Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 38.§)
Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 16.punktu

1. Noteikumi nosaka aptieku un aptieku filiāļu (izņemot veterinārās aptiekas) izvietojuma kritērijus, ko ņem vērā, piešķirot speciālu atļauju (licenci) aptiekas atvēršanai (darbībai).

2. Apdzīvotā vietā maksimālo pieļaujamo vispārēja tipa aptieku skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

A =P+ k, kur
S

A – maksimālais pieļaujamais aptieku skaits;

P – iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā;

S – minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku;

k – korekcijas koeficients.

3. Minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku un korekcijas koeficients atkarībā no iedzīvotāju skaita apdzīvotajā vietā noteikts šo noteikumu pielikumā. Ja iedzīvotāju skaits ir 4000 vai mazāks, attiecīgajā apdzīvotajā vietā drīkst atvērt divas aptiekas.

4. Vispārēja tipa aptieku ārpus apdzīvotās vietas nedrīkst atvērt piecu kilometru rādiusā no jau funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas. Aptiekas filiāli nedrīkst atvērt piecu kilometru rādiusā no jau funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas vai aptiekas filiāles.

4.1 Vispārēja tipa aptieku apdzīvotā vietā atver, ievērojot šo noteikumu 6.punktā minētos attāluma nosacījumus.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

5. Slēgta tipa aptieka atrodas tās stacionārās ārstniecības iestādes teritorijā, kura ir atvērusi attiecīgo aptieku.

6. Ir atļauta vispārēja tipa aptiekas (izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto aptieku) pārvietošana, pamatojoties uz esošo speciālo atļauju (licenci), vienas apdzīvotās vietas robežās, kur 500 metru rādiusā ar precizitāti, ne sliktāku kā divi metri, nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā izgatavo zāles vai kura strādā visu diennakti.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr. 289 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 276)

6.1 Šo noteikumu 6. punktā minētais nosacījums par 500 metru rādiusu nav piemērojams, pārvietojot vispārēja tipa aptieku:

6.1 1. uz ārstniecības iestādi saskaņā ar šo noteikumu 18.4 punktu;

6.1 2. vienas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ēkas ietvaros (arī tad, ja ēkā ir vairākas telpu grupas ar dažādām adresēm);

6.1 3. 50 metru rādiusā no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās farmaceitiskās darbības vietas adreses ne biežāk kā vienu reizi piecos gados.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

7. Šo noteikumu 4., 6. un 18.1 punktā minētos attālumus nosaka kartē, kuras mērogs nodrošina objektu nepārprotamu identifikāciju un attālumu noteikšanu ar precizitāti, ne sliktāku kā divi metri. Mērījumu veic pa iedomātu taisnu līniju starp aptieku apmeklētājiem paredzēto aptieku ieeju viduspunktiem. Vispārēja tipa aptiekas pārvietošanas ierosinātājs mērījumu veikšanai vai pārbaudei iesniedz ēkas stāva plānu, kurā tā atrodas, atzīmējot tajā vispārēja tipa aptiekas ieejas viduspunktu. Ja ēka, kurā plānota vispārēja tipa aptiekas atrašanās vieta, nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastrā, iesniedz tās atrašanās vietas topogrāfisko plānu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

8. Pašvaldībai, veicot farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, ir tiesības iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par vispārēja tipa aptiekas nepieciešamību tādā apdzīvotās vietas (kurā atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem ir pietiekams vispārēja tipa aptieku skaits) daļā, kur triju kilometru rādiusā nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas.

9. Pašvaldībai, veicot farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, ir tiesības iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par nepieciešamību atvērt vispārēja tipa aptieku, kura strādā visu diennakti (turpmāk – diennakts aptieka), konkrētajā apdzīvotajā vietā, kurā atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem ir pietiekams vispārēja tipa aptieku skaits, bet kurā nav funkcionējošas vispārēja tipa diennakts aptiekas.

10. Zāļu valsts aģentūra izvērtē šo noteikumu 8. vai 9.punktā minētajā pašvaldības iesniegumā sniegto informāciju un 15 dienu laikā sniedz pašvaldībai atbildi, apliecinot vai pamatoti noraidot iesniegumā norādītās informācijas atbilstību Zāļu valsts aģentūras rīcībā esošajai informācijai par šo noteikumu 8. vai 9.punktā minēto kritēriju izpildi konkrētajā apdzīvotajā vietā vai apdzīvotās vietas daļā. Zāļu valsts aģentūra informāciju par pašvaldību iesniegumiem, kuros norādītā informācija par aptieku izvietojumu atbilst Zāļu valsts aģentūras rīcībā esošajai informācijai, ievieto Zāļu valsts aģentūras interneta vietnē.

