtas, kurās veic ieguldījumus, tiek nomāta;

37.2.4. nomas līgumu (kopiju), kas ir reģistrēts zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas beigām, ja ēka, kurā atrodas iekārtas, kurās veic ieguldījumus, tiek nomāta;

37.2.5. ja šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētās izmaksas pārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, iesniedz atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam izstrādātu būvniecības izmaksu tāmi (kopiju), secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās;

37.2.6. iekārtu tehniskās specifikācijas vai iepirkuma tehniskās specifikācijas par iekārtām, norādot ražības un kvalitātes (atbilstība CE vai tam pielīdzināmiem un citiem saistošiem standartiem) rādītājus, izvietojuma rasējumus un pieslēgumu jaudas, kā arī prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo rezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim (iesniedz minēto dokumentu kopijas). Papildus iesniedz aprakstu, kurā norāda projektā iegādājamo iekārtu vai to ekvivalentu nosaukumus, modeļus, kategorijas, tipus un ražotājus un sniedz skaidrojumu par to, kā tika veikta tirgus izpēte par projekta ietvaros uzstādāmajām iekārtām, un par šo iekārtu noteikto cenu un informācijas avotu, ja šajā apakšpunktā minētā informācija nav ietverta šo noteikumu 37.2.12.apakšpunktā minētajā dokumentā;

37.2.7. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts būvprojekts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja attiecināms);

37.2.8. būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādīto inženierkomunikāciju tehniskos noteikumus (kopijas), ko izsnieguši inženierkomunikāciju īpašnieki vai apsaimniekotāji par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts būvprojekts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja attiecināms);

37.2.9. būvvaldes saskaņotu būvprojektu skiču projekta stadijā (kopiju) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja attiecināms);

37.2.10. būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja attiecināms);

37.2.11. būves aktuālās tehniskās inventarizācijas lietu (kopiju) vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietu (kopiju), kurā shematiski iezīmēts projekta ietvaros uzstādāmo iekārtu izvietojums (ja projekta īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu);

37.2.12. biznesa plānu (kopiju) atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

37.2.13. projekta iesniedzēja iepriekšējā pārskata gadā saražoto un patērēto siltumenerģijas apjomu apliecinošus dokumentus (kopijas), norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas). Iesniedz arī apliecinošus dokumentus par izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā izmaksas apliecinošus dokumentus par pirkto kurināmo (ja attiecināms);

37.2.14. dokumentus (kopijas), kas apliecina, ka projekta iesniedzēja īpašumā esošās ražošanas iekārtas, kas paredzētas papildu siltuma jaudas patēriņam, ir nodotas ekspluatācijā, kā arī dokumentus (kopijas), kas apliecina šajā apakšpunktā minētajām ražošanas iekārtām nepieciešamo siltumenerģijas apjomu (ja projektu īsteno atbilstoši šo noteikumu 20.punktam);

37.2.15. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

37.2.16. Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vēstuli par konkursa nodrošinājuma summas izmaksas garantēšanu, kas izsniegta par labu sadarbības iestādei atbilstoši šo noteikumu 43.punktam.

38. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

39. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt sadarbības iestādē personīgi, nosūtot pa pastu vai uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu:

39.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata sadarbības iestādes norādīto saņemšanas datumu;

39.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

39.3. ja projekta iesniegumu nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā. Projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu iesniedz arī elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā (projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu iesniedz DOC vai XLS datņu formātā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 7.sadaļu, kuru iesniedz XLS datnes formātā). Projekta iesniegumu iesniedz cauršūtu (izņemot būvprojektu), sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumentā sanumurēto un cauršūto lapu skaitu, apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, kā arī dokumenta autora nosaukumu un parakstu, dokumenta datumu un izstrādes vietu.

41. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

41.1. to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

41.2. to iesniedz DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

41.3. projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir kopijas, tos apliecina katru atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

41.4. projekta iesnieguma veidlapas 7.sadaļu iesniedz XLS datnes formātā.

42. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru.

VII. Kredītiestādes vēstule par konkursa nodrošinājuma summas izmaksas garantēšanu

43. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē kredītiestādes izsniegtu vēstuli par konkursa nodrošinājuma summas izmaksas garantēšanu (turpmāk – garantijas vēstule) divu procentu vērtībā no projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma apmēra, garantējot līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu un tā nosacījumu izpildi.

44. Garantijas vēstulē norādītais garantijas termiņš ir vismaz 20 mēneši no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.

45. Garantijas vēstulē norādītais garantijas termiņš pirms šo noteikumu 44.punktā noteiktā termiņa izbeidzas, ja:

45.1. sadarbības iestāde pēc projekta iesnieguma vērtēšanas ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

45.2. projekta iesniedzējs neiesniedz lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto nepieciešamo papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus.

46. Garantijas vēstulē norādīto summu kredītiestāde izmaksā pēc pirmā sadarbības iestādes pieprasījuma, ja:

46.1. finansējuma saņēmējs normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, noteiktajā termiņā nenoslēdz līgumu par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi, ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai parakstījusi atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti;

46.2. tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu pēc sadarbības iestādes ierosinājuma šo noteikumu 78.punktā minētajos gadījumos vai pēc finansējuma saņēmēja ierosinājuma.

47. Šo noteikumu 46.punktā noteiktajā kārtībā iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

48. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

48.1. komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes, valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;

48.2. komisijas priekšsēdētāju un locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

48.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

48.4. sadarbības iestāde uzaicina piedalīties komisijas sēdē vienu vadošās iestādes pārstāvi novērotāja statusā bez balsstiesībām.

49. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

50. Projektu iesniegumu vērtēšanas secība:

50.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

50.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 6.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 6., 9., 14., 18., 20. un 22.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

50.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 6.pielikuma 6., 9., 14., 18., 20. un 22.punktā minētajiem kritērijiem, to vērtē atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu;

50.4. projektu iesniegumus, kuri šo noteikumu 6.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā saņem vismaz divus punktus un šo noteikumu 6.pielikuma 2. un 3.punktā minētajā kritērijā saņem katrā vismaz 10 punktu, kā arī atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem saņem kopā vismaz 50 punktu, sarindo projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;

50.5. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem, vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

50.5.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēts lielāks kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājums vienas siltumenerģijas vienības ražošanai (šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā minētais kritērijs);

50.5.2. ja vairākos projektu iesniegumos norādīts vienāds kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājums vienas siltumenerģijas vienības ražošanai, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēta lielāka kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājuma attiecība pret attiecināmajām izmaksām (šo noteikumu 6.pielikuma 3.punktā minētais kritērijs);

50.5.3. ja vairākos projektu iesniegumos norādīta vienāda kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājuma attiecība pret attiecināmajām izmaksām, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugumu pret kopējo kurināmā apjomu siltumapgādes sistēmā (šo noteikumu 6.pielikuma 4.punktā minētais kritērijs);

50.5.4. ja vairākos projektu iesniegumos norādīts vienāds atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums pret kopējo kurināmā apjomu siltumapgādes sistēmā, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku finansējuma intensitāti (šo noteikumu 6.pielikuma 5.punktā minētais kritērijs);

50.6. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuriem, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu) atbilstoši šo noteikumu 50.4. un 50.5.apakšpunktam, izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pietiek finansējuma.

51. Ja projekta iesniegumā nav informācijas vai tā ir nepilnīga, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

52. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par attiecīgā projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

52.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 6.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31.punktā minētajiem kritērijiem;

52.2. projekta iesniegums šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajā kritērijā saņem šo noteikumu 50.4.apakšpunktā norādīto minimālo punktu skaitu;

52.3. projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem saņem šo noteikumu 50.4.apakšpunktā noteikto kopējo minimālo punktu skaitu;

52.4. projekta iesniegums saņem augstāku vērtējumu, savstarpēji salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam pēc šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem.

53. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

53.1. projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 6.pielikuma 6., 9., 14., 18., 20., 22. un 30.punktā minētajiem kritērijiem;

53.2. projekta iesniegums šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajā kritērijā nesaņem šo noteikumu 50.4.apakšpunktā norādīto minimālo punktu skaitu;

53.3. projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem nesaņem šo noteikumu 50.4.apakšpunktā noteikto kopējo minimālo punktu skaitu;

53.4. projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem saņem šo noteikumu 50.4.apakšpunktā noteikto minimālo punktu skaitu, bet, ņemot vērā projektu iesniegumu secību pēc sarindošanas prioritārā secībā, tam izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nepietiek finansējuma.

54. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 6.pielikuma 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 31.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc pieprasītās informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējumu nemaina un pieprasītā finansējuma apmērs, attiecināmo izmaksu kopsumma un finansējuma intensitāte netiek palielināta.

55. Sadarbības iestādes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par mēnesi no lēmuma paziņošanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz vērtēšanai sadarbības iestādē. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas vērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

56. Šo noteikumu 55.punktā minēto sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu nepagarina.

57. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

58. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto nepieciešamo papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, noteiktajā termiņā nenoslēdz līgumu par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi, sadarbības iestādei ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu par projekta īstenošanu projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

59. Sadarbības iestāde šo noteikumu 58.punktā minētajam projekta iesniedzējam nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu. Ja projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas pieņem lēmumu par adresātam nelabvēlīga tiesiska administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

IX. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

60. Finansējuma saņēmējs var uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, taču ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas. Par projekta īstenošanas sākumu uzskata pirmo noslēgto līgumu par iekārtu iegādi vai būvdarbu veikšanu.

61. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu.

62. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 15 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

63. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

64. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumi:

64.1. avansa maksājumi ne vairāk kā 35 procentu apmērā no apstiprinātā finansējuma summas;

64.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

64.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas beigām, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

65. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no apstiprinātā finansējuma summas.

66. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

66.1. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

66.2. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par iekārtu piegādi vai būvniecības darbiem;

66.3. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē kredītiestādes garantiju par avansa summu. Kredītiestādes garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu noteiktā projekta beigu datuma.

67. Ja avansa maksājums pārsniedz finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā atmaksā sadarbības iestādes norādīto summu sadarbības iestādes norādītajā kontā.

68. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

68.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

68.2. projekta īstenošanai ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

68.3. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumus par iekārtu piegādi un būvniecības darbiem pilnā apmērā no projektā paredzētajām izmaksām;

68.4. ir sagatavots starpposma vai noslēguma pārskats un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē, un tam ir pievienoti attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti;

68.5. ieguldījumi ir iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, izņemot šo noteikumu 24.punktā minēto gadījumu;

68.6. pēc sadarbības iestādes veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietā un starpposma vai noslēguma pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām izmaksām. Sadarbības iestāde pārbaudes projekta īstenošanas vietā var veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā, pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

68.7. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

68.8. izmaksas ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu.

69. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas finansējuma saņēmējs, nav atbalstāma un finansējuma saņēmējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, finansējuma saņēmējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām, ja finansējuma saņēmējs atbilst sīkās (mikro), mazās vai vidējās komercsabiedrības statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām, ja tas atbilst lielās komercsabiedrības statusam. Neatbalstāmās nozares ir noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

70. Sadarbības iestāde samazina finansējuma summu proporcionāli attiecīgajai finanšu līdzekļu neatbilstībai šādos gadījumos:

70.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

70.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām aktivitātēm, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

70.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

70.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un ekonomiski pamatots.

71. Ja projekta īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem līdzekļiem.

72. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu, kā arī pēc maksājuma veikšanas ir tiesības pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.

73. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu, ir tiesības pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas, kā arī lai pārbaudītu attiecināmo izmaksu atbilstību projektā plānotajām pozīcijām un veikto darbu kvalitāti.

74. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, ieskaitot attiecīgās summas finansējuma saņēmēja norādītajā kontā.

75. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto darbību īstenošanas, kuras īstenojot ir veikti šo noteikumu 13.punktā minētie ieguldījumi.

76. Noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju. Ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu, sadarbības iestāde minēto termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.

77. Projekta iesniegumā paredzētās darbības īsteno 30 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūniju.

78. Sadarbības iestāde izbeidz līgumu par projekta īstenošanu un finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja finansējuma saņēmējs:

78.1. sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, nav noslēdzis līgumus par projektā paredzētajām aktivitātēm par summu, ne mazāku kā 75 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

78.2. viena gada laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, nav noslēdzis līgumus par visām projektā paredzētajām aktivitātēm;

78.3. viena gada laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniedzis starpposma maksājuma pieprasījumu par vismaz 35 procentiem no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā finansējuma apmēra.

79. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, tai skaitā ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 3.5.2.1.2.apakšaktivitātē "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" finansējums netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts")).

2. Finanšu starpniecība (saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekciju "Finanšu starpniecība")).

3. Komercpakalpojumi (saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana")).

4. Azartspēles un derības (saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klasi 92.71 "Azartspēles un derības")).

5. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana (saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupu 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana")).

6. Tabakas izstrādājumu ražošana (saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana")).

7. Zivsaimniecība un akvakultūra:

7.1. atbalsts netiek sniegts pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju.

8. Kuģu būve:

8.1. kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Eiropas Savienībā;

8.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 2.red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve" (NACE 1.1.red. klasē 35.11 "Kuģu būve un remonts").

9. Ogļu rūpniecība:

9.1. saskaņā ar Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulu Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999)).

10. Tērauda nozare. Tērauda nozare ir visas darbības, kas saistītas ar viena vai vairāku šādu produktu ražošanu:

10.1. pārstrādāts čuguns un ferosakausējumi – pārstrādāts čuguns tērauda ražošanai, liešanai un citi pārstrādāta čuguna veidi, spoguļčuguns un augsta oglekļa satura feromangāns, neskaitot citus ferosakausējumus;

10.2. neapstrādāti dzelzs izstrādājumi un pusfabrikāti, parastais tērauds vai īpašais tērauds – šķidrs tērauds, liets vai neliets lietņos, ieskaitot lietņus pusfabrikātu kalšanai – velmējumi, sagataves un plāksnes; lokšņu stieņi un baltā skārda sagataves; karsti velmēti platprofila tinumi, izņemot šķidrā tērauda ražošanu mazo un vidējo lietuvju lējumiem;

10.3. karsti apstrādāti dzelzs, parastā tērauda vai speciālā tērauda ražojumi – sliedes, gulšņi, uzliktņi, balstpaliktņi, sijas, smagie profili (80 mm un vairāk), rievkonstrukcijas, stieņi un profili, mazāki par 80 mm, joslas, mazākas par 150 mm, stiepļu stieņi, apaļš un kvadrātveidīgs tērauds caurulēm, karsti velmētas stīpas un lentes (arī cauruļu sloksnes), karsti velmētas loksnes (pārklātas vai nepārklātas), plāksnes un loksnes ar 3 mm un lielāku biezumu, universālās plāksnes ar 150 mm un lielāku biezumu, izņemot stieples un stiepļu izstrādājumus, pulētos stieņus un dzelzs lējumus;

10.4. auksti apstrādāti ražojumi – baltais skārds, skārds ar alvas un svina klājumu, melnais skārds, cinkotas loksnes, citādas pārklātas loksnes, auksti velmētas loksnes, elektriskās loksnes un lentes baltā skārda ražošanai, auksti velmētas plāksnes tinumos un lentēs;

10.5. caurules – visas bezšuvju tērauda caurules, metinātas tērauda caurules ar diametru, lielāku par 406,4 mm.

11. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare:

11.1. sintētisko šķiedru nozare ir:

11.1.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija/teksturēšana;

11.1.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā;

11.1.3. jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas/ teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst, un kuri attiecīgajā uzņēmējdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

12. Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primārā ražošana. Atbalsts tiek sniegts lauksaimniecības produktu apstrādei, izņemot tādu produktu ražošanu, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un izņemot produktus ar kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi).

13. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (saskaņā ar NACE 2.red. D sadaļu "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana" (NACE 1.1.red. 40.nodaļu "Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde")) un elektroenerģijas, tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem (ietilpst NACE 2.red. klasē 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" (NACE 1.1.red. klase 90.02 "Atkritumu savākšana un apstrāde")).

14. Ieroču un munīcijas ražošana (saskaņā ar NACE 2.red. 25.4 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana" un 30.4 grupu "Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana" (NACE 1.1.red. 29.6 grupu "Ieroču un munīcijas ražošana")).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Tehnoloģiju ieguldījumu izmaksas

1. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās ieguldījumu izmaksas siltumenerģijas ražošanai (projekta kopējās attiecināmās izmaksas, neietverot pievienotās vērtības nodokli)

1.tabula

Nr.p.k.

Tehnoloģija

Investīcijas*, Ls/kW

Uzstādītās jaudas diapazons, MW

1. Biomasas katls

150

0–4,9

2. Biomasas katls

148

5–9,9

3. Biomasas katls

140

10–14,9

4. Biomasas katls

135

15–19,9

5. Biomasas katls

120

20–49,9

6. Biomasas katls

110

50 un lielāka

Piezīme.* Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

2. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās ieguldījumu izmaksas siltumenerģijas ražošanai

2.tabula

Nr.p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kW

Uzstādītās jaudas diapazons, MW

1. Gāzes katls

42

0–4,9

2. Gāzes katls

40

5–9,9

3. Gāzes katls

38

10–14,9

4. Gāzes katls

37

15–19,9

5. Gāzes katls

36

20–49,9

6. Gāzes katls

34

50 un lielāka

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Būvniecības izmaksu tāme
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Biznesa plāna paraugs

1. Informācija par komercsabiedrību:

1.1. komercsabiedrības veiktās komercdarbības apraksts;

1.2. esošo produktu un pakalpojumu apraksts;

1.3. pieejamie resursi (īss struktūrvienības(-u) apraksts, detalizēti raksturojot pašlaik esošās tehnoloģijas un iekārtas, to darbības parametrus (tai skaitā siltumenerģijas patēriņu), kā arī citus ilgtermiņa ieguldījumus, ko projekta iesniedzējs uzskata par saistošiem iesniegtā projekta mērķim);

1.4. komercsabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.5. komercsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis;

2.2. problēmas apraksts, tās risinājums un optimālā risinājuma izvēles pamatojums – projekta alternatīvu izvērtējums;

2.3. tās struktūrvienības apraksts, kurā plānots īstenot projektu (darbības apraksts, struktūrvienības iekļaušanās kopējā komercsabiedrības struktūrā);

2.4. risinājuma ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību (pamatot ar komercsabiedrības ekonomiskajiem rādītājiem);

2.5. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.6. projekta īstenošanas kapacitāte (atbalsta pretendenta pieredze projekta īstenošanas jomā, vadības personāla un tehniskā personāla raksturojums, materiāltehniskais nodrošinājums);

2.7. projekta īstenošanai nepieciešamie tehniskie līdzekļi (piemēram, iekārtas, ēkas, aprīkojums, to tehniskie parametri, uzstādīto siltumenerģijas ražošanas iekārtu jauda (MW)), to nepieciešamība ražošanas procesā;

2.8. projekta finansēšanas plāns;

2.9. projekta izmaksu ekonomiskais pamatojums (sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu par visām projekta iesnieguma veidlapā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām);

2.10. plānotā projekta rezultāta apraksts.

