Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Bīstamo kravu aprites likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aizsardzība — preventīvie līdzekļi un pasākumi, kas veicami, lai līdz minimumam samazinātu to bīstamo kravu zagšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kuras var apdraudēt cilvēkus, īpašumu vai vidi;

2) bīstamā krava — krava, kura savu īpašību dēļ pārvadāšanas vai ar to saistītas pagaidu uzglabāšanas procesā var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumus, īpašuma bojājumus vai radīt kaitējumu videi un vienlaikus kuru atbilstoši šā likuma 3.pantā minētajiem starptautiskajiem līgumiem uzskata par bīstamu;

3) bīstamā krava ar īpašu riska potenciālu — krava, kuru iespējams izmantot terora aktā, radot cilvēku upurus, masveida postījumus vai citas smagas sekas un vienlaikus kuru atbilstoši šā likuma 3.pantā minētajiem starptautiskajiem līgumiem uzskata par bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu;

4) bīstamo kravu aprite — organizatorisku un tehnoloģisku operāciju kopums (piemēram, klasificēšana, iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, marķēšana, pārvadājuma dokumentu noformēšana, iekraušana, nosūtīšana, pārvadāšana, izkraušana, izsniegšana saņēmējam), kas veicams, bīstamas kravas pārvadājot ar autotransportu, dzelzceļa transportu, jūras transportu, gaisa transportu vai arī izmantojot vairākus minētos transporta veidus. Bīstamo kravu aprite ietver arī šo kravu pagaidu uzglabāšanu pārvadājumu starpposmā, kas nepieciešama, lai mainītu transporta veidu vai transportlīdzekli (pārkraušana), kā arī visus drošības un aizsardzības pasākumus, kuri nepieciešami pārvadājumu nodrošināšanai;

5) bīstamo kravu aprites dalībnieks — bīstamo kravu apritē iesaistīta fiziskā persona, juridiskā persona vai personu apvienība. Bīstamo kravu aprites dalībnieki ir kravas nosūtītājs, saņēmējs, iekrāvējs, izkrāvējs, iepakotājs, iepildītājs, pārvadātājs, kā arī cisternkonteinera, portatīvas cisternas vai cisternas operators;

6) bīstamo kravu apritē izmantojamie pārvadāšanas līdzekļi — iepakojumi, tvertnes, cisternas, cisternkonteineri, beramkravu konteineri (konteineri beztaras pārvadājumiem);

7) transportlīdzeklis — šā likuma izpratnē bīstamo kravu apritē izmantojamais autotransporta līdzeklis, dzelzceļa vagons, kuģis un gaisa kuģis.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu un drošu bīstamo kravu apriti, lai novērstu vai mazinātu apdraudējumu vai kaitējumu, kādu tā varētu radīt cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi.

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka valsts kompetences jautājumus attiecībā uz visu veidu bīstamo kravu apriti un jebkuru tajā iesaistīto bīstamo kravu aprites dalībnieku, kā arī bīstamo kravu aprites kontroles un uzraudzības mehānismu.

(2) Jautājumus, kas saistīti ar bīstamo kravu apriti, reglamentē arī šā panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētie starptautiskie līgumi, kā arī citi attiecīgo pārvadājumu nozari reglamentējoši normatīvie akti.

(3) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību autopārvadājumu jomā reglamentē Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokols par grozījumiem šajā nolīgumā.

(4) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību dzelzceļa pārvadājumu jomā reglamentē 1999.gada 3.jūnija Protokola par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)” pielikums, bet satiksmē uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, — Starptautiskās dzelzceļu sadarbības organizācijas 1951.gada 1.novembra Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”.

(5) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību jūras pārvadājumu jomā reglamentē 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS-74 konvencija) un tās 1978.gada un 1988.gada protokoli, minētajā konvencijā un tās protokolos par saistošiem noteiktie kodeksi: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss), Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (IBC kodekss), Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (IGC kodekss) un Starptautiskais kodekss iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošai pārvadāšanai ar kuģiem (INF kodekss).

(6) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību gaisa pārvadājumu jomā reglamentē Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Tehniskā instrukcija bīstamo izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu (ICAO-TI), kuru minētā konvencija nosaka par saistošu.

(7) Šis likums neattiecas uz kārtību, kādā bruņotie spēki organizē bīstamo kravu pārvadājumus valsts aizsardzības vajadzībām ar transportlīdzekļiem, kuri pieder bruņotajiem spēkiem vai nodoti to pārziņā.

(8) Par bīstamu šā likuma izpratnē netiek uzskatīta krava, ko pārvadā tikai Latvijas teritorijā un kas satur vai var saturēt dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu ar infekcijas slimību, kuras uzraudzība un kontrole tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzību, kontroli un apkarošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2018. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

4.pants. Bīstamo kravu aprites vispārīgās prasības

Bīstamo kravu aprites dalībnieki, pildot savus pienākumus, ievēro bīstamo kravu apritē piemērojamās prasības, kas noteiktas šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos, kā arī normatīvajos aktos par autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem, jūras pārvadājumiem un aviāciju.

5.pants. Satiksmes ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā

(1) Satiksmes ministrija koordinē bīstamo kravu aprites nodrošināšanā, uzraudzībā un kontrolē iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu un komersantu darbību bīstamo kravu aprites jomā un kā koordinējošā iestāde sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu institūcijām.

(2) Satiksmes ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā kompetentā iestāde, ja vien šajā likumā nav noteikts citādi.

6.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā

(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem pārrauga to bīstamo atkritumu apriti, kuri klasificējami kā bīstamā krava.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā kompetentā iestāde ar radioaktīvu kravu apriti saistītajos jautājumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

7.pants. Ekonomikas ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā

Ekonomikas ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā kompetentā iestāde attiecībā uz bīstamo kravu apritē izmantojamo pārvadāšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas sistēmas koordinēšanu un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtības nodrošināšanu.

8.pants. Iekšlietu ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā

Iekšlietu ministrija kontrolē šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos noteikto bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanu un īstenošanu.

9. pants. Zemkopības ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā

Zemkopības ministrija ir šā likuma 3. pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā kompetentā iestāde, kas pārrauga to dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu saturošu kravu apriti, kuras klasificējamas kā bīstamas.

(17.05.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.05.2018.)

10.pants. Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome

(1) Lai nodrošinātu bīstamo kravu aprites koordināciju, Satiksmes ministrija izveido Bīstamo kravu aprites konsultatīvo padomi (turpmāk — padome). Padomes sastāvā ir Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji, kā arī to nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kurās notiek bīstamo kravu aprite.

(2) Padome:

1) sagatavo priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm bīstamo kravu apritē;

2) veicina bīstamo kravu nekaitīguma nodrošināšanas valsts politikas un bīstamo kravu ražošanas attīstības politikas saskaņošanu;

3) izvērtē priekšlikumus un rekomendācijas attiecībā uz bīstamo kravu aprites jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

4) sagatavo priekšlikumus bīstamo kravu avāriju seku novēršanas pasākumu uzlabošanai;

5) apkopo un analizē bīstamo kravu kontroles un uzraudzības pasākumu rezultātus un izstrādā attiecīgus priekšlikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

10.1 pants. Drošības konsultanti (padomnieki)

(1) Šā likuma 3. panta trešajā un ceturtajā daļā norādītajos starptautiskajos līgumos noteiktie bīstamo kravu aprites dalībnieki autopārvadājumu vai dzelzceļa pārvadājumu jomā pirms darbības uzsākšanas bīstamo kravu aprites jomā norīko drošības konsultantu (padomnieku), kurš atbild par normatīvo aktu ievērošanu bīstamo kravu aprites jomā un kontrolē to ievērošanu, kā arī atbild par riska samazināšanu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šā likuma 3. panta trešajā un ceturtajā daļā norādītajos starptautiskajos līgumos noteiktās prasības tiek piemērotas Latvijā, prasības drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai un eksaminācijas kārtību, kā arī prasības attiecībā uz mācību kursiem un to uzraudzību.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

11.pants. Bīstamo kravu aprites kontrole

(1) Bīstamo kravu aprites kontroli nodrošina normatīvajos aktos par autopārvadājumiem, dzelzceļa un jūras pārvadājumiem un aviāciju noteiktās valsts institūcijas (turpmāk — institūcijas).

(2) Institūcijām, kuras kontrolē bīstamo kravu apriti, papildus attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām ir šādas tiesības:

1) veikt pārbaudes, lai kontrolētu šā likuma ievērošanu;

2) ja ir radušās aizdomas par bīstamo kravu aprites prasību pārkāpumu, — organizēt bezmaksas kravas paraugu ņemšanu to izpētei;

3) pieprasīt un bez maksas saņemt no bīstamo kravu aprites dalībniekiem informāciju par šādu kravu apriti;

4) bīstamo kravu aprites kontroles ietvaros, ja nepieciešams, pieaicināt neatkarīgas kompetentas iestādes vai ekspertus;

5) ja pārkāpumi bīstamo kravu apritē apdraud pārvadājumu drošību, radot apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi, — uzdot bīstamo kravu aprites dalībniekiem līdz pilnīgai trūkumu novēršanai pārtraukt darbības ar šādām kravām.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek īstenotas šā panta otrajā daļā minētās tiesības, kārtību, kādā pārtrauc bīstamo kravu apriti, atver transportlīdzekļus un kravas konteinerus, ņem paraugus, veic analīzes, novērš neatbilstību, pārvieto un glabā pārvadāšanas līdzekļus, kravas konteinerus un transportlīdzekļus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

(4) Ministru kabinets nosaka bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtību.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veic bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu sagatavošanu pārvadāšanai ar gaisa kuģi un pārvadāšanu ar gaisa kuģi, tai skaitā:

1) bīstamo kravu aprites dalībnieku pienākumus gaisa pārvadājumu jomā un kārtību, kādā uzrauga šo pienākumu izpildi;

2) bīstamo kravu gaisa pārvadājumu apstiprinājumu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību;

3) kārtību, kādā izsniedz apmācības sniedzēju un instruktoru sertifikātu gaisa pārvadājumu jomā, kā arī sertifikātu pagarināšanas, apturēšanas, anulēšanas, izmantošanas un atzīšanas kārtību;

4) kārtību, kādā apmāca darbiniekus, kas iesaistīti bīstamo kravu apritē gaisa pārvadājumu jomā;

5) kārtību, kādā informē pasažierus par gaisa pārvadājumos aizliegtiem bīstamajiem izstrādājumiem;

6) kārtību, kādā izmeklē bīstamo kravu nedeklarētu pārvadāšanu gaisa kuģos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

12.pants. Pienākums segt izdevumus par pārkāpumiem bīstamo kravu apritē

Bīstamo kravu aprites dalībnieks, kas saskaņā ar spēkā stājušos lēmumu ir pārkāpis šā likuma vai citu bīstamo kravu apriti regulējošu normatīvo aktu prasības, sedz visus kontroles laikā radušos paraugu ņemšanas, analīžu veikšanas, pārvadāšanas līdzekļu, kravas konteineru un transportlīdzekļu pārvietošanas un uzglabāšanas, kā arī konstatēto pārkāpumu novēršanas izdevumus.

13. pants. Vissmagākie pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par Komisijas 2016. gada 18. marta regulas (ES) 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (turpmāk — regula (ES) Nr.  2016/403) I pielikuma 9. punkta 1. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu pārvadātājam no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 2. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 3. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(4) Par drošības konsultanta (padomnieka) nenorīkošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam — fiziskajai personai — no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

14. pants. Ļoti smagi pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 4. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 5. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 6. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no piecdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 7. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(5) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 8. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 9. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 10. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 11. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no divdesmit astoņām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(9) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 12. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 13. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(11) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 14. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(12) Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nodošanu pārvadāšanai, neievērojot nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz bīstamās kravas iekraušanu kopā ar citām kravām, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no divdesmit astoņām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(13) Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nodošanu pārvadāšanai, ja pārsniegts šajā likumā noteiktā pārvadāšanas līdzekļa ekspluatācijas termiņš vai nākamās inspicēšanas periods, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(14) Par nodarbināto, kuru amata pienākumos ietilpst darbības ar bīstamo kravu, neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu, vai nenodrošināšanu ar instrukcijām, vai par šādas apmācības nereģistrēšanu, vai arī par attiecīgu dokumentu neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam — fiziskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(15) Par aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro naudas sodu bīstamo kravu aprites dalībniekam — fiziskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

15. pants. Smagi pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 15. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam — no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 16. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 17. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(4) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 18. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam — no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(5) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 19. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam — no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(6) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 20. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 21. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 22. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(9) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 23. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no sešdesmit četrām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no sešdesmit četrām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit četrām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 24. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam — no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit divām līdz simt naudas soda vienībām.

(11) Par bīstamo kravu pārvadājuma veikšanu vai nodošanu pārvadāšanai ar neatbilstoši noformētu pārvadājuma dokumentu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam — no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrdesmit divām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit divām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(12) Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam — četrpadsmit naudas soda vienības.

(13) Par transportlīdzekļa vai pārvadāšanas līdzekļa marķēšanu vai apzīmēšanu, ja ar to netiek pārvadāta bīstamā krava, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz astoņām naudas soda vienībām.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

16. pants. Pārkāpumi bīstamo kravu aprites dzelzceļa pārvadājumu jomā

(1) Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam — fiziskajai personai — no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par 1999. gada 3. jūnija Protokola par grozījumiem 1980. gada 9. maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikumā vai Starptautiskās dzelzceļu sadarbības organizācijas 1951. gada 1. novembra Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2. pielikuma "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" 1.4. nodaļā norādīto pienākumu neievērošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam — fiziskajai personai — līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz tūkstoš piecsimt naudas soda vienībām.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

17. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 13., 14. un 15. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 16. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)  

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 11.panta otro daļu piemēro no 2011.gada 1.jūlija.

2. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus.

3. Šā likuma grozījumi par likuma papildināšanu ar 13., 14., 15., 16. un 17. pantu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

4. Ministru kabinets līdz 2023. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 10.1 panta otrajā daļā un 11. panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā";

2) Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumi Nr. 123 "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība".

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamo kravu aprites likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
220516
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2020","iso_value":"2020\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-10.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"