Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2011.gadam ieņēmumos 4 261 185 381 lata apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2011.gadam izdevumos 4 754 794 602 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. (1) Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 215 499 265 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 154 559 798 latu apmērā saskaņā ar 6. un 7.pielikumu;

2) pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 48 615 467 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;

3) pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 324 000 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

(2) Ministru kabinetam, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ir tiesības mainīt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos pielikumos noteikto finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām."

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 11.pielikumu."

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu valsts 44 000 000 latu apmērā atbild par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām."

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 2011.gadā dzēst valsts aizdevumus 7 596 853 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām."

5. Izteikt 19. un 20.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Šā likuma sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 13 415 900 000 latu apmērā.

20.pants. (1) Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā - 74,54 procenti; invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā - 18,23 procenti; nodarbinātības speciālajā budžetā - 6,19 procenti; darba negadījumu speciālajā budžetā - 1,04 procenti.

(2) Ministru kabinetam ir tiesības mainīt šā panta pirmajā daļā noteiktos sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvarus, ja:

1) stājas spēkā normatīvie akti, kuriem ir finansiāla ietekme uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem;

2) gada laikā mainās pabalstu un pensiju saņēmēju skaits un pabalstu un pensiju vidējie apmēri un papildus nepieciešamos izdevumus nesedz katrā no speciālajiem budžetiem plānotais apropriācijas apmērs, - nepārsniedzot sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam šajā likumā noteikto apropriācijas apmēru."

6. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Finanšu ministram ir tiesības palielināt šajā likumā noteikto apropriāciju 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 0,2 procentus no šā likuma 19.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma, palielinājumā neieskaitot sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem nepieciešamo finansējumu. Par šīs apropriācijas palielināšanu finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu."

7. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Ar mērķi turpināt fiskālo konsolidāciju un izpildīt Māstrihtas konverģences kritērijus, kas nodrošinātu eiro ieviešanu 2014.gadā, sagatavojot 2012., 2013. un 2014.gada valsts budžetu likumprojektus (budžetu likumprojektu paketes), Ministru kabinets paredz tajos turpmāku vispārējās valdības budžeta deficīta samazināšanu un fiskālās konsolidācijas pasākumus, lai vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai 2012.gadā būtu mazāks par 3,0 procentiem no iekšzemes kopprodukta, 2013.gadā nepārsniegtu 1,9 procentus no iekšzemes kopprodukta un 2014.gadā nepārsniegtu 1,1 procentu no iekšzemes kopprodukta."

8. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts meži" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 51 693 449  latu apmērā."

9. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Noteikt, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" 2011.gadā neieskaita valsts budžetā valsts īpašuma atsavināšanā gūtos ieņēmumus 327 586 latu apmērā, bet novirza tos nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 009 0030) Z. A. Meierovica bulvārī 14, Rīgā, rekonstrukcijai un renovācijai, lai nodrošinātu Eiropas elektronisko sakaru regulatora grupas (BEREC) birojam telpas Latvijā, Rīgā, un atlikumu ieskaitīt valsts budžetā, ja pēc objekta nodošanas ekspluatācijā kopējās faktiskās izmaksas būs mazākas par minēto summu."

10. Papildināt likumu ar 56. un 57.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. (1) Finanšu ministrija, veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinus 2012.gadam, piemēro likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 9.panta sestajā daļā noteiktos demogrāfisko kritēriju īpatsvarus.

(2) Ministru kabinets, gatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2012.gadam", paredz tajā:

1) dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim. Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā;

2) dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

(3) Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim iesniedz Saeimai likumprojektu "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu".

57.pants. (1) Valsts kase nodrošina Tiesu izpildītāju likumā noteikto kontu atvēršanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam.

(2) Kārtību, kādā zvērināti tiesu izpildītāji atver un lieto kontus Valsts kasē, kā arī iesniedz maksājumus un Valsts kase tos izpilda, nosaka Ministru kabinets."

11. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Papildināt likumu ar 11.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 29.aprīlī 

1.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
1. pielikums

2.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
2. pielikums

3.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
3. pielikums

4.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
4. pielikums

5.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
5. pielikums

6.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
6. pielikums

7.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
7. pielikums

8.pielikums WORD formātā

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam""
8. pielikums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2012.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 29.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
229371
30.04.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)