Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī (prot. Nr.22 44.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu"

(Noteikumu nosaukums MK 28.05.2013. noteikumu Nr.282 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639; MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.282)

2. Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.282)

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde:

6.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.
1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.1.2. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.2. sadarbības iestāde:

6.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas darbības kārtību;

6.2.2. pirms sākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas kārtību un līguma paraugu par projekta īstenošanu;

6.2.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.2.4. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

6.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.6. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

6.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem normatīvajos aktos Eiropas Savienības struktūrfondu jomā un līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā;

6.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.9. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

6.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja projekta progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu un sagatavo maksājumu rīkojumus un izdevumu deklarācijas;

6.2.11. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

6.2.12. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitātes un projektu īstenošanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

6.2.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.110)

7. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk – ERAF finansējums) ir 53 727 566 euro un finansējuma saņēmēju līdzfinansējums – 37 204 249 euro.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.364 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.636)

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu īpašnieki projekta iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tā atbilst šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikuma 5.1.sadaļā minētajām prasībām. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība.

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639)

9. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā tā katru gadu, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu noteiktos termiņus, iesniegs sadarbības iestādē pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas (1.pielikums) attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

10.1. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

10.2. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

10.3. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona) saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.4. projekta iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 26.1 punktā minētajā gadījumā;

10.5. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona nav ievērojusi vai ir pārkāpusi šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā.

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.282)

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām nemaina lietošanas veidu vai tā netiek nojaukta.

III. Atbalstāmās darbības

12. Finansējumu piešķir:

12.1. būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošanai vai nomaiņai, nodrošinot tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā paredzēto ēkas strukturālo daļu atjaunošanu un ēkas energoaudita pārskatā minēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu darbu izpildi;

12.2. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13. Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri. Ja projekta īstenošana ir sākta (izņemot šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto darbību un ar to saistītās izmaksas), pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

14. Vienā projekta iesniegumā iekļauj datus par paredzamajiem darbiem vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tai skaitā arī gadījumos, ja uz zemesgabala vienā adresē ir divas vai vairākas dzīvojamās mājas, kuru kopīpašuma daļas ir visu dzīvokļu īpašniekiem piederošo dzīvokļa īpašumu sastāvā.

15. Aktivitātes ietvaros finansējumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var saņemt, ja par šo māju:

15.1. nav saņemts finansējums cita projekta iesnieguma ietvaros;

15.2. nav saņemts finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pirmo līdz astoto projektu iesniegumu atlases kārtu".

16. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

17. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes, būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāšanas izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas;

18.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

18.3. būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

18.3.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošana un nomaiņa;

18.3.2. pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana;

18.3.3. kāpņu telpas remonts, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.3.4. siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovācija vai rekonstrukcija, izņemot siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanas avotu uzstādīšanu, renovāciju vai rekonstrukciju;

18.3.5. ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai rekonstrukcija;

18.3.6. ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošana, kas paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, ja tā nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju vai pēc pasākuma īstenošanas tiek iegūts siltumenerģijas ietaupījums;

18.3.7. rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā siltumenerģijas atkārtotai izmantošanai, ja tiek īstenots vismaz viens šo noteikumu 18.3.apakšpunktā norādītais pasākums un sistēmas uzstādīšanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret sistēmas uzstādīšanā ieguldīto ERAF finansējumu (tūkstošos euro) ir 2 vai lielāks;

18.3.8. ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas, ja tā nepieciešama siltumizolācijas materiālu uzklāšanai uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā;

18.4. neparedzētie izdevumi, kurus var izmantot šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot piecus procentus no 18.1., 18.2. un 18.3.apakšpunktā minēto izmaksu summas;

18.5. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.636)

19. Šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja:

19.1. projektu iesniegumiem, kuri sadarbības iestādē iesniegti līdz 2012. gada 31. decembrim, ir apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 142 287 euro gadā;

