Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.541

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 39.§)
Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Bīstamo kravu aprites likuma 11.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā institūcijas, kuras kontrolē bīstamo kravu apriti, īsteno Bīstamo kravu aprites likuma 11.panta otrajā daļā minētās tiesības, pārtrauc bīstamo kravu apriti, atver transportlīdzekļus un kravas konteinerus, ņem paraugus, veic analīzes, novērš neatbilstību, pārvieto un glabā pārvadāšanas līdzekļus, kravas konteinerus un transportlīdzekļus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

2. Bīstamo kravu aprites kontroli atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina šādas uzraudzības institūcijas (turpmāk – uzraudzības institūcijas):

2.1. autopārvadājumos – Valsts policija;

2.2. dzelzceļa pārvadājumos – Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija;

2.3. uz kuģiem ostās – valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija";

2.4. gaisa pārvadājumos – valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra".

3. Bīstamo kravu apriti, kas ir saistīta ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu vai radioaktīvu materiālu pārvadājumiem, kontrolē uzraudzības institūcijas, pieaicinot Valsts vides dienesta amatpersonas un ievērojot normatīvos aktus par radiācijas drošību un kodoldrošību.

4. Pārbaužu veikšana, neatbilstību novēršana un bīstamo kravu aprites pārtraukšana ostās tiek nodrošināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu apriti un kontroli ostās, ja šie noteikumi nenosaka citādi.

II. Pārbaužu veikšana, neatbilstību novēršana un bīstamo kravu aprites pārtraukšana

5. Lai pārliecinātos par bīstamo kravu aprites prasību izpildi, uzraudzības institūcijas jebkurā laikā var veikt bīstamo kravu aprites pārbaudes. Minētās pārbaudes veic, neradot būtiskus bīstamo kravu aprites traucējumus.

6. Bīstamo kravu aprites dalībnieki pēc uzraudzības institūciju amatpersonu pieprasījuma uzrāda pārbaudei bīstamo kravu aprites dokumentus, kā arī sniedz visu informāciju, kas saistīta ar bīstamo kravu apriti.

7. Bīstamo kravu aprites dalībnieki pārbaudes vajadzībām nodrošina piekļuvi pārvadāšanas līdzekļiem, kravas konteineriem un transportlīdzekļiem, to aprīkojumam un iekārtām, kā arī norīko pārstāvi, kurš pavada uzraudzības institūcijas amatpersonu pārbaudes laikā.

8. Ja uzraudzības institūcijas konstatē kādu no šo noteikumu pielikuma 1.punktā minētajām neatbilstībām, kas apdraud pārvadājumu drošību, radot apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi, uzraudzības institūcijas uzdod bīstamo kravu aprites dalībniekiem vai gaisa pārvadājumu pilnvarotajiem pārstāvjiem (kravu aģentiem) līdz pilnīgai neatbilstības novēršanai pārtraukt jebkuras darbības ar konkrēto bīstamo kravu.

9. Šo noteikumu pielikuma 1.punktā minētajos gadījumos bīstamo kravu aprites dalībnieks neatbilstību novērš nekavējoties neatbilstības konstatēšanas vietā. Ja tas nav iespējams, pārvadāšanas līdzekli, kravas konteineru vai transportlīdzekli pārvieto uz tuvāko uzraudzības institūcijas noteikto vietu, kurā iespējams novietot transportlīdzekli, kas pārvadā bīstamo kravu.

10. Ja uzraudzības institūcijas, izņemot valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra", konstatē kādu no šo noteikumu pielikuma 2.punktā minētajām neatbilstībām, kas var apdraudēt pārvadājumu drošību, radot apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi, uzraudzības institūcija uzdod bīstamo kravu aprites dalībniekiem novērst neatbilstību pārkāpuma konstatēšanas vietā. Ja tas nav iespējams, bīstamo kravu aprites dalībnieks novērš to līdz attiecīgā pārvadājuma beigām.

