Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.136

Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 4.§)
Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
11.panta trīspadsmito daļu
un Reklāmas likuma 7.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka informācijas saturu, ko patērētājam sniedz pirms brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līguma (turpmāk – mītnes lietošanas tiesību līgums), brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līguma (turpmāk – brīvdienu pakalpojumu līgums), brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līguma (turpmāk – tālākpārdošanas līgums) un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līguma (turpmāk – apmaiņas līgums) noslēgšanas, kā arī attiecīgajā līgumā ietveramās informācijas saturu un sniegšanas kārtību, atteikuma tiesību realizēšanas termiņus un kārtību, atteikuma veidlapu un atteikuma tiesību izmantošanas sekas, kā arī īpašās prasības, kas ievērojamas, slēdzot attiecīgo līgumu.

II. Pirms līguma noslēgšanas patērētājam sniedzamā informācija

2. Pirms attiecīgā līguma noslēgšanas pakalpojuma sniedzējs laikus sniedz skaidru, saprotamu, precīzu un pietiekamu informāciju:

2.1. par mītnes lietošanas tiesību līgumu – atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā iekļautajai standartinformācijas veidlapai, ieskaitot informāciju, kas norādīta veidlapas 3.daļā;

2.2. par brīvdienu pakalpojumu līgumu – atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā iekļautajai standartinformācijas veidlapai, ieskaitot informāciju, kas norādīta veidlapas 3.daļā;

2.3. par tālākpārdošanas līgumu – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā iekļautajai standartinformācijas veidlapai, ieskaitot informāciju, kas norādīta veidlapas 3.daļā;

2.4. par apmaiņas līgumu – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā iekļautajai standartinformācijas veidlapai, ieskaitot informāciju, kas norādīta veidlapas 3.daļā.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju pakalpojuma sniedzējs sniedz bez maksas papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, kas patērētājam ir viegli pieejams.

4. Pirms mītnes lietošanas tiesību līguma, brīvdienu pakalpojumu līguma, tālākpārdošanas līguma vai apmaiņas līguma noslēgšanas pakalpojuma sniedzējs iepazīstina patērētāju ar līguma noteikumiem par piemērojamām atteikuma tiesībām, to termiņu, par aizliegumu no patērētāja prasīt avansa maksājumu, nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu pārdevējam vai trešajai personai, kā arī par aizliegumu rezervēt naudu patērētāja kontā atteikuma tiesību darbības termiņa laikā. Patērētāja iepazīstināšanu ar minētajiem līguma noteikumiem patērētājs apliecina ar parakstu šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā iekļautās standartinformācijas veidlapas 2.daļas beigās.

5. Pakalpojuma sniedzējs pirms līguma noslēgšanas informē patērētāju (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju) par grozījumiem šo noteikumu 2.punktā minētajā informācijā.

III. Reklāmai noteiktās prasības

6. Reklāmā norāda iespēju patērētājam saņemt šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, kā arī to, kur šo informāciju var saņemt.

7. Ja mītnes lietošanas tiesību līgums, brīvdienu pakalpojumu līgums, tālākpārdošanas līgums vai apmaiņas līgums tiek piedāvāts patērētājam personiski pakalpojuma reklāmas vai pārdošanas pasākumā, pakalpojuma sniedzējs uzaicinājumā skaidri norāda pasākuma komerciālo nolūku un veidu. Pakalpojuma sniedzējs pasākuma laikā nodrošina patērētājam iespēju saņemt šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.

8. Brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesības vai brīvdienu pakalpojumus aizliegts reklamēt vai pārdot kā ieguldījumus.

IV. Līgumā norādāmā informācija

9. Papildus šo noteikumu 2.punktā minētajai informācijai līgumā ietver šādas ziņas:

9.1. līgumslēdzējas puses, to adreses un paraksti;

9.2. līguma noslēgšanas datums un vieta.

10. Šo noteikumu 2.punktā minētā informācija ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kurā var izdarīt grozījumus tikai tad, ja puses par to vienojušās vai ja šāda nepieciešamība radusies ārkārtēju un neparedzamu, no pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus pakalpojuma sniedzējs nebūtu varējis ietekmēt un kuru sekas nebūtu varējis novērst, arī darbojoties ar pienācīgu rūpību. Līgumā skaidri norāda visus izdarītos grozījumus.

