Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 5.§)
Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra (turpmāk –reģistrs) vešanas un aktualizēšanas kārtību, reģistram iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus, kā arī par reģistra vešanu atbildīgo amatpersonu.

2. Pārvaldnieku reģistru ved un aktualizē Būvniecības valsts kontroles birojs. Par reģistra vešanu atbildīgo amatpersonu norīko Būvniecības valsts kontroles biroja direktors.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 800 redakcijā)

3. Reģistra pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Reģistrā ieraksta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā norādītās ziņas, ievērojot normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību.

5. Reģistra pārzinis nodrošina iespēju ikvienam elektroniski bez maksas saņemt datus par dzīvojamo māju pārvaldniekiem, ievērojot normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību. Attiecīgo informatīvo pakalpojumu tīmekļa vietnes adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

II. Reģistrācijai iesniedzamās ziņas un dokumenti

6. Pirmreizējai reģistrācijai reģistrā persona, kas atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pārvaldniekam izvirzītajām prasībām un ir noslēgusi pārvaldīšanas līgumu ar dzīvojamās mājas īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku veidota sabiedrība vai biedrība, kas uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pamata pārvalda dzīvojamo māju, vai persona, kura vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus (turpmāk – pārvaldnieks), iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā:

6.1. iesniegumu par reģistrāciju reģistrā (1.pielikums);

6.2. dokumentu, kas apliecina pārvaldnieka vai tā darbinieku kvalifikāciju (apliecinātu kopiju).

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

7. Pārvaldniekam ir pienākums informēt Būvniecības valsts kontroles biroju par reģistrā ierakstīto ziņu izmaiņām mēneša laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

8. Ja reģistrā ierakstītās ziņas ir mainījušās, pārvaldnieks iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā (2. pielikums), kā arī, ja nepieciešams, izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

8.1 Pārvaldnieks var iesniegt iesniegumu par reģistrāciju (1. pielikums) un ziņu aktualizāciju reģistrā (2. pielikums), elektroniski aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv), ja:

8.1 1. autentifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli;

8.1 2. speciālā tiešsaistes formā sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.647 redakcijā)

9. Būvniecības valsts kontroles birojs ir tiesīgs pieprasīt pārvaldniekam iesniegt dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto ziņu patiesumu.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

III. Reģistra vešanas un aktualizēšanas kārtība

10. Pārvaldnieku reģistrē vai iesniegtās ziņas reģistrā aktualizē, ja pārvaldnieka iesniegtais iesniegums ir aizpildīts pilnīgi un tajā norādītās ziņas ir patiesas.

11. Par reģistrāciju vai reģistrā iesniegto ziņu aktualizāciju Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski paziņo pārvaldniekam 15 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra formā vai 10 darbdienu laikā pēc tāda iesnieguma saņemšanas, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

12. Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē, ka pārvaldnieka iesniegtais iesniegums ir aizpildīts nepilnīgi vai tajā norādītās ziņas ir nepatiesas, Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski informē iesniedzēju, ka ieraksta izdarīšana tiek atlikta uz mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas, un norāda iesniedzamos dokumentus.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

13. Ja pārvaldnieks šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā Būvniecības valsts kontroles biroja norādītos dokumentus neiesniedz, Būvniecības valsts kontroles birojs attiecīgo ierakstu reģistrā neveic.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

13.1 Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizē ziņas pārvaldnieku reģistrā, ja tas no kontaktpersonas, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti, saņem rakstisku paziņojumu par pilnvarojuma atsaukšanu pārvaldniekam veikt pārvaldīšanas uzdevumu šajā dzīvojamā mājā un dokumentus, kas to apliecina.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

14. Pārvaldnieks, kas ir reģistrēts reģistrā, bet vairs nesniedz vai nepiedāvā pārvaldīšanas pakalpojumus, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu par izslēgšanu no reģistra (3. pielikums). Iesniegumu var iesniegt šo noteikumu 8.1 punktā minētajā kārtībā.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

15. Ja pārvaldnieks tiek izslēgts no reģistra, Būvniecības valsts kontroles birojs reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo pārvaldnieku ievieto reģistra arhīva datubāzē.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

16. Reģistra datubāzē iekļautās ziņas Būvniecības valsts kontroles birojs glabā pastāvīgi, bet reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas – 10 gadus pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas reģistra arhīva datubāzē. Pēc glabāšanas termiņa beigām reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas Būvniecības valsts kontroles birojs izdzēš.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 800)

16.1 Būvniecības valsts kontroles biroja faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 800 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

17. Dzīvokļu īpašnieku biedrības vai sabiedrības, kuras ir reģistrētas reģistrā, informāciju par pārvaldīšanas līgumiem, kas jānoformē rakstiski līdz 2011.gada 31.decembrim, iesniedz līdz 2012.gada 1.maijam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.343
Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

(Pielikums MK 21.10.2014. noteikumu Nr.647 redakcijā)

1. Pārvaldnieks

Vārds, uzvārds
(fiziskai personai)
vai nosaukums
(juridiskai personai)

 

Personas kods
(fiziskai personai)
vai reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)

 

2. Kontaktinformācija saziņai ar pārvaldnieku reģistra iestādi

(aizpilda, ja iesniedzējs ir juridiska persona)

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

  

3. Publiskojamā kontaktinformācija

(aizpilda, ja iesniedzējs ir juridiska persona un vēlas publiskot kontaktinformāciju būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv) pārvaldnieku reģistrā)

Faktiskā adrese
(nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)

 

Tālruņa numurs
 

 

Elektroniskā pasta adrese
 

 

Mājaslapas adrese
 

 

4. Kontaktinformācija

(aizpilda, ja iesniedzējs ir fiziska persona. Tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantota saziņai ar pārvaldnieku reģistra iestādi)

Faktiskā adrese
(nenorāda, ja sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi)

 

Tālruņa numurs

 

Publiskot

Elektroniskā pasta adrese

 

Publiskot

5. Pārvaldnieka vai pārvaldnieka darbinieku profesionālā kvalifikācija un pārvaldīšanas darbību izpilde

Vārds, uzvārds

Personas kods

Kvalifikācijas nosaukums

Kvalifikācijas līmenis

    
    

6. Pārvaldnieka piedāvātie pakalpojumi1

NACE
2. red., klases vai apakšklases numurs

Pakalpojuma veids
(klase vai apakšklase atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE, 2. red.)

Pakalpojumu sniegšanas teritorija
(pagasts, pilsēta, novads vai valsts)


 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Ziņas par noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem

Nr. 
p. k.

Dzīvojamās mājas adrese

Pārvaldīšanas līguma termiņš
(dd.mm.gggg.– dd.mm.gggg.)

Informācija par atbildīgo darbinieku, kurš uzsācis pildīt pārvaldīšanas darbības

Ar dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumu noteiktā kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti

vārds, uzvārds, personas kods

pārvaldīšanas darbību izpildes uzsākšanas datums
(dd.mm.gggg.)

vārds, uzvārds, personas kods

tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

 

      

2.

 

      

3.

 

      

 

Pārvaldnieks vai persona, kura ir tiesīga
pārstāvēt pārvaldnieku
 
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

Paraksts2

 

 

Datums 

 

  

 

     

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

 

Piezīmes.

1 Norāda ne vairāk kā piecus pārvaldnieka piedāvātos pakalpojumu veidus.

Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Apliecinu, ka atbildīgais darbinieks vai darbinieki nodarbināti uz darba līguma pamata pārvaldīšanas līgumā uzdotā pārvaldīšanas uzdevuma veikšanai attiecīgajā mājā vai valdes loceklim vai biedram ir piešķirts pilnvarojums veikt attiecīgo pārvaldīšanas uzdevumu (attiecas uz juridiskām personām).

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 19. panta otrās daļas 9. punktam dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā tiks iekļauta atzīme par to, ka konstatēta reģistrācijai iesniegto ziņu neatbilstība īstenībai, un atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 20. panta otrajai daļai varu tikt izslēgts no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.343
Iesniegums par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

(Pielikums MK 21.10.2014. noteikumu Nr.647 redakcijā)

1. Pārvaldnieks

Vārds, uzvārds
(fiziskai personai)
vai
nosaukums
(juridiskai personai)

 

Pārvaldnieka
reģistrācijas numurs pārvaldnieku reģistrā

 

2. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar pārvaldnieku reģistra iestādi

(aizpilda, ja iesniedzējs ir juridiska persona)

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

  

3. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

(aizpilda, ja iesniedzējs ir juridiska persona un vēlas publiskot kontaktinformāciju būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv) pārvaldnieku reģistrā)

Faktiskā adrese
(nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)

 

Tālruņa numurs
 

 

Elektroniskā pasta adrese
 

 

Mājaslapas adrese
 

 

4. Izmaiņas kontaktinformācijā

(aizpilda, ja iesniedzējs ir fiziska persona. Tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantota saziņai ar pārvaldnieku reģistra iestādi)

Faktiskā adrese
(nenorāda, ja sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi)

 

Tālruņa numurs

 

Publiskot

Elektroniskā pasta adrese

 

Publiskot

5. Pārvaldnieka vai pārvaldnieka darbinieku profesionālā kvalifikācija un pārvaldīšanas darbību izpilde

Vārds, uzvārds

Personas kods

Kvalifikācijas nosaukums

Kvalifikācijas līmenis

Pārvaldīšanas darbību izpildes uzsākšanas datums
(dd.mm.gggg.)

