Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.; 2009, 143., 185.nr.; 2010, 108.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 65 417 117 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 56 354 550 latu un nacionālais publiskais finansējums 9 062 567 lati."

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 500 000 latu. Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 2 500 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus un nav mazāka par 50 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

3. Izteikt 15.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.1.1 šādas pazemes komunikāciju un sabiedriskā transporta pakalpojumu infrastruktūras pārbūve, ja, veicot projektā plānoto satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu infrastruktūras būvniecību, iespējams sabojāt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru:

15.2.1.1 1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas, siltumapgādes vai sabiedriskā transporta) pārbūve;

15.2.1.1 2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nemainot to tehniskos parametrus;".

4. Papildināt noteikumus ar 15.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.7. projekta ietvaros rekonstruējamās tranzītielas pieslēgumu izbūve, ja tā ir pamatota ar nepieciešamību pēc konkrētā tehniskā risinājuma, nepārsniedz 25 metru garumu un nodrošina sekmīgu krustojuma funkciju vai pārsniedz 25 metru garumu gadījumos, kad tas ir tieši nepieciešams tranzītielas funkcionālai darbībai."

5. Izteikt 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 18.1. un 18.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;".

6. Izteikt 18.4. un 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. projekta sagatavošanas izmaksas:

18.4.1. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

18.4.2. tehniski ekonomiskās analīzes izstrādes izmaksas;

18.4.3. inženierizpētes izmaksas, kas nepieciešamas transporta infrastruktūras izbūvei (piemēram, ģeoloģiskā, hidroloģiskā, topogrāfiskā uzmērīšana);

18.4.4. būvprojekta izstrādes izmaksas;

18.4.5. būvekspertīzes izmaksas;

18.4.6. ceļu drošības audita izmaksas;

18.5. būvuzraudzības izmaksas;".

7. Izteikt 18.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.8. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;".

8. Svītrot 18.9.apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 18.10. un 18.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.10. šo noteikumu 18.2. un 18.8.apakšpunktā minētās izmaksas kopā ne vairāk kā piecu procentu apmērā no šo noteikumu 18.1., 18.5., 18.6. un 18.7.apakšpunktā minētajām izmaksām un no šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto izmaksu daļas, kas attiecas uz šo noteikumu 18.1., 18.5. un 18.6.apakšpunktā minētajām izmaksām, ja par šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajām izmaksām ir saņemta atbildīgās iestādes rakstiska piekrišana;

18.11. šo noteikumu 18.4., 18.5. un 18.6.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 18.1. un 18.7.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmajām izmaksām un no šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto izmaksu daļas, kas attiecas uz šo noteikumu 18.1. un 18.7.apakšpunktā minētajām izmaksām."

10. Svītrot 29.1., 29.2., 29.3., 29.9., 29.10. un 29.11.apakšpunktu.

11. Izteikt 29.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.14. ekonomiskās analīzes aprēķinus (elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā), ja projektam nav veikta tehniski ekonomiskā analīze. Ja šo noteikumu 57.6.apakšpunktā minētā ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 20 punktiem, projekta iesniedzējam papildus pieprasītajiem ekonomiskās analīzes aprēķiniem jāiesniedz iegūtās ekonomiskā ienesīguma normas detalizēts skaidrojums, pamatojot, kāpēc ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 20 punktiem un kā ir veikts aprēķins;".

12. Svītrot 29.16.apakšpunktu.

13. Papildināt noteikumus ar 29.18. un 29.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.18. ja projekta ietvaros paredzēti šo noteikumu 15.2.1.1 1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

29.18.1. līgumu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām un noslēgts ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;

29.18.2. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.2.1.1 1.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas;

29.19. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.2.1.1 2.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas, ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 15.2.1.1 2.apakšpunktā minētie ieguldījumi."

14. Papildināt V nodaļu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ar projekta iesniegumā paredzētajiem rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbiem saistīto informāciju atbildīgā iestāde iegūst, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Būvniecības informācijas sistēma" (turpmāk - informācijas sistēma)."

15. Aizstāt 30.punktā vārdu "divās" ar vārdu "vairākās".

16. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Otrajā un nākamajās projektu iesniegumu atlases kārtās atlasa projektus par atlikušo aktivitātei piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu."

17. Izteikt 36.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1. papīra formā ar pielikumiem un pavaddokumentiem - divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija, norādot attiecīgi "oriģināls" un "kopija", būvprojekts vai tā kopija iesniedzama vienā eksemplārā), cauršūtu (caurauklots, apzīmogots, norādīts lapu skaits, caurauklošanas datums, caurauklotāja paraksts) un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādu informāciju: atklātas projektu iesniegumu atlases nosaukums, pilns projekta iesniedzēja nosaukums, institūcijas juridiskā adrese un teksts "Neatvērt pirms darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu atvēršanas sanāksmes";".

18. Svītrot 37.punktu.

19. Aizstāt 49.punktā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas".

20. Izteikt 56.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.7.1. viens projekta vadītājs, kuram ir pieredze projektu vadīšanā, no kuriem vismaz viens projekts saistīts ar transporta infrastruktūru;".

21. Svītrot 56.13.1 apakšpunktu.

22. Papildināt noteikumus ar 56.13.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.13.3 projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;".

