Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.673

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 31.§)
Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības, kuras ģeotelpisko datu kopas turētājs (turpmāk – datu turētājs) obligāti norāda noteikumos par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu (turpmāk – izmantošanas noteikumi);

1.2. kārtību, kādā publiska persona vai privātpersona, kam nepieciešams izmantot ģeotelpisko datu kopu, saņem no datu turētāja atļauju izmantot ģeotelpisko datu kopu (turpmāk – atļauja).

2. Noteikumi neattiecas uz šādiem gadījumiem:

2.1. ja ģeotelpisko datu kopu, neveicot lejupielādi, izmanto ar tādiem Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamiem skatīšanās pakalpojumiem, kas ļauj attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt skatu, panoramēt skatāmo ģeotelpisko datu kopu, attēlot pieņemtos ģeotelpisko datu kopas apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto metadatu saturu, bet neļauj pārklāt skatāmo ģeotelpisko datu kopu ar citām ģeotelpisko datu kopām;

2.2. ja ģeotelpisko datu kopu, neveicot lejupielādi, izmanto ar tādiem ģeoportālā www.geolatvija.lv pieejamiem skatīšanās pakalpojumiem, kas ļauj pārklāt skatāmās ģeotelpisko datu kopas, un ja datu turētājs ir devis piekrišanu ģeoportāla pārzinim iekļaut ģeotelpisko datu kopu šādos skatīšanās pakalpojumos.

3. Atļauja ir Autortiesību likuma izpratnē izsniegta licence vai noslēgts licences līgums par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas noteikumus. Publiska persona vai privātpersona var kļūt par ģeotelpisko datu kopas izmantotāju (turpmāk – datu izmantotājs), ja piekrīt izmantošanas noteikumiem, saņemot licenci vai noslēdzot licences līgumu. Datu turētājs un datu izmantotājs licences vai licences līguma izpratnē ir attiecīgi licenciārs un licenciāts.

4. Šos noteikumus piemēro ģeotelpisko datu kopas kopīgas izmantošanas vai ģeotelpisko datu kopas atkalizmantošanas gadījumā.

5. Datu izmantotājam ir tiesības izmantot ģeotelpisko datu kopu tikai tādiem mērķiem un tikai tādā veidā, kā norādīts izmantošanas noteikumos.

6. Ja datu izmantotājs ir publiska persona vai privātpersona, kas nodarbina darbiniekus, tās pienākums ir administratīvi un organizatoriski nodrošināt, lai visi tās darbinieki ievērotu izmantošanas noteikumus.

II. Izmantošanas noteikumu obligātais saturs

7. Atbilstoši ģeotelpisko datu kopas izmantošanas mērķim un veidam ir šādi izmantošanas noteikumu veidi:

7.1. izmantošanas noteikumi gala lietotājam;

7.2. izmantošanas noteikumi pakalpojumu sniedzējam;

7.3. izmantošanas noteikumi datu izplatītājam.

8. Izmantošanas noteikumi gala lietotājam atļauj ģeotelpisko datu kopu izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām to izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai.

9. Izmantošanas noteikumi pakalpojumu sniedzējam atļauj ģeotelpisko datu kopu izmantot savām vajadzībām un iekļaut to datu izmantotāja sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām ģeotelpisko datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.

10. Izmantošanas noteikumi datu izplatītājam atļauj ģeotelpisko datu kopu izmantot savām vajadzībām, iekļaut to datu izmantotāja sniegtajos pakalpojumos un nodot izmantošanai trešajai personai.

11. Izmantošana savām vajadzībām šo noteikumu izpratnē ir publiskas personas iekšējo darba procesu nodrošināšana normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, juridiskas personas iekšējo darba procesu nodrošināšana tās uzdevumu izpildei, kā arī fiziskas personas darbības privātām vajadzībām.

