Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Apstiprināti ar
Ventspils pilsētas domes 15.06.2010.
lēmumu Nr.132 (prot. Nr.12, 27.§ )
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – nodokļa maksātāji), kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuru nekustamie īpašumi tiek izmantoti šajos noteikumos noteiktās saimnieciskās darbības veikšanai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

2. Ventspils pilsētas pašvaldība var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām, kas uzskaitītas šo noteikumu 4.punktā, ievērojot sekojošus nosacījumus:

2.1. nodokļu maksātāja – juridiskās personas, kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, juridiskā adrese atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.2. nodokļu maksātāja – fiziskās personas, kura pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils pilsēta;

2.3. nodokļu maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas periodiem;

2.4. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs konkrētajam nekustamā īpašuma objektam pārsniedz EUR 14 (četrpadsmit euro).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam, atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajam. Gadījumos, kad šo noteikumu 4.panta apakšpunktos paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli iepriekšminētajā veidā izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var piešķirt sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

4.1. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti ražošanas vajadzībām – 50% apmērā, sākot no gada, kad uzsākta saražotās produkcijas realizācija, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc kārtas, vienlaicīgi izpildot visus zemāk minētos nosacījumus:

4.1.1. uzņēmuma darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas sadaļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

4.1.2. uzņēmuma gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā taksācijas gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie; ja taksācijas gads ir uzņēmuma darbības pirmais gads, uzņēmuma plānotais nodarbināto skaits taksācijas gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie.

4.2. Nodokļa maksātājiem par to īpašumā esošo zemi vai no Ventspils brīvostas pārvaldes nomāto zemi ražotnes un/vai rūpniecības parku, tehnoloģisko parku vai zinātnes parku izveidošanai vai to attīstībai – 90% apmērā, līdz brīdim, kad nodokļa maksātājs sāk gūt ienākumus (no ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, telpu vai teritorijas iznomāšanas), bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc kārtas, vienlaicīgi izpildot visus zemāk minētos nosacījumus:

4.2.1. ir izstrādāts biznesa plāns ražotnes un/vai rūpniecības parka, tehnoloģiskā parka vai zinātnes parka izveidošanai vai to attīstībai;

4.2.2. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā un Ventspils brīvostas pārvaldē (gadījumos, kad zeme tiek nomāta no Ventspils brīvostas pārvaldes) ir saskaņots visas teritorijas zonējuma projekts (t.sk. konceptuāli risinot inženiertehnisko nodrošinājumu), kas paredz īpašumā esošās vai attiecīgās nomātās teritorijas apbūvi.

4.3. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi – 90% apmērā, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām un ir publiski pieejams plašam personu lokam un ja ēku (telpu grupu) un inženierbūvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir:

4.3.1. ēkām – "Sporta ēkas" (kods 1265) un "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274);

4.3.2. inženierbūvēm – "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420).

4.4. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām) un zemi – 70% apmērā, ja ēka (telpu grupa) projektēta un pieņemta ekspluatācijā kā "kinoteātris", kā arī nekustamais īpašums tiek izmantots regulārai publiskai kino demonstrēšanai un ir publiski pieejams plašam personu lokam.

4.5. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām) un zemi – 50% apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcu ēkas vai viesnīcu telpu grupa" (kods 1211).

4.6. Nodokļa maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu telpās, sniedzot ēdināšanas un/vai kafejnīcas pakalpojumus šo iestāžu audzēkņiem un klientiem, – 90% apmērā par nomā esošajām izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu telpām.

4.7. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti reģionālas nozīmes lidostas pakalpojumu sniegšanai, – 70% apmērā, ja šī uzņēmuma darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakciju ir "Aviotransporta palīgdarbības" (klase 52.23) un ēku (telpu grupu) un būvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas" (kods 1241) un "Lidlauku skrejceļi" (kods 2130).

4.8. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti noteiktu Ventspils pilsētas pašvaldības deleģētu pārvaldes uzdevumu veikšanai kultūras jomā, – 90% apmērā.