11. Pašvaldībai pēc šo noteikumu 10.punktā minētā Zāļu valsts aģentūras apliecinājuma saņemšanas par konkrētās apdzīvotās vietas daļas atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem ir tiesības izsludināt konkursu par jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanu šajā apdzīvotās vietas daļā. Konkursu izsludina pašvaldības interneta vietnē.

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minētajā konkursā ir pieteikušies vairāki komersanti, kas piedāvā vienādu pakalpojumu klāstu un darbības uzsākšanas laiku, priekšroka iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) ir pretendentam, kuram nav aptiekas vai kuram no pretendējošiem komersantiem ir vismazākais aptieku skaits konkrētajā apdzīvotajā vietā. Ja vairāki pretendenti minētos nosacījumus izpilda vienādi, priekšroka ir pretendentam atbilstoši iesnieguma reģistrēšanas kārtas numuram. Pašvaldība informē Zāļu valsts aģentūru par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem.

13. Ja 30 dienu laikā no šo noteikumu 11.punktā minētā konkursa izsludināšanas dienas jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai nav pieteicies neviens komersants vai ja šo noteikumu 12.punktā minētais komersants 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanas dienas nav iesniedzis Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), pašvaldībai ir tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) savā administratīvajā teritorijā.

14. Vispārēja tipa aptieku, kuras speciālā atļauja (licence) ir izsniegta, pamatojoties uz šo noteikumu 12. vai 13.punktā minētajiem nosacījumiem, ir aizliegts pārvietot.

15. Pašvaldībai pēc šo noteikumu 10.punktā minētā Zāļu valsts aģentūras apliecinājuma saņemšanas par konkrētās apdzīvotās vietas atbilstību šo noteikumu 9.punktā minētajiem kritērijiem ir tiesības izsludināt konkursu par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību šajā apdzīvotajā vietā. Konkursu izsludina pašvaldības interneta vietnē.

16. Ja šo noteikumu 15.punktā minētajā konkursā ir pieteikušies vairāki komersanti, kas piedāvā vienādu diennakts aptiekas darbības uzsākšanas laiku, pretendentu iesniegumus par speciālās atļaujas (licences) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) pārreģistrēšanu ar speciālās darbības nosacījumu "strādā visu diennakti" un apliecinājumu par diennakts darba nodrošināšanu vismaz trīs gadus no licences pārreģistrēšanas dienas Zāļu valsts aģentūrā izskata atbilstoši iesnieguma reģistrēšanas kārtas numuram. Pašvaldība informē Zāļu valsts aģentūru par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem.

17. Ja 30 dienu laikā no šo noteikumu 15.punktā minētā konkursa izsludināšanas dienas vispārējā tipa aptiekas diennakts darbam nav pieteicies neviens komersants vai ja neviens no šo noteikumu 16.punktā minētajiem komersantiem 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanas dienas nav iesniedzis Zāļu valsts aģentūrai iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) pārreģistrēšanu ar šo noteikumu 16.punktā minētajiem nosacījumiem, pašvaldībai ir tiesības izsludināt konkursu par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu šajā apdzīvotajā vietā. Konkursu izsludina pašvaldības interneta vietnē. Konkursa rezultātus izvērtē atbilstoši šo noteikumu 12.punktā minētajai kārtībai.

18. Ja 30 dienu laikā no šo noteikumu 17.punktā minētā konkursa izsludināšanas dienas jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanai nav pieteicies neviens komersants, pašvaldībai ir tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) savā administratīvajā teritorijā ar speciālās darbības nosacījumu "strādā visu diennakti", norādot, ka pašvaldība nodrošinās aptiekas diennakts darbu vismaz trīs gadus no licences izsniegšanas dienas.

18.1 Pašvaldība, veicot farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, var ierosināt pārvietot vispārēja tipa aptieku uz ārstniecības iestādi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Zāļu valsts aģentūrā. Iesniegumam pievieno apliecinājumu par konkrētās ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu 18.2 punktā minētajiem kritērijiem un ārstniecības iestādes apstiprinājumu, ka tā piekrīt vispārēja tipa aptiekas atvēršanai un apņemas nodrošināt to ar telpām ne mazāk kā trīs gadus no speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas dienas vispārēja tipa aptiekai.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

18.2 Ārstniecības iestāde, uz kuru pārvieto vispārēja tipa aptieku šo noteikumu 18.1 punktā noteiktajā kārtībā, atbilst šādiem kritērijiem:

