Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1042

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 5.§)
Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
20. pantu, 24. panta pirmo daļu, 29. panta pirmo, otro un trešo daļu, 30. panta pirmo un otro daļu,
33. un 34. pantu un Militārā dienesta likuma 66. panta 7.1 daļu
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīriem (turpmāk – karavīrs) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāka, vecvecāka, adoptētāja un adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi;

1.1.1 kārtību, kādā karavīram piešķir un izmaksā pārcelšanās pabalstu, ja karavīra pieņemšana profesionālajā dienestā vai pārvietošana dienesta interesēs ir saistīta ar dzīvesvietas maiņu uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju (turpmāk – pārcelšanās pabalsts);

1.2. kārtību, kādā karavīriem izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu dienesta pienākumu izpildei, un kompensācijas apmēru;

1.3. kārtību, kādā karavīriem izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot personīgā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli dienesta pienākumu izpildei, ja dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai nav iespējams izmantot Nacionālo bruņoto spēku valdījumā esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu, un kompensācijas apmēru;

1.4. kārtību, kādā karavīriem, rezerves karavīriem un rezervistiem izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, lai dotos uz ārstēšanās un atveseļošanas vietu un atgrieztos no tās, un kompensācijas apmēru;

1.4.1 kārtību, kādā uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ un līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, kā arī kompensācijas apmēru un nosacījumus kompensācijas izmaksai;

1.5. kārtību, kādā piešķir un izmaksā ikmēneša kompensāciju karavīram, kurš dienesta interesēs maina dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju Latvijas Republikā un viņa laulātais pārcelšanās dēļ zaudē darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pensiju vai citus pastāvīgus ienākumus un jaunajā dislokācijas vai dienesta vietas apvidū citu darbu nav atradis (turpmāk – kompensācija sakarā ar laulātā ienākumu zaudēšanu);

1.6. kārtību, kādā kompensē ar pārcelšanos Latvijas Republikas teritorijas ietvaros saistītos izdevumus (karavīra, viņa ģimenes locekļu un apgādājamo īpašumā esošās iedzīves pārvešana) karavīram, ja viņu valsts vai dienesta interesēs pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un viņš tādēļ maina dzīvesvietu (turpmāk – ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija), un kompensācijas apmēru;

1.7. karavīra mantai vai viņa ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā) mantai nodarītā zaudējuma vai veselībai nodarītā kaitējuma apmēru, ja tie radušies sakarā ar karavīra dienesta pienākumu izpildi, un to kompensēšanas kārtību;

1.8. kārtību, kādā karavīram, kuram dienesta pienākumi to specifikas dēļ veicami civilajā apģērbā, kompensē dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādi, un kompensācijas apmēru;

1.9. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500).

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 647; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 714; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

2. Šajos noteikumos minētos pabalstus un kompensācijas izmaksā no Aizsardzības ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

3. Lai karavīrs saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi vai māsas) vai apgādājamā nāvi, karavīrs gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas) šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

3.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3. radniecību, laulību vai apgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

4. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

5. Ja karavīrs šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, Nacionālie bruņotie spēki vai attiecīgā iestāde minēto informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandiera vai Zemessardzes komandiera, vai iestādes vadītāja lēmumu, pārskaitot pabalsta summu uz karavīra norādīto kontu kredītiestādē.

II1. Pārcelšanās pabalsts

(Nodaļa MK 16.08.2011. noteikumu Nr.647 redakcijā)

6.1 Lai saņemtu pārcelšanās pabalstu, karavīrs divu mēnešu laikā pēc dzīvesvietas maiņas iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas) iesniegumu par pārcelšanās pabalsta piešķiršanu (8.pielikums). Iesniegumā norāda:

6.1 1. dzīvesvietas maiņas iemeslu (pieņemšana profesionālajā dienestā vai pārvietošana dienesta interesēs);

6.1 2. ziņas par katru ģimenes locekli, kas pārceļas kopā ar karavīru;

6.1 3. ziņas, kas apliecina karavīra un viņa ģimenes locekļu deklarētās dzīvesvietas maiņu;

6.1 4. kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāms pārcelšanās pabalsts.

