Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 31.§)
Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk – katalogs) apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirni iekļauj un uztur katalogā vai svītro no tā, kā arī ar kataloga veidošanu saistītās informācijas glabāšanas un publicēšanas kārtību.

2. Šķirni katalogā iekļauj uz 10 gadiem, kas seko pēc gada, kad šķirne ir iekļauta katalogā, ja ir izpildītas šo noteikumu prasības.

II. Iesniegums šķirnes iekļaušanai katalogā

3. Iesniegumu šķirnes iekļaušanai katalogā (pielikums) (turpmāk – iesniegums) Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz viena no šādām personām (turpmāk – iesniedzējs):

3.1. selekcionārs;

3.2. selekcionāra tiesību īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas ieguvusi selekcionāra tiesības;

3.3. ja ir beidzies šķirnes aizsardzības periods, – šķirnes uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina šķirnes uzturēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu;

3.4. selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai šķirnes uzturētāja pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – pilnvarotais pārstāvis).

4. Ja šķirnei ir nepieciešama šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana, dienests iesniegumā minēto informāciju par iesniedzēju, augu sugu un šķirni triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas elektroniski nosūta Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.519, kas piemērojami ar 01.08.2012.)

6. (Svītrots ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.519, kas piemērojami ar 01.08.2012.)

7. Ja šķirnei nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude (turpmāk – šķirnes pārbaude), iesniedzējs iesniedz:

7.1. šķirnes pārbaudes veicējam – normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi minēto iesniegumu;

7.2. dienestā – oriģinālo šķirnes sēklu paraugu, kas atdalīts no šķirnes pārbaudei nosūtītā parauga (hibrīdajām šķirnēm – arī vecākaugu līnijām), vai citas valsts oficiālās institūcijas apliecinājumu par to, ka šī institūcija nodrošina oriģinālā šķirnes parauga uzturēšanu un piegādi sertifikācijas vajadzībām. Iesniedzamā parauga lielums un kvalitāte atbilst normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi noteiktajam. Dienestā neiesniedz kartupeļu sēklu paraugu vai attiecīgo apliecinājumu.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

8. Šo noteikumu 3.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;

8.2. informāciju par valsts nodevas samaksas datumu;

8.3. ja šķirnes pārbaude ir veikta:

8.3.1. šķirnes pārbaudes pārskatu;

8.3.2. šķirnes aprakstu, ko izsniegusi institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi, atbilstoši Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (turpmāk – UPOV) metodikai vai apstiprinātu šķirnes apraksta kopiju;

8.4. ja šķirnes pārbaude nav veikta, – šķirnes tehnisko anketu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

8.5. par kartupeļu šķirni, kas ir izturīga pret kartupeļu cistu nematodi vai vēzi, – attiecīgas institūcijas apliecinājumu par šķirnes izturību pret kartupeļu cistu nematodi (ar norādi par attiecīgo patotipu, pret kuru šķirne ir izturīga) un par izturību pret kartupeļu vēzi (ar norādi par kartupeļu vēža rasi, pret kuru šķirne ir izturīga).

9. Ja iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija un iesniegti šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti, dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē to un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu reģistrēt iesniegumu šķirnes iekļaušanai katalogā un piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē iesniedzēju.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

10. Ja iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti, dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma izvērtēšanas rakstiski pieprasa iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus. Informācija un dokumenti iesniedzami 20 darbdienu laikā.

11. Ja iesniedzējs līdz šo noteikumu 10.punktā minētā termiņa beigām nav novērsis trūkumus, dienests piecu darbdienu laikā pēc šā termiņa beigām pieņem lēmumu nereģistrēt iesniegumu šķirnes iekļaušanai katalogā un par to rakstiski informē iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 548)

III. Šķirnes nosaukuma pārbaude

12. Ja iesniegumu iesniedz par šķirni, kuru cita valsts nav iekļāvusi Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai kuras nosaukums nav izvērtēts atbilstoši augu šķirņu aizsardzības normatīvajiem aktiem, dienests divu nedēļu laikā pēc iesniedzēja priekšlikuma saņemšanas par šķirnes nosaukumu pārbauda pieteiktā šķirnes nosaukuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Padomes 1994.gada 27.jūlija Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas šķirņu aizsardzību (turpmāk – regula Nr. 2100/94) un Komisijas 2009.gada 22.jūlija Regulā Nr. 637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību (turpmāk – regula Nr. 637/2009).

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.519, kas piemērojami ar 01.08.2012.)

13. Ja šo noteikumu 12.punktā minētajā pārbaudē noskaidrots, ka šķirnes nosaukums atbilst regulas Nr. 2100/94 un regulas Nr. 637/2009 prasībām, dienests mēneša laikā pēc pārbaudes pabeigšanas šķirnes nosaukumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14. Triju mēnešu laikā pēc šķirnes nosaukuma publikācijas persona, kurai ir piešķirtas agrākas tiesības uz vienādu vai līdzīgu preču zīmes nosaukumu, var iesniegt dienestā iebildumus pret publicēto šķirnes nosaukumu.

15. Ja dienestā saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu ir iesniegts iebildums pret publicēto šķirnes nosaukumu, dienests:

15.1. divu nedēļu laikā pēc iebilduma saņemšanas pārbauda iebilduma atbilstību regulas Nr. 2100/94 un regulas Nr. 637/2009 prasībām;

15.2. informē iesniedzēju par saņemto iebildumu un par dienesta lēmumu attiecībā uz iebildumu.

16. Ja dienests šķirnes nosaukumu atzīst par nepiemērotu regulas Nr. 2100/94 un regulas Nr. 637/2009 prasībām, tas piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās pārbaudes pabeigšanas pieprasa iesniedzējam divu nedēļu laikā rakstiski sniegt priekšlikumu par jaunu šķirnes nosaukumu.

17. Ja dienests šķirnes nosaukumu atzīst par atbilstošu regulas Nr. 2100/94 un regulas Nr. 637/2009 prasībām, tas pieņem attiecīgu lēmumu un par to piecu darbdienu laikā informē iesniedzēju.

18. Ja pēc šķirnes iekļaušanas katalogā konstatē, ka šķirnes nosaukums kāda jauna fakta dēļ nav atzīstams saskaņā ar regulas Nr. 2100/94 un regulas Nr. 637/2009 prasībām, dienests:

18.1. pieprasa iesniedzējam mēneša laikā iesniegt priekšlikumu par jaunu šķirnes nosaukumu;

18.2. pārbauda šķirnes nosaukuma atbilstību saskaņā ar šo noteikumu III nodaļas prasībām;

18.3. katalogā blakus jaunajam šķirnes nosaukumam iekavās divus gadus norāda veco nosaukumu.

IV. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana

19. Normatīvajos aktos par sēklu un šķirņu apriti noteiktajām sugām pirms to iekļaušanas katalogā novērtē šķirnes saimnieciskās īpašības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu uzsāk 18 mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.519 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 548)

19.1 Ja iesniedzēja vainas dēļ šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana nav uzsākta 18 mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, dienests divu nedēļu laikā pēc šā termiņa beigām pieņem lēmumu par atteikumu virzīt šķirni iekļaušanai katalogā un par to rakstiski informē iesniedzēju.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

20. Ja pārtraukumi šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas laikā nav ilgāki par vienu novērtēšanas gadu, šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus atzīst par pozitīviem, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

20.1. ja šķirnes saimniecisko īpašību, tostarp ražas un ziemcietības, kopējais novērtējums (ballēs) saskaņā ar šķirņu novērtēšanas rādītājiem, kas noteikti normatīvajos aktos par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu, ir vienāds ar attiecīgo standartšķirnes vai standartšķirņu vidējo novērtējumu vai pārsniedz to;

20.2. ja daži saimniecisko īpašību novērtēšanas rādītāji pārsniedz attiecīgos standartšķirnes vai standartšķirņu vidējos rādītājus (novērtē, kad šķirnes saimniecisko īpašību kopējais novērtējums (ballēs) ir zemāks par standartšķirnes vai standartšķirņu vidējo novērtējumu) un tie ir būtiski audzēšanai vai izaudzētās ražas izmantošanai (neņemot vērā dažus zemākus rādītājus).

