Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/6

Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 21.p.)
Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants, kurš sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. donora tīkla operators – elektronisko sakaru komersants, kura galalietotājs ir iesniedzis galalietotāja pieteikumu, lai mainītu elektronisko sakaru komersantu, saglabājot galalietotājam lietošanā nodoto numuru;

2.2. galalietotāja pieteikums – galalietotāja rakstveida pieteikums par numura saglabāšanas pakalpojumu;

2.3. maršrutēšana – izsaukuma virzības nodrošināšana uz pārvietoto numuru;

2.4. pārvietotais numurs – galalietotājam lietošanā nodotais numurs, kuru saglabā galalietotājam, mainot elektronisko sakaru komersantu;

2.5. saņēmēja tīkla operators – elektronisko sakaru komersants, kura elektronisko sakaru pakalpojumus vēlas izmantot galalietotājs pēc galalietotājam lietošanā nodotā numura saglabāšanas;

2.6. sākotnējā tīkla operators – elektronisko sakaru komersants, no kura publiskā telefonu tīkla galalietotājs veic izsaukumu uz pārvietoto numuru.

3. Elektronisko sakaru komersants galalietotājam lietošanā nodoto numuru pārvieto šādos veidos:

3.1. ģeogrāfisko numuru no viena publiskā fiksēto telefonu tīkla uz citu publisko fiksēto telefonu tīklu attiecīgajā nacionālā numerācijas zonā;

3.2. neģeogrāfisko numuru no viena publiskā telefonu tīkla uz citu publisko telefonu tīklu;

3.3. publisko mobilo telefonu tīklu numuru no viena publiskā mobilo telefonu tīkla uz citu publisko mobilo telefonu tīklu.

4. Saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu ģeogrāfisko numuru un neģeogrāfisko numuru saglabā tikai atbilstoši nacionālajā numerācijas plānā noteiktajam lietošanas mērķim.

5. Saņēmēja tīkla operators ar citiem operatoriem savstarpēji rakstveidā vienojas par izsaukuma maršrutēšanas izmaiņām un citiem nosacījumiem, nodrošinot numura saglabāšanas pakalpojumu.

6. Donora tīkla operatoram ir pienākums nodrošināt numura saglabāšanas pakalpojumu. Donora tīkla operators nodrošina galalietotāja tiesības saņemt numura saglabāšanas pakalpojumu numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas termiņā (numura pārvietošana un aktivizēšana) bez ierobežojumiem (saglabājamo numuru skaits, numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanas biežums) neatkarīgi no galalietotāja saistībām pret donora tīkla operatoru (saistību termiņi, saistītie pieslēgumi, elektronisko sakaru pakalpojuma līguma nosacījumi). Donora tīkla operators nodrošina galalietotājam nepārtrauktus elektronisko sakaru pakalpojumus līdz galalietotājam lietošanā nodotā numura aktivizēšanas brīdim.

(SPRK padomes 17.10.2012. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

7. Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas laikā saņēmēja tīkla operators un donora tīkla operators veic galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu un pēc tam numura aktivizēšanu.

II. Numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšana

8. Galalietotājs iesniedz saņēmēja tīkla operatoram galalietotāja pieteikumu.

9. Galalietotāja pieteikumā norāda galalietotājam lietošanā nodoto numuru un:

9.1. ja galalietotājs ir abonents – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī donora tīkla operatora nosaukumu;

9.2. pārējos gadījumos – lietotāja identifikācijas moduļa (SIM) kartes sērijas numuru un donora tīkla operatora nosaukumu.

10. Pēc galalietotāja pieteikuma saņemšanas saņēmēja tīkla operatoram ir pienākums pārbaudīt šo noteikumu 9.1.punktā minēto informāciju, bet šo noteikumu 9.2.punktā minētajā gadījumā – pieprasīt uzradīt konkrētā lietotāja identifikācijas moduļa (SIM) karti. Saņēmēja tīkla operatoram ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt arī citu informāciju, kas ļauj izvērtēt galalietotāja tiesības iesniegt galalietotāja pieteikumu un saņemt numura saglabāšanas pakalpojumu.

11. Saņēmēja tīkla operators slēdz līgumu ar galalietotāju par numura pārvietošanu, kurā paredz numura pārvietošanas termiņu, kompensācijas apmēru par tā neievērošanu un citus noteikumus, kas nepieciešami numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (turpmāk – Līgums).

12. Saņēmēja tīkla operators galalietotājam lietošanā nodoto numuru publiskajā fiksēto telefonu tīklā aktivizē vienas darbdienas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, ņemot vērā saņēmēja tīkla operatora tehniskās iespējas numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

(SPRK padomes 17.10.2012. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

13. Saņēmēja tīkla operators galalietotājam lietošanā nodoto numuru publiskajā mobilo telefonu tīklā aktivizē vienas darbdienas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

14. Pēc galalietotāja pieteikuma saņemšanas:

14.1. saņēmēja tīkla operators nosūta donora tīkla operatoram informāciju par saņemto galalietotāja pieteikumu un maršrutēšanas numuru;

14.2. donora tīkla operators saņēmēja tīkla operatoram sniedz apstiprinājumu par saņēmēja tīkla operatora nosūtītās informācijas saņemšanu;

14.3. donora tīkla operators saņēmēja tīkla operatoram sniedz 24h laikā, izņemot sestdienu, svētdienu vai svētku dienu, no noteikumu 14.1.apakšpunktā noteiktās informācijas saņemšanas brīža apstiprinājumu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu vai atteikumu, norādot pamatojumu;

14.4. saņēmēja tīkla operators informē galalietotāju par numura pārvietošanu;

14.5. saņēmēja tīkla operators galalietotājam lietošanā nodoto numuru aktivizē:

14.5.1. publiskajā mobilo telefonu tīklā – naktī no plkst.3:00 līdz 5:00 laikā no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienu;

14.5.2. publiskajā fiksēto telefonu tīklā – saņēmēja tīkla operatora un galalietotāja savstarpēji saskaņotā laikā, nepārsniedzot balss telefonijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāku par divām stundām.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.10.2012. lēmumu Nr. 1/14)

15. Galalietotājs var rakstveidā atteikties no numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas līdz galalietotājam lietošanā nodotā numura aktivizēšanai.

16. Ja pārvietotā numura izmantošana saņēmēja tīkla operatora publiskajā telefonu tīklā ir pārtraukta un saņēmēja tīkla operators nav saņēmis galalietotāja pieteikumu numura pārvietošanai uz citu tīklu, pārvietotais numurs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izmantošanas pārtraukšanas nonāk tam elektronisko sakaru komersantam, kuram ir piešķirtas vai tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības uz konkrēto numuru.

III. Maksa par numura saglabāšanas pakalpojumu

17. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt saņēmēja tīkla operatoram vienreizējo maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu atbilstoši numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas pamatotām izmaksām, kas tieši saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu un kas nerastos, ja numura saglabāšanas pakalpojumu nenodrošinātu. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt vienreizējo maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu apmērā, kas nepārsniedz kopsummu no šādām pamatotām izmaksām:

17.1. saņēmēja tīkla operatora sniegtās informācijas par galalietotāja pieteikuma apstrādes, galalietotāja datu un maršrutēšanas numura pārbaudes informācijas precizēšanas un kļūdu labošanas izmaksas;

17.2. izmaiņu veikšanas donora tīkla operatora centrālē, maršrutēšanas, uzskaites un norēķinu sistēmā, datu bāzē, kas satur informāciju par galalietotājiem, izmaksas;

17.3. norēķinu informācijas apmaiņas starp donora tīkla operatoru un saņēmēja tīkla operatoru izmaksas;

17.4. numura pārvietošanas reģistrēšanas izmaksas datu bāzē, kas satur informāciju par pārvietotajiem numuriem;

17.5. datu bāzes, kas satur informāciju par pārvietotajiem numuriem, izmantošanas mainīgās izmaksas, kas atkarīgas no pārvietoto numura skaita.

18. Donora tīkla operators izmaksu pamatojumā šo noteikumu 17.1. – 17.4.punktos minētās izmaksas aprēķina atbilstoši vidējam laika patēriņam katrā izmaksu pozīcijā viena numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai un donora tīkla operatora numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanā nodarbinātā darbaspēka vidējai darba stundas izmaksai iepriekšējā kalendārajā gadā vai vidējām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā, kas rodas, saņemot pakalpojumu no cita komersanta viena numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

19. Donora tīkla operators nodrošina, ka noteiktā vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodota numura pārvietošanu ir publiski pieejama un šo maksu piemēro vienlīdzīgi visiem saņēmēja tīkla operatoriem.

20. Donora tīkla operators pēc Regulatora pieprasījuma sniedz Regulatoram vienreizējās maksas, ja tādu noteicis, par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu izmaksu pamatojumu, lai Regulators izvērtētu, vai vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu ir tuvināta šo noteikumu 17.punktā minētajām izmaksām.

21. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt saņēmēja tīkla operatoram maksājumu, kas nepārsniedz samaksāto valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām par pārvietoto numuru no dienas, kad attiecīgais numurs ir pārvietots uz saņēmēja tīkla operatora publisko telefonu tīklu.

22. Regulārās izmaksas, kas saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu, donora tīkla operators iekļauj starpsavienojuma pakalpojuma izmaksās par sarunu pabeigšanu un tranzītu savā publiskā telefonu tīklā.

23. Donora tīkla operators nav tiesīgs pieprasīt maksu no galalietotāja par numura saglabāšanas pakalpojumu.

24. Saņēmēja tīkla operators ir tiesīgs noteikt galalietotājam vienreizēju vai ikmēneša maksu par numura saglabāšanas pakalpojumu.

25. Saņēmēja tīkla operators pēc Regulatora pieprasījuma sniedz Regulatoram vienreizējās vai ikmēneša maksas, ja tādu noteicis galalietotājam, par numura saglabāšanas pakalpojumu izmaksu pamatojumu, lai Regulators izvērtētu, vai vienreizējā vai ikmēneša maksa par numura saglabāšanas pakalpojumu ir tuvināta izmaksām.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 10.oktobra lēmumu Nr.425 (Latvijas Vēstnesis, 2007, 166.nr., 2009, 89.nr.).

27. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valsts iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/6Pieņemts: 16.06.2011.Stājas spēkā: 01.08.2011.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
232111
{"selected":{"value":"16.11.2012","content":"<font class='s-1'>16.11.2012.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.11.2012","iso_value":"2012\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2012.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-15.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.11.2012
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"