Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.95

Valmierā 2010.gada 23.septembrī
Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.09.2010. sēdes lēmumu Nr.408 (prot. Nr.14, 21.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo daļu un 25.2 panta pirmo un piekto daļu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.227)
1. LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

1.1. Sociālo lietu pārvalde – Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

1.2. Pašvaldības iedzīvotāji – Valmieras pilsētas teritorijā pamata dzīves vietu deklarējušas personas.

1.3. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, kuru saista radniecība vai citas attiecības, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, un tā uzturēšanu veic kopīgi.

2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.2. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.2.1 Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.

(Valmieras pilsētas domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.207 redakcijā)

2.3. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.apakšpunktā noteikto dzīvokļa pabalstu, pašvaldības iedzīvotājs Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un pierāda tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, deklarējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 227; 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

2.4. Dzīvokļa pabalsti Valmieras pilsētā ir noteikti šādi:

2.4.1. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti;

2.4.2. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli;

2.4.3. pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai;

2.4.4. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.219; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.227)

3. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti

3.1.1. Pamats dzīvokļa pabalsta piešķiršanai ir pašvaldības iedzīvotāja vai viņa pilnvarotas personas iesniegtie sekojošie dokumenti:

3.1.1.1. iesniegums;

3.1.1.2. iztikas līdzekļu deklarācija saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.3.punktā noteikto;

3.1.1.3. iesnieguma iesniegšanas dienā spēkā esoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības;

3.1.1.4. mēneša komunālo maksājumu aprēķins.

3.1.2. Pašvaldības iedzīvotāju iesniegumu un dokumentu pieņemšanu dzīvokļa pabalsta piešķiršanai Sociālo lietu pārvalde organizē ik gadu no novembra mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz marta mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

3.1.3. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

S =[(P + K) – I ] x 6 mēneši, kur

P – mājsaimniecībai nepieciešamais garantētais ienākums (skatīt 3.1.4.punktu);

I – kopējie mājsaimniecības ienākumi;

K – komunālie maksājumi;

S – piešķiramā pabalsta summa.

3.1.4. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai mājsaimniecībai nepieciešamais garantētais ienākums ir:

3.1.4.1. mājsaimniecībai, kura atzīta par trūcīgu, – katram mājsaimniecības loceklim 50% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī;

3.1.4.1.1 mājsaimniecībai, ja tās vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī – katram mājsaimniecības loceklim 60 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

3.1.4.2. mājsaimniecībai, kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, – katram mājsaimniecības loceklim 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

3.1.4.3. mājsaimniecībai, kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs un/vai persona ar invaliditāti, – 85% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

3.1.4.4. mājsaimniecībai, kurā mājsaimniecības locekļi ir pensionāri, un/vai personas ar invaliditāti un viņu nepilngadīgie bērni, kā arī viņu pilngadību sasniegušie bērni, kuri nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, – katram mājsaimniecības loceklim 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

3.1.5. Mājsaimniecībās, kurās ir 1.grupas invalīds vai bērns invalīds, dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts par sešiem apkures mēnešiem, ņemot vērā iesniegtā komunālo maksājumu aprēķinā faktiski norādīto maksu, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

3.1.6. Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībai ir vienreizējs pabalsts, un tas tiek aprēķināts par sešiem apkures mēnešiem, ņemot vērā iesniegtā komunālo maksājumu aprēķinā faktiski norādīto maksu, un tas nedrīkst pārsniegt EUR 341,50 apkures sezonā. Sociālo dzīvokļu īrniekiem, kuri ir noslēguši sociālā dzīvokļa īres līgumu, dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā no aprēķinā faktiski norādītās maksas, nepārsniedzot EUR 170,75 apkures sezonā.

3.1.7. Deklarācijas un citu dokumentu iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

3.1.8. Sociālo lietu pārvaldes speciālistam jānorāda uz nepilnībām iesniegtajos dokumentos. Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto dokumentu pārbaudīšanai.

3.1.9. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvaldes speciālists pieņem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3.1.10. Sociālo lietu pārvaldes speciālistam ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalstu vai samazināt dzīvokļa pabalsta lielumu, pamatojoties uz dzīves apstākļu pārbaudes aktu vai nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

3.1.11. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, un tas trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts konkrētam nama apsaimniekotājam.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 170; 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 207; 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

3.2. Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli

3.2.1. Pamats dzīvokļa pabalsta piešķiršanai ir pašvaldības iedzīvotāja vai viņa pilnvarotas personas iesniegtie sekojošie dokumenti:

3.2.1.1. iesniegums;

3.2.1.2. iztikas līdzekļu deklarācija saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.3.punktā noteikto;

3.2.1.3. iesnieguma iesniegšanas dienā spēkā esoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina mājokļa lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības;

3.2.1.4. gadījumos, ja vienā mājoklī mitinās persona vai personu grupa, kuras mājokļa uzturēšanu veic atsevišķi no pārējām personām, tām jāiesniedz dokumenti, kas to apliecina (līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, kvītis vai maksājumu uzdevumi u.c.).

3.2.2. Pašvaldības iedzīvotāju iesniegumu un dokumentu pieņemšanu dzīvokļa pabalsta piešķiršanai Sociālo lietu pārvalde organizē ik gadu no maija mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

3.2.3. Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībai ir vienreizējs pabalsts un tā lielums ir 50% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī.