23. Izteikt 57.1. un 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par kravas automašīnu satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu):

57.1.1. no 30 līdz 100 automašīnu diennaktī - viens punkts;

57.1.2. no 101 līdz 200 automašīnu diennaktī - 1,5 punkti;

57.1.3. no 201 līdz 500 automašīnu diennaktī - divi punkti;

57.1.4. vairāk nekā 500 automašīnu diennaktī - trīs punkti;

57.2. tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par vidējo kopējo satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu):

57.2.1. no 1000 līdz 2000 automašīnu diennaktī - 0,5 punkti;

57.2.2. no 2001 līdz 3000 automašīnu diennaktī - viens punkts;

57.2.3. no 3001 līdz 5000 automašīnu diennaktī - 1,5 punkti;

57.2.4. vairāk nekā 5000 automašīnu diennaktī - divi punkti;".

24. Svītrot 57.4.apakšpunktu.

25. Izteikt 57.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.5. projekta gatavības pakāpe:

57.5.1. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem un sagatavota iepirkuma dokumentācija - 3,5 punkti;

57.5.2. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem - 2,5 punkti;

57.5.3. veikta tehniski ekonomiskā analīze un izstrādāts skiču projekts, kas ietver visus paredzamo darbu veidus, - viens punkts;

57.5.4. izstrādāts būvprojekts vai skiču projekts tikai viena veida darbiem (piemēram, elektrības darbiem) - 0,5 punkti;

57.5.5. nav izstrādāts neviens no šo noteikumu 57.5.1., 57.5.2., 57.5.3. vai 57.5.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem - 0 punktu;".

26. Papildināt noteikumus ar 57.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.6.1 nacionālā finansējuma apmērs:

57.6.1 1. vairāk par 25 % - astoņi punkti;

57.6.1 2. no 20,01 % līdz 25 % - seši punkti;

57.6.1 3. 15,01 % līdz 20 % - četri punkti;

57.6.1 4. 15 % - 0 punktu;".

27. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Projektu iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam - ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 55.1., 55.2., 55.3., 55.4., 55.12., 55.13., 55.14., 56.1., 56.4., 56.5., 56.8., 56.11., 56.13.2, 56.13.3, 56.14., 56.15., 56.16., 56.17., 56.18., 56.19., 56.20., 56.21., 56.22., 56.23., 56.24., 56.25., 56.26. un 56.27.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.5., 57.6., 57.7., 57.8. un 57.9.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos saņēmis kopā vismaz 10 punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projektu atlases kārtā projektu iesniegumam pietiek finansējuma."

28. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 55.5., 55.6., 55.7., 55.8., 55.9., 55.10., 55.11., 55.15., 55.16., 56.2., 56.3., 56.6., 56.7. un 56.10.apakšpunktā minētajam kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja saņemts negatīvs vērtējums par atbilstību pārējiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida."

29. Aizstāt 60.punktā vārdu "astoņiem" ar skaitli "10".

30. Izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētās izmaksas otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai ir attiecināmas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts atbildīgās iestādes paziņojums par attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu."

31. Papildināt noteikumus ar 87.punktu šādā redakcijā:

"87. Šo noteikumu 29.1 punkts stājas spēkā līdz ar informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības informācijas sistēmu. Ar šo noteikumu  29.1 punkta stāšanos spēkā spēku zaudē šo noteikumu 29.punktā un 36.1.apakšpunktā ietvertās prasības attiecībā uz tādas informācijas iesniegšanu, kas ir pieejama informācijas sistēmā."

32. Izteikt pielikuma 2.sadaļas 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmas aprakstu. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt papildu finansējumu kopējam projektam arī darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros, lūdzam šajā sadaļā sniegt pamatojumu visa kopējā projekta nepieciešamībai (ne vairāk kā 8000 rakstu zīmes):

 

2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt papildu finansējumu kopējam projektam arī darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros, lūdzam šajā sadaļā sniegt problēmas risinājuma aprakstu visa kopējā projekta nepieciešamībai (ne vairāk kā 9000 rakstu zīmes):

 

2.7. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt papildu finansējumu kopējam projektam arī darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros, lūdzam detalizēti aprakstīt darbības un aktivitātes, kas tiks pieteiktas atbalsta saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātē "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1.aktivitātē "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" (ne vairāk kā 10 000 rakstu zīmes):

"

33. Aizstāt pielikuma 3.sadaļas 3.3.apakšpunktā vārdus "viens projekta vadītājs, kuram ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā" ar vārdiem "viens projekta vadītājs, kuram ir pieredze projektu vadīšanā, no kuriem vismaz viens projekts saistīts ar transporta infrastruktūru".

34. Svītrot pielikuma 6.sadaļas 6.3.apakšpunktā simbolu "*".

35. Papildināt pielikuma 7.sadaļu ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. Nacionālā finansējuma apmērs (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

vairāk par 25 %;

20,01-25 %;

15,01-20 %;

15 %".

36. Izteikt pielikuma 8.sadaļas 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. Projekta tehniskā stāvokļa raksturojums (lūdzam aizpildīt tabulu):

Tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par kravas automašīnu satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu)
(lūdzam norādīt kravas automašīnu skaitu diennaktī)
Tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par vidējo kopējo satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu)
(lūdzam norādīt automašīnu skaitu diennaktī)
Tranzītielas esošā seguma stāvokļa vērtējums
(vērtējumam izmanto VAS "Latvijas Valsts ceļi" rīcībā esošos pēc pašvaldību pieprasījuma veiktos ielas seguma vizuālās novērtēšanas datus)
(lūdzam norādīt vienu no trim variantiem: labs/apmierinošs/
slikts)
"

37. Papildināt pielikuma 9.sadaļu aiz septītās rindkopas "ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt, ka līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būs projekta iesniedzēja īpašumā" ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"• projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 767Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 13.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 12.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237482
13.10.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)