12. Trešā persona šo noteikumu izpratnē ir jebkura persona, kas nav datu turētājs vai datu izmantotājs.

13. Neatkarīgi no ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu veida izmantošanas noteikumu obligātais saturs ietver:

13.1. ģeotelpisko datu kopas nosaukumu un datu turētāja piešķirto identifikatoru, kas nepārprotami identificē ģeotelpisko datu kopu;

13.2. ģeotelpisko datu kopas aprakstu, kas ietver ģeotelpisko datu kopu tieši raksturojošo informāciju un ļauj to nepārprotami identificēt pēc apjoma, datu formāta un citiem datu kopai nozīmīgiem raksturojošiem rādītājiem, tajā skaitā ģeotelpisko datu kopas pirmpublicējuma gadu;

13.3. ģeotelpisko datu kopas tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ģeotelpisko objektu apzīmējumus, kodus vai klasifikācijas, un citas ģeotelpisko datu kopā ietvertās informācijas tehnisko aprakstu, kas nepieciešams ģeotelpisko datu kopas izmantošanai atļaujā noteiktajā apjomā;

13.4. tehniskajā specifikācijā aprakstītu sasaisti ar vienoto nacionālo ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmu, ja ģeotelpisko datu kopa satur ģeotelpiskās informācijas pamatdatus;

13.5. pamatprasības datu turētāja autortiesību aizsardzībai, ieskaitot norādi par autortiesību aizsardzības apjomu un pamatprasības datu turētāja mantiskajām tiesībām;

13.6. atļaujas darbības laiku un teritoriju;

13.7. ģeotelpisko datu kopas izmantošanas mērķi un veidu atbilstoši pieprasījumam;

13.8. ģeotelpisko datu kopas izmantošanas tiesības atbilstoši izmantošanas noteikumu veidam, tajā skaitā:

13.8.1. atļautās darbības ar ģeotelpisko datu kopu un šo darbību ierobežojumus;

13.8.2. no ģeotelpisko datu kopas atvasinātas ģeotelpiskās informācijas un cita veida atvasināto gala produktu un salikumu sagatavošanas, publiskošanas, publicēšanas un izplatīšanas noteikumus;

13.8.3. pienākumu sniegt informāciju par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu pēc datu turētāja pieprasījuma;

13.8.4. gala lietotāja un pakalpojumu sniedzēja pienākumu pārsūtīt pēc piekritības trešās personas pieprasījumus par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu datu turētājam;

13.9. prasības datu turētāja autortiesību aizsardzības zīmes atveidošanai, norādot veidu, kādā ir attēlojama datu turētāja autortiesību aizsardzības zīme un no ģeotelpisko datu kopas atvasinātu ģeotelpisko datu un cita veida atvasināto produktu un salikumu autora autortiesību aizsardzības zīme;

13.10. datu turētāja un datu izmantotāja atbildību;

13.11. atļaujas spēka zaudēšanas nosacījumus, ietverot atļaujas izbeigšanas un atsaukšanas nosacījumus, pretenziju iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī datu turētāja tiesības, ja atļauja tiek izbeigta vai atsaukta datu izmantotāja atļaujā ietverto izmantošanas noteikumu pārkāpumu dēļ.

14. Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas atļaujā ietver šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minēto tehnisko specifikāciju vai arī norāda interneta vietnes (datu turētāja mājaslapas) adresi, kurā šī informācija ir publiski pieejama.

15. Datu turētājs papildus šo noteikumu 13.punktā minētajiem pienākumiem pakalpojumu sniedzēja un datu izplatītāja izmantošanas noteikumu obligātajā saturā ietver nosacījumu, ka datu izmantotājs pēc datu turētāja pieprasījuma iesniedz tam no datu turētāja ģeotelpisko datu kopas atvasinātu ģeotelpisko datu un cita veida atvasināto produktu, kā arī salikumu, pakalpojumu vai reklāmas produktu kopijas vai uz ierobežotu laiku bez maksas nodrošina piekļuvi tiem tiešsaistes pārlūka režīmā. Šajā punktā minētās atvasināto produktu un salikumu kopijas vai piekļuvi tiešsaistes pārlūka režīmā datu turētājam ir tiesības izmantot vienīgi ģeotelpisko datu kopas izmantošanas kontrolei, lai pārliecinātos par izmantošanas noteikumu ievērošanu.

16. Datu turētājs papildus šo noteikumu 13. un 15.punktā minētajiem pienākumiem datu izplatītāja izmantošanas noteikumu obligātajā saturā ietver nosacījumu, ka datu izmantotājs, kam ir atļauja izplatīt datu turētāja ģeotelpisko datu kopu (turpmāk – datu izplatītājs), ir tiesīgs sniegt atļauju trešajai personai piekļūt datu turētāja ģeotelpisko datu kopai un izplatīt to pēc trešās personas pieprasījuma, ja trešā persona pirms tam ir piekritusi izmantošanas noteikumiem. Šajā gadījumā datu izplatītājam ir jāizsniedz un trešajai personai jāsaņem attiecīga atļauja par datu turētāja ģeotelpisko datu kopas izmantošanu vai sublicence Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – pakārtotā licence).

