Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.409

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 34.§)
Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Babītes ezers" (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas liegums ir izveidots, lai saglabātu ūdensputniem nozīmīgu barošanās, ligzdošanas un spalvu mešanas vietu, nozīmīgu atpūtas vietu migrācijas laikā, kā arī lai aizsargātu Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus (dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju un upju palieņu pļavas) un putnu sugas – mazo gauru, jūras ērgli, mazo zīriņu un citas.

3. Dabas lieguma platība ir 2988 ha. Tā funkcionālo zonu shēma un plānotais publiski pieejamo dabas tūrisma un infrastruktūras objektu izvietojums noteikts šo noteikumu 1.pielikumā, funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. stingrā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. dabas parka zona.

6. Dabas lieguma zonā noteikti trīs sezonas liegumi:

6.1. centrālais sezonas liegums:

6.1.1. centrālā sezonas lieguma dienvidu daļa no 1.marta līdz 30.jūnijam;

6.1.2. centrālā sezonas lieguma ziemeļu daļa no 1.marta līdz 31.maijam;

6.2. Spuņņupes sezonas liegums no 1.marta līdz 30.jūnijam;

6.3. Gātes sezonas liegums no 1.marta līdz 31.jūlijam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.168 redakcijā)

7. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju vai saskaņojot noteikumos minētās darbības, izmanto dabas aizsardzības plānā iekļauto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

9. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:

9.1. zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem savā īpašumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem un takām, kas paredzēti aizsargājamās teritorijas un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei;

9.2. veikt rūpniecisko zveju;

9.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu munīciju;

9.4. nodarboties ar zemūdens medībām;

9.5. pārvietoties pa ezeru un Gātes upi ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas un pilnvarotās personas, kuras kontrolē vides normatīvo aktu ievērošanu, kā arī veic cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus. Iebraukšana ezerā atļauta tikai no piestātnēm un laivu bāzēm;

9.6. uzturēties ezerā diennakts tumšajā laikā, izņemot laiku no 1.jūnija līdz 31.augustam;

9.7. nodarboties ar ūdenssportu un izmantot ūdenssporta ierīces un aprīkojumu bezledus periodā, izņemot makšķerēšanu šajos noteikumos noteiktajos termiņos, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;

9.8. izvietot peldošās ēkas un būvēt ēkas uz pāļiem virszemes ūdensobjektos;

9.9. dedzināt sausās zāles un niedru platības. Aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.10. cirst krūmus no 1.aprīļa līdz 31.augustam;

9.11. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa lauksaimniecības zemēm, izņemot pārvietošanos pa maršrutiem, kuri speciāli izveidoti teritorijas apmeklētājiem, vai pārvietošanos, kas saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

9.12. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām vai bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku;

9.13. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai;

9.14. veikt darbības, kas var mainīt virszemes un pazemes ūdeņu līmeni, izņemot esošo ūdens līmeni regulējošo būvju apsaimniekošanu un remontu, lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus dabas lieguma, kā arī lai veiktu biotopu apsaimniekošanas pasākumus pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi;

9.15. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu;

9.16. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

9.17. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes virzienā no malas uz centru;

9.18. zemes īpašumos, kuriem ir pieeja pie ezera, ierīkot vairāk nekā vienu piestātni (speciāli ierīkota krastmala laivu novietošanai un iebraukšanai ezerā) vai laivu bāzi (labiekārtota piestātne, kuras īpašnieks sniedz laivu nomas vai tūrisma pakalpojumus).

10. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

10.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezera krasta līnija un gultne;

10.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus), izņemot tos objektus, kuri norādīti šo noteikumu 1.pielikumā;

10.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā minēto dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanai;

10.4. ierīkot jaunas vai paplašināt esošās piestātnes un laivu bāzes;

10.5. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju un rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases platums vai novietojums.

III. Stingrā režīma zona

11. Stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un spalvu mešanu, kā arī atpūtu migrācijas laikā un patvērumu medību sezonā.

12. Stingrā režīma zonā ezerā ir aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās, kā arī saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:

12.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontroli, kā arī cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus;

12.2. uzturēšanos teritorijā periodā, kad uz ezera ir izveidojusies ledus sega;

12.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

12.3.1. zinātniskās pētniecības darbu un monitoringa veikšanu;

12.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu;

12.3.3. niedru pļaušanu no 15.jūlija līdz ūdensputnu medību sezonas sākumam un no 15.novembra līdz 1.martam.

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu ūdensputnu migrāciju, ligzdošanu, spalvu mešanu un atpūtu migrācijas laikā, pļavu putnu ligzdošanu, kā arī palieņu pļavu aizsardzību.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. ierīkot dzērveņu plantācijas;

14.2. pļaut pļavas no 1.aprīļa līdz 15.jūlijam;

14.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu pļavas;

14.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.4.1. organizēt publiskus pasākumus brīvā dabā, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.4.2. īstenot ekosistēmu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamos pasākumus.

15. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai un uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

15.1 Dabas lieguma zonā niedru pļaušana atļauta ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju no 15.jūlija līdz ūdensputnu medību sezonas sākumam un no 15.novembra līdz 30.aprīlim.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.168 redakcijā)

16. Centrālais sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un atpūtu pavasara migrācijas laikā.

17. Spuņņupes sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu netraucētu ligzdošanu, perēšanu un spalvu mešanu lielo ķīru kolonijai.

18. Gātes sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu ūdensputniem nepieciešamos apstākļus spalvu mešanas laikā.

19. Sezonas liegumos ezerā ir aizliegta uzturēšanās, kā arī saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:

19.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontroli;

19.2. zinātniskās pētniecības darbu un monitoringu;

19.3. uzturēšanos un makšķerēšanu periodā, kad uz ezera ir izveidojusies ledus sega;

19.4. centrālā sezonas lieguma dienvidu daļas šķērsošanu pa īpaši iezīmētu ceļu laikposmā no 1.jūnija līdz 30.jūnijam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.168 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.168)

V. Dabas parka zona

21. Dabas parka zona ir izveidota, lai nodrošinātu pļavu putnu (grieze, ormanītis, mazais ormanītis, pļavu lija) ligzdošanu, kā arī lai nodrošinātu aizsargājamo biotopu – upju palieņu pļavu – saglabāšanu.

22. Dabas parka zonā aizliegts:

22.1. ierīkot dzērveņu plantācijas;

22.2. sadalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemi un pārējās zemes vienībās, kas mazākas par trim hektāriem, izņemot gadījumus, ja atdalāmais zemesgabals ir nepieciešams infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;

22.3. pļaut pļavas no 1.aprīļa līdz 15.jūlijam;

22.4. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu pļavas.

23. Publiskus pasākumus brīvā dabā, kuros piedalās vairāk nekā 100 cilvēku, organizē, saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

VI. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 28.marta noteikumus Nr.115 "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 117./118.nr.; 2002, 94.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.409
Dabas lieguma "Babītes ezers" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.409
Dabas lieguma "Babītes ezers" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka zonas robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

1.1.

1

475865

304024

1–2 pa dabas lieguma robežu

1.2.

2

477957

304670

 
1.3.

3

477369

305496

3–1 pa dabas lieguma robežu

 

II. Stingrā režīma zona

2. Stingrā režīma zonas robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

2.1.

16

488413

311400

 
2.2.

17

488773

310722

 
2.3.

18

489087

310131

18–16 pa dabas lieguma robežu

 

III. Sezonas liegumi

3. Gātes sezonas lieguma robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

3.1.

3

477369

305496

3–4 pa dabas lieguma robežu

3.2.

4

480371

307932

 
3.3.

5

480586

307526

 
3.4.

6

481043

306665

 
3.5.

7

481040

306355

7–2 pa dabas lieguma robežu

3.6.

2

477957

304670

 

 

4. Spuņņupes sezonas lieguma robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

4.1.

4

480371

307932

4–8 pa dabas lieguma robežu

4.2.

8

481028

308585

 
4.3.

9

481292

308586

 
4.4.

10

481403

308642

 
4.5.

11

481518

308643

 
4.6.

12

481977

308770

 
4.7.

13

482057

308586

 
4.8.

14

481933

308098

 
4.9.

15

481595

307847

 
4.10.

5

480586

307526

 

5. Centrālā sezonas lieguma ziemeļu daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

5.1.

8

481028

308585

8–16 pa dabas lieguma robežu

5.2.

16

488182

311257

 
5.3.

17

488335

310490

 
5.4.

6

481043

306665

 
5.5.

5

480586

307526

 
5.6.

15

481595

307847

 
5.7.

14

481933

308098

 
5.8.

13

482057

308586

 
5.9.

12

481977

308770

 
5.10.

11

481518

308643

 
5.11.

10

481403

308642

 
5.12.

9

481292

308586

 

6. Centrālā sezonas lieguma dienvidu daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

Apraksts

6.1.

6

481043

306665

 
6.2.

17

488335

310490

 
6.3.

18

488505

309633

18–7 pa dabas lieguma robežu

6.4.

7

481040

306355

 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.409
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 409Pieņemts: 24.05.2011.Stājas spēkā: 04.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 03.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
231168
{"selected":{"value":"16.03.2012","content":"<font class='s-1'>16.03.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.03.2012","iso_value":"2012\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2011","iso_value":"2011\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2011.-15.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.03.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)