Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.188

Rīgā 2011.gada 15.martā (prot. Nr.16 18.§)
Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām
Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamās ziņas.

2. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļautā informācija ir publiski pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

II. Iesniegums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā

3. Lai biedrību ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā, biedrība iesniedz ministrijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

4. Ministrija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

4.1. biedrības statūtu kopiju;

4.2. informāciju par biedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

5. Biedrība iesniegumu var iesniegt ministrijā personīgi, nosūtīt pa pastu vai uz ministrijas oficiālo elektronisko adresi, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728)

III. Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

6. Iesniegumu izvērtēšanai ministrija izveido iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). Ministrija apstiprina komisijas reglamentu un personālsastāvu.

7. Komisija ir konsultatīva institūcija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, tai skaitā vismaz viens ministrijas pārstāvis. Komisijas sastāvā var iekļaut tiešās pārvaldes iestāžu, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.

8. Komisija izvērtē:

8.1. vai iesniegums ir aizpildīts pilnībā;

8.2. biedrības atbilstību Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

9. Ja iesniegums nav aizpildīts pilnībā, komisijai ar ministrijas starpniecību ir tiesības pieprasīt biedrībai iesniegumu precizēt. Pieprasījumu, norādot precizējumu iesniegšanas termiņu, nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi.

10. Komisija 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem pamatotu atzinumu lēmuma pieņemšanai par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā un iesniedz atzinumu ministrijā. Ja komisija ir pieprasījusi iesniegumu precizēt, minēto atzinumu ministrijā iesniedz piecu darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā termiņa beigām, ja papildu informācija nav saņemta.

11. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc komisijas atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā;

11.2. par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrība neatbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem;

11.3. par atteikumu ierakstīt biedrību Jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrība komisijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasīto informāciju.

12. Ministrija lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

13. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā publicē lēmumu ministrijas tīmekļa vietnē un aktualizē jaunatnes organizāciju sarakstu.

14. Lēmums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā stājas spēkā septītajā dienā pēc lēmuma nodošanas pastā.

15. Ministrijas lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

16. Lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā neliedz biedrībai tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā.

IV. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamās ziņas un saraksta aktualizēšana

17. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļauj šādas ziņas par biedrību:

17.1. nosaukums;

17.2. reģistrācijas numurs;

17.3. statūtos noteiktie darbības mērķi un darbības uzdevumi;

17.4. prioritārās darbības jomas un darbības apakšjomas atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

17.5. prioritārās mērķa grupas atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

17.6. jaunatnes organizācijas darbības apraksts;

17.7. biedru skaits;

17.8. jauniešu skaits un īpatsvars no kopējā biedru skaita;

17.9. darbības vieta;

17.10. datums, kad pieņemts lēmums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, un lēmuma numurs;

17.11. kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts, tīmekļa vietnes adrese).

18. Sarakstā iekļautās ziņas aktualizē, pamatojoties uz biedrības sniegto informāciju. Biedrība attiecīgo informāciju nosūta pa pastu vai uz ministrijas oficiālo elektronisko adresi.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728)

19. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt biedrības atbilstību Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

20. Ministrija svītro biedrību no jaunatnes organizāciju saraksta, ja biedrība:

20.1. ir likvidēta;

20.2. ir iesniegusi ministrijā iesniegumu ar lūgumu svītrot to no jaunatnes organizāciju saraksta;

20.3. neatbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

21. Ministrija pieņem lēmumu par biedrības svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3.apakšpunktu, ja biedrība pēc ministrijas rakstiska brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā nav novērsusi norādītās nepilnības.

22. Ministrija lēmumu par biedrības svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

23. Biedrība lēmumu par svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Biedrības svītrošana no jaunatnes organizāciju saraksta neliedz biedrībai atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrības neatbilstība Jaunatnes likuma 6.panta pirmās daļas prasībām ir novērsta.

25. Biedrības svītrošana no jaunatnes organizāciju saraksta aptur biedrības tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansējumu saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturto daļu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.marta noteikumiem Nr.188
Iesnieguma veidlapas paraugs
Izglītības un zinātnes ministrijai
   
  (biedrības nosaukums)
   
  (biedrības reģistrācijas numurs)
   
  (juridiskā adrese)

Iesniegums
(vajadzīgo atzīmēt ar "X")
  par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā
  par jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītas biedrības statusa saglabāšanu

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta pirmo daļu lūdzam ierakstīt biedrību "________________________" (reģistrācijas Nr.____________________) jaunatnes organizāciju sarakstā/saglabāt biedrībai "________________________" (reģistrācijas Nr.____________________) jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītas biedrības statusu (vajadzīgo pasvītrot).