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

20.1 Ja attiecīgās sugas standartšķirne nav noteikta (piemēram, nav šķirnes katalogā), bet šķirnes īpašības atbilst audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus atzīst par pozitīviem.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.519 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 548)

21. Ja šķirnes sēklas ir paredzēts tirgot tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kura šo šķirni jau iekļāvusi savā šķirņu katalogā, šīs šķirnes saimnieciskās īpašības nevērtē.

22. Ja Nacionālā augu šķirņu padome, pamatojoties uz šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātiem, sniedz priekšlikumu aizliegt konkrētas šķirnes audzēšanu Latvijā vai sniedz priekšlikumu audzēt to, ievērojot kādus obligātus nosacījumus, lai nekaitētu citu šķirņu vai sugu audzēšanai, (piemēram, ja visos izmēģinājuma gados šķirne uzrāda sliktu ziemcietību vai tādu veģetācijas periodu, ka augi Latvijas apstākļos nesasniedz pilngatavības fāzi), dienests divu mēnešu laikā izvērtē iespējamo kaitējumu un pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju nosūta Eiropas Komisijai iesniegumu, lai tā dotu atļauju valstij pieņemt lēmumu aizliegt audzēt attiecīgo šķirni valsts teritorijā.

V. Šķirnes izvērtēšana Nacionālajā augu šķirņu padomē un tās ekspertu grupās

23. Pēc normatīvajos aktos par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu norādīto šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātu saņemšanas dienests apkopo iegūto informāciju un līdz kārtējā gada 15. novembrim, bet, ja šo rezultātu sagatavošanu ir aizkavējuši ražas novākšanai neatbilstoši laikapstākļi vai citi pamatoti apstākļi, ne vēlāk kā līdz 20. novembrim Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu grupām (turpmāk – ekspertu grupas) nosūta:

23.1. šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus salīdzinājumā ar standartšķirni (standartšķirnēm) pa gadiem un izmēģinājumu vietām;

23.2. informāciju par šķirnes pārbaudi.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

24. Saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu dienests ekspertu grupām iesniedz saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus tikai par tām šķirnēm, kas atbilst šādiem kritērijiem:

24.1. līdz kārtējā gada 10. novembrim ir iesniegts iesniegums un šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētais paraugs vai apliecinājums;

24.2. ir pabeigta šķirnes pārbaude un iesniegti šķirnes pārbaudi apliecinoši dokumenti, šķirne ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu;

24.3. ir pabeigts šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas cikls saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

25. Piecas darbdienas pirms ekspertu grupas sēdes, kurā izskatīs jautājumu par attiecīgās šķirnes iekļaušanu katalogā, dienests nosūta iesniedzējam informāciju par sēdes laiku un vietu. Iesniedzējam ir tiesības piedalīties sēdē.

(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 548)

26. Ekspertu grupas piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē un saskaņā ar šo noteikumu 20. punktā un 23.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem sniedz priekšlikumus Nacionālajai augu šķirņu padomei par šķirņu iekļaušanu katalogā. Dienests priekšlikumus noformē un nosūta Nacionālajai augu šķirņu padomei piecu darbdienu laikā pēc ekspertu grupas sanāksmes.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

27. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc ekspertu grupas priekšlikumu saņemšanas tos izvērtē un sniedz priekšlikumus dienestam par šķirņu iekļaušanu katalogā.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

VI. Šķirnes iekļaušana katalogā

28. Ja šķirnes pārbaudes un saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultāti (ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklu un šķirņu apriti) ir pozitīvi, pieteiktais šķirnes nosaukums atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām un Nacionālā augu šķirņu padome izteikusi priekšlikumu iekļaut šķirni katalogā, dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā un par šķirni raksturojošiem rādītājiem. Par pieņemto lēmumu dienests piecu darbdienu laikā informē iesniedzēju.

