Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.972

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 33.§)
Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu
I. Vispārīgais jautājums

(Nodaļas nosaukums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kā veicami tiesību aktos noteiktie maksājumi valsts budžetā;

1.2. kārtību, kādā valsts budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa, kā arī zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji (turpmāk – valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas) atzīst maksājumus par saņemtiem valsts budžetā;

1.3. prasības tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

(Grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 684)

2. (Svītrots ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 684)

II. Maksājumu pakalpojumu veidi un to izmantošana

3. Maksājumus valsts budžetā veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. maksājuma veikšana skaidrā naudā valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā;

3.2. maksājuma veikšana ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (turpmāk – maksājumu pakalpojumu sniedzējs);

3.3. maksājuma veikšana, izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu, kas nodrošina:

3.3.1. pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanu valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas elektronisko pakalpojumu sistēmā (portālā) vai tādas institūcijas elektronisko pakalpojumu sistēmā (portālā), kura darbojas kā starpniece starp valsts budžeta maksājumus administrējošo institūciju un maksājumu pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – starpniekinstitūcija);

3.3.2. elektroniski parakstītas informācijas par maksātāja pieprasīto pakalpojumu nosūtīšanu maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, izmantojot valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas vai starpniekinstitūcijas elektronisko pakalpojumu sistēmu (portālu);

3.3.3. maksātāja autentificēšanu, maksājuma sagatavošanu un autorizēšanu maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja elektronisko norēķinu sistēmā;

3.3.4. automātisku ziņojuma nodošanu par maksājuma izpildi vai neizpildi uz valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas vai starpniekinstitūcijas norādīto adresi internetā (turpmāk – tiešsaistes maksājuma pakalpojums);

3.4. maksājuma veikšana valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti (turpmāk – maksājumu karte) maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.938)

4. Šo noteikumu 3.punktā minēto maksājumu pakalpojumu veidu izmantošanu norēķinos ar valsts budžetu nosaka tiesību akti, saskaņā ar kuriem veicams maksājums valsts budžetā. Ja minētajos tiesību aktos nav norādīts izmantojamais maksājuma pakalpojuma veids, norēķinos ar valsts budžetu izmanto šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu, kā arī šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu, ja valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija tehniski nodrošina šāda maksājuma pakalpojuma veida izmantošanu.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.938; MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.577)

III. Maksājuma atzīšana par saņemtu valsts budžetā

5. Šo noteikumu izpratnē veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

5.1. maksātājs, veicot maksājumu skaidrā naudā valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā, ir tai nodevis skaidru naudu un minētā institūcija maksātājam ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai ir pienākums skaidrā naudā iekasēto valsts budžeta maksājumu kopsummu iemaksāt attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

5.2. Valsts kase no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemtā maksājuma summu ir darījusi pieejamu valsts budžeta kontā Valsts kasē pēc tam, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz maksātāja doto maksājuma rīkojumu, ir izpildījis maksājumu un veicis naudas pārvedumu;

5.3. valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz norādīto adresi internetā ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, ja maksājums veikts, izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu;

5.4. valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, kā arī izsniegusi maksātājam atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot maksājuma pakalpojuma līgumā noteiktās prasības, ja maksājums tiek veikts ar maksājumu karti.

6. Lai saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšpunktu veikto maksājumu atzītu par saņemtu valsts budžetā, valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmanto budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase", tās tiešsaistes datu apmaiņas moduli vai citu tiesību aktos noteiktu informācijas apmaiņas risinājumu ar Valsts kasi.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā)

7. Valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai ir pienākums pārliecināties, ka saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu veiktie maksājumi valsts budžeta kontā Valsts kasē ir uzskaitīti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

7.1 Valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija līdz kārtējā saimnieciskā gada 1.februārim sniedz informāciju nozares ministrijai vai centrālajai valsts iestādei, kuras pakļautībā vai pārraudzībā tā atrodas vai kura deleģējusi tai veikt valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas funkcijas, par valsts nodevas un nodokļa maksājumiem, kas šo noteikumu 5.1., 5.3. un 5.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā atzīti par saņemtiem valsts budžetā iepriekšējā saimnieciskajā gadā, bet valsts budžeta kontā Valsts kasē ieskaitīti kārtējā saimnieciskajā gadā.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā)

7.2 Ministrijas un centrālās valsts iestādes apkopo saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktu saņemto informāciju un līdz kārtējā saimnieciskā gada 15.februārim, izmantojot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu (turpmāk – e-pārskati), iesniedz Valsts kasē pārskatu par skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar tiešsaistes maksājumu pakalpojuma starpniecību iekasētajiem nodevu un nodokļu naudas līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (pielikums).

