Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1157

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 23.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem
ar speciālajām dienesta pakāpēm" 3.panta otro daļu un 7.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – izdienas pensija), un kārtību, kādā pierāda, aprēķina un uzskaita likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 3.panta pirmās daļas 7. un 10.punktā minēto citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādāto laiku, kuru ieskaita izdienas stāžā.

2. Lai saņemtu izdienas pensiju, izdienas pensijas pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) nodaļā iesniedz izdienas pensijas pieprasījumu un tam pievieno:

2.1. dokumentus, kas apliecina likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 3.panta pirmās daļas 7. un 10.punktā noteikto iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādāto laiku līdz 1995.gada 31.decembrim;

2.2. dokumentus, kas apliecina izdienas stāžu, kurš dod tiesības uz izdienas pensiju, ja tādi ir izdienas pensijas pieprasītāja rīcībā;

2.3. dokumentus par darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, par pēdējiem pieciem gadiem pirms izdienas pensijas pieprasītāja atbrīvošanas no dienesta, ja tādi ir izdienas pensijas pieprasītāja rīcībā;

2.4. algas nodokļa grāmatiņu.

3. (Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 735)

4. Pēc izdienas pensijas pieprasījuma un dokumentu par izdienas pensijas piešķiršanu saņemšanas aģentūra pieprasa nepieciešamo informāciju par pensijas pieprasītāja izdienas periodiem un darba samaksu no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes, no kuras izdienas pensijas pieprasītājs atvaļināts no dienesta.

5. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde vai Ieslodzījuma vietu pārvalde, no kuras izdienas pensijas pieprasītājs atvaļināts no dienesta, 10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta aģentūrai:

5.1. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja izdienas periodiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju (1.pielikums);

5.2. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un darba samaksu (2.pielikums).

6. Kopējo izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu izsaka gados, mēnešos un dienās. Ja izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžā ieskaitāmie periodi pārklājas, izdienas stāžā ieskaita tikai vienu periodu, kurš izdienas pensijas pieprasītājam ir izdevīgāks.

7. Nosakot tiesības uz izdienas pensiju, ņem vērā izdienas stāža pilno gadu skaitu, neskaitot mēnešus un dienas.

II. Izdienas pensijas aprēķināšana

8. Aģentūra vidējo mēneša darba samaksu izdienas pensijas piešķiršanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ds =A + P + Prx 8 x 21, kur
Tn

Ds – vidējā mēneša darba samaksa;

A – aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

P – aprēķinātā atlīdzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Pr – aprēķinātā prēmiju un naudas balvu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Tn – faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos (sākot ar pēdējo darba dienu);

8 – normālais darba laiks (stundās);

21 – vidējais darba dienu skaits mēnesī.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.50 redakcijā)

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajā faktiski nostrādātajā laikā neieskaita laiku, kad izdienas pensijas pieprasītājs atradies dienestā, neieņemot noteiktu amatu, ir bijis atvaļinājumā, nav pildījis amata pienākumus pārejošas darbnespējas dēļ, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtajā daļā un 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74.panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos.

10. Nosakot darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, ņem vērā gadu, mēnešu un dienu skaitu. Vidējās mēneša darba samaksas aprēķinā neieskaita samaksāto slimības naudu, samaksu par atvaļinājumu, samaksāto atlīdzību Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtajā daļā (izņemot 5.punktā noteikto naudas balvu) un 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74.panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos, kā arī izmaksas, kas veiktas par iepriekšējiem laika periodiem.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.50)

III. Iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādātā laika pierādīšana, aprēķināšana un uzskaitīšana

11. Likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 3.panta pirmās daļas 7. un 10.punktā minēto citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādāto laiku pierāda, aprēķina un uzskaita, ievērojot šādus nosacījumus:

11.1. līdz 1995.gada 31.decembrim – kā apdrošināšanas stāžam pielīdzināto periodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. un 2.punktā noteikto apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtību;

11.2. no 1996.gada 1.janvāra – kā apdrošināšanas stāžu, kurā par sociāli apdrošināto personu veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto laika periodu, kuru ieskaita izdienas stāžā, nosaka, izmantojot šādu formulu:

B = 0,8 x C, kur

B – citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādātais laiks, ko ieskaita izdienas stāžā (izteikts dienās);

C – citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādātais laiks (izteikts dienās).

IV. Izdienas pensijas piešķiršana un izmaksa

13. Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt izdienas pensiju, ja nav ievērotas likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" un šajos noteikumos minētās prasības, aģentūra pieņem un paziņo izdienas pensijas pieprasītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

14. Par izdienas pensijas saņēmējam piešķirto izdienas pensiju aģentūra izdara atzīmi algas nodokļa grāmatiņā.

15. Lai aģentūra pensijas saņēmēja izmaksājamajai izdienas pensijai varētu piemērot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumus, izdienas pensijas saņēmējs iesniedz aģentūrā algas nodokļa grāmatiņu, kurā izdarīts ieraksts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem.

16. Aģentūra izdienas pensiju izmaksā katru mēnesi no piektā līdz divdesmit ceturtajam datumam. Izdienas pensiju pēc izdienas pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai piegādā izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā par maksu, ieturot no izdienas pensijas tās piegādes izdevumus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto maksu par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi.

17. Izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensijas apmērs samazināts par piešķirtās vecuma pensijas apmēru, starpību starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru izmaksā vienlaikus ar vecuma pensiju.

18. Šo noteikumu 25.punktā minētās izdienas pensijas, ko pēc pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, no 2011.gada turpina pārskaitīt uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu katru mēnesi no vienpadsmitā līdz piecpadsmitajam datumam.

19. Šo noteikumu 25.punktā minētās izdienas pensijas, ko pēc pensijas saņēmēja pieprasījuma piegādā izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā, no 2011.gada februāra izmaksā katru mēnesi no piektā līdz divdesmit ceturtajam datumam.

20. Piegādājot izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā izdienas pensijas daļu un vecuma pensiju, pensijas piegādes izdevumus aģentūra ietur no pensijas saņēmēja kā maksu par viena maksājuma piegādi.

21. Izdienas pensijas izmaksu likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 9.panta pirmajā, 1.1 daļā un 10.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos pārtrauc ar dienu, kad iestājušies minētie apstākļi.

22. Ja izdienas pensijas izmaksa likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 9.panta pirmās daļas 2.punktā un 10.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos pārtraukta, to, pamatojoties uz izdienas pensijas saņēmēja iesniegumu par izdienas pensijas atjaunošanu vai izdienas pensijas piešķiršanu no jauna, atjauno vai piešķir ar dienu, kad no jauna radušās tiesības uz šo pensiju vai iepriekš piešķirtās izdienas pensijas izmaksu.

23. Ja izdienas pensijas izmaksa pārtraukta likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 9.panta 1.1 daļā noteiktajā gadījumā, aģentūra izdienas pensiju atjauno ar nākamo dienu pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas pārtraukšanas.

V. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.448 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 101.nr.; 2010, 160.nr.).

25. Līdz 2010.gada 31.decembrim piešķirto izdienas pensiju (kas piešķirtas saskaņā ar likumu "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" un nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)") un to daļu izmaksu no 2011.gada janvāra aģentūra veic, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto informāciju.

26. Šo noteikumu 23.punktā minēto izdienas pensiju vai tās daļu, ko pēc izdienas pensijas saņēmēja pieprasījuma piegādā izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā vai pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, 2011.gada janvārī izmaksā no vienpadsmitā līdz piecpadsmitajam datumam.

27. Aģentūra turpina ieturēt līdz 2010.gada 31.decembrim konstatētās izdienas pensijas pārmaksas, izņemot tās izdienas pensijas pārmaksas, kuru atgūšana nav iespējama, jo izdienas pensijas saņēmējs miris, un pārmaksas, kuru atgūšana nav uzsākta triju gadu laikā pēc to konstatēšanas.

28. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1157

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAI

   
(datums) (numurs)
 
(Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes nosaukums vai Ieslodzījuma vietu pārvalde)

 

Izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja izdienas periodiem
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju

 
(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)
Personas kods      -      
 
(izdienas pensijas pieprasītāja amats, speciālā dienesta pakāpe)
 
(iestāde vai teritoriālā struktūrvienība, kas izdienas pensijas pieprasītāju atvaļinājusi no dienesta)

Laiks, ko ieskaita izdienas stāžā pilnā apmērā*

Nr.p.k.Iestādes nosaukumsNodienētais laiksIzdienas ilgums
(gadi, mēneši, dienas)
nopamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)līdzpamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)
       
       
       
       
       
       
Iestādes vadītājs Z.v.
 (vārds, uzvārds, paraksts) 
Sagatavotājs  
 (uzvārds un tālrunis) 

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 3.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 9., 11. un 12.punktu.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministre I.Jurševska
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1157

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.423)

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAI

   
(datums) (numurs)
 
(Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvalde)

Izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un darba samaksu

 
(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)
Personas kods      -      
 
(amats, speciālā dienesta pakāpe)
 
(iestāde vai teritoriālā struktūrvienība, kas izdienas pensijas pieprasītāju atvaļinājusi no dienesta)

Atvaļināts(-a) no dienesta ar _____.gada ____.______________ rīkojumu Nr.______ saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma ____.panta ____.daļas _____.punktu

Atvaļināšanas iemesls 
  
Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinums (aizpilda, ja izdienas pensijas pieprasītājs atvaļināts no dienesta veselības stāvokļa dēļ) 
 (numurs, datums)

Darba samaksa par laikposmu no _____.gada ___.________ līdz _____.gada ___._________

Aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 (euro un centos (skaitļiem un vārdiem))
 
Aprēķinātā piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 (euro un centos (skaitļiem un vārdiem))
Aprēķinātā prēmiju kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 (euro un centos (skaitļiem un vārdiem))
 
Faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos 
Iestādes vadītājs Z.v.
 (vārds, uzvārds, paraksts) 
Sagatavotājs  
 (uzvārds un tālrunis)) 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministre I.Jurševska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1157Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 28.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223336
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2013","iso_value":"2013\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-04.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)