11. Līgumam pievieno atteikuma tiesību standarta veidlapu (5.pielikums), kas paredzēta atteikuma tiesību izmantošanas atvieglošanai.

V. Atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumi

12. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no mītnes lietošanas tiesību līguma, brīvdienu pakalpojumu līguma, tālākpārdošanas līguma vai apmaiņas līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.

13. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no līguma, tai skaitā priekšlīguma, noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem līgumu vai priekšlīgumu, ja tas notiek pēc līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas.

14. Ja pakalpojuma sniedzējs līgumam nav pievienojis šo noteikumu 11.punktā norādīto atteikuma tiesību standarta veidlapu papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada un 14 dienu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās dienas.

15. Ja pakalpojuma sniedzējs nav iepazīstinājis patērētāju ar šo noteikumu 2.punktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma trīs mēnešu un 14 dienu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās dienas.

16. Ja pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 11.punktā norādīto atteikuma tiesību standarta veidlapu ir izsniedzis patērētājam (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju) viena gada laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis atteikuma tiesību standarta veidlapu.

17. Ja pakalpojuma sniedzējs iepazīstinājis patērētāju ar šo noteikumu 2.punktā norādīto informāciju triju mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis šo informāciju.

18. Ja apmaiņas līgums un mītnes lietošanas tiesību līgums tiek piedāvāti kopā, abiem līgumiem piemēro vienu atteikuma tiesību termiņu. Minēto līgumu atteikuma tiesību termiņu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

19. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājs par to informē pakalpojuma sniedzēju pirms atteikuma tiesību termiņa beigām papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. Patērētājs var izmantot šo noteikumu 11.punktā minēto atteikuma tiesību standarta veidlapu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

20. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, noslēgtais mītnes lietošanas tiesību līgums, brīvdienu pakalpojumu līgums, tālākpārdošanas līgums vai apmaiņas līgums nav spēkā, patērētājam nav pienākuma segt nekādas maksas un patērētājs nav atbildīgs par izmaksām, kas pakalpojuma sniedzējam radušās saistībā ar pakalpojumu, kas sniegts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

21. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības attiecībā uz mītnes lietošanas tiesību līgumu vai brīvdienu pakalpojumu līgumu un saistībā ar minētajiem līgumiem ir noslēgts apmaiņas līgums vai cits papildu līgums par pakalpojumiem, kurus sniedz pakalpojuma sniedzējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu starp trešo personu un pakalpojuma sniedzēju, apmaiņas līgums vai cits papildu līgums nav spēkā un patērētājam nav pienākuma segt nekādas maksas.

22. Ja patērētājs ir noslēdzis patērētāja kreditēšanas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai trešo personu saskaņā ar līgumu starp trešo personu un pakalpojumu sniedzēju un patērētāja kreditēšanas līguma mērķis ir pilnībā vai daļēji finansēt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar mītnes lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu līgumu, tālākpārdošanas līgumu vai apmaiņas līgumu, patērētāja kreditēšanas līgums nav spēkā, ja patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir vienpusēji atkāpies no attiecīgā līguma. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējs un kredīta devējs nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai atlīdzina zaudējumus, kas radušies patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanas dēļ.

VI. Brīvdienu pakalpojumu līgumam piemērojamās prasības

23. Samaksu par brīvdienu pakalpojuma līgumu veic pa daļām atbilstoši brīvdienu pakalpojuma līgumā noteiktajam maksājumu grafikam. Cita maksāšanas kārtība ir aizliegta.

24. Veicamos maksājumus, ieskaitot dalības maksu, sadala ikgadējās iemaksās. Visas ikgadējās iemaksas ir vienādas.

25. Pakalpojuma sniedzējs vismaz 14 dienas pirms noteiktā iemaksas termiņa nosūta patērētājam pieprasījumu (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju) veikt iemaksu.

26. Sākot ar otro iemaksu, patērētājs ir tiesīgs lauzt līgumu, nemaksājot līgumsodu, ja patērētājs par līguma laušanu ir paziņojis pakalpojuma sniedzējam 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs ir saņēmis pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu veikt kārtējo iemaksu.