18.2 1. pēdējo triju gadu laikā nav funkcionējusi vispārēja tipa aptieka;

18.2 2. ir vismaz 10 dažādu specialitāšu ārstu pieņemšanas kabineti ar praktizējošiem speciālistiem, kuri nodrošina pacientu pieņemšanu ne mazāk kā 20 stundas nedēļā katrā specialitātē;

18.2 3. ir nodrošināta vides pieejamība (ieeja ir piemērota iebraukšanai ar invalīdu un bērnu ratiņiem);

18.2 4. 50 metru rādiusā nav vispārēja tipa aptiekas.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

18.3 Zāļu valsts aģentūra izvērtē šo noteikumu 18.1 punktā minētajā pašvaldības iesniegumā sniegto informāciju un 15 dienu laikā sniedz pašvaldībai atbildi, apliecinot vai pamatoti noraidot iesniegumā norādītās informācijas atbilstību Zāļu valsts aģentūras rīcībā esošajai informācijai par vispārēja tipa aptiekas esību konkrētajā ārstniecības iestādē un ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu 18.2 punktā minētajām prasībām. Zāļu valsts aģentūra informāciju par pašvaldību iesniegumiem, kuros norādītā informācija par aptieku izvietojumu atbilst Zāļu valsts aģentūras rīcībā esošajai informācijai, ievieto Zāļu valsts aģentūras interneta vietnē.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

18.4 Pēc šo noteikumu 18.3 punktā minētā Zāļu valsts aģentūras pozitīva izvērtējuma saņemšanas pašvaldība interneta vietnē var iz­sludināt konkursu par vispārēja tipa aptiekas pārvietošanu uz konkrētu ārstniecības iestādi. Konkursā var piedalīties tikai tā vispārēja tipa aptieka, kurai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izplatīšanu un kura nodrošina narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu, kā arī tādu zāļu izplatīšanu, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem. Pašvaldība izvērtē konkursa rezultātus un informē Zāļu valsts aģentūru par pretendentu, kurš uzvarējis attiecīgajā konkursā. Pretendents ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanas dienas.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

18.5 Ja šo noteikumu 18.4 punktā minētais pretendents 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanas dienas neiesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu, pašvaldība dod tiesības pārvietot vispārēja tipa aptieku uz ārstniecības iestādi nākamajam pretendentam, kurš bija pieteicies konkursā un kurš atbilst šo noteikumu 18.6 punktā minētajiem kritērijiem. Pašvaldība paziņo Zāļu valsts aģentūrai par pretendentu, kuram ir tiesības nākamajam iesniegt iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu 30 dienu laikā no pašvaldības paziņojuma nosūtīšanas. Ja pretendents minētajā termiņā neiesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu, pašvaldība rīko jaunu konkursu saskaņā ar šo noteikumu 18.4 punktu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

18.6 Ja šo noteikumu 18.4 punktā minētajā konkursā ir pieteikušies vairāki komersanti, kas piedāvā vienādu darbības uzsākšanas laiku, priekšroka iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu ir pretendentam, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (prioritārā secībā):

18.6 1. pretendenta vispārēja tipa aptieka atrodas vistuvāk ārstniecības iestādei, uz kuras telpām atbilstoši šo noteikumu 18.1 punktā minētajām prasībām pašvaldība ir ierosinājusi pārvietot vispārēja tipa aptieku;

18.6 2. pretendentam ir vismazākais vispārēja tipa aptieku skaits konkrētajā apdzīvotajā vietā;

18.6 3. pretendenta vispārēja tipa aptiekai ir aptiekas filiāle novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.289 redakcijā)

19. Šie noteikumi neattiecas uz to vispārēja tipa aptieku darbību un atkārtotu licencēšanu (speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu), kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmušas speciālo atļauju (licenci) aptiekas atvēršanai (darbībai) un darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumus Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 47.nr.; 2006, 177.nr.).

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.610
Minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku un korekcijas koeficients atbilstoši iedzīvotāju skaitam apdzīvotajā vietā

Nr.p.k.

Iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā

Minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku

Korekcijas koeficients

1.

līdz 4000

2.

4001–7000

2500

3.

7001–10 000

3000

0,5

4.

10 001–15 000

3500

1,0

5.

15 001–30 000

4000

1,0

6.

30 001–50 000

4500

2,0

7.

50 001–100 000

5000

2,5

8.

100 001 un vairāk

5500

5,0

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 610Pieņemts: 02.08.2011.Stājas spēkā: 12.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 11.08.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
234279
{"selected":{"value":"07.05.2016","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"