11. Ja uzraudzības institūcijas, izņemot valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra", konstatē kādu no šo noteikumu pielikuma 3.punktā minētajām neatbilstībām, kas var izraisīt maznozīmīgu pārvadājumu drošības apdraudējumu, uzraudzības institūcija uzdod bīstamo kravu aprites dalībniekam novērst neatbilstību līdz nākamā pārvadājuma uzsākšanai.

III. Kārtība, kādā atver transportlīdzekļus un kravas konteinerus, ņem paraugus, veic analīzes, pārvieto un glabā pārvadāšanas līdzekļus, kravas konteinerus un transportlīdzekļus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus

12. Ja uzraudzības institūcijas, izņemot valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra", konstatē neatbilstības, kuru novēršanai nepieciešama transportlīdzekļu vai kravas konteineru atvēršana, uzraudzības institūcijām ir tiesības atvērt transportlīdzekļus un kravas konteinerus.

13. Ja uzraudzības institūcijas konstatē neatbilstības, kuru novēršanai nepieciešama tādu transportlīdzekļu vai kravas konteineru atvēršana, kuriem ir muitas iestāžu nodrošinājums, tās sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm (turpmāk – muitas iestāde) ir tiesīgas atvērt transportlīdzekļus un kravas konteinerus. Uzraudzības institūcijas drīkst noņemt, mainīt vai iznīcināt muitas nodrošinājumus tikai ar muitas iestādes rakstisku atļauju, ievērojot normatīvajos aktos muitas jomā noteikto muitas nodrošinājuma noņemšanas, mainīšanas vai iznīcināšanas kārtību.

14. Ja no kravas pavaddokumentiem nav iespējams iegūt bīstamo kravu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju vai uzraudzības institūcijām, izņemot valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra", ir pamatotas aizdomas par faktiski pārvadātās kravas neatbilstību kravas pavaddokumentos norādītajai informācijai, kravas faktiskās klasifikācijas noskaidrošanai uzraudzības institūcijas, izņemot valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra", organizē paraugu ņemšanu.

15. Paraugu ņemšanas laikā ir klāt bīstamo kravu aprites dalībnieka pārstāvis, uzraudzības institūcijas pārstāvis un, ja attiecīgajai kravai ir muitas nodrošinājums, muitas iestādes pārstāvis. Ja paraugu ņemšanā atsakās piedalīties bīstamo kravu aprites dalībnieks, paraugu ņemšana tiek veikta bez tā klātbūtnes.

16. Par paraugu ņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram uzraudzības institūcijai un bīstamo kravu aprites dalībniekam). Paraugu ņemšanas aktā norāda:

16.1. akta numuru, sastādīšanas vietu, datumu un laiku;

16.2. uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

16.3. bīstamo kravu aprites dalībnieka reģistrācijas numuru un adresi;

16.4. paraugu ņemšanā klātesošās personas;

16.5. paraugu ņemšanas pamatojumu;

16.6. paraugu aprakstu, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, paraugu daudzumu vai vienību skaitu;

16.7. paraugam ņemtās bīstamās kravas vai iepakojumu uzglabāšanas noteikumus, ja tādi ir;

16.8. paraugam piešķirto identifikācijas kodu;

16.9. aktam pievienoto dokumentu kopiju sarakstu, ja tādas ir;

16.10. citu informāciju, kas nepieciešama vai var palīdzēt identificēt bīstamo kravu un veikt analīzi;

16.11. uzraudzības institūcijas amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu;

16.12. atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu.

17. Bīstamo vielu un iepakojumu paraugus (ja to pieļauj paraugu izmēri un veids) iepako tā, lai paraugi netiktu bojāti, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Paņemtajiem paraugiem vai to iepakojumiem piestiprina etiķeti, kurā norādīts šo noteikumu 16.8.apakšpunktā minētais identifikācijas kods. Etiķeti paraksta personas, kas piedalās paraugu ņemšanas procedūrā.

18. Uzraudzības institūcija nodrošina paraugu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi.

19. Paraugu nodod analīzei bīstamo kravu aprites kontroles jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstošās laboratorijās kopā ar uzraudzības institūcijas sastādītu analīzes pieteikumu. Pieteikumā norāda, ko nepieciešams noskaidrot analīzē.

20. Par paraugu nodošanu analīzei uzraudzības institūcija un analīzes veicējs sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram uzraudzības institūcijai un analīzes veicējam). Aktā norāda:

20.1. akta numuru, sastādīšanas vietu, datumu un laiku;

20.2. attiecīgās uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

20.3. analīzes veicēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, ja tāds ir, adresi, tālruņa numuru un parakstu;

20.4. paraugu aprakstu, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, to daudzumu vai vienību skaitu;

20.5. iepakojuma un iepakojuma apzīmogojuma (plombas) stāvokli (ir vai nav bojāts);

20.6. paraugam piešķirto identifikācijas kodu;

20.7. uzraudzības institūcijas amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu.

21. Analīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) sniedz rakstiskas atbildes uz analīzes pieteikumā uzdotajiem jautājumiem.

22. Par analīzes rezultātu objektivitāti ir atbildīga persona, kura parakstījusi analīzes atzinumu. Ja analīzes atzinums sastādīts, pamatojoties uz testēšanas pārskata rezultātiem, par testēšanas rezultātiem ir atbildīga persona, kura parakstījusi testēšanas pārskatu. Analīzes veicējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc analīzes atzinuma (testēšanas pārskata) noformēšanas iesniedz uzraudzības institūcijā divus ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) eksemplārus.

23. Izdevumus, kas saistīti ar paraugu ņemšanu, pārvietošanu no paraugu ņemšanas vietas līdz analīzes veicējam un analīžu veikšanu, sedz šādā kārtībā:

23.1. izdevumus, kas saistīti ar paraugu ņemšanu, pārvietošanu no paraugu ņemšanas vietas līdz analīzes veicējam, sedz uzraudzības institūcijas;

23.2. ja analīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka faktiskie paraugi neatbilst kravas pavaddokumentos uzrādītajam, bīstamo kravu aprites dalībnieks piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas samaksā uzraudzības institūcijai šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētos izdevumus;

23.3. ja bīstamo kravu aprites dalībnieks šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajā gadījumā un termiņā nesamaksā šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētos izdevumus vai atsakās tos maksāt, uzraudzības institūcija izdevumus piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

23.4. ja analīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka faktiskie paraugi atbilst kravas pavaddokumentos uzrādītajam, uzraudzības institūcija sedz par analīžu veikšanu radušos izdevumus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1995.gada 6.oktobra Direktīvas 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

2) Komisijas 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/112/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.541
Neatbilstības bīstamo kravu apritē

1. Bīstamo kravu aprite neatbilst bīstamo kravu apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un apdraud pārvadājumu drošību, radot apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi, ja:

1.1. tiek pārvadāta bīstamā krava, kuras pārvadāšana ir aizliegta;

1.2. notikusi bīstamo vielu noplūde;

1.3. krava tiek pārvadāta neatbilstošā pārvadāšanas līdzeklī;

1.4. tiek veikts beztaras pārvadājums konstruktīvi nederīgā konteinerā;

1.5. krava tiek pārvadāta transportlīdzeklī bez atbilstoša atbilstības sertifikāta (tikai autopārvadājumos);

1.6. transportlīdzeklis neatbilst apstiprinājuma prasībām un var radīt tiešus draudus;

1.7. izmantoti nesertificēti iepakojumi;

1.8. iepakojums neatbilst iepakošanas instrukcijai;

1.9. nav ievēroti īpašie jauktas iepakošanas nosacījumi;

1.10. nav ievēroti kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumi;

1.11. nav ievēroti iepakotas kravas jauktas iekraušanas noteikumi;

1.12. nav ievēroti bīstamo kravu apritē izmantojamā pārvadāšanas līdzekļa uzpildes pakāpes noteikumi;

