Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 38.§)
Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā tiek noteikta un mainīta lidlaukā sniegto pakalpojumu maksa attiecībā uz lidlaukiem, kuros gada laikā apkalpoto pasažieru skaits pārsniedz piecus miljonus, vai, ja tādu nav, uz lidlauku ar lielāko pasažieru skaitu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini (termini interpretējami, ievērojot arī Eiropas Savienības tiesībās noteikto šo terminu saturu):

2.1. lidostas administrācija – institūcija, kas pārvalda lidostas infrastruktūru, kā arī koordinē un kontrolē aviācijas operatoru darbību lidostā;

2.2. lidostas lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pasažieru, pasta vai kravas pārvadāšanu pa gaisu;

2.3. lidlauka maksa – maksājums, ko iekasē par labu lidostas administrācijai un ko maksā lidostas lietotāji par tāda aprīkojuma un tādu pakalpojumu izmantošanu, kurus nodrošina vienīgi lidostas administrācija un kuri ir saistīti ar gaisa kuģa nosēšanos, pacelšanos, apgaismojumu un novietošanu, kā arī ar pasažieru un kravu apkalpošanu;

2.4. lidostas lietotāju komiteja – lidostas lietotāju komitejas pilnvaroti pārstāvji, kuriem saskaņā ar lidostas lietotāju komitejas darbības pamatdokumentu ir tiesības piedalīties balsošanā par lidlauka maksām;

2.5. lidostu tīkls – lidostu grupa, kuru pārvalda viena lidostas administrācija.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.699)

3. Noteikumi neattiecas uz maksām, kuras iekasē saskaņā ar:

3.1. Komisijas 2006.gada 6.decembra Regulu (EK) Nr. 1794/2006, ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem;

3.2. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.447 "Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum";

3.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

4. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) publicē savā mājaslapā internetā to Latvijas Republikas lidostu sarakstu, uz kurām attiecas šo noteikumu prasības, un katru gadu, ja nepieciešams, aktualizē informāciju.

5. Nosakot lidlauka maksas lidostu tīklam, visās tajā ietilpstošajās lidostās tiek noteikti nediskriminējoši nosacījumi attiecībā uz lidlauka maksu piemērošanu.

6. Lidlauka maksu noteikšanas kritēriji ir objektīvi, caurskatāmi un nediskriminējoši attiecībā uz visiem lidostas lietotājiem.

7. Nosakot lidlauka maksas, lidostas administrācija ievēro šādus principus:

7.1. atbilstīguma principu – uz konkrēto pakalpojumu tiek attiecinātas tās izmaksas un resursi, kuri tieši vai netieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu;

7.2. caurskatāmības principu;

7.3. tiesiskās vienlīdzības principu;

7.4. taisnīguma principu.

8. Lidostas administrācija var diferencēt lidlauka maksas atbilstoši pakalpojumu kvalitātei, apjomam un izmaksām vai citam objektīvam kritērijam, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 7.punktu.

9. Lidostas administrācija nodrošina, ka lidlauka maksas, tajā skaitā lidlauka maksu diferenciācija un pakalpojumu kvalitāte, tiek saskaņotas ar lidostas lietotājiem, savstarpēji konsultējoties. Konsultācijas organizē ne retāk kā reizi gadā, ja iepriekšējās konsultācijās nav panākta cita vienošanās.

10. Ja lidostas administrācija plāno mainīt noteiktās lidlauka maksas, tā pieprasa no lidostas lietotājiem šādu informāciju:

10.1. gaisa pārvadājumu (pasažieru skaita, lidojumu skaita, jaunu galamērķu) prognozes vismaz triju gadu periodam;

10.2. gaisa kuģu skaitu, tipus un to paredzētās izmantošanas prognozes vismaz triju gadu periodam;

10.3. informāciju par plānotajiem attīstības projektiem attiecīgajā lidostā;

10.4. informāciju par lietotāju vajadzībām darbības nodrošināšanai attiecīgajā lidostā;

10.5. lidojumu sarakstu nākamajai sezonai.

11. Lidostas lietotāji šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju iesniedz lidostas administrācijai ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

12. Lidostas administrācija sagatavo ekonomiski pamatotus priekšlikumus par lidlauka maksu izmaiņām un ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms paredzēto izmaiņu stāšanās spēkā nosūta lidostas lietotājiem saskaņošanai.

13. Lidostas administrācija, iesniedzot lidostas lietotājiem šo noteikumu 12.punktā minētos priekšlikumus par konkrētu lidlauka maksu izmaiņām, tajos iekļauj vismaz šādu informāciju:

13.1. par iepriekšējo taksācijas periodu iekasētās lidlauka maksas apmēru un konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītos resursus;

13.2. lidlauka maksas noteikšanai izmantoto metodiku;

13.3. kopējo izmaksu struktūru pakalpojumam, uz ko attiecas lidlauka maksa;

13.4. no konkrētās lidlauka maksas taksācijas periodā gūtos ienākumus un kopējās izmaksas, kuras attiecas uz konkrēto pakalpojumu;

13.5. informāciju par jebkādu valsts tiešu vai netiešu finansējumu, kas attiecas uz konkrēto pakalpojumu;

13.6. prognozes par gaisa pārvadājumu izmaiņām lidostā, investīcijām un jebkuru būtisku investīciju priekšlikumu paredzamo ietekmi uz lidlauka maksām un kapacitāti;

13.7. lidostas infrastruktūras un aprīkojuma faktisko izmantojumu konkrētā laikposmā.

14. Lidostas lietotāji ne vēlāk kā 30 dienas pēc šo noteikumu 12.punktā minētā priekšlikuma saņemšanas var iesniegt lidostas administrācijai priekšlikumus vai pamatotus iebildumus par plānotajām lidlauka maksu izmaiņām.

15. Pēc lidostas lietotāju priekšlikumu vai iebildumu saņemšanas un izvērtēšanas lidostas administrācija nosūta lidostas lietotājiem informāciju par lidostas administrācijas un lidostas lietotāju komitejas savstarpēju konsultāciju datumu, vietu un laiku.

16. Konsultācijās lidostas administrācija:

16.1. informē par lidostas attīstības plāniem vismaz turpmākajiem trijiem gadiem;

16.2. apspriežas ar lidostas lietotājiem par jaunu infrastruktūras projektu pabeigšanu;

16.3. apspriežas ar lidostas lietotājiem par ierosinātajām lidlauka maksu izmaiņām;

16.4. apspriežas ar lidostas lietotājiem par pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu līgumu nosacījumiem;

16.5. informē par sniedzamo pakalpojumu kopumu, kuru lidostas lietotājiem ir tiesības saņemt, samaksājot lidlauka maksas;

16.6. informē par lidlauka maksu diferenciāciju atbilstoši pakalpojumu kvalitātei, apjomam un izmaksām;

16.7. informē par plānotajām izmaiņām lidostas izmaksu līmenī;

16.8. pamato jaunās lidlauka maksas, tai skaitā metodiku, kas izmantota lidlauka maksu aprēķināšanā;

16.9. informē par centralizētās infrastruktūras kvalitāti un apjomu, lai sniegtu īpaši pielāgotus pakalpojumus jebkuram lidostas lietotājam.

17. Lidostas administrācija šo noteikumu 16.punktā minētajās konsultācijās apspriežas ar lidostas lietotājiem par ierosinātajām izmaiņām lidlauka maksās un, lemjot par lidlauka maksu izmaiņām, ņem vērā lidostas lietotāju pamatoto viedokli.

18. Ja iestājas ārkārtēji apstākļi, lidostas administrācija šo noteikumu 11., 12. un 14.punktā noteiktos termiņus var saīsināt, par to informējot lidostas lietotājus un sniedzot attiecīgu pamatojumu.

(MK 06.09.2011. noteikumu Nr.699 redakcijā)

19. Lidlauka maksas, kuras apspriestas šo noteikumu 16.punktā minētajās konsultācijās, tiek uzskatītas par saskaņotām, ja tās atbalstītas saskaņā ar lidostas lietotāju komitejas darbības pamatdokumentā noteikto balsošanas kārtību.

20. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētās saskaņošanas lidostas administrācija publicē lidostas mājaslapā internetā informāciju par šo noteikumu 16.punktā minēto konsultāciju rezultātu, kā arī lidostas administrācijas apstiprināto lidlauka maksu spēkā stāšanās termiņu, kas nevar būt īsāks par diviem mēnešiem pēc publikācijas. Maksas, kuras atbilstoši likumā "Par aviāciju" ietvertajam pilnvarojumam nosaka Ministru kabinets, stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā, ievērojot šajā punktā minēto spēkā stāšanās termiņu.

21. Ja pēc šo noteikumu 16.punktā minētajām konsultācijām nav panākta vienošanās, lidostas administrācija iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā lūgumu sniegt atzinumu par lidostas darbības atbilstību efektīvai konkurencei saistībā ar nesaskaņotajiem jautājumiem.

22. Šo noteikumu 21.punktā minētajam lūgumam lidostas administrācija pievieno šo noteikumu 10., 13. un 16.punktā minēto informāciju.

23. Lai objektīvi izvērtētu lidlauka maksu izmaiņu pamatotību, Civilās aviācijas aģentūra var pieprasīt:

23.1. lidostas administrācijai:

23.1.1. pakalpojumu līgumu kopijas, kuri noslēgti starp lidostas administrāciju un visiem lidostas lietotājiem, vai līguma projektus saistībā ar lidlauka maksām;

23.1.2. aktu kopijas par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar lidostas lietotājiem;

23.1.3. citu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju;

23.2. lidostas lietotājiem – informāciju par pakalpojumu kvalitātes neatbilstību (ja tāda ir bijusi) pakalpojumu kvalitātes rādītājiem.

24. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21. un 23.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē lidostas darbības atbilstību efektīvai konkurencei un lidlauka maksu noteikšanas metodikas atbilstību šo noteikumu 7.punktā minētajiem principiem, tai skaitā lidlauka maksu aprēķināšanas atbilstību šādiem kritērijiem:

24.1. ar lidlauka lietotājiem saskaņotai lidlauka maksu noteikšanas metodikai;

24.2. noslēgtajos līgumos paredzētajiem kvalitātes rādītājiem;

24.3. nosacījumam, ka lidlauka maksas ir ekonomiski pamatotas;

24.4. efektīvas konkurences nosacījumiem.

25. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 24.punktā minēto termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, ja nepieciešams detalizēts šo noteikumu 24.punktā minēto nosacījumu izvērtējums. Šādā gadījumā tiek pagarināts attiecīgo lidlauka maksu spēkā stāšanās termiņš, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu 29.punkta nosacījumiem.

26. Pēc šo noteikumu 21.punktā minētā lūguma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra var pieaicināt ekspertus, rīkot sanāksmes un uzklausīt lidostas administrācijas un lidostas lietotāju viedokļus un argumentus, kā arī pieprasīt no lidostas administrācijas un lidostas lietotājiem noteiktā termiņā iesniegt jebkādu papildu informāciju.

27. Informācija, kas saistīta ar lidlauka maksu noteikšanu, uzskatāma par komercnoslēpumu.

28. Pēc šo noteikumu 24.punktā minēto kritēriju izvērtēšanas Civilās aviācijas aģentūra sniedz atzinumu lidostas administrācijai. Lidlauka maksas var stāties spēkā, ja saņemts Civilās aviācijas aģentūras pozitīvs atzinums.

29. Lidostas administrācija nodrošina, ka maksas, kuras atbilstoši likumā "Par aviāciju" ietvertajam pilnvarojumam nosaka Ministru kabinets, pēc Civilās aviācijas aģentūras pozitīva atzinuma saņemšanas tiek iesniegtas apstiprināšanai Ministru kabinetā, ievērojot Ministru kabineta darbību reglamentējošajos aktos noteikto kārtību. Lidlauka maksas stājas spēkā ne agrāk kā divus mēnešus pēc to publikācijas.

30. Civilās aviācijas aģentūra, publicējot gada publisko pārskatu, tajā iekļauj šajos noteikumos noteikto darbību aprakstu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Direktīvas 2009/12/EK par lidostas maksām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 540Pieņemts: 05.07.2011.Stājas spēkā: 29.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 28.07.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
233735
{"selected":{"value":"01.10.2011","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)