Apliecinu, ka:

1. viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē (attiecīgais darbības mērķis ir norādīts biedrības statūtu __.punktā);

2. biedrība veic darbu ar jaunatni un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā minētajiem pamatuzdevumiem (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;  

nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību – dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;

  nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

  nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību

(attiecīgie darbības uzdevumi ir norādīti biedrības statūtu __.punktā);

3. biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai ir apvienojušās vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības biedru skaits atbilstoši reģistra datiem (uz 20__.gada__.__________) ir _____ biedri, tajā skaitā:

3.1. vecumā līdz 12 gadiem – _____ biedri;

3.2. vecumā no 13 līdz 18 gadiem – _____ biedri;

3.3. vecumā no 19 līdz 25 gadiem – _____ biedri;

3.4. vecāki par 25 gadiem – _____ biedri;

4. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. Biedrības valdē ir _____ locekļi, tajā skaitā:

4.1. vecumā no 18 līdz 24 gadiem – _____ locekļi;

4.2. 25 gadus veci – _____ locekļi;

4.3. vecāki par 25 gadiem – _____ locekļi;

5. biedrības darbības prioritārās jomas (lūdzam atzīmēt trīs jomas (1., 2., 3.)) un biedrības darbības apakšjomas (vajadzīgo atzīmēt ar "X") ir šādas:

Biedrības darbības prioritārās jomas
(1., 2., 3.)
Darbības jomas Biedrības
darbības apakšjomas
( "X")
Darbības apakšjomas
   Kultūra un atpūta   Kultūra un māksla
  Sports
  Cita veida atpūta (darbība klubos)
   Izglītība un pētniecība   Interešu izglītība
  Pētniecība
  Cita izglītība
   Veselība   Medicīniskā rehabilitācija
  Veselības profilakse
   Sociālie pakalpojumi   Sociālā rehabilitācija
  Sociālā aprūpe
  Negadījumu seku likvidēšana un palīdzība
  Uztura un ienākumu atbalsts
   Vide   Vide
  Dzīvnieku aizsardzība
  Attīstība un mājokļu apgāde     Ekonomiskā, sociālā un kopienas attīstība
  Mājokļu apgāde
  Nodarbinātība un apmācība
  Likumdošana, interešu aizstāvība un politika   Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
  Likumdošana un juridiskie pakalpojumi
  Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana   Fondi, kas sadala grantus
  Citi filantropijas starpnieki un brīvprātīgā darba veicinātāji
  Cita darbības joma
(ierakstīt ailē "Darbības apakšjomas")
   

6. biedrības darbības prioritārās mērķa grupas ir šādas (lūdzam atzīmēt trīs prioritārās mērķa grupas (1., 2., 3.)):

Prioritārās mērķa grupas
(1., 2., 3.)
Mērķa grupa
  Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
  Nepilnās ģimenes
  Cilvēki ar invaliditāti
  Personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
  Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (vajadzīgo atzīmēt ar "X")
  jaunieši – līderi
  skolu jaunatne
  jaunieši invalīdi un jaunieši ar garīgās attīstības, fiziskiem vai funkcionāliem traucējumiem (tajā skaitā jaunieši ar hroniskām saslimšanām: HIV/AIDS, C hepatītu, cukura diabētu)
  jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem
  jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta
  jaunieši no lauku apvidiem
  jaunieši bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši
  jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes)
  jaunieši bezdarbnieki
  policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji, jaunieši – ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie jaunieši
  jaunieši, kuri ir atkarīgi no narkotiskām un psihotropām vielām, kā arī tādi, kuriem ir procesa atkarības (datorspēles, azartspēles)
  jaunieši, kas cietuši no vardarbības
  romu tautības jaunieši
  klaiņojošie jaunieši
  Personas, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
  Ilgstošie bezdarbnieki
  Bezpajumtnieki
  Cilvēktirdzniecības upuri
  Politiski represētās personas
  Personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes
  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
  Personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes
  Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
  Bērni
  No vardarbības cietušās personas
  Citi

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa, un atļauju to publicēt bez maksas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

Apņemos informēt Izglītības un zinātnes ministriju par izmaiņām Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām" 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.8., 17.9. un 17.11.apakšpunktā minētajā informācijā, mēneša laikā no izmaiņu veikšanas dienas nosūtot informāciju uz ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi.

Biedrības vadītājs (amatpersona)  
  (vārds, uzvārds)
Amats  
Biedrības e-pasta adrese  
Kontakttālrunis  
   
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
     
  (datums*)  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 188Pieņemts: 15.03.2011.Stājas spēkā: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44 (4442), 18.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
227327
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2011","iso_value":"2011\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2011.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva