Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1070

Rīgā 2010.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 16.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" 1.2.2.3.aktivitātes "Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana" 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

2.1 Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 10. punktā minēto atbalstāmo darbību un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – nodrošināta Latvijas dalība trijos starptautisko izglītības pētījumu virzienos izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.62 redakcijā)

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītās institūcijas, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības.

4. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 1 384 961 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzekļi.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.313 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1394)

5. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

6. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Ierobežotu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei līdz 2011.gada 31.decembrim ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, tai skaitā pirmajā atlases kārtā iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts.

7. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību;

7.1.2. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk –komisija);

7.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

7.1.5. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.1.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

7.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.3. saskaņo šo noteikumu 46.punktā minētos projekta grozījumus;

7.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

7.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais Eiropas Sociālā fonda finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

8.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

8.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

8.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi;

8.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

8.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās izpildes prasībām un izpildi;

8.11. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 45. un 46.punktā minētos nosacījumus;

8.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakšaktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības un prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir dalība šādos starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskie mācību vides pētījumi un Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma pētījumi (turpmāk – pētījumi).

11. Projekta iesniedzēja ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – projekta iesniedzējs).

12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partneri iesaista Latvijas Universitāti. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var iesaistīt valsts pārvaldes iestādes, kuras iesaistītas izglītības politikas izstrādē un ieviešanā.

13. Projekta iesniedzējs ar katru sadarbības partneri noslēdz līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums). Sadarbības līgumā nosaka sadarbības partnerim veicamos pienākumus un tiesības projekta īstenošanā, pārskatu un norēķinu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

14. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) šo noteikumu 11.punktā minētajam projekta iesniedzējam.

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

15.3. papīra formā iesniedzamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu;

15.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

15.5. projektam pieejamo finansējuma apmēru;

15.6. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

16.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

16.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

16.2.2. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāts projektā plānoto pētījumu darba uzdevums ar pētījumu sarakstu un katra pētījuma sasniedzamo rezultātu aprakstu;

16.2.3. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

16.2.4. šo noteikumu 13.punktā minētā sadarbības līguma projekts;

16.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

17. Projekta iesniedzējs:

17.1. projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

17.2. projekta iesnieguma veidlapu aizpilda atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

18.1. papīra formā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un iepakojumu aizzīmogojot;

18.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

18.2.1. elektroniskais dokuments ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

18.2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana

20. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus izvērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut Augstākās izglītības padomes, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjus.

21. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas reglaments.

23. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā, īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), ievērojot šos noteikumus, normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

25. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad – atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.

26. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

27. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem novērtēta ar "Jā", kā arī kvalitātes vērtēšanas kritērijos projekta iesniegums ir saņēmis nepieciešamo punktu skaitu.

28. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

28.1. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

28.2. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.10.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

28.3. vērtējumā par atbilstību kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu.

29. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

29.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13. vai 2.14.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

29.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 40.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

29.3. citas tiesiski pamatotas darbības veikšana, ko noteikusi atbildīgā iestāde un kas saistīta ar šo noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, lai noslēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.

30. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

30.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

30.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

31. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

32. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

33. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā ir izpildījis tajā ietvertos nosacījumus un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegums uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

33.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

33.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

34. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

35. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

36.1. projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

36.2. projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

37. Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas var ietvert šādas izmaksas:

37.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

37.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

37.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu);

37.4. telpu īres, nomas izmaksas;

37.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

37.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

37.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

37.8. komandējumu un darba braucienu izmaksas.

38. Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajām netiešajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

39. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās tiešās izmaksas var ietvert šādas izmaksu pozīcijas:

39.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 10.punktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

39.1.1. pētījumu dalības maksa;

39.1.2. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

39.1.3. tulkošanas un publicēšanas izmaksas, ieskaitot informatīvu izdales materiālu izdošanas izmaksas;

39.1.4. ar semināru un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;

39.1.5. komandējumu un darba braucienu izdevumi šo noteikumu 39.1.2.apakšpunktā minētajam personālam dalībai semināros un darba grupās, kas ir nepieciešami un pamatoti projekta aktivitāšu īstenošanai;

39.1.6. telpu īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

39.1.7. pārējās ar projekta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu saistītās pakalpojumu un citas izmaksas, tai skaitā kancelejas preču un pasta pakalpojumu izmaksas;

39.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

40. Šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,1 procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

41. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

42. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 36. un 41.punktā.