     
     

6. Izmaiņas pārvaldnieka piedāvātajos pakalpojumos1

Pakalpojuma veids
(atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE, 2. red.)

Pakalpojumu sniegšanas teritorija
(pagasts, pilsēta, novads vai valsts)

NACE 2. red., klases vai apakšklases numurs

klase vai apakšklase

pievienot

izslēgt

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 
 

7. Izmaiņas pārvaldnieku reģistrā iekļautajās ziņās par noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem

Nr. 
p. k.

Dzīvojamās mājas adrese

Pārvaldīšanas līguma termiņš
(dd.mm.gggg.– dd.mm.gggg.)

Informācija par atbildīgo darbinieku, kurš izbeidzis pildīt pārvaldīšanas darbības

Informācija par atbildīgo darbinieku, kurš uzsācis pildīt pārvaldīšanas darbības

Ar dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumu noteiktā kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti

vārds, uzvārds, personas kods

pārvaldīšanas darbību izpildes izbeigšanas datums
(dd.mm.gggg.)

vārds, uzvārds, personas kods

pārvaldīšanas darbību izpildes uzsākšanas datums
(dd.mm.gggg.)

vārds, uzvārds, personas kods

tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

 

        

2.

         

3.
 

 

        

8. Ziņas par noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem

Nr. 

p. k.

Dzīvojamās mājas adrese

Pārvaldīšanas līguma termiņš
(dd.mm.gggg.– dd.mm.gggg.)

Informācija par atbildīgo darbinieku, kurš uzsācis pildīt pārvaldīšanas darbības

Ar dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumu noteiktā kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti

vārds, uzvārds, personas kods

pārvaldīšanas darbību izpildes uzsākšanas datums
(dd.mm.gggg.)

vārds, uzvārds, personas kods

tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

 

      

2.

 

      

3.
 

 

      

9. Ziņas par izbeigtajiem pārvaldīšanas līgumiem

Nr. 

p. k.

Dzīvojamās mājas adrese

Pārvaldīšanas līguma izbeigšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Informācija par atbildīgo darbinieku, kurš izbeidzis pildīt pārvaldīšanas darbības

Ar dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumu noteiktā kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti

vārds, uzvārds, personas kods

pārvaldīšanas darbību izpildes izbeigšanas datums
(dd.mm.gggg.)

vārds, uzvārds, personas kods

tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

 

      

2.

 

      

3.
 

 

      

 

Pārvaldnieks vai persona, kura ir tiesīga
pārstāvēt pārvaldnieku
 
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

Paraksts2

 

 

Datums 

 

  

 

     

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

 

Piezīmes.

1 Norāda ne vairāk kā piecus pārvaldnieka piedāvāto pakalpojumu veidus.

Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Apliecinu, ka atbildīgais darbinieks vai darbinieki ir nodarbināti uz darba līguma pamata pārvaldīšanas līgumā uzdotā pārvaldīšanas uzdevuma veikšanai attiecīgajā mājā vai valdes loceklim vai biedram ir piešķirts pilnvarojums veikt attiecīgo pārvaldīšanas uzdevumu (attiecas uz juridiskām personām).

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 19. panta otrās daļas 9. punktam dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā tiks iekļauta atzīme par to, ka konstatēta reģistrācijai iesniegto ziņu neatbilstība īstenībai, un atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 20. panta otrajai daļai varu tikt izslēgts no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.343
Iesniegums par izslēgšanu no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra

(Pielikums MK 21.10.2014. noteikumu Nr.647 redakcijā)

Lūdzu izslēgt no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra:

Vārds, uzvārds
(fiziskai personai)
vai
nosaukums
(juridiskai personai)

 

Pārvaldnieka
reģistrācijas numurs
pārvaldnieku reģistrā

 

 

Pārvaldnieks vai persona, kura ir tiesīga
pārstāvēt pārvaldnieku
 
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

Paraksts1

 

 

Datums 

 

  

 

     

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

 

Piezīme. 1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, – parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
230149
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)