3. Projekta rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts:

3.1. produktu un pakalpojumu apraksts (raksturot produktus un pakalpojumus, kādus komercsabiedrība ražos un sniegs pēc projektā norādīto ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas), salīdzināt ar pašlaik projekta iesniedzēja ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (šo sadaļu aizpilda, ja, īstenojot projektu, mainās projekta iesniedzēja ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu klāsts);

3.2. ražošanas un pakalpojumu sniegšanas cikls, procesu apraksts un tam nepieciešamās cilvēkresursu, materiāltehniskās bāzes, izejvielu un finanšu resursu pieejamības pamatojums (attiecībā uz izmaiņām, īstenojot projektu);

3.3. produktu un pakalpojumu lietojums.

4. Tirgus analīze:

4.1. patērētāju analīze:

4.1.1. komersantu – patērētāju – raksturojums, patērētāju grupējums, lielums (lieli vai daudzi mazi), to teritoriālais izvietojums;

4.1.2. iedzīvotāju – patērētāju – raksturojums, kādas grupas, teritoriālais izvietojums;

4.2. konkurentu analīze, to tirgus daļas un attīstības prognozes;

4.3. mērķa tirgus analīze (projekta ietvaros ražojamo produktu (pakalpojumu) būtiskāko noieta tirgu raksturojums):

4.3.1. vietējais tirgus (kurš reģions, teritorija) vai ārvalstu tirgus (eksports, uz kurām valstīm);

4.3.2. produkta patērētāji – citi uzņēmumi vai iedzīvotāju grupas;

4.3.3. patēriņa tirgu apjoms (piemēram, pēdējo piecu gadu laikā konkrētā produkta patēriņš gadā (vai mēnesī);

4.4. izplatīšanas kanālu analīze;

4.5. tirgvedības (mārketinga) plāns:

4.5.1. cenu politika;

4.5.2. atrašanās vieta;

4.5.3. tirdzniecības veicināšana un reklāma.

5. Projekta finansiālais pamatojums:

5.1. pieņēmumi, uz kuriem pamatota finanšu prognoze, piemēram:

5.1.1. par valsts ekonomisko stāvokli (inflācijas, nozares attīstība kopumā);

5.1.2. par ekonomisko stāvokli ārvalstī, ar kuru uzņēmumiem ir attiecības;

5.1.3. par uzņēmuma attīstības rādītājiem;

5.1.4. par iespējamiem finanšu resursiem, to avotiem;

5.1.5. par cenu politiku;

5.1.6. par tirgus attīstību;

5.2. izmaksu–ieguvumu analīze:

5.2.1. projekta finansiālās diskontētās vērtības aprēķins. Lielās komercsabiedrības papildus veic projekta finansiālās diskontētās vērtības aprēķinu bez Eiropas Savienības fondu atbalsta. Lielo komercsabiedrību finansiālo diskontēto vērtību aprēķiniem ir jāatspoguļo, kā sniegtais Eiropas Savienības fondu atbalsts ir sekmējis projekta darbības jomas paplašināšanu, projekta apjoma palielināšanu, projekta izpildes ātruma palielināšanu vai veicinājis projektā ieguldītās kopsummas palielināšanu;

5.2.2. projekta alternatīvu izvērtējums;

5.2.3. jutīguma analīze;

5.2.4. risku analīze.

6. Pielikumi – biznesa plānā minēto faktu un atzinumu apstiprinošo dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.796
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem

(apzīmējums – min.) vai, ja sa­ņemts negatīvs vēr­tējums, projekta iesnie­gumu noraida (apzīmējums – N),

vai, ja sa­ņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmu­mu par pro­jekta iesnie­guma apstip­rināšanu ar nosacījumu (apzīmējums – P)

Punktu skala

min. –
50 punktu (jāsaņem vismaz
50 punktu visu kritēriju kopsummā)

1. Projekta iesnieguma gatavība tā iesniegšanas dienā

0–10

Ja vērtējums ir mazāks par diviem punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1. projekta iesniegumam nav pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

0

 
1.2. projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

2

 
1.3. projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums un plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktie tehniskie notei­kumi

3

 
1.4. projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

5

 
1.5. projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

10

 
2. Īstenojot projektu, kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājums vienas siltumenerģijas vienības (lati/megavatstunda) ražošanai ir:

