Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Rīgā 2011.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 143., 203.nr.; 2010, 173.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 10.6. vai 10.7.apakšpunktā minēto lēmumu."

2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

10.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot izpildāmos nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam;

10.3. par projekta iesnieguma apstiprināšanu un publiskā finansējuma summas samazināšanu;

10.4. par projekta iesnieguma neatbilstību konkrētā pasākuma galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.5. par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja pēc attiecināmajās izmaksās iekļauto neattiecināmo izmaksu atrēķināšanas pastāv risks, ka atbalsta pretendents projektu neīstenos vai nesasniegs projekta iesniegumā paredzētos mērķus;

10.6. par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.7. par projekta iesnieguma neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.8. par projekta iesnieguma noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ pēc sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem."

3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajā lēmumā paredzētie nosacījumi netiek izpildīti, projekta iesniegums ir noraidāms."

4. Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Atbalsta pretendents (fiziska persona), kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam, ir jāiegūst komersanta statuss, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc komersanta statusa iegūšanas. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus."

5. Svītrot 16.2 punktu.

6. Izteikt 19.punkta ievaddaļu un 19.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Ja projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un projekts ir pilnībā īstenots, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

19.1. par jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma (turpmāk - preces) un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādi, stādījumu ierīkošanu vai būvniecību:".

7. Izteikt 19.1.5. un 19.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.5. projekta īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) un konta izdrukas vai kredītiestādes vai līzinga kompānijas apliecinātu veiktā maksājuma uzdevumu, ja par projektam atbilstošajām iegādēm maksājumu uz piegādātāja kontu pārskaita nevis atbalsta saņēmējs, bet kredītiestāde vai līzinga kompānija, kas izsniegusi aizdevumu atbalsta saņēmējam. Par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma ir līdz 20 000 latu, iesniedz atbalsta pretendenta apliecinātu konta izdruku, bet par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 20 000 latu, iesniedz kredītiestādes apliecinātu konta izdruku;

19.1.6. ja preces pirktas finanšu līzingā - finanšu līzinga līguma kopiju (uzrāda oriģinālu), kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā;".

8. Papildināt noteikumus ar 19.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.9. augu pases vai etiķetes kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iegādātajiem ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu nepieciešamas augu pases vai etiķetes;".

9. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja publiskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 41.2 vai 41.3 punktu, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc publiskā finansējuma saņemšanas, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, pārskaita saņemto summu līzinga kompānijai, kredītiestādei vai preces piegādātājam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo pārskaitījumu apliecinošu konta izdruku. Par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma ir līdz 20 000 latu, iesniedz atbalsta pretendenta apliecinātu konta izdruku, bet par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 20 000 latu, iesniedz kredītiestādes apliecinātu konta izdruku."

10. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja atbalsta saņēmējs noteiktajos termiņos neiesniedz šo noteikumu 19., 20., 20.1, 21. vai 22.punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests rakstiski pieprasa šo informāciju iesniegt 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs norādītajā laikā informāciju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs neizmaksāt atbalstu un pieprasīt iepriekš saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem."

11. Aizstāt 33.punkta pirmajā teikumā vārdu "trijās" ar vārdu "piecās".

12. Izteikt 38.punkta ievaddaļu un 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk - zinātniskā institūcija), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

38.1. Lauku atbalsta dienests ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pārskaita valsts kapitālsabiedrībai vai zinātniskajai institūcijai avansu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 20 procentus no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija atver kontu Valsts kasē;

38.2. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētajā kontā esošos līdzekļus;

38.3. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;".

13. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

39.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Avansa maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;

39.2. valsts kapitālsabiedrība pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

39.3. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.4. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju, kā arī nepārskaita nākamo avansa maksājumu;

39.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.6. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta kopējās izmaksas un ir radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu."

14. Izteikt 40.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8. biedrība vai nodibinājums drīkst nesniegt šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu un maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veikt no sava kredītiestādes norēķinu konta. Šādā gadījumā biedrība vai nodibinājums sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 32.punktā minēto maksājuma pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam."

15. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.1. atbalsta saņēmējs sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

41.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

41.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

41.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam."

16. Papildināt noteikumus ar 41.2 un 41.3 punktu šādā redakcijā:

"41.2 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), bet par precēm ir samaksājis daļēji, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.2 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.2 1.1. kredītiestādei vai preces piegādātājam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un Lauku atbalsta dienestā ir iesniegtas attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) un konta izdrukas;

41.2 1.2. preces piegādātājs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma summu;

41.2 1.3. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja;

41.2 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja kredītiestādes darījumu kontu;

41.2 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

41.2 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja kredītiestādes darījumu kontu.

41.3 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, preču iegādei izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.3 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.3 1.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 19.1.6.apakšpunktā minētā līguma kopija;

41.3 1.2. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja;

41.3 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja kredītiestādes darījumu kontu;

41.3 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

41.3 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja kredītiestādes darījumu kontu."

17. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Publisko finansējumu maksā par iegādātajām precēm, ja:

42.1. preces ir atbalsta saņēmēja īpašumā;

42.2. preces ir iegādātas finanšu līzingā un atrodas atbalsta saņēmēja valdījumā;

42.3. maksājumu par projektam atbilstošajām preču iegādēm uz piegādātāja kontu pārskaita nevis atbalsta saņēmējs, bet kredītiestāde vai līzinga kompānija, kas izsniegusi aizdevumu atbalsta saņēmējam;

42.4. projektā iegādātās preces ir ieķīlātas par labu aizdevējam."

18. Papildināt VII nodaļu ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Finanšu līzingā iegādātās preces kļūst par atbalsta saņēmēja īpašumu piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas. Ja ir radušās grūtības ar līzinga vai kredīta maksājumu samaksu vai iegādātās preces ir pārgājušas līzinga kompānijas vai kredītiestādes valdījumā, atbalsta saņēmējs par to nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu."

19. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.783

Maksājuma pieprasījums
par projekta īstenošanas _________ posmu

1. Informācija par pieprasījumu
Projekta numurs
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums
Saņemts priekšfinansējums (tikai Leader pasākumiem)

Jā/Nē

Vai šis ir pēdējais pieprasījums?

Jā/Nē

 

2. Atbalsta saņēmējs
Nosaukums/vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr./personas kods
Juridiskā adrese
Projekta kontaktpersona
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Adrese korespondencei

 

3. Bankas informācija
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums (saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistru):

atbalsta saņēmējam

valsts budžetam

Konta turētājs
Reģistrācijas Nr./personas kods
Bankas nosaukums
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums
Bankas kods

 

Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība:
 Aizpilda, ja pašvaldība projekta īstenošanai ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē.
Aizdevuma līguma numurs
Aizdevuma līguma summa (atlikusī)
Aizdevuma valūta (LVL/EUR)

 

Atbalsta saņēmējs  

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

 

Aizpilda Lauku atbalsta dienests**

Apstiprinot maksājuma pieprasījumu, apliecinu, ka ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude, lai pārliecinātos, ka atmaksājamā summa ir aprēķināta atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei, projekta īstenošanas gaitā finanšu kontrolē trūkumi netika konstatēti vai, ja konstatēti, ir samazinātas attiecināmās izmaksas.

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

(datums)

(vārds, uzvārds un paraksts)

4. Attiecināmo izmaksu deklarācija

Nr.p.
k.

Tāmes pozīcijas nosaukums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu**/
Darbu izpildītājs, piegādātājs

1

2

3

4

5

6

Attiecināmās izmaksas saskaņā ar apstiprinātā projekta iesnieguma izmaksu tāmi**

Rēķina numurs, datums

Maksājuma dokumenta numurs, datums/
Finanšu līzinga līguma numurs, datums

Šajā pieprasījumā deklarētās attiecināmās izmaksas

Apmaksātā privātā ieguldījuma daļa (summa, bez PVN)

Rēķinu priekšapmaksā saņemtais publiskais finansējums (summa) (tikai Leader pasākumiem)

(Ls)

(Ls)

(Ls)

(Ls)

1.