VII. Uzraudzība

27. Šo noteikumu uzraudzību īsteno Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

VIII. Noslēguma jautājums

28. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 23.februārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 14.janvāra Direktīvas 2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.136
Brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līguma standartinformācija

1.daļa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās) un tiesiskais statuss

Īss pakalpojuma apraksts (piemēram, nekustamā īpašuma apraksts)

Lietošanas tiesību raksturs un saturs

Laikposms, kurā patērētājs var izmantot lietošanas tiesības, un līguma darbības laiks

Diena, kad patērētājs var uzsākt lietošanas tiesību izmantošanu

Ja līgums ir saistīts ar nepabeigtu būvi, norādīt, kad brīvdienu mītne un pakalpojumi/objekti būs pabeigti/pieejami

Cena, kas jāmaksā patērētājam, lai varētu izmantot lietošanas tiesības

Obligāto maksājumu apraksts, kas patērētājam būs jāmaksā saskaņā ar līgumu, maksājumu veids un summas (piemēram, ikgadējie maksājumi, citi kārtējie maksājumi, nodevas, nodokļi)

Galvenie pakalpojumi, kas būs pieejami patērētājam (piemēram, elektrība, ūdens, uzturēšana, atkritumu izvešana), un summa, kas patērētājam būs jāmaksā par šiem pakalpojumiem

Patērētājam pieejamie objekti (piemēram, peldbaseins, sauna)

Vai patērētājam pieejamie objekti ir iekļauti summā, kas patērētājam būs jāmaksā. Ja nav, norāda, kas ir iekļauts un par ko ir jāmaksā atsevišķi

Vai ir iespējama dalība maiņas sistēmā

Ja ir, norāda maiņas sistēmas nosaukumu

Informācija par dalības/maiņas izmaksām

Vai pakalpojuma sniedzējs ir parakstījis labas prakses kodeksu(-us) un, ja ir, kur tas (tie) ir pieejams(-i)

2.daļa

Vispārīgā informācija

- Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atkāpties no šā līguma 14 dienu laikā no līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem līgumu vai priekšlīgumu, ja tas ir pēc līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas

- Atteikuma tiesību darbības termiņa laikā pārdevējam vai trešajai personai aizliegts no patērētāja pieprasīt avansa maksājumu un jebkāda veida atlīdzību, tai skaitā nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu, kā arī rezervēt naudu patērētāja kontā

- Patērētājs nekompensē izdevumus un neuzņemas saistības, kas nav noteiktas līgumā

- Saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām līgumam var piemērot ne tikai tās dalībvalsts tiesības, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesības, un iespējamos strīdus var izskatīt ne tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesās

Patērētājs

   
 (vārds, uzvārds) 

(paraksts)

3.daļa

Papildinformācija, kuru patērētājam ir tiesības saņemt. Ja turpmāk tekstā tā nav sniegta, norāda, kur to var iegūt (piemēram, kurā brošūras nodaļā)

1. INFORMĀCIJA PAR IEGŪTAJĀM TIESĪBĀM

- Lietošanas tiesību izmantošanas nosacījumi tās valsts teritorijā, kurā atrodas viens vai vairāki nekustamie īpašumi, un informācija par to, vai šie nosacījumi ir izpildīti. Ja nosacījumi nav izpildīti, informācija par to, kādi nosacījumi vēl ir jāizpilda

- Ja līgumā noteiktas tiesības lietot mītni, ko var izvēlēties no mītņu kopuma, informācija par ierobežojumiem attiecībā uz patērētāja iespēju jebkurā laikā lietot kādu no pārējām mītnēm

2. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMIEM

- Ja līgums attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu – precīzs un detalizēts īpašuma apraksts un atrašanās vieta; ja līgums attiecas uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem (daudzām atpūtas vietām) – atbilstošs īpašumu apraksts un to atrašanās vietas; ja līgums tiek slēgts par mītnes lietošanu, kas nav nekustamais īpašums, – atbilstošs mītnes apraksts un aprīkojums

- Pakalpojumi, kas ir vai būs pieejami patērētājam (piemēram, elektrība, ūdens, uzturēšana, atkritumu izvešana), un to pieejamības nosacījumi