29. Ģenētiski modificētas šķirnes iekļauj katalogā tikai tad, ja ir izdota atļauja to izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti. Ja no šķirnes atvasinātā materiāla, kas satur ģenētiski modificētus organismus, ir paredzēts izgatavot produktus izmantošanai pārtikā vai lopbarībā, šķirnei jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ģenētisko organismu apriti.

30. Ja šķirni (inbredlīniju, hibrīdu) izmanto tikai par komponentu hibrīda veidošanai, šķirni katalogā iekļauj ar iesniedzēja piešķirto nosaukumu un norāda, ka tā ir komponentšķirne.

31. Dārzeņu šķirnes, kuru sēklas pārbauda tikai kā standartsēklas, katalogā norāda atsevišķā nodaļā.

32. Dienests sagatavo atsevišķu lietu par katru šķirni, par kuru ir iesniegts iesniegums. Lietā ir vismaz šādi dokumenti:

32.1. iesniegums;

32.2. šķirnes apraksts, kas minēts šo noteikumu 8.3.2.apakšpunktā (nav nepieciešams dārzeņu standartsēklām);

32.3. šķirnes pārbaudes un šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultāti;

32.4. lēmums par šķirnes iekļaušanu katalogā.

33. Katalogs ir ievietots dienesta tīmekļa vietnē.

VII. Šķirnes uzturēšana katalogā un uzturēšanas termiņa pagarināšana

34. Lai šķirni uzturētu katalogā, iesniedzējs:

34.1. sniedz dienestam informāciju par jebkurām izmaiņām, kas saistītas ar iesniegumā minēto informāciju (mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas);

34.2. pēc dienesta pieprasījuma iesniedz dienestā oriģinālo sēklu paraugu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

34.3. katru gadu līdz 31.janvārim paziņo dienestam rakstiski vai elektroniski valsts nodevas samaksas datumu par šķirnes uzturēšanu katalogā kārtējā gadā.

35. Katalogā iekļautās šķirnes uzturēšanu saskaņā ar vispārpieņemto praksi nodrošina šķirnes uzturētājs.

36. Dienestam ir tiesības pārbaudīt pie šķirnes uzturētāja šķirnes uzturēšanas shēmu, kā arī dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklu un šķirņu apriti.

37. Šo noteikumu 2.punktā minēto termiņu pagarina, ja:

37.1. iesniedzējs ne vēlāk kā divus gadus pirms termiņa beigām iesniedz dienestā:

37.1.1. iesniegumu par nepieciešamību termiņu pagarināt uz konkrētu laikposmu, norādot platības Latvijā, kurās audzē šķirni;

37.1.2. informāciju par datumu, kad samaksāta valsts nodeva par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu katalogā;

37.2. šķirne joprojām ir atšķirīga, viendabīga un stabila (piemēram, pēcpārbaudē, lauka apskatē vai no selekcionāra, šķirnes uzturētāja nav iegūti dati, kas liecinātu par pretējo).

(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 548)

38. Ja ir iesniegts šo noteikumu 37.1.1.apakšpunktā minētais iesniegums, dienests par to reizi pusgadā informē Nacionālo augu šķirņu padomi.

39. Nacionālā augu šķirņu padome pēc šo noteikumu 38.punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē to kārtējā sēdē un sniedz dienestam priekšlikumus par šo noteikumu 2.punktā minētā termiņa pagarināšanu.

40. Dienests pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma saņemšanas piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 2.punktā minētā termiņa pagarināšanu un par to triju darbdienu laikā paziņo iesniedzējam. Termiņu var pagarināt uz laiku, kas minēts šo noteikumu 2.punktā.

VIII. Šķirnes svītrošana no kataloga

41. Dienests svītro šķirni no kataloga, ja:

41.1. no selekcionāra, šķirnes uzturētāja vai atkārtotā šķirnes pārbaudē ir iegūti dati par to, ka šķirne vairs nav atšķirīga, viendabīga un stabila;

41.2. ir beidzies termiņš, līdz kuram šķirne ir iekļauta katalogā;

41.3. to pieprasa iesniedzējs, izņemot gadījumus, kad notiek šķirnes uzturēšana.

42. Dienests var pieprasīt iesniedzējam veikt šķirnes pārbaudi atkārtoti, ja divus gadus pēc kārtas visas pēcpārbaudē pārbaudītās pirmsbāzes un bāzes kategoriju attiecīgās šķirnes sēklu partijas neatbilst šķirnes identitātei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

43. Dienests lēmumu par šķirnes svītrošanu no kataloga var pieņemt, ja:

43.1. nav ievērotas šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētās prasības;

43.2. ir pieņemts lēmums iekļaut šķirni katalogā, pamatojoties uz kļūdainiem vai nepamatotiem datiem;

43.3. saskaņā ar šo noteikumu 34.2.apakšpunktu vienu gadu pēc dienesta pieprasījuma nav iesniegts oriģinālo sēklu paraugs;

43.4. saskaņā ar šo noteikumu 34.3.apakšpunktu gada laikā nav samaksāta valsts nodeva par šķirnes uzturēšanu katalogā.

44. Pēc šo noteikumu 42. vai 43.punktā minēto faktu konstatācijas dienests mēneša laikā iesniedz Nacionālajā augu šķirņu padomē informāciju par nepieciešamību svītrot šķirni no kataloga un informē par to iesniedzēju.

45. Nacionālā augu šķirņu padome mēneša laikā izvērtē iesniegto informāciju un sniedz priekšlikumus dienestam par šķirnes svītrošanu no kataloga.

46. Dienests divu nedēļu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par atkārtoto šķirnes pārbaudi vai par šo noteikumu 43.punktā minēto gadījumu saistībā ar šķirnes svītrošanu no kataloga un par to piecu darbdienu laikā rakstiski informē iesniedzēju.

47. Iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, kā arī pamatojumu šķirnes iekļaušanai katalogā dienests glabā piecus gadus pēc konkrētās šķirnes svītrošanas no kataloga.

48. Pēc lēmuma pieņemšanas par šķirnes svītrošanu no kataloga līdz trešā gada 30.jūnijam ir atļauts:

48.1. veikt attiecīgās šķirnes sēklu sertifikāciju, dārzeņu šķirnēm – arī standartsēklu pārbaudi;

48.2. pārdot šīs šķirnes sēklas.

49. Ja kāda valsts institūcija ir konstatējusi, ka kāda no Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā iekļautajām šķirnēm valstī var kaitēt citu šķirņu vai sugu audzēšanai, radīt risku videi vai cilvēka veselībai:

49.1. tā informē dienestu un Zemkopības ministriju par šo situāciju;

49.2. dienests mēneša laikā izvērtē iespējamo kaitējumu un sniedz Zemkopības ministrijai priekšlikumu par iesnieguma iesniegšanu Eiropas Komisijai, lai tā dotu atļauju valstij pieņemt lēmumu aizliegt tirgot valsts teritorijā attiecīgās šķirnes sēklas;

49.3. dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju nosūta Eiropas Komisijai šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minēto iesniegumu;

49.4. ja pastāv reāli draudi, ka var izplatīties kaitīgie organismi vai rasties apdraudējums cilvēka veselībai vai videi, dienests var pieņemt šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minēto lēmumu vienlaikus ar attiecīgā iesnieguma nosūtīšanu, bet noteikt tā darbības termiņu līdz atbildes saņemšanai no Eiropas Komisijas par atļaujas došanu.

IX. Šķirņu iekļaušana Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos

50. Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai iesnieguma atsaukšanas dienests nosūta informāciju Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

51. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šķirnes iekļaušanu katalogā vai par kataloga grozījumiem dienests nosūta informāciju Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

52. Dienests mēneša laikā nosūta Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm informāciju par katru šķirni, par kuru ir pieņemts lēmums to iekļaut katalogā. Minētā informācija ietver ziņas par šķirni raksturojošiem rādītājiem, kas ir minēti Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā katalogā un Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā. Minēto informāciju nesniedz par šķirnēm (vecāku līnijas, hibrīdi), kas ir paredzētas kā komponenti gala šķirnei.

53. Pēc Komisijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu pieprasījuma dienests:

53.1. nosūta informāciju, kas ir minēta šo noteikumu 32.punktā par šķirni, kura ir iekļauta katalogā vai svītrota no tā, ar norādi "Ierobežota pieejamība";

53.2. paziņo īpašas pazīmes, pēc kurām šķirni var atšķirt no citām līdzīgām šķirnēm.

X. Noslēguma jautājums

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 60.nr.; 2005, 131.nr.; 2006, 75.nr.; 2007, 117., 174.nr.; 2008, 174.nr.; 2009, 203.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/53/EK par lauksaimniecības augu šķirņu kopējo katalogu;

2) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.140
Informācija, kas ietverama iesniegumā šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā

(Pielikums MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. juridiskajai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.2. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Iesniedzējs – selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs (šķirnēm, kurām nav selekcionāra), selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai šķirnes uzturētāja pilnvarotais pārstāvis.

3. Informācija par selekcionāru:

3.1. juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

3.2. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

4. Aizsargātai šķirnei – informācija par selekcionāra tiesību īpašnieku:

4.1. juridiskajai personai – nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

4.2. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

5. Informācija par šķirnes uzturētāju:

5.1. juridiskajai personai – nosaukums, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

5.2. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

6. Augu sugas paplašināts nosaukums latīņu valodā, norādot ģinti, sugu, pasugu, varietāti.

7. Augu sugas nosaukums latviešu valodā.

8. Selekcionāra piešķirtais šķirnes pagaidu apzīmējums, šķirnes nosaukums (ja tas ir atzīts) vai priekšlikums šķirnes nosaukumam (ja tas nav atzīts), šķirnes nosaukuma sinonīmi (ja tādi ir).

9. Valsts, kurā šķirne izveidota.

10. Informācija par to, vai šķirne ir ģenētiski modificēta.

11. Informācija par šķirni raksturojošiem rādītājiem, kas minēti Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā katalogā un Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā.

12. Informācija par iesniegumiem šķirnes iekļaušanai citu valstu nacionālajos katalogos un selekcionāra tiesību piešķiršanu citās Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalstīs (iesniegums, iesniegšanas datums, iesnieguma reģistrācijas numurs, datums, kad šķirne iekļauta katalogā, un (vai) selekcionāra tiesību piešķiršanas datums, valsts, šķirnes nosaukums, patents).

13. Informācija par atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (kad un kur tā pabeigta, notiek vai notiks).

14. Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts:

14.1. šķirnes apraksta tehniskā anketa;

14.2. šķirnes apraksts;

14.3. šķirnes pārbaudes pārskats;

14.4. pilnvarojums (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

14.5. informācija par šķirnes sākotnējo komponentu numuriem un nosaukumiem (ja tādi ir), šķirnes izcelsmes tipiem;

14.6. kartupeļiem – apliecinājums par šķirnes izturību pret kartupeļu vēzi un kartupeļu cistu nematodēm.

15. Valsts nodevas samaksas datums.

16. Datums, paraksts un zīmogs.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 140Pieņemts: 22.02.2011.Stājas spēkā: 26.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 25.02.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
226337
{"selected":{"value":"19.08.2016","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2012","iso_value":"2012\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2012.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-03.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)