Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.922

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 40.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" 1.2.1.1.aktivitātes "Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana" 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi un palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, sekmēt ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

2.1 Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 11.punktā minētās darbības un veicinot šāda apakšaktivitātes iznākuma rādītāja sasniegšanu – 4300 personu ieguvušas darba tirgum nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā 2300 personu, izmantojot šo noteikumu 5.1 punktā minēto finansējumu.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.618 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.07.2014. noteikumiem Nr.384)

3. Sākotnējās profesionālās izglītības programmas šo noteikumu izpratnē ir arodizglītības programmas otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena mācību gada laikā, profesionālās vidējās izglītības programmas trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā un izglītības programmas, kas tiek īstenotas ieslodzījuma vietās vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālai tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei un profesionālās orientācijas pasākumiem profesionālās izglītības veicināšanai (turpmāk – izglītības programmas).

4. Apakšaktivitātē ir šādas mērķa grupas:

4.1. jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kā arī vismaz gada laikā pirms uzņemšanas apakšaktivitātes ietvaros īstenotajās izglītības programmās nav saņēmuši atbalstu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" ietvaros;

4.1.1 jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie un kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;

4.2. ieslodzījumā esošās personas.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.618)

5. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais attiecināmais publiskais finansējums ir 8 022 245 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 7 067 053 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 955 192 euro apmērā.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1240 redakcijā; sk. 60.punktu)

5.1 Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5. punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ir 1 030 184,16 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 904 810,74 euro un valsts budžeta finansējums 125 373,42 euro.

(MK 08.07.2014. noteikumu Nr.384 redakcijā)

6. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projekta iesnieguma atlases veidā. Ierobežotu projekta iesnieguma atlasi atbildīgā iestāde organizē par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. Atbildīgajai iestādei līdz 2011.gada 31.decembrim ir tiesības atkārtoti organizēt projekta iesnieguma atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, tai skaitā ierobežotajā projekta iesnieguma atlasē iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts.

7. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 88,09 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.618 redakcijā)

8. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. nodrošina projekta iesnieguma atlasi un vērtēšanu:

8.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu, projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.1.2. izveido projekta iesnieguma vērtēšanas komisiju (turpmāk –komisija);

8.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

8.1.4. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.3. saskaņo šo noteikumu 56.punktā minētos projekta grozījumus;

8.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

8.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais Eiropas Sociālā fonda finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

8.6. ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma atlases un vērtēšanas kārtību.

9. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā šo noteikumu 43.punktā minēto vienas vienības izmaksu piemērošanas metodiku un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

9.2. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

9.3. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

9.4. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

9.5. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

9.6. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.7. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi;

9.8. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

9.9. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

9.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

9.11. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

9.12. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 55. un 56.punktā minētos nosacījumus;

9.13. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.14. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakšaktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības un prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir izglītības programmu īstenošana, tai skaitā to pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām:

11.1. šo noteikumu 4.1. un 4.1.1 apakšpunktā minētajai mērķa grupai – otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena līdz pusotra mācību gada laikā;

11.2. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajai mērķa grupai – vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei un profesionālās orientācijas pasākumiem profesionālās izglītības veicināšanai.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.167)

12. Projekta iesniedzēja ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

13. Projekta iesniedzējs šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā kā sadarbības partnerus iesaista valsts vai pašvaldību dibinātas profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno izglītības programmas otrā vai trešā kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā. Sadarbības partneru izvēlē projekta iesniedzējs ievēro vismaz šādus kritērijus:

13.1. profesionālās izglītības iestādei ir pieredze izglītības programmu īstenošanā pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves;

13.2. profesionālās izglītības iestādei ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums attiecīgās izglītības programmu tematiskās grupas profesionālās izglītības programmas īstenošanai;

13.3. ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašvaldības, ja profesionālās izglītības iestāde ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes saskaņojums par profesionālās izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros.

14. Projekta iesniedzējs šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā kā sadarbības partnerus iesaista Ieslodzījuma vietu pārvaldi un profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās.

15. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā iesaista arī Izglītības un zinātnes ministriju un nozaru profesionālās organizācijas.

16. Projekta iesniedzējs ar katru sadarbības partneri noslēdz līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums). Sadarbības līgumā nosaka sadarbības partnerim veicamos pienākumus un tiesības projekta īstenošanā, pārskatu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

17. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu šo noteikumu 12.punktā minētajam projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

18. Uzaicinājumā norāda:

18.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

18.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

18.3. papīra formā iesniedzamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu;

18.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

18.5. projektam pieejamo finansējuma apmēru;

18.6. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu.

19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

19.1. vienā projekta iesnieguma atlases kārtā atļauts iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu;

19.2. projekta iesniegumu veido:

19.2.1. aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums);

19.2.2. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

19.2.3. sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

19.2.4. šo noteikumu 16.punktā minēto sadarbības līgumu projekts;

19.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

20. Projekta iesniedzējs:

20.1. projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

20.2. projekta iesnieguma veidlapu aizpilda atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

21.1. papīra formā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un aizzīmogojot;

21.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

21.2.1. elektroniskais dokuments ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

21.2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

22. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana

23. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu izvērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut Labklājības ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus.

24. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

25. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas reglaments.

26. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā, īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

27. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), ievērojot šos noteikumus, normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesnieguma atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

28. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad – atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.

29. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

30. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem novērtēta ar "Jā", kā arī kvalitātes vērtēšanas kritērijos projekta iesniegums ir saņēmis nepieciešamo punktu skaitu.

31. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

31.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

31.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

31.3. vērtējumā kādā no šo noteikumu 4.pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.9., 3.10. vai 3.11.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu;

31.4. vērtējumā šo noteikumu 4.pielikuma 3.8.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā projekta iesniegums saņēmis mazāk par diviem punktiem.

32. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

32.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. vai 2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

32.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 41. un 47.punktā un 42.1.5., 42.2.1. un 42.3.3.apakšpunktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

32.3. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka izmaksas atbilst šo noteikumu 44.punktā minētajam vienas vienības izmaksu aprēķinam un nepārsniedz šo noteikumu 45. un 46.punktā minētos izmaksu ierobežojumus, ja projekta iesniedzējs plāno piemērot šo noteikumu 43.punktā minēto vienas vienības izmaksu metodi;

32.4. atbildīgās iestādes citas noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu.

33. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

33.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

33.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

34. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

35. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

36. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā ir izpildījis tajā ietvertos nosacījumus un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegums uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

36.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

36.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

37. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

38. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

39. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

39.1. projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm;

39.2. projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

40. Šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas var ietvert šādas izmaksu pozīcijas:

40.1. projekta vadības personāla izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

40.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

40.4. telpu īres, nomas izmaksas;

40.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

40.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

41. Šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno kā faktiskās izmaksas, un tās nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

42. Šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minētās tiešās izmaksas var ietvert šādas izmaksu pozīcijas:

42.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kurām var piemērot šo noteikumu 43.punktā minēto vienas vienības izmaksu metodi:

42.1.1. projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku darba samaksa (skolotāju darba samaksa, pārējo pedagogu darba samaksa, dienesta viesnīcu pedagogu darba samaksa), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

42.1.2. šo noteikumu 13.punktā minēto profesionālās izglītības iestāžu projekta īstenošanai nepieciešamo telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

42.1.3. pakalpojumu izmaksas (interneta, telekomunikāciju, pasta pakalpojumu izmaksas);

42.1.4. mācību līdzekļu, materiālu, grāmatu, žurnālu un kancelejas preču izmaksas, kas projektā ir noteiktas proporcionāli kopējam izglītojamo skaitam izglītības iestādē attiecīgajā mācību gadā;

42.1.5. inventāra izmaksas (vērtībā līdz 71,14 euro par vienību), izņemot mēbeles;

42.1.6. izdevumi kvalifikācijas prakses organizēšanai prakses vietā;