6.2 Karavīrs šo noteikumu 6.1 punktā minētajam iesniegumam var pievienot šādus dokumentus:

6.2 1. karavīra un viņa ģimenes locekļu deklarētās dzīvesvietas maiņu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

6.2 2. karavīra un viņa ģimenes locekļu radniecību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

6.3 Prasība iesniegt dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus, nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

6.4 Ja karavīrs šo noteikumu 6.2 punktā minētos dokumentus neiesniedz, Nacionālie bruņotie spēki vai attiecīgā iestāde minēto informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6.5 Ja dienesta interesēs uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju pārceļ karavīrus, kas ir laulātie, pārcelšanās pabalstu par katru ģimenes locekli, kas pārceļas uz jauno dzīvesvietu kopā ar viņiem, piešķir tam karavīram, kuram pabalsta apmērs ir lielāks.

6.6 Pārcelšanās pabalstu izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandiera vai Zemessardzes komandiera, vai iestādes vadītāja lēmumu, pārskaitot pabalsta summu uz karavīra iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē. Pārcelšanās pabalstu neizmaksā, ja karavīra un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas maiņa notiek pēc tam, kad pagājuši divi gadi no dienas, kad karavīrs pieņemts profesionālajā dienestā vai pārvietots dienesta interesēs.

6.7 Ja karavīra un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas maiņa nenotiek vienlaikus, karavīrs šo noteikumu 6.1 punktā minētos dokumentus iesniedz par katru personu atsevišķi divu mēnešu laikā pēc attiecīgā ģimenes locekļa dzīvesvietas maiņas.

6.8 Karavīrs atmaksā valsts budžetā viņam nepamatoti izmaksāto pārcelšanās pabalstu, ja viņš ir sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

III. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija

7. Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu Latvijas Republikā dienesta pienākumu izpildei vai rezerves karavīra došanos no deklarētās dzīvesvietas uz rezerves karavīru militāro mācību norises vietu un atpakaļ, kā arī uz veselības stāvokļa pārbaudes vietu un atpakaļ, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

7.1 Ja uz militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs ierodas no ārvalsts, viņš izvēlas ekonomiski pamatotu lētāko transporta veidu. Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu, lai no ārvalstīs deklarētās dzīvesvietas dotos uz rezerves karavīru militāro mācību norises vietu un atpakaļ, kā arī uz veselības stāvokļa pārbaudes vietu un atpakaļ, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī), kas atbilst ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmās klases tarifiem.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

8. Lai saņemtu šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto kompensāciju, karavīrs Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas), vai viņu pilnvarotai amatpersonai līdz nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu par sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumam pievieno informāciju par sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamību dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai (1.pielikums), norādot katru sabiedriskā transporta izmantošanas gadījumu iepriekšējā kalendāra mēnesī;

8.2. faktiskos ar sabiedriskā transporta izmantošanu saistītos izdevumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus (biļetes).

9. Lai saņemtu šo noteikumu 1.4. apakšpunktā minēto kompensāciju, karavīrs, rezerves karavīrs un rezervists mēneša laikā pēc ārstniecības vai atveseļošanas iestādes apmeklējuma iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas vai pavēstē norādītās dienesta pienākumu izpildes vietas), vai viņu pilnvarotai amatpersonai šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu par sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas piešķiršanu;

9.2. faktiskos ar sabiedriskā transporta izmantošanu saistītos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

9.1 Lai saņemtu šo noteikumu 1.4.1 apakšpunktā minēto kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot sabiedrisko transportu, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, uz militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim (atkarībā no pavēstē norādītās dienesta vietas), vai viņu pilnvarotai amatpersonai ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz šādus dokumentus:

9.1 1. iesniegumu par sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas piešķiršanu, kurā norāda:

9.1 1.1. katru sabiedriskā transporta izmantošanas gadījumu;

9.1 1.2. deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.1 1.3. kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitīt kompensāciju;

9.1 2. faktiskos ar sabiedriskā transporta izmantošanu saistītos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

10. Šo noteikumu 1.2., 1.4. un 1.4.1 apakšpunktā minēto kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 8. un 9. vai 9.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas, pārskaitot kompensāciju uz iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

11. Iestāde var nodrošināt karavīru ar sabiedriskā transporta elektronisko viedkarti vai mēnešbiļeti. Šādā gadījumā karavīram nav jāiesniedz šo noteikumu 8. vai 9.punktā minētie dokumenti, bet karavīrs sniedz informāciju par sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamību dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai (1.pielikums).

