Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 5.§)
Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra (turpmāk –reģistrs) vešanas un aktualizēšanas kārtību, reģistram iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus, kā arī par reģistra vešanu atbildīgo amatpersonu.

2. Pārvaldnieku reģistru ved un aktualizē Būvniecības valsts kontroles birojs. Par reģistra vešanu atbildīgo amatpersonu norīko Būvniecības valsts kontroles biroja direktors.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 800 redakcijā)

3. Reģistra pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Reģistrā ieraksta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā norādītās ziņas, ievērojot normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību.

5. Reģistra pārzinis nodrošina iespēju ikvienam elektroniski bez maksas saņemt datus par dzīvojamo māju pārvaldniekiem, ievērojot normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību. Attiecīgo informatīvo pakalpojumu tīmekļa vietnes adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

II. Reģistrācijai iesniedzamās ziņas un dokumenti

6. Reģistrācijai reģistrā persona, kas vēlas sniegt pārvaldīšanas pakalpojumu, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

6.1. vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai);

6.2. personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

6.3. ja attiecināms, informācija par ārvalstnieku (dzimšanas datums, vārds un uzvārds) vai informācija par ārvalsts juridisku personu (mītnes valsts, reģistrācijas numurs mītnes valstī, nosaukums);

6.4. publiskojamā kontaktinformācija (juridiskas personas faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietnes adrese);

6.5. kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piekrišana, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi);

6.6. pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas teritorija (pagasts, novads, pilsēta vai valsts);

6.7. informācija par pārvaldnieku vai pārvaldnieka darbinieku (vārds, uzvārds, pienākumu izpildes uzsākšanas datums, informācija par nodarbinātību (ja attiecināms) un termiņš (ja nodarbināts uz noteiktu laiku)), kā arī informācija par darbinieka kvalifikāciju (ja attiecināms), pievienojot pārvaldnieka vai tā darbinieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;

6.8. informācija par pārvaldāmo dzīvojamo māju:

6.8.1. adrese;

6.8.2. pārvaldīšanas termiņš, pievienojot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;

6.8.3. informācija par atbildīgo darbinieku;

6.8.4. informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto kontaktpersonu, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti (vārds, uzvārds, e-pasta adrese).

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

7. Pārvaldniekam ir pienākums informēt Būvniecības valsts kontroles biroju par reģistrā ierakstīto ziņu izmaiņām mēneša laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

8. Pārvaldniekam ir pienākums pēc izmaiņu izdarīšanas informēt par to Būvniecības valsts kontroles biroju, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv, kā arī, ja nepieciešams, pievienojot izmaiņas apliecinošus dokumentus, ja:

8.1. pārvaldnieks vai tā darbinieks uzsācis vai pārtraucis pildīt ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos pienākumus;

8.2. ir noslēgts vai pārtraukts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;

8.3. mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par pārvaldnieku.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 81)

9. Būvniecības valsts kontroles birojs ir tiesīgs pieprasīt pārvaldniekam iesniegt dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto ziņu patiesumu.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

III. Reģistra vešanas un aktualizēšanas kārtība

10. Pārvaldnieku reģistrē vai iesniegtās ziņas reģistrā aktualizē, ja pārvaldnieka iesniegtais iesniegums ir aizpildīts pilnīgi un tajā norādītās ziņas ir patiesas.

11. Par reģistrāciju vai reģistrā iesniegto ziņu aktualizāciju Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski paziņo pārvaldniekam 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

12. Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē, ka pārvaldnieka iesniegtais iesniegums ir aizpildīts nepilnīgi, Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski informē iesniedzēju, ka ieraksta izdarīšana tiek atlikta uz mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas, un norāda iesniedzamos dokumentus.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

13. Ja pārvaldnieks šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā Būvniecības valsts kontroles biroja norādītos dokumentus neiesniedz, Būvniecības valsts kontroles birojs attiecīgo ierakstu reģistrā neveic.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

13.1 Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizē ziņas pārvaldnieku reģistrā, ja tas no kontaktpersonas, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti, saņem rakstisku paziņojumu par pilnvarojuma atsaukšanu pārvaldniekam veikt pārvaldīšanas uzdevumu šajā dzīvojamā mājā un dokumentus, kas to apliecina.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

14. Pārvaldnieku izslēdz no reģistra, ja pārvaldnieks ir iesniedzis  Būvniecības valsts kontroles birojā attiecīgu iesniegumu, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

14.1 Būvniecības valsts kontroles birojs lēmumu par pārvaldnieka izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvis zināms par pārvaldnieka izslēgšanu no komercreģistra vai saimnieciskās darbības izbeigšanu.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

15. Ja pārvaldnieks tiek izslēgts no reģistra, Būvniecības valsts kontroles birojs reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo pārvaldnieku ievieto reģistra arhīva datubāzē.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

16. Reģistra datubāzē iekļautās ziņas Būvniecības valsts kontroles birojs glabā pastāvīgi, bet reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas – 10 gadus pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas reģistra arhīva datubāzē. Pēc glabāšanas termiņa beigām reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas Būvniecības valsts kontroles birojs izdzēš.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

16.1 Būvniecības valsts kontroles biroja faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 800 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

17. Dzīvokļu īpašnieku biedrības vai sabiedrības, kuras ir reģistrētas reģistrā, informāciju par pārvaldīšanas līgumiem, kas jānoformē rakstiski līdz 2011.gada 31.decembrim, iesniedz līdz 2012.gada 1.maijam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr. 343
Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 81)

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr. 343
Iesniegums par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 81)

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr. 343
Iesniegums par izslēgšanu no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra

(Pielikums svītrots ar MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 81)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
230149
{"selected":{"value":"13.02.2024","content":"<font class='s-1'>13.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.02.2024","iso_value":"2024\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-12.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"