42.1.7. profesionālās izglītības iestādes pedagogu (prakses vadītāju) komandējumu un darba braucienu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;

42.1.8. dienesta viesnīcā dzīvojošās šo noteikumu 4.1. un 4.1.1 apakšpunktā minētās mērķa grupas uzturēšanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

42.1.9. izdevumi kultūrizglītībai un sportam;

42.2. pārējās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

42.2.1. ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, kas kopā nepārsniedz 71,14 euro mēnesī vienam izglītojamam;

42.2.2. civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku;

42.2.3. obligātās veselības pārbaudes izdevumi;

42.3. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

42.3.1. izmaksas pedagogu atlīdzībai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

42.3.2. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par sabiedriskā transporta izmantošanu) pedagogu nokļūšanai līdz mācību īstenošanas vietai un atpakaļ;

42.3.3. izglītības programmu nodrošināšanai nepieciešamo mācību materiālu iegādes izmaksas (vērtībā līdz 71,14 euro par vienību);

42.3.4. izglītības programmu pielāgošanas izmaksas atbilstoši šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās mērķa grupas vajadzībām;

42.3.5. individuālo mācību plānu izstrādes un mācību metodisko materiālu pielāgošanas izmaksas vispārējo pamatprasmju apguvei šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās mērķa grupas vajadzībām;

42.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.167; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1240; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

43. Lai šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētajām izmaksām finansējuma saņēmējs varētu piemērot vienas vienības izmaksu metodi, sadarbības iestāde izstrādā šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto vienas vienības izmaksu piemērošanas metodiku, tajā norādot detalizētu vienas vienības izmaksu aprēķinu, tai skaitā aprēķina pamatojumu, kā arī vienas vienības izmaksu pamatojošās dokumentācijas prasības un maksājumu veikšanas kārtību, un to iekļauj vienošanās nosacījumos. Vienas vienības izmaksu metodes piemērošanas kārtību atbilstoši šiem noteikumiem paredz vienošanās nosacījumos un projekta īstenošanas laikā tos nemaina.

44. Vienas vienības izmaksas šo noteikumu 4.1. un 4.1.1 apakšpunktā minētajai mērķa grupai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

S = N1 x K + N2, kur

S – vienas vienības izmaksas;

N1 – šo noteikumu 42.1.2., 42.1.3., 42.1.4., 42.1.5. un 42.1.7.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju summa;

N2 – šo noteikumu 42.1.1., 42.1.6., 42.1.8. un 42.1.9.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju summa;

K – izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālais koeficients, kas ir noteikts atbilstoši normatīvajam aktam par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.167)

45. Minimālās vienas vienības izmaksas vienam izglītojamam (ja izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālais koeficients atbilstoši normatīvajam aktam par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo ir 1,00) ir šādas:

45.1. 1540,97 euro otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena mācību gada laikā;

45.2. 2001,98 euro trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1240; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

46. Maksimālās vienas vienības izmaksas vienam izglītojamam (ja izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālais koeficients atbilstoši normatīvajam aktam par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo ir 3,20) ir šādas:

46.1. 2004,83 euro otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena mācību gada laikā;

46.2. 2649,39 euro trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1240; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

47. Šo noteikumu 42.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,2 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

48. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

49. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 39. un 48.punktā.

50. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

50.1. neatbilst šo noteikumu 41. un 47.punktā un 42.1.5., 42.2.1. un 42.3.3.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

50.2. neatbilst šo noteikumu 44.punktā minētajam vienas vienības izmaksu aprēķinam un šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajam izmaksu ierobežojumam, ja finansējuma saņēmējs piemēro šo noteikumu 43.punktā minēto vienas vienības izmaksu metodi;

50.3. nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu un neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

50.4. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk par mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

50.5. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

51. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt no 2010.gada 1.oktobra, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno līdz 2015.gada 31.augustam. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.618)

51.1 Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no šo noteikumu 5.1 punktā minētā finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas vienošanās noteikumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas vienošanās noteikumos.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.618 redakcijā)

52. Šo noteikumu 13.punktā minētās profesionālās izglītības iestādes katru mācību gadu rīko konkursu izglītojamo uzņemšanai izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā. Ja konkursā vairāki izglītojamie saņēmuši vienādu vērtējumu, prioritāte izglītojamo uzņemšanai tiek dota šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem jauniešiem.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.618; MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.167)

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

54. Finansējuma saņēmējs nodrošina projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteiktajam periodam.

55. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 56.punktā minētos gadījumus.

56. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

56.1. projekta mērķi;

56.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

56.3. projekta sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem;

56.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem;

56.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu.

57. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

57.1. starp šo noteikumu 42.1.apakšpunktā (ja nepiemēro vienas vienības izmaksu metodi), 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 47.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

57.2. šo noteikumu 42.1.apakšpunktā (ja nepiemēro vienas vienības izmaksu metodi), 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā minēto pozīciju ietvaros.

58. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 57.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu, par to informējot finansējuma saņēmēju.

59. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās nosacījumos paredzētajā apmērā un termiņos vai nepilda citas vienošanās nosacījumos paredzētās saistības, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas kārtību. Šajā gadījumā sadarbības iestādei ir tiesības lemt par projekta finansējuma samazināšanu vai projekta (vienošanās) izbeigšanu, iepriekš to saskaņojot ar atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1240 redakcijā)

60. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minētās summas, kas noteiktas euro, pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.922
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.922
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.922
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.922
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums 1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums 1.2. Izglītība un prasmes
Pasākuma numurs un nosaukums 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums 1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežota projekta iesnieguma atlase (2.kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums

(Jā/Nē)

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta iesnieguma atlasei  

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā  

N

1.3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

1.4.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas  

P

1.6.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā  

P

1.7.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona  

P

1.8.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi  

P

1.9.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētajam projekta īstenošanas periodam  

P

1.10.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos  

P

1.11.

Projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo apmēru  

P

1.12.

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu  

P

1.13.

Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām  

P

1.14.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētajām attiecināmajām izmaksām  

P

1.15.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus  

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums

(Jā/Nē)

2.1.

Projekta iesniedzēja ir Valsts izglītības attīstības aģentūra

N

2.2.

Projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi un palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, sekmēt ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai  

N

2.3.

Projektā paredzēts īstenot noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētās atbalstāmās darbības  

N

2.4.

Projektā atbalstu plānots sniegt šādām tiešajām mērķa grupām:

1) jaunieši vecumā līdz 25 gadiem bez profesionālās kvalifikācijas, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;

2) ieslodzījumā esošās personas

 

P

2.5.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības  

P

2.6.

Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

2.7.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu  

P

2.8.

Projektu ir paredzēts īstenot sadarbībā ar nozaru profesionālajām organizācijām, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Izglītības un zinātnes ministriju  

P

2.9.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)  

P

2.10.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām  

P

2.11.

Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā periodā  

P

2.12.

Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības  

P

2.13.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām  

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums

(punktu skala)

3.1.

Projektu paredzēts īstenot un izglītības programmu piedāvājumu profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz pusotra gada laikā veidot:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) neievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū;

0

2) ievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū;

1

3) ievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū, kā arī izglītības programmu profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piedāvājumu saskaņojot ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi

3

3.2.

Projekta īstenošanas rezultātā darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguve tiek nodrošināta:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) mazāk nekā 1800 personām;

0

2) no 1800 līdz 2000 personām;

1

3) vairāk nekā 2000 personām

3

3.3.

Projekta īstenošanai nepieciešamo izglītības programmu profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz pusotra gada laikā pieejamība atbilstoši pieprasījumam:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) projekta iesniedzējam nav pieejamas (nav izstrādātas) projekta īstenošanai nepieciešamās izglītības programmas atbilstoši pieprasījumam;

0

2) projekta iesniedzējam ir pieejamas (ir izstrādātas) vismaz 50 % no projekta īstenošanai nepieciešamām izglītības programmām atbilstoši pieprasījumam un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi pārējo programmu izstrādei;

1

3) projekta iesniedzējam ir pieejamas (ir izstrādātas) vismaz 75 % no projekta īstenošanai nepieciešamām izglītības programmām atbilstoši pieprasījumam un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir veikti visi nepieciešami priekšdarbi pārējo programmu izstrādei

3

3.4.

Projekta gatavība uzsākšanai:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) nav noteiktas profesionālās izglītības iestādes, kas nodrošinās izglītības programmu īstenošanu;

0

2) ir noteiktas profesionālās izglītības iestādes, kas nodrošinās izglītības programmu īstenošanu;

1

  3) ir noteiktas profesionālās izglītības iestādes, kas nodrošinās izglītības programmu īstenošanu, un ar minētajām izglītības iestādēm ir noslēgti attiecīgi sadarbības līgumi projekta īstenošanai

3

3.5.

Paveiktais tādu izglītojamo apzināšanā un nepieciešamo mācību grupu komplektēšanā, kuriem nepieciešams atbalsts profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz pusotra gada laikā:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) projekta sagatavošanas laikā nav apzināti izglītojamie un nav veikti pasākumi tiešās mērķa grupas informēšanai par atbalsta iespējām;

0

2) projekta sagatavošanas laikā nav apzināti izglītojamie, taču ir veikti nepieciešamie pasākumi tiešās mērķa grupas informēšanai par atbalsta iespējām (īstenoti informācijas dienu pasākumi vispārējās izglītības iestādēs, sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos un citi pasākumi);

1

3) projekta sagatavošanas laikā ir apzināti izglītojamie, veikti nepieciešamie pasākumi tiešās mērķa grupas informēšanai par atbalsta iespējām un uzsākta izglītojamo pieteikšanās mācību grupu komplektēšanai

3

3.6.

Projektā plānoto izglītības programmu skaits profesionālās kvalifikācijas ieguvei:

 

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) mazāk nekā 10;

0

2) no 10 līdz 20;

1

3) vairāk nekā 20

2

3.7.

Izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstība:  

Kritērijs nav izslēdzošs

1) projekts neparedz attīstīt izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes, lai veicinātu spēju sadarboties ar darba devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību;

0

2) projekts paredz attīstīt izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes, lai veicinātu spēju sadarboties ar darba devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību

2

3.8.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums:  

Jāsasniedz vismaz
2 punkti

1) projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts;

0

2) projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi;

2

3) projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.9.

Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) ievērošanu:

 

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu;

0

2) sekmē viena pamatprincipa ievērošanu;

1

3) sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

3

3.10.

Profesionālās izglītības programmu pieejamība kvalifikācijas ieguvei:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) projekta aktivitātes plānots īstenot mazāk nekā trijos plānošanas reģionos;

0

2) projekta aktivitātes plānots īstenot vismaz trijos plānošanas reģionos;

1

3) projekta aktivitātes plānots īstenot vismaz četros plānošanas reģionos;

2

4) projekta aktivitātes plānots īstenot visos piecos plānošanas reģionos

3

3.11.

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:  

Jāsasniedz vismaz
1 punkts

1) projektā nav paredzēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības programmas apguvē vai praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā;

0

2) projektā ir paredzēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības programmas apguvē vai praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot izglītojamiem vispārējās prasmes informācijas tehnoloģiju praktiskā pielietošanā;

1

3) projektā ir paredzēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības programmas apguvē un praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot izglītojamiem vispārējās un profesijai nepieciešamās specifiskās prasmes informācijas tehnoloģiju praktiskā pielietošanā

2

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē ar noteikto punktu skaitu. Kritērijos, kur tas ir nepieciešams, norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegumu apstiprinātu.

2. Projekta iesniegumu vērtē ar "Jā" un "Nē" atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

2.1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

2.2. P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 922Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 07.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
219074
{"selected":{"value":"18.07.2014","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2013","iso_value":"2013\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2013","iso_value":"2013\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2013.-07.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-04.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)