17. Attiecībā uz pakārtotās licences izsniegšanu datu izplatītājam ir šādi izmantošanas noteikumi:

17.1. datu izplatītājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai septiņu dienu laikā pēc datu turētāja pieprasījuma sniedz datu turētājam informāciju par attiecīgajā laikposmā izsniegtajām pakārtotajām licencēm, norādot informāciju par pakārtotās licences saņēmēju un izsniegšanas datumu, pakārtotajā licencē iekļautās ģeotelpisko datu kopas aprakstu un izmantošanas mērķi, pievienojot izsniegto pakārtoto licenču kopijas;

17.2. datu izplatītājs izsniedz un trešā persona saņem rakstveidā noformētu pakārtoto licenci, kurā ietver obligātos ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumus atbilstoši mērķim, kādam pakārtoto licenci izsniedz:

17.2.1. ja pakārtoto licenci izsniedz izmantošanai trešās personas vajadzībām, pakārtotajā licencē ietver šādus izmantošanas noteikumus:

17.2.1.1. trešajai personai ir tiesības izmantot pakārtotajā licencē minētās ģeotelpisko datu kopas, lai iegūtu, sagatavotu vai apstrādātu ģeotelpisko informāciju savām vajadzībām, kā arī lai publiskotu, publicētu vai citādi izplatītu bez maksas jaunradīto no ģeotelpisko datu kopas atvasināto ģeotelpisko informāciju, ko izveidojusi šī trešā persona, tādā formā un veidā, ka nav iespējams lejupielādēt vai citādi piekļūt sākotnējai datu turētāja ģeotelpisko datu kopai vai tās daļai neatkarīgi no datu formāta un veida;

17.2.1.2. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai nav tiesību uz datu turētāja ģeotelpisko datu kopas izmantošanu pakalpojumu sniegšanā, datu turētāja ģeotelpisko datu kopas tālāku publiskošanu, publicēšanu vai cita veida tālāku izplatīšanu;

17.2.1.3. pakārtotas licences ietvaros trešā persona nodrošina datu turētāja autortiesību zīmes atveidošanu, ievērojot pakārtotajā licencē ietvertos autortiesību zīmes atveidošanas noteikumus;

17.2.1.4. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai ir pienākums pēc datu turētāja vai datu izplatītāja pieprasījuma ne vēlāk kā septiņu dienu laikā sniegt pieprasītājam informāciju par ģeotelpiskās datu kopas izmantošanu;

17.2.2. ja publiska persona vai privātpersona kā datu izplatītājs uz noteiktu laiku nodod ģeotelpisko datu kopu trešajai personai ar nosacījumu, ka tā uz līguma pamata veic darbības ar ģeotelpisko datu kopu, lai atvasinātu no ģeotelpisko datu kopas jaunu ģeotelpisko informāciju vai citus jaunus produktus vai salikumus elektroniskā vai analogā formā šo noteikumu 11.punktā minētajām personas vajadzībām, pakārtotajā licencē ietver šādus izmantošanas noteikumus:

17.2.2.1. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai ir tiesības izmantot tai nodoto ģeotelpisko datu kopu tikai noteiktam mērķim, pakārtotajā licencē noteikto uzdevumu izpildei;

17.2.2.2. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai nav tiesību uz datu turētāja ģeotelpisko datu kopas izmantošanu pakalpojumu sniegšanā, datu turētāja ģeotelpisko datu kopas tālāku publiskošanu, publicēšanu vai cita veida tālāku izplatīšanu;

17.2.2.3. pakārtotas licences ietvaros trešā persona nodrošina datu turētāja autortiesību zīmes atveidošanu, ievērojot pakārtotajā licencē ietvertos autortiesību zīmes atveidošanas noteikumus;

17.2.2.4. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai ir pienākums pēc datu turētāja vai datu izplatītāja pieprasījuma ne vēlāk kā septiņu dienu laikā sniegt pieprasītājam informāciju par ģeotelpiskās datu kopas izmantošanu;

17.2.2.5. pakārtotas licences ietvaros trešajai personai ir tiesības tai nodoto ģeotelpisko datu kopu izmantot tikai ierobežotu laiku līdz pakārtotajā licencē noteikto uzdevumu izpildei un pēc pakārtotās licences termiņa beigām ir pienākums nekavējoties pārtraukt ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, iznīcināt nodoto ģeotelpisko datu kopu un visas tās kopijas;

17.3. datu izplatītājs drīkst izsniegt trešajai personai pakārtoto licenci:

17.3.1. tikai tām ģeotelpisko datu kopām, kuras datu turētājs ir atļāvis izmantot datu izplatītājam saskaņā ar izsniegto atļauju;

17.3.2. ģeotelpisko datu kopas izmantošanai tikai tajā teritorijā, kurā attiecīgās ģeotelpisko datu kopas izmantošana ir atļauta datu izplatītājam.

18. Izmantošanas noteikumos papildus šo noteikumu 13., 15., 16. un 17.punktā minētajam izmantošanas noteikumu obligātajam saturam datu turētājs var ietvert nosacījumus, kas atbilst ģeotelpisko datu kopas statusam (piemēram, ierobežotas pieejamības informācija vai informācija dienesta vajadzībām) vai datu izmantotāja darbības specifikai, tajā skaitā datu aizsardzības prasības drošības apsvērumu dēļ un fizisko personu datu aizsardzībai, ja ģeotelpisko datu kopas izmantošana skar attiecīgās jomas, kā arī citus nosacījumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ģeotelpisko datu kopu izmantošanas prasības.

19. Ja ir paredzēts, ka datu izmantotājs saņem ģeotelpisko datu kopu, izmantojot lejupielādes pakalpojumus, tīkla pakalpojumus vai noteiktā laikposmā pēc atļaujas saņemšanas (pēc atsevišķa pieprasījuma vai periodiski), izmantošanas noteikumos papildus šo noteikumu 13., 15., 16. un 17.punktā minētajam izmantošanas noteikumu obligātajam saturam iekļauj piekļuves nosacījumus ģeotelpisko datu kopai, kas ietver kārtību, kādā datu izmantotājs piekļūst ģeotelpisko datu kopai, tajā skaitā piekļuves veidus, datu izmantotāja un datu turētāja tiesības un pienākumus, nepārvaramas varas nosacījumus, termiņu, uz kādu nodrošināma piekļuve ģeotelpisko datu kopai, strīdu risināšanas kārtību un citus nosacījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuves regulējumu.

20. Ja par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu paredzēta samaksa, izmantošanas noteikumos papildus šo noteikumu 13., 15., 16. un 17.punktā minētajam izmantošanas noteikumu obligātajam saturam datu turētājs ietver:

20.1. samaksas un norēķinu kārtību par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, ievērojot datu turētāja publisko maksas pakalpojumu tiesisko regulējumu;

20.2. prasību, ka datu izplatītājs ne retāk kā reizi ceturksnī samaksā datu turētājam par trešajām personām izsniegtajām pakārtotajām licencēm, kas atļauj izmantot datu turētāja ģeotelpisko datu kopas, samaksu aprēķinot pēc datu turētāja noteiktajiem ģeotelpisko datu kopu izmantošanas izcenojumiem.

21. Ja publiska persona vai privātpersona kā datu izplatītājs uz noteiktu laiku nodod ģeotelpisko datu kopu trešajai personai ar nosacījumu, ka tā uz līguma pamata veic darbības ar ģeotelpisko datu kopu, lai atvasinātu no ģeotelpisko datu kopas jaunu ģeotelpisko informāciju vai citus jaunus produktus vai salikumus elektroniskā vai analogā formā šo noteikumu 11.punktā minētajām personas vajadzībām, šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās prasības nepiemēro.

22. Ja izmantošanas noteikumus piemēro Eiropas Savienības struktūrām un iestādēm, tajos ietver prasības par saskaņotiem nosacījumiem Eiropas Savienības struktūru un iestāžu piekļuvei dalībvalstu ģeotelpisko datu kopām un pakalpojumiem atbilstoši Eiropas Komisijas normatīvajiem aktiem par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (2007.gada 14.marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), īstenošanu.

23. Vienus izmantošanas noteikumus var attiecināt uz vairākām viena datu turētāja ģeotelpisko datu kopām, ja izmantošanas noteikumos iekļautās prasības un nosacījumi ir nemainīgi visām izmantošanas noteikumos ietvertajām ģeotelpisko datu kopām.

III. Izmantošanas atļaujas saņemšana

24. Lai saņemtu datu kopas izmantošanas atļauju, datu izmantotājs iesniedz datu turētājam ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumu (turpmāk – izmantošanas pieprasījums), norādot informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

25. Datu turētājs nodrošina standartizētas izmantošanas pieprasījuma veidlapas sagatavošanu un pieejamību elektroniskā veidā interneta vietnē (datu turētāja mājaslapā).

26. Izmantošanas pieprasījuma veidlapu datu turētājs sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam pieprasījuma veidlapas satura paraugam.

27. Šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā minēto informāciju pieprasījuma veidlapā iegūst no attiecīgās ģeotelpisko datu kopas metadatiem.

28. Izmantošanas pieprasījuma veidlapu var aizpildīt un iesniegt datu turētājam elektroniski vai papīra veidā.

29. Ja pieeja ģeotelpisko datu kopai tiek nodrošināta, izmantojot ģeoportālu www.geolatvija.lv, identificēts ģeoportāla lietotājs izmantošanas pieprasījuma veidlapu aizpilda un iesniedz elektroniski, izmantojot ģeoportālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus.

30. Datu turētājs, izskatot izmantošanas pieprasījumu, var piemērot normatīvajos aktos noteiktos ģeotelpiskās informācijas sniegšanas ierobežojumus.

31. Datu turētājs neizsniedz atļauju, ja izmantošanas pieprasījuma iesniedzējs nav izpildījis šajos noteikumos minētās izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanas un iesniegšanas prasības.

32. Ievērojot izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju par ģeotelpisko datu kopas pieprasītāja statusu, nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, to izmantošanas mērķi un izmantošanas veidu, datu turētājs nosaka atbilstošo izmantošanas noteikumu veidu un identificē ģeotelpisko datu kopas kopīgu izmantošanu vai atkalizmantošanu.

33. Kopīgas izmantošanas gadījumā datu turētājs, ievērojot izmantošanas pieprasījumā ietverto informāciju, saskaņā ar šo noteikumu II nodaļas prasībām sagatavo atbilstošu atļauju ar šādiem nosacījumiem:

33.1. ja datu turētājs un datu izmantotājs savu funkciju un uzdevumu veikšanai sadarbojas pastāvīgi ģeotelpisko datu kopu izmantošanā uz starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma pamata un ja nav nepieciešams noteikt samaksas un norēķinu kārtību par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, un nav nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, datu turētājs atkarībā no izmantošanas noteikumu veida sagatavo sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos, izmantojot:

33.1.1. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (2.pielikums);

33.1.2. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (3.pielikums);

33.1.3. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (4.pielikums);

33.2. ja datu turētājs un datu izmantotājs savu funkciju un uzdevumu veikšanai sadarbojas pastāvīgi ģeotelpisko datu kopu izmantošanā uz starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma pamata, bet ir nepieciešams noteikt samaksas un norēķinu kārtību par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu vai piekļuves nosacījumus ģeotelpisko datu kopai, datu turētājs atkarībā no izmantošanas noteikumu veida sagatavo sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos, izmantojot:

33.2.1. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (5.pielikums);

33.2.2. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (6.pielikums);

33.2.3. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (7.pielikums).

34. Kopīgas izmantošanas gadījumā, ja ģeotelpisko datu kopas specifikas vai ģeotelpisko datu kopas piekļuves nosacījumu dēļ, sagatavojot starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu, nav iespējams izmantot tipveida licences vai licences līguma formu, starpresoru vienošanās nosacījumos vai sadarbības līgumā iekļauj izmantošanas noteikumu obligāto saturu atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām.

35. Atkalizmantošanas gadījumā datu turētājs, ievērojot šo noteikumu II nodaļas prasības un izmantošanas pieprasījumā ietverto informāciju, sagatavo atbilstošu atļauju ar šādiem nosacījumiem:

35.1. ja nav nepieciešams noteikt samaksas un norēķinu kārtību par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu un nav nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, datu turētājs atkarībā no izmantošanas noteikumu veida sagatavo un izsniedz atļauju ar atsevišķu licenci, izmantojot:

35.1.1. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (2.pielikums);

35.1.2. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (3.pielikums);

35.1.3. tipveida licences formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (4.pielikums);

35.2. ja ir noteikta samaksas un norēķinu kārtība par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu vai ir nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, datu turētājs atkarībā no izmantošanas noteikumu veida sagatavo un izsniedz atļauju ar licences līgumu, izmantojot:

35.2.1. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (5.pielikums);

35.2.2. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (6.pielikums);

35.2.3. tipveida licences līguma formu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (7.pielikums).

36. Atkalizmantošanas gadījumā, ja ģeotelpisko datu kopas specifikas vai ģeotelpisko datu kopas piekļuves nosacījumu dēļ nav iespējams izmantot tipveida licences vai licences līguma formu, datu turētājs sagatavo un izsniedz atļauju ar cita veida līgumu, iekļaujot tajā izmantošanas noteikumu obligāto saturu atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām.

37. Pakārtotu licenci sagatavo un izsniedz, iekļaujot tajā izmantošanas noteikumu obligāto saturu atbilstoši šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktam.

38. Datu turētājs nodrošina pieeju datu turētāja izmantošanas noteikumiem, tipveida licences un tipveida licences līguma formai (tajā skaitā ģeotelpisko datu kopas piekļuves noteikumiem) elektroniskā veidā interneta vietnē (datu turētāja mājaslapā).

39. Datu turētājs 20 dienu laikā pēc izmantošanas pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz izmantošanas pieprasījumā norādīto informācijas apmaiņas veidu (papīra formā vai elektroniski, izmantojot elektronisko pastu), nosūta izmantošanas pieprasījuma iesniedzējam parakstīšanai ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci, licences līgumu vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai pieprasa precizēt nepieciešamo informāciju. Ja datu turētājs noraida pieprasījumu, tam ir pienākums pamatot noraidījuma iemeslu.

40. Licenci, licences līgumu vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu prasībām, noslēdz rakstveidā. Minēto dokumentu var parakstīt elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu apriti vai izmantojot datu turētāja mājaslapā pieejamos pakalpojumus.

41. Ja izmantošanas pieprasījuma iesniegšanu un atļaujas izsniegšanu nodrošina, izmantojot ģeoportāla infrastruktūru, datu turētājs un ģeoportāla pārzinis sadarbojas, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu vienošanos atbilstoši normatīvo aktu prasībām par ģeoportālā ietvertās informācijas izmantošanu.

42. Šo noteikumu 41.punktā minētajā vienošanās dokumentā datu turētājs un ģeoportāla pārzinis vienojas par sadarbības apjomu ģeoportāla izmantošanā, tajā skaitā par pieprasījuma iesniegšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību, samaksas dokumentu aprites un norēķinu kārtību, kā arī piekļuves nosacījumiem ģeotelpisko datu kopai, izmantojot ģeoportālu.

43. Atbilstoši šo noteikumu 41.punktā minētās vienošanās nosacījumiem ģeoportāla pārzinis nodrošina izmantošanas pieprasījuma saņemšanu un atļaujas izsniegšanu šādā apjomā:

43.1. ģeoportāls pēc izmantošanas pieprasījuma saņemšanas automātiski sagatavo licenci, licences līgumu vai citu līgumu, ievērojot izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju un šo noteikumu II nodaļas nosacījumus;

43.2. ģeoportāls nodrošina iespēju identificētam ģeoportāla lietotājam elektroniski, piekrītot izmantošanas noteikumiem, apstiprināt sagatavoto licenci, licences līgumu vai citu līgumu, izmantojot ģeoportālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus;

43.3. ģeoportāls automātiski sagatavo samaksas dokumentus par datu izmantošanu un nodrošina datu izmantotājam piekļuvi tiem;

43.4. ģeoportāls pēc samaksas veikšanas nodrošina piekļuvi licencē, licences līgumā vai citā līgumā, kas noslēgts atbilstoši šo noteikumu prasībām, norādītajām ģeotelpisko datu kopām, izmantojot ģeoportālā pieejamos ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus.

IV. Noslēguma jautājumi

44. Šo noteikumu 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā minēto prasību izpildi datu turētājs uzsāk ne vēlāk kā 2011.gada 19.oktobrī.

45. Visas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās ģeotelpisko datu kopu izmantošanas atļaujas ir derīgas līdz tajās noteiktā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 18.aprīlim. Šī prasība neattiecas uz tām ģeotelpisko datu kopu izmantošanas atļaujām, kurās nav noteikts termiņš un kuras atbilst izmantošanas noteikumiem gala lietotājam šo noteikumu izpratnē (neparedz noteikumus, ar kuriem ģeotelpisko datu kopas datu izmantotājs var digitālā formā izmantot pakalpojumos vai nodot trešajām personām).

46. Ja datu turētājs un datu izmantotājs ir Eiropas Savienības iestāde vai struktūra, kas savu funkciju un uzdevumu veikšanai šo noteikumu spēkā stāšanās dienā jau sadarbojas ģeotelpisko datu kopu izmantošanā uz līguma pamata, datu turētājs un datu izmantotājs ne vēlāk kā līdz 2011.gada 19.oktobrim iekļauj līgumā papildu nosacījumus atkarībā no izmantošanas noteikumu veida:

46.1. ja nav noteikta samaksa par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu un nav nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, līgumā iekļauj papildu noteikumus, kas paredzēti:

46.1.1. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (2.pielikums);

46.1.2. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (3.pielikums);

46.1.3. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (4.pielikums);

46.2. ja ir noteikta samaksas un norēķinu kārtība par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu vai ir nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, līgumā iekļauj papildu noteikumus, kas paredzēti:

46.2.1. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (5.pielikums);

46.2.2. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (6.pielikums);

46.2.3. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (7.pielikums).

47. Ja datu turētājs un datu izmantotājs nav Eiropas Savienības iestāde vai struktūra, kas savu funkciju un uzdevumu veikšanai šo noteikumu spēkā stāšanās dienā jau sadarbojas ģeotelpisko datu kopu izmantošanā uz starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma pamata, datu turētājs un datu izmantotājs ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam iekļauj starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā papildu nosacījumus atkarībā no izmantošanas noteikumu veida:

47.1. ja nav nepieciešams noteikt samaksas un norēķinu kārtību par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu un nav nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā iekļauj papildu noteikumus, kas paredzēti:

47.1.1. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (2.pielikums);

47.1.2. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (3.pielikums);

47.1.3. tipveida licences formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (4.pielikums);

47.2. ja ir noteikta samaksas un norēķinu kārtība par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu vai ir nepieciešami piekļuves nosacījumi ģeotelpisko datu kopai, starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā iekļauj papildu noteikumus, kas paredzēti:

47.2.1. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam (5.pielikums);

47.2.2. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai pakalpojumu sniedzējam (6.pielikums);

47.2.3. tipveida licences līguma formā ģeotelpisko datu kopas izmantošanai datu izplatītājam (7.pielikums).

48. Šo noteikumu 47.punktā minētajā gadījumā datu turētājs var sagatavot jaunu sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos atbilstoši šo noteikumu 33. un 34.punkta prasībām, ja noslēgto sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos starp datu turētāju un datu izmantotāju nav iespējams papildināt vai to darīt nav lietderīgi.

49. Šo noteikumu 22.punktā minētās prasības izpilda, ievērojot attiecīgajos Eiropas Komisijas izdotajos normatīvajos aktos minētos termiņus un šo normatīvo aktu ieviešanas nosacījumus.

50. Šo noteikumu 29., 41., 42. un 43.punktā minēto prasību izpildei nepieciešamo ģeoportāla infrastruktūras funkcionalitāti ģeoportāla pārzinis nodrošina ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.novembrim.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.10)

51. Šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā sešus mēnešus pēc vienotās nacionālās ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmas apstiprināšanas.

52. Šo noteikumu 25., 26., 27. un 39.punktā minētās prasības izpilda, ievērojot datu turētājam uzdevuma izpildei piešķirtās dotācijas no valsts vai pašvaldību budžeta.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (2007.gada 14.marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.673

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 673Pieņemts: 30.08.2011.Stājas spēkā: 08.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 07.09.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
235498
{"selected":{"value":"18.01.2013","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"