4.9. Nodokļa maksātājiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi – 90 % apmērā, kas tiek izmantots publiskas lietošanas pirts pakalpojumu sniegšanai, vienlaicīgi izpildot visus zemāk minētos kritērijus:

4.9.1. atbilst normatīvajos aktos publiskas lietošanas pirtīm noteiktajām higiēnas prasībām;

4.9.2. vietu skaits publiskas lietošanas pirts karsētavas vai tvaicētavas telpā(-ās) ir vismaz 10 un vairāk vietas;

4.9.3. nekustamajā īpašumā tiek nodrošināta regulāra, vismaz 2 dienas nedēļā, publiskas lietošanas pirts pakalpojumu sniegšana.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 17.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5; 24.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

5. Nodokļa maksātājiem, kuri pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, Ventspils pilsētas domē jāiesniedz:

5.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kam pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai, un pamatinformācija par konkrēto nekustamo īpašumu (t.sk. adrese, kadastra numurs);

5.2. juridiskajām personām – LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības kopija;

5.3. fiziskām personām – Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

5.4. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā nosauktajiem nodokļa maksātājiem papildus jāiesniedz nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums, ka gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā taksācijas gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie (ja taksācijas gads ir uzņēmuma darbības pirmais gads, apliecinājumā jāuzrāda plānotais gada vidējais nodarbināto skaits);

5.5. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 17.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5);

5.6. gadījumā, ja saimniecisko darbību neveic nodokļa maksātājs, dokumenta kopija (nomas/patapinājuma u.c. līgumi), kas apliecina nekustamā īpašuma izmantošanu 4.punktā noteiktās saimnieciskās darbības veikšanai;

5.7. šo noteikumu 4.9.apakšpunktā nosauktajiem nodokļa maksātājam papildus jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegts apliecinājums par atbilstību publiskas lietošanas pirtīm noteiktajām higiēnas prasībām, kurš izsniegts ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas dienu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

6. Ja nodokļu maksātājs atbilst šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atvieglojums tiek piešķirts sekojoši:

6.1. par visu taksācijas gadu, ja šo noteikumu 5.punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti Ventspils pilsētas domē laikā no taksācijas gada 1.janvāra līdz 31.martam;

6.2. par taksācijas gada otro pusgadu (par laiku no 1.jūlija līdz 31.decembrim), ja šo noteikumu 5.punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti Ventspils pilsētas domē laikā no taksācijas gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;

6.3. ar nākamo taksācijas gadu, ja šo noteikumu 5.punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti Ventspils pilsētas domē pēc taksācijas gada 30.jūnija.

7. 2010.gadā šo noteikumu 5.punktā nosaukto dokumentu iesniegšanas termiņš Ventspils pilsētas domē ir 15.oktobris. Ja dokumenti tiek iesniegti pēc šī termiņa, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo taksācijas gadu. 2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par visu taksācijas gadu.

(Ventspils pilsētas domes 24.08.2010. lēmuma Nr.191 redakcijā)

8. Nodokļa maksātāja atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā paredzētajos gadījumos, kad zeme tiek nomāta no Ventspils brīvostas pārvaldes, atbilstība šo noteikumu prasībām tiek izvērtēta, ņemot vērā Ventspils brīvostas pārvaldes rakstisku saskaņojumu.

9. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas dome.

10. Ventspils pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11. Juridisko un fizisko personu iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par 2010.gadu, kuri saņemti Ventspils pilsētas domē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti kārtībā, atbilstoši saistošo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

12. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ventspils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2005.gada 31.janvāra lēmumu Nr.41).

14. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šo saistošo noteikumu 4.punktā paredzēto nosacījumu pamata, Ventspils pilsētas dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Ventspils pilsētas domes 24.05.2013. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

15. 2013.gadā šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 5.punktā nosaukto dokumentu iesniegšanas termiņš Ventspils pilsētas domē ir līdz 2013.gada 15.oktobrim, un nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par laika periodu sākot ar nākošo mēnesi pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās līdz taksācijas gada beigām. Ja dokumenti tiek iesniegti 2013.gada 16.oktobrī vai vēlāk, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo taksācijas gadu.

(Ventspils pilsētas domes 24.05.2013. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 15.06.2010.Stājas spēkā: 19.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130 (4322), 18.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
215576
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2013","iso_value":"2013\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2011","iso_value":"2011\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2011.-05.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2010","iso_value":"2010\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2010.-12.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-23.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva