Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Finansu ministrijas pavēle Nr.63

Rīgā, 1993.gada 13.maijā

Par "Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienoto grāmatvedības kontu plānu"

1. Apstiprināt "Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienoto grāmatvedības kontu plānu" saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka "Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienotais grāmatvedības kontu plāns" jāpieņem par pamatu kontu plāniem uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", ar 1994.gada 1.janvāri.

Ja atsevišķos uzņēmumos ir pamatota nepieciešamība izmantot citu kontu plānu, tā pielietošana pieļaujama tikai ar Grāmatvedības metodiskās padomes piekrišanu un tam jānodrošina gada pārskata sastādīšanu, atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un nodokļu aprēķināšanai nepieciešamā informācija.

3. Uzdot uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem, pamatojoties uz "Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienoto grāmatvedības kontu plānu", izstrādāt un apstiprināt uzņēmuma kontu plānu, detalizējot to atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības īpatnībām, vajadzības gadījumā paredzot specifiskām operācijām kontu plānā papildu kontus.

Ministra v.i. U.Osis

Saskaņots:

Grāmatvedības metodiskās padomes priekšsēdētāja vietnieks E.Vēvers

Galvenās valsts finansu inspekcijaspriekšnieks J.Ostaškovs

 

Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienotais grāmatvedības kontu plāns

Kontu shēma

Bilances konti

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

1.1. Nemateriālie ieguldījumi

1.2. Pamatlīdzekļi

1.3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

2. Apgrozāmie līdzekļi

2.1. Krājumi

2.2. Produktīvie un darba dzīvnieki

2.3. Norēķini par prasībām (ar debitoriem)

2.4. Nākamo periodu izdevumi

2.5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos

2.6. Naudas līdzekļi

3. Pašu kapitāls

3.1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, agio, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3.2. Privātkonti

3.3. Rezerves

3.4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

4. Uzkrājumi

4.1. Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām

4.2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem

4.3. Citi uzkrājumi

5. Kreditori

5.1. Norēķini par aizņēmumiem

5.2. Norēķini par saņemtajiem avansiem

5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.4. Maksājamie vekseļi

5.5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu

5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5.7. Norēķini par nodokļiem

5.8. Norēķini par dividendēm

5.9. Nākamo periodu ieņēmumi

Operāciju konti

6. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības

6.1. Ieņēmumi no pārdošanas, kas apliekami ar nodokļiem vispārējā kārtībā

6.2. Ieņēmumi no pārdošanas, kas citādi apliekami ar nodokļiem

6.3. Komisijas, starpniecības un citi ieņēmumi

6.4. Ieņēmumus samazinošas atlaides

6.5. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi

6.6. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas

6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu

6.9. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi

7. Saimnieciskās darbības izdevumi

7.1. Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai

7.2. Personāla izmaksas

7.3. Sociālās nodevas un izmaksas

7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības norakstījumi

7.5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

7.6. Preču pārdošanas izdevumi

7.7. Administrācijas izdevumi

7.8. Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi

7.9. Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi

8. Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi

8.1. Dažādi ieņēmumi

8.2. Dažādi izdevumi

8.3. Ārkārtas ieņēmumi

8.4. Ārkārtas izdevumi

8.5. Peļņa vai zaudējumi

8.6. Peļņas izlietojums

8.7. Nodokļi no peļņas un citi saimnieciskās darbības izdevumos neiekļaujamie nodokļi

Kontu plāns

Bilances konti 1. Ilgtermiņa ieguldījumi

1.1. Nemateriālie ieguldījumi

1110 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas

1120 Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības; datoru programmas

1130 Uzņēmuma nemateriālā vērtība

1180 Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem

1190 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa (pasīvā)

1.2. Pamatlīdzekļi

1210 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma objekti

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā)

1.3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

1310 Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā

1320 Aizdevumi meitas uzņēmumiem

1330 Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā

1340 Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem

1350 Pārējie vērtspapīri

1360 Pārējie aizdevumi

1370 Pašu akcijas un daļas

1380 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un valdei

2. Apgrozāmie līdzekļi

2.1. Krājumi

2110 Izejvielas un materiāli

2120 Nepabeigtie ražojumi

2130 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

2140 Nepabeigtie pasūtījumi

2190 Avansa maksājumi par precēm

2.2. Produktīvie un darba dzīvnieki

2210 Pieaugušie produktīvie lopi

2220 Jaunlopi un sīkie dzīvnieki

2230 Darba lopi

2290 Darba lopu norakstītā vērtība (pasīvā)

2.3. Norēķini par prasībām (ar debitoriem)

2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

2320 Par piegādēm un pasūtījumiem saņemtie vekseļi

2330 Meitas uzņēmumu parādi

2340 Saistīto uzņēmumu parādi

2350 Norēķini ar citiem debitoriem

2360 Norēķini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātām summām

2370 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai

2380 Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam

2390 Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi

2.4. Nākamo periodu izdevumi

2410 Nākamo periodu izdevumi

2420 Akciju emisijas nocenojums (disagio)

2.5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos

2510 Meitas uzņēmumu akcijas un daļas

2520 Saistīto uzņēmumu akcijas un daļas

2530 Pašu uzņēmuma akcijas un daļas

2540 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

2.6. Naudas līdzekļi

2610 Kase

2620 Norēķinu konti bankās

2640 Akreditīvi, čeki un īpašu norēķina formu konti

2650 Citi konti bankās

2670 Pārējie naudas līdzekļi

3. Pašu kapitāls

3.1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, agio, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3110 Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls

3120 Akciju emisijas uzcenojums (agio)

3130 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3.2. Privātkonti

3210 Privātiem nolūkiem izņemtie līdzekļi

3220 Privātie ieguldījumi

3.3. Rezerves

3310 Rezerves kapitāls

3330 Citas likumā paredzētās rezerves

3340 Rezerve pašu akcijām un daļām

3350 Statūtos paredzētās rezerves

3360 Pārējās rezerves

3.4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa

3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

4. Uzkrājumi

4.1. Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām

4110 Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām

4.2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem

4210 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem

4.3. Citi uzkrājumi

4310 Citi uzkrājumi

5. Kreditori

5.1. Norēķini par aizņēmumiem

5110 Aizņēmumi pret obligācijām

5120 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

5130 Aizņēmumi ar līdzdalību peļņā

5140 Citi aizņēmumi

5150 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

5170 Aizņēmumi no kredītiestādēm - bez norādītā termiņa

5.2. Norēķini par saņemtajiem avansiem

5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem

5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.4. Maksājamie vekseļi

5410 Norēķini par pašu izdotiem vekseļiem

5.5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu

5510 Norēķini par parādiem meitas uzņēmumiem

5520 Norēķini par parādiem saistītiem uzņēmumiem

5530 Norēķini par parādiem uzņēmumiem, ar kuriem ir līgums par līdzdalību

5540 Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem un dalībniekiem

5550 Norēķini par parādiem personālam

5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5610 Norēķini par darba algu

5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)

5.7. Norēķini par nodokļiem

5710 Norēķini par peļņas nodokli

5720 Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam

5.8. Norēķini par dividendēm

5810 Norēķini par pārskata gada dividendēm

5820 Norēķini par iepriekšējo gadu neizmaksātajām dividendēm

5.9. Nākamo periodu ieņēmumi

5910 Nākamo periodu ieņēmumi

Operāciju konti

6. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības

6.1. Ieņēmumi no pārdošanas, kas apliekami ar nodokļiem vispārējā kārtībā

6110 Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas

6.2. Ieņēmumi no pārdošanas, kas citādi apliekami ar nodokļiem

6210 Ar nodokļiem neapliekamie pārdošanas ieņēmumi

6220 Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi

6.3. Komisijas, starpniecības un citi ieņēmumi

6310 Komisijas un starpniecības ieņēmumi

6320 Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes un realizācijas

6330 Ieņēmumi no taras realizācijas

6340 Ar nodokļiem neapliekamie apgrozījumi

6.4. Ieņēmumus samazinošas atlaides

6410 Piešķirtās skonto atlaides

6420 Piešķirtie bonusi

6430 Piešķirtie rabati un citas tirdzniecības atlaides

6.5. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi

6510 Ieņēmumi no vērtspapīru kursa paaugstināšanās

6530 Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas

6540 Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas

6550 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas

6560 Ieņēmumos pārskaitītais rezervju un uzkrājumu samazinājums

6570 Iepriekšējo gadu nodokļa samazinājums

6580 Papildu ieguldījumi un citi ieņēmumi

6590 Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi

6.6. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas

6610 Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas

6620 Nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas

6630 Nepabeigto pasūtījumu atlikumu un vērtības izmaiņas

6640 Produktīvo un darba dzīvnieku ganāmpulka vērtības izmaiņas

6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu

6710 Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas un pārskata periodu

6.9. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi

6910 Dzīvokļu saimniecības ieņēmumi

6920 Komunālās saimniecības ieņēmumi

6930 Sadzīves pakalpojumu ieņēmumi

6940 Sabiedriskās ēdināšanas ieņēmumi

6950 Izglītības iestāžu ieņēmumi

6960 Medicīnas iestāžu ieņēmumi

6970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu ieņēmumi

6980 Pārējie sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi

7. Saimnieciskās darbības izdevumi

7.1. Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai

7110 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi

7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi

7130 Saņemtās atlaides

7140 Taras izdevumi

7150 Muitas un ievednodevas

7160 Pārējie ārējie izdevumi

7170 Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes

7180 Pārējie materiālie izdevumi (nodoklis par dabas resursu izmantošanu, celmu nauda u.c.)

7190 Pirkto materiālu un preču krājumu un vērtības izmaiņas

7.2. Personāla izmaksas

7210 Strādnieku algas

7220 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas

7230 Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu darbinieku algas

7240 Pārējās personāla izmaksas

7.3. Sociālās nodevas un izmaksas

7310 Sociālais nodoklis

7320 Pārējās sociālās izmaksas

7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības norakstījumi

7410 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana

7420 Pamatlīdzekļu nolietojums

7440 Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana

7.5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

7510 Dabas aizsardzības izdevumi

7530 Nodevas par ražošanā izmantotiem zemes gabaliem

7540 Apdrošināšanas maksājumi (izņemot darbinieku apdrošināšanu)

7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

7560 Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi

7570 Komandējumu izdevumi

7.6. Preču pārdošanas izdevumi

7610 Iesaiņojamais materiāls, tara

7620 Preču transporta izdevumi

7630 Preču transporta apdrošināšana

7640 Samaksātās komisijas naudas

7650 Citi pārdošanas izdevumi

7.7. Administrācijas izdevumi

7710 Sakaru izdevumi

7720 Kantora (biroja) izdevumi

7730 Juristu pakalpojumu apmaksa

7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi

7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām

7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi

7.8. Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi

7810 Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi

7.9. Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi

7910 Dzīvokļu saimniecības izdevumi

7920 Komunālās saimniecības izdevumi

7930 Sadzīves pakalpojumu izdevumi

7940 Sabiedriskās ēdināšanas izdevumi

7950 Izglītības iestāžu izdevumi

7960 Medicīniskās apkalpošanas izdevumi

7970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu izdevumi

7980 Pārējie sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi

8. Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi

8.1. Dažādi ieņēmumi

8110 Ieņēmumi no līdzdalības, vērtspapīriem un aizdevumiem

8120 Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi

8130 Vekseļu diskonta ieņēmumi

8140 Ziedojumi un citi tiem pielīdzināmi ieņēmumi

8150 Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās

8160 Saņemtās soda naudas un līgumsodi

8170 Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas

8190 Citi ieņēmumi

8.2. Dažādi izdevumi

8210 Īstermiņa finansu ieguldījumu vērtības norakstīšana

8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi

8230 Vekseļu diskonta izmaksas

8240 Ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksa

8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās

8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi

8270 Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas

8290 Citi izdevumi

8.3. Ārkārtas ieņēmumi

8310 Ārkārtas ieņēmumi

8.4. Ārkārtas izdevumi

8410 Ārkārtas izdevumi

8.6. Peļņa vai zaudējumi

8610 Peļņa vai zaudējumi

8.7. Peļņas izlietojums (bez nodokļiem)

8710 Peļņas izlietojums

8.8. Nodokļi no peļņas un citi saimnieciskās darbības izdevumos neiekļaujamie nodokļi

8810 Nodoklis no peļņas

8820 Nodoklis par dabas resursu izmantošanu no peļņas maksājamā daļā

8830 Nodoklis par zemi

8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujamie nodokļi

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vienoto grāmatvedības kontu plānu" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu ministrija Veids: pavēle Numurs: 63Pieņemts: 13.05.1993.Stājas spēkā: 01.01.1994.Zaudē spēku: 21.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.05.1993.
232076
01.01.1994
2554
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)