19.1.1 projektu iesniegumiem, kuri sadarbības iestādē iesniegti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, ir apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par projekta iesniegumam pievienoto tehnisko projektu vai vienkāršotās renovācijas dokumentāciju, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

19.1.1 1. apdrošinājuma summa nav mazāka par projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēru;

19.1.1 2. apdrošināšanas līgumā nav iekļauti izņēmumi, kas ir spēkā attiecībā uz trešajām personām, izņemot likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 12.pantā minētos izņēmumus;

19.1.1 3. apdrošinātājs kompensē trešās personas tiešos zaudējumus (neiekļaujot līgumsodu un tam pielīdzinātos maksājumus), ievērojot atbildības limitu, līguma spēkā esības nosacījumus un termiņu ierobežojumus, kad apdrošinātais ir kļuvis civiltiesiski atbildīgs par šiem zaudējumiem;

19.1.1 4. apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret apdrošināto apdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos – izņēmuma gadījumos, kas ir spēkā attiecībā uz apdrošināto;

19.1.1 5. apdrošināšanas un retroaktīvais periods (ja tāds ir noteikts) kopā nav īsāks par diviem gadiem, bet pagarinātais paziņošanas periods nav īsāks par trim gadiem, ja tehniskais projekts vai vienkāršotās renovācijas dokumentācija tiek nodota pasūtītājam apdrošināšanas periodā vai retroaktīvajā periodā (ja tāds ir noteikts);

19.2. ir apdrošināts būvniecības garantijas laiks uz vismaz diviem gadiem no objekta nodošanas brīža par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par pieciem procentiem no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra, vai ir izsniegta garantija būvniecības garantijas laikam ar termiņu vismaz divi gadi no objekta nodošanas brīža par galvojuma summu, kas nav zemāka par pieciem procentiem no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra, ja minēto garantiju ir izsniegusi kredītiestāde, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā (turpmāk – kredītiestāde);

19.3. ir veikta būvdarbu būvuzraudzība;

19.4. būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.110; MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.364)

20. Šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

21. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 18. un 25.punktā minēto izmaksu apmēru;

21.2. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu;

21.3. šo noteikumu 19.1., 19.1.1 un 19.2.apakšpunktā minētās apdrošināšanas izmaksas;

21.4. ēkas apkalpojošo inženierkomunikāciju sistēmu izveide, renovācija vai rekonstrukcija, kas nav minēta šo noteikumu 18.3.4. un 18.3.5.apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639)

22. Projekta iesniegumā iekļauj izmaksas, kas minētas šo noteikumu 18. un 21.punktā.

23. Maksimāli pieļaujamā ERAF finansējuma intensitāte ir 50 procenti no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

24. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu sadarbības iestādē vismaz 10 procentiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku ir noteikts maznodrošinātas personas statuss, projektam maksimāli pieļaujamo ERAF finansējuma intensitāti palielina par 10 procentpunktiem.

25. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apjoms nepārsniedz 50 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.364 redakcijā)

26. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.639 redakcijā)

26.1 Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu drīkst apvienot ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros piešķirto atbalstu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.282 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

27. Projektu iesniegumu atlases devīto kārtu organizē par šo noteikumu 7.punktā minēto ERAF finansējumu.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.639 redakcijā)

27.1 Projektu iesniegumu atlases desmito kārtu organizē par šo noteikumu 7. punktā minēto ERAF finansējumu un ERAF finansējumu, kas atlicis no iepriekšējām projektu iesniegumu atlases kārtām.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.636 redakcijā)

28. Projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu vērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek kalendāra mēneša ietvaros.

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.282)

30. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina, norādot pieejamo ERAF finansējumu un projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

31. Lai pieteiktos ERAF finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

31.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2. vai 2.1 pielikums);

31.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

31.2.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, balsošanas protokolu (tai skaitā aptaujas lapas) vai savstarpēju vienošanos (kopija), kurā:

31.2.1.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;

31.2.1.2. norādītas renovācijas darbu izmaksas;

31.2.1.3. norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītās darbības;

31.2.2. būves inventarizācijas lietu (kopija) vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu (kopija);

31.2.3. pašvaldības izdotas izziņas (kopijas) par maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu, kurās norādīts dzīvokļa īpašnieks un laiks, līdz kuram piešķirts maznodrošinātās personas statuss (ja projekta iesniedzējs piemēro 60 procentu ERAF finansējuma intensitāti);

31.2.4. sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu (kopija), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju (līdz 2011.gada 31.decembrim projekta iesniedzējs projekta iesniegumam var pievienot energoaudita pārskatu, kas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumu Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" 28.2.6.apakšpunktā minētajām prasībām);

31.2.5. ja projekta iesniegums iesniegts par tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas būvēta pēc 1957.gada, kurai ir vismaz trīs virszemes stāvi, kuras vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēdējos piecos kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā un kurā uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei, projekta iesniedzējs var nepievienot šo noteikumu 31.2.4.apakšpunktā minēto ēkas energoaudita pārskatu, bet gan pievienot ēkas apsekojuma ziņojumu renovācijas pasākumu īstenošanai (4.pielikums) un projekta iesnieguma veidlapā (2. vai 2.1 pielikums) norādīt, ka projekta ietvaros veiks vismaz ēkas sienu siltumizolāciju, augšējā stāva pārseguma vai jumta siltumizolāciju, logu atjaunošanu vai maiņu koplietošanas telpās, kā arī ēkas ārdurvju atjaunošanu vai maiņu;

31.2.6. būvvaldē saskaņotu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņotu apliecinājuma karti par projektā veicamajiem darbiem (kopija);

31.2.7. projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (kopija; minētā prasība neattiecas uz projektu iesniegumiem, kuri iesniegti līdz 2011.gada 31.decembrim);

31.2.8. līgumu par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi (ja attiecināms);

31.2.9. siltumenerģijas piegādātāja izziņu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu par ēkas energoaudita pārskata 5.sadaļā "Ēkas patēriņš un uzskaite" norādīto periodu (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.639)

32. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

35. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Ja pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā kalendāra mēnesī, bet saņemts sadarbības iestādē vēlāk nekā nākamā mēneša piektajā dienā, projekta iesniegumu vērtē kopā ar projektu iesniegumiem, kuri saņemti sadarbības iestādē nākamajā kalendāra mēnesī.

36. Ja projekta iesniegumu nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ka tas ir saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

37. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju nevar iesniegt atkārtoti, kamēr sadarbības iestāde par iesniegto projekta iesniegumu nav pieņēmusi šo noteikumu 46.punktā minēto lēmumu. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu nevar iesniegt, ja tajā iekļautās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai piešķirts finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pirmo līdz astoto projektu iesniegumu atlases kārtu".

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

38.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

38.2. projekta iesnieguma veidlapu DOC, XLS, JPG datņu formātā (4.1. un 4.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS formātā) ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē papildus iesniedz datu nesējā vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv);

38.3. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

39.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

39.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

39.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegumu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām.

41. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

42. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

42.1. komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

42.2. komisijas vadītāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

42.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

43. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un ERAF finansējuma piešķiršanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

44. Kritēriju vērtēšanas secība:

44.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 5.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

44.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 5.pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

44.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam kritērijam;

44.4. visus kalendāra mēneša ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 5.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektu iesniegumus, ievēro šādus principus:

44.4.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kuram ir augstāks rādītājs, salīdzinot projekta rezultātā iegūstamo siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret ERAF finansējumu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

44.4.2. ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds projekta rezultātā iegūstamais siltumenerģijas ietaupījums attiecībā pret ERAF finansējumu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēti energoefektivitātes darbi mājā ar lielāku dzīvokļu skaitu;

44.4.3. ja vairākos projektu iesniegumos paredzēti energoefektivitātes darbi mājās, kurās ir vienāds dzīvokļu skaits, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

44.4.4. ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sadarbības iestādē ir iesniegts agrāk;

44.5. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam.

45. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

46. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst 5.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minēto lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums.

47. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

48. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda papildu vai precizējošo informāciju, kas nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 19., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 34.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, ERAF finansējuma apjomu un intensitāti.

49. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 30 darbdienām no lēmuma nosūtīšanas dienas.

50. Šo noteikumu 49.punktā minēto nosacījumu izpildei noteikto termiņu nevar pagarināt.

51. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, nosūta projekta iesniedzējam pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

53. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

54. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 15 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesniegumu apstiprināšanu vai parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, parakstīt līgumu par projekta īstenošanu.

VII. Projekta īstenošanas un ERAF finansējuma saņemšanas nosacījumi

55. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

55.1. avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra, ja sadarbības iestādei pieejami finanšu resursi;

55.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

55.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

56. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projekta apstiprinātās ERAF finansējuma summas.

57. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

57.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

57.2. finansējuma saņēmējs ar darbu izpildītāju ir noslēdzis līgumu par vismaz 50 procentiem no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas;

57.3. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

57.4. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

57.5. pirms projekta īstenošanas uzsākšanas finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, un nosaka maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, ir atvēris:

57.5.1. ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona – norēķinu kontu Valsts kasē vai darījuma kontu kredītiestādē;

57.5.2. ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona – darījuma kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.110)

58. Ja avansa maksājums pārsniedz ERAF finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā atmaksā pārmaksāto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā.

59. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

59.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

59.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

59.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

59.4. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris norēķinu kontu kredītiestādē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

59.5. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē projekta progresa pārskats un citi līgumā noteiktie pārskati, maksājuma pieprasījums, un ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes mājaslapā internetā;

59.6. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir nosakāmas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli, izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

59.7. pēc sadarbības iestādes veiktās pārbaudes un iesniegtās projekta progresa pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.110)

60. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt ERAF finansējuma summu, ja:

60.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

60.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

60.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

60.4. līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

60.5. iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

61. Sadarbības iestādei ir tiesības izbeigt līgumu par projekta īstenošanu un finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja:

61.1. triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav uzsācis iepirkuma procedūru;

61.2. viena gada laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu ar būvkomersantu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;

61.3. 18 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē nav iesniedzis maksājuma pieprasījumu par finansējumu vismaz 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

61.1 Sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu pagarināt šo noteikumu 26. punktā norādīto projekta īstenošanas termiņu, vienlaikus ievērojot šo noteikumu 65. punktā minētos nosacījumus.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.364 redakcijā)

62. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

63. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

64. Sadarbības iestāde maksājumus veic uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja darījuma vai norēķinu kontu kredītiestādē (ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona vai fiziska persona) vai norēķinu kontu Valsts kasē (ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona).

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.110 redakcijā)

65. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2015. gada 15. oktobrī. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. oktobrim, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.364 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 18.09.2012. noteikumu Nr.639 redakcijā)

66. Šo noteikumu 18.4. un 31.2.2.apakšpunktu un 2.pielikumu piemēro projektu iesniegumu atlases devītajai kārtai.

67. Šo noteikumu 18.3.7., 18.3.8., 31.2.8., 31.2.9.apakšpunktu un 2.1pielikumu piemēro projektu iesniegumu atlases desmitajai kārtai.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.282 redakcijā)

68. Projektu iesniegumu iesniegšana desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notiek līdz 2013.gada 31.maijam.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.282 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272

(Pielikums MK 18.09.2012. noteikumu Nr.639 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272
Ēkas energoaudita pārskats

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272

(Pielikums grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.110; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.04.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

Ēkas apsekojuma ziņojums renovācijas pasākumu īstenošanai

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem

Punktu skaits

Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N).

Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā) (apzīmējums – P)

1.