3.2.4. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir mājsaimniecībai:

3.2.4.1. kura atzīta par trūcīgu;

3.2.4.1.1 kuras vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

3.2.4.2. kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs vai vienatnē dzīvojoša persona ar invaliditāti un kura ienākumi nav lielāki par 85% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

3.2.4.3. kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti un kuru ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

3.2.5. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kurā ir 1.grupas invalīds vai bērns invalīds, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

3.2.6. Deklarācijas un citu dokumentu iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

3.2.7. Sociālo lietu pārvaldes speciālistam jānorāda uz nepilnībām iesniegtajos dokumentos. Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto dokumentu pārbaudīšanai.

3.2.8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvaldes speciālists pieņem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3.2.9. Sociālo lietu pārvaldes speciālistam ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalstu vai samazināt dzīvokļa pabalsta lielumu, pamatojoties uz sadzīves apstākļu pārbaudes aktu vai nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

3.2.10. Piešķirto dzīvokļa pabalstu pašvaldības iedzīvotājam izmaksā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 207; 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

3.3. Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai

3.3.1. Tiesības saņemt pabalstu sociālā dzīvokļa uzturēšanai ir mājsaimniecībām, par kurām Valmieras pilsētas pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma slēgšanu un kuras ir noslēgušas sociālā dzīvokļa īres līgumu.

3.3.2. Pamats pabalsta piešķiršanai ir noslēgtais sociālā dzīvokļa īres līgums starp mājsaimniecību un Valmieras pilsētas pašvaldību.

3.3.3. Pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi dzīvokļa īres līguma darbības laikā.

3.3.4. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā pēc rēķina saņemšanas no apsaimniekotāja tiek pārskaitīts apsaimniekotāja kontā, nepārsniedzot 50 procentus no īres maksas un 50 procentus no maksas par komunālajiem pakalpojumiem.

(Valmieras pilsētas domes 23.10.2014. saistošo noteikumu Nr.219 redakcijā)

3.4. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

3.4.1. Dzīvokļa pabalstu šo saistošo noteikumu 3.4.3. līdz 3.4.13.apakšpunktā paredzētajā kārtībā ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.

3.4.2. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

3.4.3. Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

3.4.3.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 0.70 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību 30 m2 apmērā un faktiskos izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu;

3.4.3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajam pārvaldīšanas darbībām):

a) dabasgāzei – līdz 1m3 mēnesī;

b) dzīvoklī ar gāzes balonu – 1.00 euro mēnesī, ja nesaņem šo noteikumu a) apakšpunktā minēto pabalstu;

c) elektroenerģijai – līdz 30 kWh mēnesī; ja tiek izmantots elektriskais pavards papildus vēl līdz 20 kWh;

d) siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – 0.50 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību 30 m2 apmērā un faktiskos izdevumus par siltumenerģiju;

e) kurināmā iegādei – līdz 40.00 euro kalendārā gadā vienam dzīvoklim, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada sešiem mēnešiem, ja nesaņem šo noteikumu d) apakšpunktā minēto pabalstu;

f) aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 2 m3 mēnesī;

g) siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 1 m3 mēnesī;

h) sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 1.00 euro mēnesī personai, kurai ir tiesības saņemt 3.4.1.apakšpunktā norādīto pabalstu;

i) asenizācijas pakalpojumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) – līdz 0,5 m3 gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

j) asenizācijas pakalpojumiem mājoklim ar ūdensvadu – līdz 1 m3 gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem.

3.4.4. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms, sadalot šajos noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.

3.4.5. Ja vienā dzīvojamajā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot šajos noteikumus noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

3.4.6. Ja bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, vai persona, kura dzīvo vienā dzīvoklī ar bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības, saņem šo noteikumu 3.1. vai 3.2.punktā noteikto dzīvokļa pabalstu, tad bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav tiesības saņemt 3.4.punktā noteikto dzīvokļa pabalstu.

3.4.7. Pabalsta saņemšanai bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īres, apakšīres līgumu vai īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālo lietu pārvaldē ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.

3.4.8. Sociālo lietu pārvalde 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu un tā izmaksas kārtību.

3.4.9. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, un lēmums ir spēkā līdz bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, sasniedzis 24 gadu vecumu.

3.4.10. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pastāvīgi nedzīvo.

3.4.11. Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu atcelt piešķirto pabalstu, ja tiek konstatēts, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šo noteikumu 3.4.1. līdz 3.4.7.apakšpunktos noteiktām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

3.4.12. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo lietu pārvaldi, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

3.4.13. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā, ja Sociālo lietu pārvaldē ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins, vai personai, kura iesniegusi iesniegumu par pabalsta saņemšanu, ja Sociālo lietu pārvaldē ir iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.

(Valmieras pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr. 227 redakcijā, kas grozīta ar 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

4. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības domē atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

4.2. Valmieras pilsētas pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.207 redakcijā)

5.1. Šo noteikumu 3.1.4.1.1 un 3.2.4.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 23.09.2010.Stājas spēkā: 04.11.2010.Zaudē spēku: 02.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
220603
{"selected":{"value":"13.01.2016","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2016","iso_value":"2016\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2015","iso_value":"2015\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2015.-12.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-18.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2014","iso_value":"2014\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2014","iso_value":"2014\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2014.-04.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)