IV. Kompensācija par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu

12. Ja dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai nav iespējams izmantot Nacionālo bruņoto spēku vai iestādes valdījumā esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu, Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs, vai viņu pilnvarota amatpersona slēdz līgumu ar karavīru par karavīra īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par kārtību, kādā kompensē ar tā nolietojumu un ekspluatāciju saistītos izdevumus.

13. Līgumā norāda izmantojamās degvielas veidu, marku un patēriņa normu uz 100 km nobraukuma, kā arī transportlīdzekļa odometra (nobraukuma rādītāja) rādījumu transportlīdzekļa ekspluatācijas sākumā.

14. Lai saņemtu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem, karavīrs iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas), vai viņu pilnvarotai amatpersonai šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu;

14.2. faktiskos izdevumus par patērēto degvielu apliecinošus attaisnojuma dokumentus (čekus, kvītis);

14.3. ceļazīmi vai maršruta lapu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

14.1 Lai saņemtu šo noteikumu 1.4.1 apakšpunktā minēto kompensāciju par personīgā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, uz militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim (atkarībā no pavēstē norādītās dienesta vietas), vai viņu pilnvarotai amatpersonai ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz šādus dokumentus:

14.1 1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu par personīgā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa izmantošanu, kurā norāda:

14.1 1.1. transportlīdzekļa marku, degvielas marku un patēriņu uz 100 kilometriem;

14.1 1.2. deklarētās dzīvesvietas adresi un attālumu (kilometros) no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai mācību norises vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ;

14.1 1.3. katru transportlīdzekļa izmantošanas gadījumu;

14.1 1.4. kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitīt kompensāciju;

14.1 2. faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus par patērēto degvielu (čekus, kvītis).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

15. Kompensācijas apmērs par personīgā transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem, izņemot izdevumus par patērēto degvielu, nedrīkst pārsniegt četrus centus par katru nobraukto kilometru. Konkrēto kompensācijas apmēru nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai iestādes vadītājs, ņemot vērā transportlīdzekļa motora tilpumu, izlaiduma gadu un nobrauktos kilometrus.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

16. Kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu dienesta pienākumu izpildei izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu saņemšanas un šo noteikumu 15.punktā noteiktā aprēķina apstiprināšanas, pārskaitot kompensācijas summu uz iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

16.1 Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot personīgo vai valdījumā esošo transportlīdzekli, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 14.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas, pārskaitot kompensāciju uz iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

V. Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija

17. Ar pārcelšanos saistītos izdevumus karavīram kompensē pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 284,57 euro, ņemot vērā iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenu vai transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksas, kā arī pakalpojuma izmaksas saskaņā ar iesniegto pakalpojuma sniedzēja rēķinu (ja karavīra, viņa ģimenes locekļu un apgādājamo īpašumā esošās iedzīves pārvešanai izmantoti šādi pakalpojumi). Par transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksām karavīrs noformē aktu. Aktā norāda brauciena maršrutu, kilometru skaitu, transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 100 km nobraukuma, degvielas marku un degvielas izmaksas saskaņā ar degvielas uzpildes stacijas kases čeku (kvīti).

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

18. Lai saņemtu pārcelšanās izdevumu kompensāciju, karavīrs divu mēnešu laikā pēc jaunās dzīvesvietas deklarēšanas iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas) šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu par pārcelšanās izdevumu kompensēšanu;

18.2. pārcelšanās izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (piemēram, biļetes, rēķinus, čekus, kvītis);

18.3. šo noteikumu 17.punktā minēto aktu, ja iedzīves pārvešanai tiek izmantots transportlīdzeklis.

19. Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pārskaitot kompensācijas summu uz karavīra iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VI. Kompensācija sakarā ar laulātā ienākumu zaudēšanu

20. Lai saņemtu kompensāciju sakarā ar laulātā ienākumu zaudēšanu, karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandierim vai Zemessardzes komandierim, vai iestādes vadītājam (atkarībā no dienesta vietas) šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu (2.pielikums);

20.2. laulību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.3. izziņu par laulātā deklarēto dzīvesvietu;

20.4. dokumentus, kas apliecina, ka:

20.4.1. laulātais pirms pārcelšanās ir bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

20.4.2. laulātajam ir piešķirts bezdarbnieka statuss un viņš nesaņem bezdarbnieka pabalstu;

20.4.3. laulātais nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

20.4.4. laulātais nesaņem citus valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus;

20.4.5. laulātais nesaņem pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

21. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

22. Ja karavīrs šo noteikumu 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs (atkarībā no dienesta vietas) noteikto informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23. Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs (atkarībā no dienesta vietas) pēc šo noteikumu 20.punktā noteikto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. Karavīram ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt Militārā dienesta likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

24. Kompensāciju karavīram nepiešķir, ja laulātais ir zaudējis darbu citu iemeslu dēļ, nevis sakarā ar karavīra dienesta vietas maiņu.

25. Kompensācijas izmaksu karavīram uzsāk mēneša laikā pēc Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandiera vai Zemessardzes komandiera, vai iestādes vadītāja (atkarībā no dienesta vietas) lēmuma pieņemšanas un turpmāk izmaksā vienlaikus ar mēnešalgu, pārskaitot kompensācijas summu uz karavīra norādīto kontu kredītiestādē. Ja kompensāciju izmaksā par nepilnu kalendāra mēnesi, tās apmēru aprēķina proporcionāli attiecīgā mēneša kalendāra dienām, sākot no dienas, kad Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs (atkarībā no dienesta vietas) ir saņēmis šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus.

26. Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs (atkarībā no dienesta vietas) ik pēc trijiem mēnešiem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieprasa informāciju par šo noteikumu 20.punktā minēto dokumentu atbilstību sākotnējai tajos norādītajai informācijai.

27. Ja karavīra laulātais iegūst darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", sāk saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu, pensiju, atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai ja ir spēkā stājies tiesas spriedums par laulības šķiršanu, vai laulātais ir miris, karavīrs piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma rakstiski informē par to Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieri vai Zemessardzes komandieri, vai iestādes vadītāju (atkarībā no dienesta vietas).

28. Kompensācijas izmaksu pārtrauc ar dienu, kad iestājas kāds no šo noteikumu 27.punktā minētajiem apstākļiem.

29. Karavīrs atmaksā valsts budžetā viņam nepamatoti izmaksāto kompensācijas apmēru, ja viņš ir sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav ievērojis šo noteikumu 27.punktā minētos nosacījumus.

VII. Kompensācija par zaudējumiem, kas nodarīti karavīra vai viņa ģimenes locekļa mantai sakarā ar dienesta pienākumu izpildi

30. Par karavīra vai viņa ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā) mantu neuzskata lietošanā nodoto valsts mantu.

31. Lai saņemtu kompensāciju par zaudējumiem, kas nodarīti karavīra vai viņa ģimenes locekļa mantai sakarā ar dienesta pienākumu izpildi, karavīrs vai viņa ģimenes loceklis 12 mēnešu laikā pēc to nodarīšanas iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim rakstisku iesniegumu (3.pielikums).

32. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina zaudējumu kompensācijas pieprasītāja īpašuma vai valdījuma tiesības, kā arī dokumentus, kas apliecina zaudējumu nodarīšanas faktu karavīra vai viņa ģimenes locekļa mantai un nodarīto zaudējumu apmēru.

33. Ja iesniegumu iesniedz karavīra ģimenes loceklis, iesniegumam pievieno šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina personas radniecību vai laulību ar karavīru vai adopcijas faktu.

34. Prasība iesniegt šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

35. Ja karavīrs vai karavīra ģimenes loceklis iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina zaudējumu kompensācijas pieprasītāja īpašuma vai valdījuma tiesības, dokumentus, kas apliecina personas radniecību vai laulību ar karavīru vai adopcijas faktu, neiesniedz, Nacionālie bruņotie spēki minēto informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

36. Nacionālo bruņoto spēku komandieris izveido komisiju (turpmāk – Nacionālo bruņoto spēku komisija). Nacionālo bruņoto spēku komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, izvērtē citas personas rīcības rezultātā karavīram vai viņa ģimenes loceklim nodarīto zaudējumu cēloņsakarību ar karavīra dienesta pienākumu izpildi un pieņem pamatotu lēmumu par nodarīto zaudējumu kompensēšanu, daļēju nodarīto zaudējumu kompensēšanu vai par atteikumu kompensēt nodarītos zaudējumus. Ja nepieciešama papildu informācija vai papildus jāpārbauda zaudējumu nodarīšanas apstākļi vai zaudējumu faktiskais apmērs un aprēķins, Nacionālo bruņoto spēku komisija lēmumu pieņem divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, par to rakstiski paziņojot iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109)

37. Nacionālo bruņoto spēku komisija, izvērtējot karavīra vai viņa ģimenes locekļu mantai nodarītos zaudējumus, ir tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

38. Nacionālo bruņoto spēku komisija, izvērtējot šo noteikumu 31., 32. un 33.punktā minētos dokumentus, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

38.1. kompensēt nodarītos zaudējumus pilnā apmērā, bet nepārsniedzot 71 145 euro;

38.2. daļēji kompensēt nodarītos zaudējumus saskaņā ar komisijas pieaicināto speciālistu un ekspertu veikto novērtējumu, bet nepārsniedzot 71 145 euro;

38.3. atteikt nodarīto zaudējumu kompensēšanu.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

39. Nacionālo bruņoto spēku komisija var pieņemt lēmumu par daļēju nodarīto zaudējumu kompensēšanu, ja pieaicināto speciālistu vai ekspertu novērtējums nodarītajiem zaudējumiem, ņemot vērā ekspertu noteikto mantas tirgus vērtību, ir mazāks par zaudējumu kompensācijas pieprasītāja norādīto.

40. Nacionālo bruņoto spēku komisija pieņem lēmumu par atteikumu kompensēt nodarītos zaudējumus, ja:

40.1. karavīrs vai viņa ģimenes loceklis kopā ar iesniegumu nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina zaudējumu nodarīšanas faktu karavīra vai viņa ģimenes locekļa mantai, un dokumentus, kas apliecina nodarīto zaudējumu apmēru;

40.2. pārbaudot šo noteikumu 32. un 33.punktā minētos dokumentus, nav konstatēta cēloņsakarība starp mantas bojājumiem un karavīra dienesta pienākumu pildīšanu.

41. Atteikums kompensēt nodarītos zaudējumus, pamatojoties uz faktu, ka nav iesniegti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, nav šķērslis atkārtotai iesnieguma iesniegšanai.

42. Nacionālo bruņoto spēku komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē karavīru vai viņa ģimenes locekli, nosūtot lēmuma norakstu.

43. Šo noteikumu 38.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aizsardzības ministram mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas.

44. Aizsardzības ministra lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

45. Kompensāciju par zaudējumiem, kas nodarīti karavīra vai viņa ģimenes locekļu mantai, izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas. Kompensācijas summu pārskaita uz karavīra vai viņa ģimenes locekļa iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VIII. Karavīra ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma kompensācija

46. Lai saņemtu kompensāciju par karavīra ģimenes locekļa (vecāka, vecvecāka, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā) veselībai nodarīto kaitējumu, kas radies sakarā ar karavīra dienesta pienākumu izpildi, karavīra ģimenes loceklis 12 mēnešu laikā pēc tā nodarīšanas iesniedz Aizsardzības ministrijā rakstisku iesniegumu kompensācijas saņemšanai saistībā ar karavīra ģimenes locekļa veselībai nodarīto kaitējumu (4.pielikums).

47. Karavīra ģimenes loceklis iesniegumam pievieno dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina veselībai nodarītā kaitējuma faktu, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina personas radniecību vai laulību ar karavīru vai adopcijas faktu.

48. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

49. Ja karavīra ģimenes loceklis iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina personas radniecību vai laulību ar karavīru vai adopcijas faktu, neiesniedz, Aizsardzības ministrija minēto informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

50. Aizsardzības ministrs izveido komisiju (turpmāk – Aizsardzības ministrijas komisija). Aizsardzības ministrijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, izvērtē citas personas rīcības rezultātā karavīra ģimenes locekļa veselībai nodarītā kaitējuma cēloņsakarību ar karavīra dienesta pienākumu izpildi un pieņem pamatotu lēmumu par veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu, veselībai nodarītā kaitējuma daļēju kompensēšanu vai par atteikumu kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu. Ja nepieciešama papildu informācija vai papildus jāpārbauda kaitējuma nodarīšanas apstākļi, Aizsardzības ministrijas komisija lēmumu pieņem divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un par to rakstiski informē iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109)

51. Aizsardzības ministrijas komisija, izvērtējot karavīra ģimenes locekļu veselībai nodarīto kaitējumu, ir tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

52. Aizsardzības ministrijas komisija, izvērtējot šo noteikumu 46. un 47.punktā minētos dokumentus, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

52.1. kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, bet ne vairāk kā 71 145 euro apmērā;

52.2. daļēji kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu saskaņā ar komisijas pieaicināto speciālistu un ekspertu atzinumu, bet ne vairāk kā 71 145 euro apmērā;

52.3. atteikt veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

53. Aizsardzības ministrijas komisija var pieņemt lēmumu daļēji kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, ja pieaicināto speciālistu vai ekspertu atzinumā par veselībai nodarītā kaitējuma apmēru ir norādīts, ka veselībai nodarītā kaitējuma apmērs ir mazāks par kaitējuma kompensācijas pieprasītāja norādīto.

54. Aizsardzības ministrijas komisija var atteikt veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu, ja:

54.1. karavīra ģimenes loceklis kopā ar iesniegumu nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina veselībai nodarītā kaitējuma faktu;

54.2. pārbaudot šo noteikumu 46. un 47.punktā iesniegtos dokumentus, nav konstatēta cēloņsakarība starp karavīra ģimenes locekļa veselībai nodarīto kaitējumu un karavīra dienesta pienākumu pildīšanu.

55. Atteikums kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, pamatojoties uz faktu, ka nav iesniegti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, nav šķērslis atkārtotai iesnieguma iesniegšanai.

56. Aizsardzības ministrijas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 52.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē karavīra ģimenes locekli, nosūtot viņam lēmuma norakstu.

57. Aizsardzības ministrijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

58. Veselībai nodarītā kaitējuma kompensāciju izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 52.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas. Kaitējuma kompensācijas summu pārskaita uz karavīra ģimenes locekļa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

IX. Karavīra veselībai nodarītā kaitējuma kompensācija

59. Lai saņemtu veselībai nodarītā kaitējuma kompensāciju, karavīrs 12 mēnešu laikā pēc kaitējuma nodarīšanas iesniedz Aizsardzības ministrijā rakstisku iesniegumu veselībai nodarītā kaitējuma kompensācijas saņemšanai (5.pielikums).

60. Karavīrs iesniegumam pievieno:

60.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par invaliditāti (ja karavīram noteikta invaliditāte);

60.2. ārstniecības iestādes izziņu par dienesta laikā nelaimes gadījumā cietušā karavīra veselības bojājuma smaguma pakāpi (ja karavīram nodarīts veselības bojājums, bet nav noteikta invaliditāte);

60.3. (svītrots ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109).

61. Ja karavīrs šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minēto dokumentu neiesniedz, Aizsardzības ministrija to iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

62. Aizsardzības ministrijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, izvērtē citas personas rīcības rezultātā karavīra veselībai nodarītā kaitējuma cēloņsakarību ar karavīra dienesta pienākumu izpildi un pieņem pamatotu lēmumu par veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu, veselībai nodarītā kaitējuma daļēju kompensēšanu vai par atteikumu kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu. Ja nepieciešama papildu informācija vai papildus jāpārbauda kaitējuma nodarīšanas apstākļi, Aizsardzības ministrijas komisija lēmumu pieņem divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas un par to rakstiski informē iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109)

63. Aizsardzības ministrijas komisija, pieņemot lēmumu par veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu, ja nepieciešams, pieprasa no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem šādus dokumentus:

63.1. izziņu par karavīra mēnešalgu veselībai nodarītā kaitējuma dienā;

63.2. izziņu par karavīra mēnešalgu atvaļināšanas dienā (ja karavīrs atvaļināts no profesionālā dienesta slimības dēļ, kura iegūta, pildot militāro dienestu);

63.3. Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu (ja karavīram noteikta invaliditāte un ja karavīrs atvaļināts no profesionālā dienesta slimības dēļ, kura iegūta, pildot militāro dienestu);

63.4. pavēli par karavīra atvaļināšanu no dienesta un izslēgšanu no vienības personālsastāva saraksta (ja karavīrs atvaļināts no profesionālā dienesta slimības dēļ, kura iegūta, pildot militāro dienestu);

63.5. aktu par nelaimes gadījumu militārajā dienestā.

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109)

64. Aizsardzības ministrijas komisija, izvērtējot karavīra veselībai nodarīto kaitējumu, ir tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

65. Aizsardzības ministrijas komisija, izvērtējot šo noteikumu 59., 60. un 63.punktā minētos dokumentus, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

65.1. kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, bet ne vairāk kā 71 145 euro apmērā;

65.2. daļēji kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu saskaņā ar komisijas pieaicināto speciālistu un ekspertu atzinumu, bet ne vairāk kā 71 145 euro apmērā;

65.3. atteikt veselībai nodarītā kaitējuma kompensēšanu.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

66. Aizsardzības ministrijas komisija var pieņemt lēmumu daļēji kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, ja pieaicināto speciālistu vai ekspertu atzinumā par veselībai nodarītā kaitējuma apmēru norādīts, ka veselībai nodarītā kaitējuma apmērs ir mazāks par kaitējuma kompensācijas pieprasītāja norādīto.

67. Ja karavīrs ir guvis veselības bojājumu un saņēmis Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto pabalstu, šādā gadījumā karavīrs nesaņem šo noteikumu 59.punktā minēto kompensāciju.

68. Aizsardzības ministrijas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, ja:

68.1. karavīrs kopā ar iesniegumu nav iesniedzis šo noteikumu 60.2. apakšpunktā minēto dokumentu;

68.2. nelaimes gadījums, kurā cietis karavīrs dienesta laikā, nav izmeklēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par nelaimes gadījumu izmeklēšanu;

68.3. pārbaudot šo noteikumu 59., 60. un 63.punktā minētos dokumentus, nav konstatēta cēloņsakarība starp karavīra veselībai nodarīto kaitējumu un karavīra dienesta pienākumu pildīšanu.

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr.109)

69. Atteikums kompensēt veselībai nodarīto kaitējumu, pamatojoties uz faktu, ka nav iesniegti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, nav šķērslis atkārtotai iesnieguma iesniegšanai.

70. Aizsardzības ministrijas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 65.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē karavīru, nosūtot viņam tā norakstu.

71. Aizsardzības ministrijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

72. Veselībai nodarītā kaitējuma kompensāciju izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 65.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas. Kaitējuma kompensācijas summu pārskaita uz karavīra iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

X. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācija

73. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādi kompensē atbilstoši izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību:

73.1. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.210);

73.2. Militārās policijas karavīriem kompensācijas maksimālais apmērs ir 455,32 euro (7.pielikums), un to izmaksā reizi kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

74. (Svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.210)

75. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ar pavēli apstiprina šo noteikumu 73.2.apakšpunktā minēto karavīru amatus, kuros dienesta pienākumus to specifikas dēļ veic civilajā apģērbā, un atbilstoši šiem amatiem katru gadu ar pavēli apstiprina to karavīru sarakstu (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu), kuriem pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas izmaksājama dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācija.

76. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 75.punktā minētās pavēles izdošanas par kompensācijas izmaksāšanu karavīram un izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas. Kompensācijas summu pārskaita uz karavīra norādīto kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.210)

77. Ja karavīru atvaļina no aktīvā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa, izņemot Militārā dienesta likuma 43.panta otrās daļas 2. un 7.punktā noteiktos gadījumus, kā arī gadījumus, kad karavīrs atvaļināts no viņa gribas neatkarīgu un nenovēršamu citu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem, karavīrs atlīdzina civilā apģērba atlikušo vērtību.

XI. Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

78. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

79. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

80. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

81. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

82. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

83. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

84. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

85. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

86. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 500)

XII. Noslēguma jautājums

87. Šo noteikumu 73.2.apakšpunktā minēto kompensāciju 2010.gadā karavīram izmaksā, ja karavīrs 2010.gadā nav nodrošināts ar šo noteikumu 7.pielikumā noteiktajiem priekšmetiem un saskaņā ar šo noteikumu 75.punktu ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Informācija par sabiedriskā transporta izmantošanu
dienesta pienākumu izpildei
20__.gada _________________

Nr.
p.k.

Datums

Maršruts

Izmantotā sabiedriskā transportlīdzekļa veids

Īss pamatojums sabiedriskā transportlīdzekļa izmantošanas nepieciešamībai

Amatpersona (amats, vārds, uzvārds, paraksts), kura deleģējusi karavīram konkrēto dienesta pienākumu veikšanu

Dienesta pienākumu izpildes laiks (ieskaitot sabiedriskajā transportlīdzeklī pavadīto laiku)

Biļetes cena

 1.

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedzējs  
  

(amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*)

Iesniedzēja tiešais priekšnieks  
  

(amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*)

 

Piezīme * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Iesnieguma paraugs kompensācijas piešķiršanai sakarā ar laulātā ienākumu zaudēšanu
 

(vienības, struktūrvienības nosaukums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

(amats un dienesta pakāpe)

 

(adrese, pasta indekss)

 

(tālrunis, cita kontaktinformācija)

iesniegums

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 30.panta otro daļu, lūdzu piešķirt kompensāciju sakarā ar to, ka mans laulātais

 

(sieva/vīrs – vārds, uzvārds, personas kods)

manas pārcelšanās dēļ ir zaudējis darbu un viņai/viņam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, un viņa/viņš nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, kā arī citus valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, un jaunajā dislokācijas vai dienesta vietas apvidū

 

(vietas nosaukums)

citu darbu nav atradis vai nav reģistrējies kā pašnodarbinātais.

Pielikumā: (faktu apliecinošo dokumentu kopijas)

1.

2.

...

   

(datums*)

 

(iesniedzēja paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Ja karavīrs Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumu Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām" 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā minētos dokumentus iesniegumam nepievieno, Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris vai Zemessardzes komandieris, vai iestādes vadītājs (atkarībā no dienesta vietas) attiecīgo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Iesnieguma paraugs
kompensācijas piešķiršanai sakarā ar zaudējumiem,
kas karavīra vai viņa ģimenes locekļu mantai nodarīti karavīra dienesta pienākumu izpildes dēļ

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.714)

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Iesnieguma paraugs kompensācijas piešķiršanai sakarā ar kaitējumu,
kas karavīra ģimenes locekļa veselībai nodarīts
karavīra dienesta pienākumu izpildes dēļ

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Iesnieguma paraugs kompensācijas piešķiršanai sakarā ar kaitējumu,
kas karavīra veselībai nodarīts viņa dienesta pienākumu izpildes dēļ

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Aizsardzības atašejiem un militārajiem pārstāvjiem dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācija

(Pielikums svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.210)

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Militārās policijas karavīriem dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācija

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.714 redakcijā)

Nr.
p.k.

Priekšmeta nosaukums

Daudzums

Valkāšanas termiņš (gados)

Cena (euro)

Maksimālais kompensācijas apmērs gadā (euro)

1.Mētelis (vīriešu/sieviešu)

1 gab.

2

184,97

92,49

2.Vīriešu uzvalks (komplekts – žakete, bikses)/sieviešu kostīms (komplekts – žakete, svārki vai bikses)

1 gab.

1

170,74

170,74

3.Krekls/blūze

2 gab.

1

34,15

34,15

4.Kaklasaite/lakats

2 gab.

1

22,77

22,77

5.Šalle

1 gab.

2

21,34

10,67

6.Cimdi (ādas, melni)

1 pāris

2

21,34

10,67

7.Kurpes (vīriešu/sieviešu)

1 pāris

1

71,14

71,14

8.Zābaki (vīriešu/sieviešu)

1 pāris

2

85,37

42,69

Kopā

611,82

455,32

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1042
Iesnieguma paraugs pārcelšanās pabalsta piešķiršanai

(Pielikums MK 16.08.2011. noteikumu Nr.647 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1042Pieņemts: 16.11.2010.Stājas spēkā: 24.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 23.11.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
221558
{"selected":{"value":"17.08.2018","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2011","iso_value":"2011\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2011","iso_value":"2011\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2011.-24.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-25.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)