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.577)

IV. Prasības tiešsaistes maksājuma pakalpojuma izmantošanai norēķiniem ar valsts budžetu

8. Valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija, slēdzot maksājuma pakalpojuma līgumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju par tiešsaistes maksājuma pakalpojuma izmantošanu valsts budžeta norēķinos, maksājuma pakalpojuma līgumā paredz šādas prasības:

8.1. maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ieskaitīt valsts budžeta kontā Valsts kasē visu maksājumu summas, par kurām maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir nosūtījis ziņojumu par maksājuma izpildi;

8.2. valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas vai starpniekinstitūcijas atbildību par maksājumu pakalpojumu sniedzējam nodoto elektroniski parakstīto informāciju, saskaņā ar kuru maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic maksājuma sagatavošanu izpildei;

8.3. valsts budžeta maksājums ir ieskaitāms tikai valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas vai starpniekinstitūcijas noteiktajā valsts budžeta kontā Valsts kasē.

9. Ja maksājuma pakalpojuma līgumu slēdz valsts budžeta iestāde vai budžeta nefinansēta iestāde, savstarpējo norēķinu kārtībā neparedz prasību par norēķina konta atvēršanu maksājumu pakalpojumu sniedzēja bankā vai iestādē.

V. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmantojamie maksājumu pakalpojumu veidi un maksājuma atzīšana par saņemtu valsts budžetā

10. Attiecībā uz Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) piemērojamas šādas prasības:

10.1. pārstāvniecība maksājumus valsts budžetā saņem, izmantojot šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos maksājumu pakalpojumu veidus, kā arī maksājumu veidus saskaņā ar rezidences valsts norēķinu specifiku (piemēram, naudas čeki);

10.2. veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. maksātājs, veicot maksājumu skaidrā naudā pārstāvniecībā vai izrakstot naudas čeku, ir nodevis skaidru naudu vai naudas čeku pārstāvniecībai, un tā maksātājam ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

10.2.2. maksājumu pakalpojumu sniedzējs no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto maksājuma summu ir darījis pieejamu pārstāvniecības kontā pēc tam, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz maksātāja doto maksājuma rīkojumu, ir izpildījis maksājumu un veicis naudas pārvedumu;

10.3. pārstāvniecība līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai iekasēto valsts nodevu kopsummu iemaksā attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē.

VI. Noslēguma jautājumi

11. Līdz 2012.gada 1.septembrim šo noteikumu 6.punktā minēto budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" vai tās tiešsaistes datu apmaiņas moduli maksājumu atzīšanai var nepiemērot.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.365)

12. Līdz 2012.gada 1.septembrim valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas var nepiemērot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā un 6.punktā minētās prasības attiecībā uz šo noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktajiem maksājumiem.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.938; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.365)

13. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.577)

14. Šo noteikumu 5.punktā minētos valsts budžetā saņemtos nodokļu, nodevu un citus nenodokļu maksājumus atzīst par valsts budžeta ieņēmumiem pēc naudas plūsmas principa ar brīdi, kad tie ieskaitīti valsts budžeta kontā Valsts kasē.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā)

15. Sniedzot šo noteikumu 7.2 punktā minēto pārskatu, e-pārskatus izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.938 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.577)

16. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā un 6.punktā minētās prasības nav attiecināmas uz tādiem valsts budžetā veicamiem maksājumiem, ko, izmantojot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu, veicis maksātājs par fiziskai personai adresētu pārrobežu pasta sūtījumu, kas deklarēts atbilstoši Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi, 237. un 238.pantam, no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, gadījumos, kad pasta sūtījumu saņēmējam izsniedz universālā pasta pakalpojuma sniedzējs.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.577 redakcijā)

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā maksājumu atzīst par saņemtu valsts budžetā, ja maksājuma dokumentā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un to ir parakstījis maksātājs vai ar spiedogu un parakstu ir apliecinājis maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.577 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.972

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr. 938 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 684)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 25.panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats par skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar tiešsaistes maksājumu pakalpojuma starpniecību iekasētajiem nodevu un nodokļu naudas līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri

KODS

Ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

20XX

(euro)

Ieņēmumu klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Valsts budžeta maksājumu administrējošā institūcija

Atlikums pārskata perioda beigās

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

A

B

C

D

1

x

A1 Ieņēmumi – kopā

x

x

x

Nodokļu ieņēmumi – kopā

x

x

xx.x.x.x

Valsts nodoklis 1

xx.x.x.x

Valsts nodoklis 2

xx.x.x.x

Valsts nodoklis n

x

Nodevu ieņēmumi – kopā

x

x

xx.x.x.x

Nodevas objekts 1

xx.x.x.x

Nodevas objekts 2

xx.x.x.x

Nodevas objekts n
Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 972Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 27.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 26.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
220014
{"selected":{"value":"28.10.2016","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.10.2016","iso_value":"2016\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-27.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2012","iso_value":"2012\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2012.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2011","iso_value":"2011\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2011.-30.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2010","iso_value":"2010\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2010.-13.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.10.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"