Pēc dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkst. latu):

0–55

Min. 0

1.1.

ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu mazāk par 10 % daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku ir noteikts maznodrošinātas personas statuss:

  
1.1.1.mazāks par 2

0

 
1.1.2.no 2 līdz 2,99

11

 
1.1.3.no 3 līdz 3,99

22

 
1.1.4.no 4 līdz 4,99

33

 
1.1.5.no 5 līdz 5,99

44

 
1.1.6.6 un vairāk

55

 
1.2.ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu vismaz 10 % daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku ir noteikts maznodrošinātas personas statuss:  
1.2.1.mazāks par 1,6

0

 
1.2.2.no 1,6 līdz 2,49

11

 
1.2.3.no 2,5 līdz 3,29

22

 
1.2.4.no 3,3 līdz 4,09

33

 
1.2.5.no 4,1 līdz 4,99

44

 
1.2.6.5 un vairāk

55

 
2.Dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

0–15

Min. 0

2.1.mazāks par 10

0

 
2.2.no 10 līdz 24

3

 
2.3.no 25 līdz 49

6

 
2.4.no 50 līdz 74

9

 
2.5.no 75 līdz 99

12

 
2.6.100 un vairāk

15

 
3.Dzīvokļu īpatsvars daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru īpašniekiem noteikts maznodrošinātas personas statuss:

0–42

Min. 0

3.1.mazāks par 5 %

0

 
3.2.no 5 % līdz 9,99 %

10

 
3.3.no 10 % līdz 14,99 %

21

 
3.4.15 % un vairāk

42

 
KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

 

Punktu skaits

 
4.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

0–10

Min. 0

4.1.

1 un augstāks

0

 
4.2.

no 0,001 līdz 0,999

1

 
4.3.

no 0 līdz –0,999

3

 
4.4.

no –1,000 līdz –1,999

6

 
4.5.

no –2,000 vai zemāks

10

 
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
5.Aktivitātes ietvaros finansētie pasākumi nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot horizontālās prioritātes ''Ilgtspējīga attīstība'' ieviešanu 

N

6.

Projekta aktivitātes atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām

 

P

7.Projekta izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam 

P

8.Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos 

P

9.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam apmēram

 

P

10.Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi 

P

11.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits, un projekta iesniegumam ir pievienots energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām 

N

12.Projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā par projektā veicamajiem darbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem 

N

13.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir ne mazāk kā 20 % gadā no projekta iesniegumam pievienotajā energoaudita pārskatā aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma 

N

14.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas 

P

15.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

P

16.Pieprasītais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru 

P

17.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

N

18.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 120 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir viens vai divi stāvi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 100 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir trīs stāvi vai vairāk
 

N

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
19.Pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkst. latu) ir lielāks vai vienāds ar 2. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu vismaz 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts mazno­drošinātas personas statuss, tad pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkst. latu) ir lielāks vai vienāds ar 1,6 

P

20.Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām 

N

21.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, būvniecība uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot), un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot) 

N

22.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem 

N

23.Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības 

N

24.Projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzī­votāju 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
25.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats 

P

26.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

 

P

27.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

 

P

28.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

29.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formā) 

P

30.Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laikposmu 

P

31.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

P

32.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

P

33.Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā 

N

34.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, un projekta iesnieguma veidlapa ir iesniegta elektroniskā veidā (ja tas iesniegts papīra veidā) 

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
35.Ja projekta iesniegums atbilst 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. un 33.vērtēšanas kritērijam, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu), izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniegumam pietiek finansējuma 

N

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 272Pieņemts: 05.04.2011.Stājas spēkā: 20.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 19.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
228846
{"selected":{"value":"31.10.2014","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2014","iso_value":"2014\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-04.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2013","iso_value":"2013\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2012","iso_value":"2012\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2012.-29.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-27.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2012","iso_value":"2012\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2012.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2011","iso_value":"2011\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2011.-21.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.10.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"