1.13. pārsniegti pārvadājamo bīstamo kravu maksimālā daudzuma ierobežojumi vienā transportlīdzeklī;

1.14. bīstamā krava tiek pārvadāta bez jebkādas norādes par tās esību (nav norādes transporta dokumentos, nav iepakojumu apzīmējumu un marķējuma, transportlīdzeklis nav apzīmēts un marķēts);

1.15. bīstamā krava tiek pārvadāta transportlīdzeklī bez pazīšanas un bīstamības zīmēm;

1.16. nav norādīta informācija, pēc kuras varētu identificēt pārvadājamo kravu (piemēram, nav norādīts vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Rekomendācijās bīstamo kravu pārvadāšanai, nav norādīts kravas nosaukums, nav norādīta iepakošanas grupa);

1.17. autovadītājam nav derīgas autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadājumiem (tikai autopārvadājumos);

1.18. tiek lietota atklāta liesma vai neaizsargāts apgaismojuma avots;

1.19. pārkāpts smēķēšanas aizliegums;

1.20. cita neatbilstība, kas rada apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi.

2. Bīstamo kravu aprite neatbilst bīstamo kravu apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un var apdraudēt pārvadājumu drošību, radot apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi, ja:

2.1. transporta vienībā ir vairāk par vienu piekabi vai puspiekabi (tikai autopārvadājumos);

2.2. transportlīdzeklis neatbilst apstiprinājuma prasībām, bet nerada tiešus draudus;

2.3. transportlīdzeklī nav atbilstošu darbderīgu ugunsdzēšamo aparātu (tikai autopārvadājumos);

2.4. transportlīdzeklī nav rakstiskajā instrukcijā norādītā aprīkojuma (tikai autopārvadājumos un dzelzceļa pārvadājumos);

2.5. vidējās kravnesības konteineru (turpmāk – IBC konteiners) vai iepakojumu derīguma termiņš vai nākamās inspicēšanas laiks ir pārsniegts;

2.6. iepakotas bīstamās kravas tiek pārvadātas bojātos iepakojumos vai IBC konteineros vai tiek pārvadāti bojāti tukši neattīrīti iepakojumi vai IBC konteineri;

2.7. iepakotā krava tiek pārvadāta konstruktīvi nederīgā konteinerā;

2.8. neatbilstoši noslēgtas cisternas vai cisternkonteineri (arī tukši neattīrīti);

2.9. pārvadājums tiek veikts kombinētos iepakojumos ar nenoslēgtu ārējo iepakojumu;

2.10. transportlīdzeklis vai cits bīstamo kravu apritē izmantojamais pārvadāšanas līdzeklis ir nepareizi marķēts vai apzīmēts;

2.11. transportlīdzeklī nav rakstiskās instrukcijas (tikai autopārvadājumos un dzelzceļa pārvadājumos);

2.12. transportlīdzeklis netiek atbilstoši uzraudzīts vai nav atbilstoši novietots stāvēšanai (tikai autopārvadājumos);

2.13. cita neatbilstība, kas var radīt apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi.

3. Bīstamo kravu aprite neatbilst bīstamo kravu apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un var izraisīt maznozīmīgu pārvadājumu drošības apdraudējumu, ja:

3.1. bīstamības zīmju vai apzīmējumu izmēri vai burti, skaitļi vai simboli uz bīstamības zīmēm neatbilst Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem" (RID) prasībām;

3.2. kravas pavaddokumentos nav norādīta nepieciešamā informācija, izņemot šā pielikuma 1.16.apakšpunktā minēto gadījumu;

3.3. autovadītājam nav līdzi autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadājumiem, bet ir apstiprinoša informācija, ka autovadītājam šāda apliecība ir (tikai autopārvadājumos);

3.4. cita neatbilstība, kas var izraisīt maznozīmīgu pārvadājumu drošības apdraudējumu.

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 541Pieņemts: 05.07.2011.Stājas spēkā: 14.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 13.07.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232974
14.07.2011
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"