- Objekti, kas ir vai būs pieejami patērētājam, ja tādi ir (piemēram, peldbaseins, sauna), un to pieejamības nosacījumi

3. PAPILDPRASĪBAS MĪTNĒM, KAS TIEK BŪVĒTAS

- Mītnes stāvoklis un pakalpojumi, kas padara mītni pilnībā izmantojamu (gāze, elektrība, ūdens un telefona sakari), kā arī jebkura cita patērētājam pieejamā aprīkojuma stāvoklis

- Termiņš, kādā mītnes būvniecība tiks pabeigta, un termiņš, kādā patērētājam būs pieejami pakalpojumi, kas padara mītni pilnībā izmantojamu (gāze, elektrība, ūdens un telefona sakari), kā arī pamatots paredzamais termiņš, kādā tiks pabeigti visi objekti, kas patērētājam būs pieejami

- Būvatļaujas numurs, kā arī būvatļauju izsniegušās kompetentās institūci
jas(-u) nosaukums un adrese

- Garantija par mītnes būvniecības pabeigšanu vai par jebkuru maksājumu atmaksāšanu, ja būvniecība netiks pabeigta, un, ja nepieciešams, garantijas darbības nosacījumi

4. INFORMĀCIJA PAR IZMAKSĀM

- Precīzs to izdevumu apraksts, kas saistīti ar brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, informācija par patērētāja izmaksām un informācija, kad šādas izmaksas var palielināt, ar īpašumu lietošanu saistīto maksājumu aprēķinu metode, tiesību aktos noteiktie obligātie maksājumi (piemēram, nodokļi un nodevas) un papildu administratīvās izmaksas (piemēram, pārvaldīšana, uzturēšana un remontdarbi)

- Ja nepieciešams, informācija par to, vai attiecībā uz mītni ir reģistrēti maksājumi, hipotēkas, apgrūtinājumi vai ķīlas tiesības

5. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZBEIGŠANU

- Ja nepieciešams, informācija par papildu līgumu izbeigšanas kārtību un līgumu izbeigšanas sekas

- Līguma izbeigšanas nosacījumi un sekas, kā arī informācija par patērētāja pienākumu segt izmaksas, kas varētu rasties, izbeidzot līgumu

6. PAPILDU INFORMĀCIJA

- Informācija par īpašuma uzturēšanu un remontdarbiem, pārvaldīšanu un vadību, ieskaitot informāciju par to, vai patērētājs var ietekmēt un piedalīties lēmumu pieņemšanā par šiem jautājumiem un kā to darīt

- Informācija par to, vai patērētājam ir iespējams pievienoties līgumā noteikto tiesību tālākpārdošanas sistēmai, informācija par tiesību tālākpārdošanas sistēmu un norāde par izmaksām, kas saistītas ar šīs sistēmas izmantošanu

- Norāde par valodu(-ām), kādā(-ās) patērētājs var sazināties ar pakalpojuma sniedzēju saistībā ar līgumu, piemēram, par pārvaldes lēmumiem, izmaksu palielināšanos, kā arī par jautājumu un sūdzību izskatīšanu

- Ja nepieciešams, informācija par iespēju risināt strīdus ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā

 

Informācijas saņemšanas apliecinājums

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.136
Brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līguma standartinformācija

(Pielikums grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.427)

1.daļa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās) un tiesiskais statuss

Īss pakalpojuma apraksts (piemēram, nekustamā īpašuma apraksts)

Tiesību raksturs un saturs

Laikposms, kurā patērētājs var izmantot lietošanas tiesības, un līguma darbības laiks

Diena, kad patērētājs var uzsākt lietošanas tiesību izmantošanu

Cena, kas jāmaksā patērētājam, lai varētu iegūt līgumā noteiktās tiesības, ieskaitot kārtējās izmaksas, kuras patērētājam var rasties saistībā ar viņa tiesībām saņemt izmitināšanas, ceļošanas un citus saistītus pakalpojumus vai produktus, kas norādīti līgumā

Pa daļām veicamo maksājumu grafiks, kurā cena ir sadalīta vienādās iemaksas daļās par katru līguma termiņa gadu, kā arī norādīti datumi, kuros jāveic maksājumi

Pēc pirmā gada turpmākos maksājumus var pielāgot, lai nodrošinātu iemaksu faktiskās vērtības saglabāšanu, piemēram, ņemot vērā inflāciju

Papildus līgumā noteikto obligāto izmaksu apraksts, veids un summa (piemēram, ikgadējā dalības maksa)

Galvenie pakalpojumi, kas būs pieejami patērētājam (piemēram, atlaides viesnīcām vai lidojumiem)

Vai patērētājam pieejamie pakalpojumi ir iekļauti summā, kas patērētājam būs jāmaksā. Ja nav, norāda, kas ir iekļauts un par ko ir jāmaksā atsevišķi (piemēram, ikgadējā dalības maksā ir iekļauta uzturēšanās viesnīcā 3 naktis, par pārējo uzturēšanās laiku jāmaksā atsevišķi)

Vai pakalpojuma sniedzējs ir parakstījis labas prakses kodeksu(-us) un, ja ir, kur tas (tie) ir pieejams(-i)

2.daļa

Vispārīgā informācija

- Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atkāpties no šā līguma 14 dienu laikā no līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem līgumu vai priekšlīgumu, ja tas ir pēc līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas

- Atteikuma tiesību darbības termiņa laikā pārdevējam vai trešajai personai aizliegts no patērētāja pieprasīt avansa maksājumu un jebkāda veida atlīdzību, tai skaitā nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu, kā arī rezervēt naudu patērētāja kontā

- Patērētājs ir tiesīgs atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, ja viņš par to ir paziņojis pakalpojuma sniedzējam 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis pieprasījumu veikt kārtējo maksājumu

- Patērētājs nekompensē izdevumus un neuzņemas saistības, kas nav noteiktas līgumā

- Saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām līgumam var piemērot ne tikai tās dalībvalsts tiesības, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesības, un iespējamos strīdus var izskatīt ne tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesās

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

3.daļa

Papildinformācija, kuru patērētājam ir tiesības saņemt. Ja turpmāk tekstā tā nav sniegta, norāda, kur to var iegūt (piemēram, kurā brošūras nodaļā)

1. INFORMĀCIJA PAR IEGŪTAJĀM TIESĪBĀM

- Atbilstošs un pareizs rezervācijām piemērojamo atlaižu apraksts. Aprakstu papildina ar jaunāko piedāvājumu piemēriem

- Informācija par ierobežojumiem patērētāja tiesību izmantošanā, piemēram, ierobežota pieejamība vai piedāvājumi, kas pieejami pēc principa "pirmais nāk, pirmais saņem", kā arī informācija par laika ierobežojumiem, kas piemēroti piedāvājumiem un atlaidēm

2. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZBEIGŠANU

- Ja nepieciešams, informācija par papildu līgumu izbeigšanas kārtību un līgumu izbeigšanas sekas

- Līguma izbeigšanas nosacījumi un sekas, kā arī informācija par patērētāja pienākumu segt izmaksas, kas varētu rasties, izbeidzot līgumu

3. PAPILDU INFORMĀCIJA

- Norāde par valodu(-ām), kādā(-ās) patērētājs var sazināties ar pakalpojuma sniedzēju saistībā ar līgumu, piemēram, par jautājumu un sūdzību izskatīšanu

- Ja nepieciešams, informācija par iespēju risināt strīdus ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā

Informācijas saņemšanas apliecinājums

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.136
Brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līguma standartinformācija

(Pielikums grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.427)

1.daļa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās) un tiesiskais statuss
Īss pakalpojuma apraksts (piemēram, tirgvedība)
Līguma termiņš

Cena, kas patērētājam jāmaksā par pakalpojumu

Papildus līgumā noteikto obligāto izmaksu apraksts, veids un summa (piemēram, vietējie nodokļi, maksa notāram, reklāmas izdevumi)

Vai pakalpojuma sniedzējs ir parakstījis labas prakses kodeksu(-us) un, ja ir, kur tas (tie) ir pieejams(-i)

2.daļa

Vispārīgā informācija

- Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atkāpties no šā līguma 14 dienu laikā no līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem līgumu vai priekšlīgumu, ja tas ir pēc līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas

- Līdz brīdim, kad pārdevējs un patērētājs ir vienojušies par būtiskām līguma sastāvdaļām, noslēdzot līgumu par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu pakalpojumu pārdošanu, vai brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgums tiek izbeigts citā veidā, pārdevējam vai trešajai personai aizliegts no patērētāja pieprasīt avansa maksājumu un jebkāda veida atlīdzību, tai skaitā nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu, kā arī rezervēt naudu patērētāja kontā

- Patērētājs nekompensē izdevumus un neuzņemas saistības, kas nav noteiktas līgumā

- Saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām līgumam var piemērot ne tikai tās dalībvalsts tiesības, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesības, un iespējamos strīdus var izskatīt ne tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesās

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

3.daļa

Papildinformācija, kuru patērētājam ir tiesības saņemt. Ja turpmāk tekstā tā nav sniegta, norāda, kur to var iegūt (piemēram, kurā brošūras nodaļā)

- Līguma izbeigšanas nosacījumi un sekas, kā arī informācija par patērētāja pienākumu segt izmaksas, kas varētu rasties, izbeidzot līgumu

- Norāde par valodu(-ām), kādā(-ās) patērētājs var sazināties ar pakalpojuma sniedzēju saistībā ar līgumu, piemēram, par jautājumu un sūdzību izskatīšanu

- Ja nepieciešams, informācija par iespēju risināt strīdus ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā

Informācijas saņemšanas apliecinājums

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.136
Brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līguma standartinformācija

(Pielikums grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.427)

1.daļa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās) un tiesiskais statuss

Īss pakalpojuma apraksts

Tiesību raksturs un saturs

Laikposms, kurā patērētājs var izmantot līgumā paredzētās tiesības, un, ja nepieciešams, tā ilgums

Diena, kad patērētājs var uzsākt līgumā noteikto tiesību izmantošanu

Apmaiņas sistēmas biedra dalības maksa

Līgumā papildus noteikto obligāto izmaksu apraksts, izmaksu veids un summa (piemēram, līguma pagarināšanas maksa, citi kārtējie maksājumi, nodokļi un nodevas)

Galvenie pakalpojumi, kas būs pieejami patērētājam

Vai patērētājam pieejamie pakalpojumi ir iekļauti summā, kas patērētājam būs jāmaksā. Ja nav, norāda, kas ir iekļauts un par ko ir jāmaksā atsevišķi (piemēram, cenas aprēķins par atsevišķiem maiņas darījumiem, ieskaitot papildu maksas)

Vai pakalpojuma sniedzējs ir parakstījis labas prakses kodeksu(-us) un, ja ir, kur tas (tie) ir pieejams(-i)

2.daļa

Vispārīgā informācija

- Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atkāpties no šā līguma 14 dienu laikā no līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem līgumu vai priekšlīgumu, ja tas ir pēc līguma vai priekšlīguma noslēgšanas dienas. Ja apmaiņas līgumu patērētājam piedāvā vienlaikus ar mītnes lietošanas tiesību līgumu, abiem līgumiem piemēro vienu atteikuma termiņu

- Atteikuma tiesību darbības termiņa laikā pārdevējam vai trešajai personai aizliegts no patērētāja pieprasīt avansa maksājumu un jebkāda veida atlīdzību, tai skaitā nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu, kā arī rezervēt naudu patērētāja kontā

- Patērētājs nekompensē izdevumus un neuzņemas saistības, kas nav noteiktas līgumā

- Saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām līgumam var piemērot ne tikai tās dalībvalsts tiesības, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesības, un iespējamos strīdus var izskatīt ne tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, bet arī citu valstu tiesās

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

3.daļa

Papildinformācija, kuru patērētājam ir tiesības saņemt. Ja turpmāk tekstā tā nav sniegta, norāda, kur to var iegūt (piemēram, kurā brošūras nodaļā)

1. INFORMĀCIJA PAR IEGŪTAJĀM TIESĪBĀM

- Apmaiņas sistēmas darbības apraksts, maiņas iespējas un nosacījumi, norāde par patērētāja brīvdienu mītnes lietošanas tiesībām piešķirto vērtību apmaiņas sistēmā un konkrētu maiņas iespēju piemēri

- Norāde par apmaiņas sistēmā pieejamo kūrortu un dalībnieku skaitu, ieskaitot ierobežojumus patērētāja izvēlētās mītnes pieejamībai (piemēram, palielināta pieprasījuma dēļ), nepieciešamību rezervēt mītni ilgāku laiku iepriekš, kā arī norāde par ierobežojumiem patērētāja izvēles iespējai, kas radušies, iekļaujot brīvdienu mītnes lietošanas tiesības apmaiņas sistēmā

2. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMIEM

- Īss un atbilstošs īpašumu apraksts un atrašanās vieta; ja līgums tiek slēgts par mītnes lietošanu, kas nav nekustamais īpašums, – īss un atbilstošs mītnes apraksts, kā arī paziņojums par patērētāja iespējām saņemt turpmāko informāciju

3. INFORMĀCIJA PAR IZMAKSĀM

- Informācija par pakalpojuma sniedzēja pienākumu pirms apmaiņas sniegt patērētājam izvērstu informāciju par piedāvāto apmaiņu un papildu maksu, kas jāmaksā par apmaiņu

4. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZBEIGŠANU

- Ja nepieciešams, informācija par papildu līgumu izbeigšanas kārtību un līgumu izbeigšanas sekas

- Līguma izbeigšanas nosacījumi un sekas, kā arī informācija par patērētāja pienākumu segt izmaksas, kas varētu rasties, izbeidzot līgumu

5. PAPILDU INFORMĀCIJA

- Norāde par valodu(-ām), kādā(-ās) patērētājs var sazināties ar pakalpojuma sniedzēju saistībā ar līgumu, piemēram, par jautājumu un sūdzību izskatīšanu

- Ja nepieciešams, informācija par iespēju risināt strīdus ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā

Informācijas saņemšanas apliecinājums

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.136
Standartinformācijas veidlapa atteikuma tiesību izmantošanas atvieglošanai

(Pielikums grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.427)

Atteikuma tiesības

Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atteikties no šā līguma 14 dienu laikā.

Atteikuma tiesību termiņš sākas1 _________________________________________________.

Ja patērētājs nav saņēmis šo veidlapu, atteikuma tiesību termiņš sākas dienā, kad patērētājs ir saņēmis minēto informāciju, un beidzas pēc gada un 14 dienām.

Ja patērētājs nav saņēmis visu nepieciešamo informāciju, atteikuma tiesību termiņš sākas dienā, kad patērētājs ir saņēmis minēto informāciju, un beidzas jebkurā gadījumā pēc trim mēnešiem un 14 dienām.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņš par to informē pakalpojuma sniedzēju, nosūtot informāciju (pa pastu, e-pastu) uz norādīto adresi. Patērētājs ir tiesīgs izmantot šo veidlapu, tomēr tas nav obligāti.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņš nekompensē nekādus izdevumus.

Papildus atteikuma tiesībām normatīvajos aktos var būt noteiktas citas patērētāja tiesības, piemēram, izbeigt līgumu, ja nav sniegta informācija.

Avansa maksājumu aizliegums

Atteikuma tiesību darbības termiņa laikā pārdevējam vai trešajai personai aizliegts no patērētāja pieprasīt avansa maksājumu un jebkāda veida atlīdzību, tai skaitā nodrošinājumu, parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības apliecinājumu, kā arī rezervēt naudu patērētāja kontā.

Paziņojums par atteikumu(pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds un adrese1)

Līguma noslēgšanas datums1

Apliecinu(-ām), ka atsakos(-āmies) no līguma.
Patērētāja(-u) vārds, uzvārds2
Patērētāja(-u) adrese(-es)2


(patērētāja(-u) paraksts(-i)3)

(datums3)

Piezīmes.
1 Aizpilda pakalpojuma sniedzējs pirms veidlapas izsniegšanas patērētājam.
2 Aizpilda patērētājs, ja viņš šo veidlapu izmanto, lai atteiktos no līguma.
3 Rekvizītus "patērētāja(-u) paraksts(-i)" un "datums" aizpilda, ja dokuments ir sagatavots papīra formā.


Informācijas saņemšanas apliecinājums

Patērētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 22.02.2011.Stājas spēkā: 23.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 23.02.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
226216
{"selected":{"value":"02.08.2014","content":"<font class='s-1'>02.08.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.08.2014","iso_value":"2014\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2011","iso_value":"2011\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2011.-01.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.08.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)