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

2.

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

Kopā

0,00

0,00

0,00

 

Izdevumi ar intensitāti __% - kopā

0,00

X

X

0,00

Attiecināmās izmaksas - kopā***

0,00

X

X

0,00

t.sk. publiskais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

finansējums no pašvaldības līdzekļiem

0

%

0,00

X

X

0,00

cits finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

privātais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

 

Izdevumi ar intensitāti __% - kopā

0,00

X

X

0,00

Attiecināmās izmaksas - kopā***

0,00

X

X

0,00

t.sk. publiskais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

finansējums no pašvaldības līdzekļiem

0

%

0,00

X

X

0,00

cits finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

privātais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

 

Izdevumi - kopā

0,00

X

X

0,00

Attiecināmās izmaksas - kopā***

0,00

X

X

0,00

t.sk. publiskais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

finansējums no pašvaldības līdzekļiem

0

%

0,00

X

X

0,00

cits finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

privātais finansējums

0

%

0,00

X

X

0,00

 

Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma, lūdzam sniegt skaidrojumu  
 
 

 

Atbalsta saņēmējs  

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

5. Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

5.1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā deklarētajām attiecināmajām izmaksām apstiprinu, ka:

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas, attaisnojuma dokumenti ir pieejami;

5.1.2. izmaksas tika veiktas attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

5.1.3. ir ievēroti Eiropas Komisijas normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu, vides aizsardzību un dzimumu vienlīdzību;

5.1.4. ir ievērotas Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1974/2006 58.panta 3.punktā (informācija un publicitāte) attiecībā uz ELFLA vai Eiropas Komisijas Regulas Nr. 489/2007 32. un 33.pantā (informācija un publicitāte) attiecībā uz EZF noteiktās Eiropas Savienības publicitātes prasības;

5.1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

5.1.6. informācija par darījumiem iespēju robežās ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5.1.7. saskaņā ar Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 885/2006), 1.pielikumu attiecībā uz ELFLA vai Eiropas Komisijas Regulas Nr. 498/2007 41. un 45.pantu attiecībā uz EZF ir nodrošināta audita izsekojamība;

5.1.8. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 885/2006 9.pantu attiecībā uz ELFLA vai Padomes Regulas Nr. 1198/2006 87.pantu attiecībā uz EZF visi oriģinālie izdevumus pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 2020.gada 31.decembrim;

5.1.9. attiecināmo izmaksu deklarācijā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts finanšu līgums;

5.1.10. attiecināmo izmaksu deklarācijā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Savienības vai valsts shēmas vai citu plānošanas periodu pasākumos;

5.1.11. visi nepieciešamie maksājumi ir veikti pilnībā un īstenotas visas projekta ietvaros plānotās darbības;

5.1.12. attiecināmo izmaksu deklarācijā norādītais finansējums atbilst finansēšanas plānā paredzētajam;

5.1.13. neesmu veicis būtiskas izmaiņas projekta ietvaros bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma.

5.2. Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroli.

5.3. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un/vai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Atbalsta saņēmējs  

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Deklarāciju aizpilda saskaņā ar projekta iesnieguma informāciju.

3. *** Nedrīkst pārsniegt projekta izmaksu tāmes kopsummu."

20. Izteikt 5.pielikuma sadaļas "Piezīmes" 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Ja atbalsta saņēmējam nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā, tad attiecināmajās izmaksās norāda summu, ieskaitot PVN.

2. Ja atbalsta saņēmējam ir tiesības PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā vai PVN nav plānots iekļaut projekta attiecināmo izmaksu summā, tad attiecināmajās izmaksās norāda summu bez PVN un ailē "Piezīmes" norāda summu kopā ar PVN."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 18.01.2011.Stājas spēkā: 29.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 28.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
225012
29.01.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)