43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

43.1. neatbilst šo noteikumu 40.punktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu un neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši – naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

43.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk par mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

43.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Finansējuma saņēmējs:

44.1. projekta īstenošanu var uzsākt no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu var īstenot līdz 2015.gada 31.augustam;

44.2. nodrošina projekta ieviešanas progresa prezentēšanu un rezultātu apspriešanu ar Izglītības un zinātnes ministriju un citām par izglītības politikas veidošanu atbildīgajām institūcijām vismaz reizi pusgadā;

44.3. var veikt precizējumus šo noteikumu 16.2.2.apakšpunktā minēto projekta pētījumu darba uzdevumā, tos saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;

44.4. visus projektā iegūtos pētījumu rezultātus sešu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedz Valsts kancelejā ievietošanai informācijas sistēmā "Pētījumu un publikāciju datubāze";

44.5. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

44.6. nodrošina projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteiktajam periodam.

45. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 46.punktā minētos gadījumus.

46. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

46.1. projekta mērķi;

46.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

46.3. projekta sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem;

46.4. projekta kopējo attiecināmo izmaksu sadalījumu pa gadiem;

46.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu.

47. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

47.1. starp šo noteikumu 39.1. un 39.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

47.2. šo noteiktumu 39.1. un 39.2.apakšpunktā minēto pozīciju ietvaros.

48. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu, par to informējot finansējuma saņēmēju.

49. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās noteikumos paredzētajā apmērā un termiņos vai nepilda citas vienošanās noteikumos paredzētās saistības, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas kārtību. Šajā gadījumā sadarbības iestādei ir tiesības lemt par projekta finansējuma samazināšanu vai projekta (vienošanās) izbeigšanu, iepriekš to saskaņojot ar atbildīgo iestādi.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.novembra noteikumiem Nr.1070
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.novembra noteikumiem Nr.1070
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
  Projekta nosaukums_______________________
  Projekta iesnieguma reģ. Nr._________________
  Projekta iesniedzēja nosaukums ______________

Kods

Koda nosaukums

20__.gada summa

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

1000–9000

Izdevumi – kopā

 

 

 

 

 

1000–4000;

6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

1000–2000

Kārtējie izdevumi

 

 

 

 

 

1000

Atlīdzība

 

 

 

 

 

1100

Atalgojums

 

 

 

 

 

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 

 

 

 

 

2000

Preces un pakalpojumi

 

 

 

 

 

6000

Sociālie pabalsti

5000

Pamatkapitāla veidošana

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas, mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

 

Atbildīgā amatpersona       Z.v.*   Grāmatvedis      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts*)       (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Informācija par paraksttiesīgajām amatpersonām (saskaņā ar normatīvo aktu par maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē)

1. Vārds, uzvārds  
Amats  
Personas kods  
Pilnvarojums (pirmais vai otrais paraksts)  
Pilnvaru termiņš (norādīt laikposmu)  

 

2. ...

Kontakttālrunis___________________________

Datums*_____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Zīmoga vieta" ("Z.v.") un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.novembra noteikumiem Nr.1070
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.novembra noteikumiem Nr.1070
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums 1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums 1.2. Izglītība un prasmes
Pasākuma numurs un nosaukums 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana
Aktivitātes numurs un nosaukums 1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums 1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiemm
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

 

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJII

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei  

N

1.2. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā  

N

1.3. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

1.4. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas  

P

1.6. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā  

P

1.7. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona  

P

1.8. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētie pielikumi  

P

1.9. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam  

P

1.10. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos  

P

1.11. Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto finansējuma apmēru  

P

1.12. Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām  

P

1.13. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

1.14. Projekta iesniegumā plānotās projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto izmaksu ierobežojumu  

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1. Projekta iesniedzēja ir Valsts izglītības attīstības aģentūra  

N

2.2. Projekta iesniegumā norādītais projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai  

N

2.3. Projekta iesniegumā ir plānota noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētā atbalstāmā darbība  

N

2.4. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības  

P

2.5. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

2.6. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu  

P

2.7. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)  

P

2.8. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām  

P

2.9. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas atbilstoši noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam termiņam  

P

2.10. Projekta iesniegumam pievienotais darba uzdevums ar pētījumu sarakstu un katra pētījuma sasniedzamo rezultātu aprakstu ir izstrādāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju  

N

2.11. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā projektā iegūtie pētījumu rezultāti tiks izmantoti izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai  

P

2.12. Projekta iesniegumā ir paredzēts, ka visi finansējuma saņēmēja rīcībā esošie sasniegtie pētījumu rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks iesniegti Valsts kancelejā ievietošanai informācijas sistēmā "Pētījumu un publikāciju datubāze"  

P

2.13. Projekta iesniegumā plānotās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķi un īstenotu plānotās darbības  

P

2.14. Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām  

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1. Pamatojums dalībai projektā plānotajos starptautiskajos izglītības pētījumos (pētījuma jomas izvēlei, pētījumam izvēlētajiem izglītības rādītājiem, pētījumā sasniedzamajiem rezultātiem, rezultātu turpmākam pielietojumam izglītības politikas izstrādē vai ieviešanā, tai skaitā izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā):  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.1.1. nepieciešamība dalībai izvēlētajos pētījumos nav pamatota vai ir pamatota daļēji, pamatojumā neietverot visus šajā kritērijā minētos nosacījumus, pētījumu rezultātu turpmākais pielietojums izglītības politikas izstrādē vai ieviešanā nav definēts vai ir definēts neskaidri

0

3.1.2. nepieciešamība dalībai izvēlētajos pētījumos ir pamatota, pamatojumā ietverot visus šajā kritērijā minētos nosacījumus, pētījumu rezultātu turpmākais pielietojums izglītības politikas izstrādē vai ieviešanā ir definēts vispārīgi

1

3.1.3. nepieciešamība dalībai izvēlētajos pētījumos ir pamatota, pamatojumā ietverot visus šajā kritērijā minētos nosacījumus, pētījumu rezultātu turpmākais pielietojums izglītības politikas izstrādē vai ieviešanā ir definēts skaidri un precīzi

3

3.2. Projekta ieviešanas progresa un rezultātu apspriešana ar institūcijām, kuras ir atbildīgas par izglītības politikas veidošanu:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.2.1. projekta iesniegumā nav paredzēta projekta ieviešanas progresa prezentēšana un rezultātu apspriešana

0

3.2.2. projekta iesniegumā ir paredzēta (reizi pusgadā) projekta ieviešanas progresa prezentēšana un rezultātu apspriešana ar Izglītības un zinātnes ministriju

1

3.2.3. projekta iesniegumā ir paredzēta (reizi pusgadā) projekta ieviešanas progresa prezentēšana un rezultātu apspriešana ar Izglītības un zinātnes ministriju un citām par izglītības politikas veidošanu atbildīgām institūcijām

2

3.3. Projekta iesniegumā plānotā dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos:

 

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.3.1. nav paredzēta dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos

0

3.3.2. paredzēta dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izglītības pētījumos

1

3.3.3. paredzēta dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumos un Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma pētījumos

2

3.3.4. paredzēta dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumos, Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma pētījumos un citos starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos

3

 
3.4. Projekta īstenošanas risku (pētījumu dublēšanās, izmaksu sadārdzinājums, pētījuma lietderība un aktualitāte) izvērtējums:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.4.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski ir identificēti daļēji un nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai

0

3.4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir identificēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

3.4.3. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

3.5. Horizontālās prioritātes "Vienādu iespēju nodrošināšana" kritērijs – projekta iesniegumā plānotās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimuma līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.5.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

3.5.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.5.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

2

3.5.4. sekmē visu triju pamatprincipu ievērošanu

3

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē ar noteiktu punktu skaitu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

2. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1070Pieņemts: 23.11.2010.Stājas spēkā: 08.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 07.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
222269
{"selected":{"value":"07.02.2014","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.02.2014","iso_value":"2014\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-06.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2012","iso_value":"2012\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2010","iso_value":"2010\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2010.-10.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)