0–35

Ja vērtējums ir mazāks par
10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1. mazāks par 5 %

0

 
2.2. 5 % līdz 11,99 %

10

 
2.3. 12 % līdz 18,99 %

24

 
2.4. 19 % līdz 25,99 %

28

 
2.5. 26 % līdz 32,99 %

32

 
2.6. 33 % un vairāk

35

 
3. Īstenojot projektu, kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājums vienas siltumenerģijas vienības (lati/megavatstunda) ražošanai, reizināts ar saražotās siltumenerģijas vienībām (mega­vatstundas/gadā), pret attiecināmajām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli) (tūkstošos latu) ir:

0–35

Ja vērtējums ir mazāks par
10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1. mazāks par 50

0

 
3.2. 50 līdz 69,99

10

 
3.3. 70 līdz 79,99

24

 
3.4. 80 līdz 89,99

28

 
3.5. 90 līdz 99,99

32

 
3.6. 100 un vairāk

35

 

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

 

Punktu skala

 
4. Īstenojot projektu, atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums (megavatstundas) pret kopējo kurināmā apjomu (megavatstundas) siltumapgādes sistēmā ir:

0–20

Kritērijs dod papildu punktus

4.1. mazāks par 10 %

0

 
4.2. 10 % līdz 49,99 %

7

 
4.3. 50 % līdz 79,99 %

15

 
4.4. 80 % un vairāk

20

 
5. Projekta iesniedzēja pieprasītā finansējuma intensitāte (samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums viens punkts). Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vairāk nekā 15 procent­punktiem, kritērijā tiek saņemts maksimālais novērtējums. Izpildot kritērijā minētos nosacījumus, tiek sekmēta horizontālās prioritātes "Makroekonomiskā stabilitāte" īstenošana

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI    
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
6. Projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi tikai atjaunojamo energoresursu izmantošanai  

N

7. Iepriekšējā pārskata gadā patērētās siltumenerģijas apjoms ir vismaz 20 000 megavatstundu  

P

8. Projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi uzstādītām ražošanas iekārtām nepiecie­šamā siltumenerģijas apjoma nodrošināšanai. Siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par 3 MW  

P

9. Projekta iesniegumā nav paredzēti ieguldījumi:  

N

9.1. jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai
9.2. esoša siltumavota pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju
9.3. esošas koģenerācijas elektrostacijas rekonstrukcijai
9.4. siltumenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi
10. Projekta iesniegumā ir parādīts projekta tehnisko risinājumu pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām  

P

11. Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta iesniegumā norādītā mērķa sasniegšanu  

P

12. Projekta iesniegumā izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi  

P

13. Projekta iesniegumā izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam  

P

14. Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):  

N

14.1. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projektā paredzētajam problēmas risinājumam, un tas pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību
14.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai – projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai
14.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu – atbilst projektā plānotajām aktivitātēm
14.4. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā
15. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laikposmu  

P

16. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta iesniegumā plānotās izmaksas  

P

17. Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā  

P

18. Projekta iesniegumā plānotās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām  

N

19. Projekta iesniegums netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta iesnieguma ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
20. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība  

N

21. Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un nodokļu samaksu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos  

P

22. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu  

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
23. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks  

P

24. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši pro­jekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi Minis­tru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā  

P

25. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

26. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildi­nājumu (ja tas iesniegts papīra formā)  

P

27. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats  

P

28. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

P

29. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

P

30. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā  

N

31. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, un projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektro­niskā veidā (ja tas iesniegts papīra formā)  

P

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 796Pieņemts: 11.10.2011.Stājas spēkā: 28.10.2011.Zaudē spēku: 06.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238456
{"selected":{"value":"28.04.2012","content":"<font class='s-1'>28.04.2012.-05.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.04.2012","iso_value":"2012\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2012.-05.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2011","iso_value":"2011\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2011.-27.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.04.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva