Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.866

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 34.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedriskā transporta attīstību ārpus Rīgas kā alternatīvu privāto automašīnu izmantošanai.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus.

5. Projekts īstenojams līdz 2015.gada 31.augustam. Šajā termiņā jābūt pabeigtām visām projekta aktivitātēm un veiktiem visiem maksājumiem projekta ietvaros.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs un pieļaujamā atbalsta likme

6. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 24 353 574 euro apmērā. Privātais finansējums aktivitātes ietvaros nav mazāks par 4 297 690 euro.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.241 redakcijā)

7. Privāto finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs. Projekta iesniedzēja finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.241 redakcijā)

III. Atbildīgā iestāde

9. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

9.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums;

9.2. nodrošina aktivitātes un projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

IV. Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Projekta atbalstāmās darbības ir tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība, ritošā sastāva atjaunošana.

11. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

11.1. būvprojekta izstrādes izmaksas;

11.2. izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

11.3. būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas un novākšanas izmaksas;

11.4. būvdarbu izmaksas;

11.5. pazemes komunikāciju pārbūves izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tās ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un būvniecības procesā rodas attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks:

11.5.1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes) pārbūves izmaksas;

11.5.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūves izmaksas, nemainot to tehniskos parametrus;

11.6. būvuzraudzības izmaksas;

11.7. autoruzraudzības izmaksas;

11.8. ritošā sastāva iegādes izmaksas;

11.9. ritošā sastāva rekonstrukcijas izmaksas;

11.10. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.11. ar ugunsdrošības un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.12. publicitātes pasākumu izmaksas, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti, ne vairāk kā 0,1 procenta apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.13. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

11.14. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tās nepieciešamas projekta īstenošanai;

11.15. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.8. un 11.9.apakšpunktā minēto izdevumu segšanai ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, neiekļaujot šo noteikumu 11.12., 11.13. un 11.15.apakšpunktā minētās izmaksas.

12. Šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.6. un 11.7.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

13. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

13.1. izmaksas, kas veiktas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izņemot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās izmaksas;

13.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

13.3. pazemes komunikāciju pārbūves izmaksas, ja to apkalpes jauda pēc pārnešanas vai pārbūves tiek palielināta;

13.4. šo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas, ja tās radušās, nodibinot darba tiesiskās attiecības.

14. Projekta izmaksās neiekļauj projekta administratīvās izmaksas.

15. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 11. un 13.punktā minētās izmaksas.

16. Projekta īstenošanā radušās neattiecināmās izmaksas vai izmaksas, kas pārsniedz līgumā par projekta īstenošanu paredzētās attiecināmās izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu.

V. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi

17. Projekta iesniegumā finanšu aprēķinu veic euro.

(Grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.241)

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavaddokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas.

19. Projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

19.1. kapitālsabiedrības valdes lēmumu, ka kapitālsabiedrība ir gatava īstenot projektu. Lēmumā projekta iesniedzējs norāda privātā finansējuma apmēru, kuru tas ieguldīs projekta īstenošanā;

19.2. līguma kopiju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā pašvaldībā;

19.3. izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un tas neatrodas kādā analogā situācijā līdzīgas procedūras dēļ, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

19.4. šādu speciālistu dzīvesgaitas aprakstus (Curriculum Vitae):

19.4.1. būvinženierim ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras objektu būvniecības jomā;

19.4.2. projekta vadītājam ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

19.4.3. grāmatvedim finansistam ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

19.5. projektiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

19.5.1. reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu kopiju;

19.5.2. reģionālās vides pārvaldes izsniegtas izziņas kopiju par to, ka tehniskie noteikumi nav nepieciešami;

19.6. pašvaldības izsniegtu apliecinājumu, ka projektā plānotās darbības atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam (ja projektā paredzēta tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība);

19.7. izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu kopiju. Projekta iesniedzējs analizē izmaksas un ieguvumus un veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījuma apmēra aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Projekta iesniedzējs veic finanšu analīzi, ja plāno īstenot projektu, no kura gūst ieņēmumus atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantam;

19.8. pārskatu par projekta īstenošanas alternatīvajiem variantiem ar katra varianta detalizētu izvērtējumu, kur norādīts tāds projekta risinājums, kurš ilgtermiņā (vismaz 20 gadu) nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta uz sabiedrisko;

19.9. dokumentus, kas apliecina projekta gatavības pakāpi (ja projektā paredzēta tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība):

19.9.1. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav izstrādāts būvprojekts;

19.9.2. skiču projekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (minētais skiču projekts saskaņots būvvaldē);

19.9.3. būvprojekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (būvprojekts saskaņots un akceptēts būvvaldē);

19.10. paraksta tiesības apliecinošu dokumentu personai, kas paraksta projekta iesniegumu;

19.11. nekustamā īpašuma, kurā paredzēts veikt investīcijas, īpašumtiesības vai valdījumu apliecinošus dokumentus vai projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka uz investīciju veikšanas brīdi ar nekustamā īpašuma īpašnieku būs noslēgta vai panākta vienošanās atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;

19.12. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 11.5.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

19.12.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 11.5.1.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

19.12.2. līguma kopiju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām;

19.13. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 11.5.2.apakšpunktā minētie ieguldījumi, – sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 11.5.2.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

19.14. projekta iesnieguma elektronisko versiju datu nesējā (tajā ievietojamos dokumentus noformē MS Word, MS Excel formātā). Projekta iesnieguma elektroniskajā versijā var neiekļaut šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.8., 19.9., 19.10., 19.11., 19.12. un 19.13.apakšpunktā minētos dokumentus (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta veidā).

20. Atbildīgā iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam var pievienot šajā punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus. Šādā gadījumā izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 90 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

21. Šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā līgumā jābūt ietvertai informācijai par:

21.1. sniedzamajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

21.2. prasībām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minēto pakalpojumu vai pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām;

21.3. līguma darbības laiku;

21.4. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

21.5. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam piešķirtajām ekskluzīvajām vai īpašajām tiesībām;

21.6. iespējām saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumiem atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai.

VI. Projektu iesniegumu iesniegšana un atlase

22. Atbildīgā iestāde projektu iesniegumu atlases kārtu īsteno par visu aktivitātē pieejamo finansējumu.

23. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā viss pieejamais finansējums nav apgūts, atbildīgā iestāde var organizēt otro projektu iesniegumu atlases kārtu par atlikušo finansējumu.

24. Katrs projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Projekta iesniedzēju, kurš projekta iesniegumu neiesniedz atbildīgās iestādes uzaicinājumā norādītajā termiņā vai kura projekta iesniegums iepriekšējā atlases kārtā noraidīts, atbildīgā iestāde var uzaicināt piedalīties nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

25. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, nosūtot vēstuli, uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

26. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

27. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums).

28. Projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski.

29. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija).

30. Projekta iesniegumu elektroniskā veidā iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un nosūta uz elektroniskā pasta adresi (investicijas@sam.gov.lv).

VII. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

31. Aktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus vērtē atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas un atbildīgās iestādes pārstāvjus. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāju statusā bez balsstiesībām.

32. Komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

33. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

34. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

35. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā minētajos kritērijos, kuros norādīts kritērija īpatsvars, kritērijā iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

36. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.sadaļā minētajam vērtēšanas kritērijam vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst).

VIII. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

37. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

38. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

39. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

40. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu.

41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

43. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo attiecīgu atzinumu.

44. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

45. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 42.punktā minētajā termiņā vai šo noteikumu 43.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.

46. Atbildīgā iestāde publicē informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv).

IX. Projekta īstenošanas nosacījumi

47. Projekta iesniedzējs, iesniedzot un īstenojot projektu, partnerību neveido.

48. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

49. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu sniedz atbildīgajai iestādei pilnu informāciju par projekta īstenošanu (tai skaitā projekta progresa pārskatus un katru gadu – projekta īstenošanas pārskatus (pēcprojekta pārskatus)).

50. Finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) ievieto aktuālu informāciju par projekta ieviešanas gaitu, ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 euro.

(Grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.241)

51. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

52. Ja, īstenojot projektu, tiek pārkāpti normatīvie akti komercdarbības atbalsta kontroles jomā, atbildīgā iestāde izvērtē pārkāpumu un var pieņemt lēmumu par projektam piešķirtā finansējuma samazināšanu proporcionāli pārkāpuma smagumam.

53. Par šo noteikumu 52.punktā minēto lēmumu atbildīgā iestāde paziņo finansējuma saņēmējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

54. Atbildīgā iestāde piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" slēgšanai nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tai skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.866

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.866
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P1, N2)

Jā/Nē

1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā 

N

3.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

P

4.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

N

5.Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām 

P

6.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un tam pievienoti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi 

P

7.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai 

N

8.Projekta iesnieguma finansēšanas plānā un budžeta kopsavilkumā nav aritmētisku kļūdu 

P

9.Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments) 

N

10.Pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi 

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  
2.1. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/ Nē

11.Projekta iesniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus pašvaldībā (izņemot Rīgu) 

N

12.Vidējais iedzīvotāju skaits pilsētā, kurā projekta iesniedzējs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, 2008.gadā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir vismaz 80 000 iedzīvotāju 

N

13.Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un tas neatrodas kādā analogā situācijā līdzīgas procedūras dēļ, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti 

N

14.Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

N

15.Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo finansējumu 

N

16.Projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem 

P

17.Projekta iesniegumā ir raksturoti projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāltehniskā bāze) 

N

18.Nekustamais īpašums, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vai projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ieguldījumu veikšanas brīdī ar nekustamā īpašuma īpašnieku būs noslēgta vai panākta vienošanās atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam 

P

19.Infrastruktūras objekts (tai skaitā ritošais sastāvs), kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā 

P

20.Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu 

N

2.2. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

21.Projekta iesniedzēja aktivitātes ietvaros pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 7 028 040 latu 

N

22.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma 

N

23.Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas – projekta vadībā un uzraudzībā tiks nodarbināti:

1) viens būvinženieris ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras būvniecības jomā,

2) viens projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā,

3) viens grāmatvedis finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē

 

P

24.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze 

N

25.Ir veikta dažādu variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš ilgtermiņā (vismaz 20 gadu) nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta uz sabiedrisko 

N

26.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti 

N

27.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – pieci procenti 

N

28.Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība  (ENPV) ir lielāka par nulli 

N

29.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem 

N

30.

Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām

 

P

31.Projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam 

N

32.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – veicināt sabiedriskā transporta attīstību ārpus Rīgas kā alternatīvu privāto automašīnu izmantošanai 

N

33.Projekta ietvaros plānotās investīcijas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai veido vismaz 50 procentus no kopējā investīciju apjoma 

N

34.Projekts paredz veikt esošās tramvaju infrastruktūras rekonstrukciju, renovāciju vai būvniecību vai tramvaja līniju pagarinājumu vai atzaru izbūvi, vai ritošā sastāva atjaunošanu 

N

35.Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi 

N

36.Projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai 

P

37.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

N

38.Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas 

N

39.Projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apmēram 

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija īpatsvars

Ar punktiem

40.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ERR

Piezīme. Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam. Piemēram, ja projekta ERR=6, tas šajā kritērijā saņems 6 punktus

ERR

Punkti = ERR

 

90 %

41.Projekta īstenošanas laiks

mazāk par
1 gadu

3

 

10 %

no 1 līdz
2 gadiem

2

ilgāks par
2 gadiem

1

3.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI par horizontālām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Ar punktiem

42.Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un projektā ir iekļauti specifiski papildu pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

1

 
Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

43.Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti

tieši

2

 

netieši

1

nemaz

0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

44.Ja projekta iesniegums atbilst 1., 2., 4., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 37. un 38.vērtēšanas kritērijam, kā arī 40., 41., 42. un 43.vērtēšanas kritērijā saņēmis kopā vismaz 505 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu skaitu ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma 

N

Apzīmējumi.

1. P – Ja vērtējums ir negatīvs, pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā).

2. N – Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 866Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 23.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 22.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
218206
{"selected":{"value":"29.05.2015","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2010","iso_value":"2010\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2010.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.05.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)