Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.774

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 84.§)
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome (turpmāk – padome) ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs.

2. Padomes sastāvā ir:

2.1. Ministru prezidents;

2.2. ekonomikas ministrs;

2.3. finanšu ministrs;

2.4. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2.5. satiksmes ministrs;

2.6. (svītrots ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.322);

2.7. izglītības un zinātnes ministrs;

2.8. ārlietu ministrs;

2.9. zemkopības ministrs.

(Grozīts ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.322)

3. Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents.

4. Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir ekonomikas ministrs.

5. Padomes priekšsēdētājs var uzaicināt piedalīties padomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, valsts infrastruktūras uzņēmumu vadītājus, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kā arī citus ekspertus.

6. Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

7. Padomes sekretariāta uzdevums ir kontrolēt padomes lēmumu izpildi un informēt padomi par to izpildes gaitu.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

8. Padomes funkcija ir koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem (piemēram, valsts akciju sabiedrību "Latvenergo", akciju sabiedrību "Latvijas gāze", koncernu "Latvijas dzelzceļš"), speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm un pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu.

9. Padomei ir šādi uzdevumi:

9.1. lemt par investīciju piesaistes stratēģiju, veidot vienotu investīciju projektu portfeli, analizēt projektu lietderību un ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību;

9.2. atbilstoši kompetencei lemt par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu investīciju projektu virzīšanā;

9.3. apzināt problēmjautājumus, kas kavē investīciju projektu virzību, un sniegt priekšlikumus to risināšanai, nodrošinot investīciju projektu sekmīgu īstenošanu;

9.4. sniegt priekšlikumus par atbalsta instrumentu izstrādi un piešķiršanu investīciju projektiem to veiksmīgai ieviešanai;

9.5. sniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.

10. Padomei ir šādas tiesības:

10.1. apkopot valsts pārvaldes institūciju, privātā sektora un nevalstisko organizāciju sniegto informāciju, kas nepieciešama padomes mērķa un uzdevumu izpildei;

10.2. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kā arī citus ekspertus;

10.3. pamatojoties uz padomes lēmumiem, ieteikt valsts un pašvaldību institūcijām un infrastruktūras uzņēmumiem konkrētus risinājumus investīciju projektu veiksmīgai ieviešanai;

10.4. ja nepieciešams, izveidot ekspertu darba grupas.

III. Padomes sēdes sasaukšana

11. Padome savu darbību īsteno padomes sēdēs. Padome izskata un apspriež padomes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem lēmumus.

12. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

13. Padomes sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

14. Ikvienam padomes loceklim ir tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu vai atsevišķa jautājuma saskaņošanu elektroniski. Lai sasauktu padomes sēdi vai nodrošinātu jautājuma elektronisku saskaņošanu, padomes loceklis iesniedz padomes sekretariātā iesniegumu. Iesniegumu par jautājuma izskatīšanu padomes sēdē un šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus iesniedz, ievērojot šo noteikumu 18.punktā minētos informācijas aprites termiņus, bet jautājuma elektroniskai saskaņošanai iesniegumam pievieno izskatāmos dokumentus un lēmumprojektu.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

15. Lēmumu par sēdes sasaukšanu vai jautājuma elektronisku saskaņošanu pieņem padomes priekšsēdētājs.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

16. Ja padomes loceklis nevar ierasties padomes sēdē, viņš var pilnvarot citu attiecīgās institūcijas pārstāvi piedalīties sēdē.

IV. Padomes sēdes sagatavošana

17. Padomes sekretariāts sagatavo (izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto gadījumu):

17.1. sēdes darba kārtības projektu;

17.2. nepieciešamos sēdes materiālus un dokumentus atbilstoši darba kārtībai, kā arī sēdes lēmumprojektu;

17.3. ja nepieciešams, uzaicināmo personu sarakstu.

(Grozīts ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.322)

18. Padomes sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus.

19. Ikviens padomes loceklis ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes var elektroniski nosūtīt padomes sekretariātam priekšlikumus par paredzēto padomes sēdes darba kārtību, kā arī ierosināt jebkura padomes kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā. Lai ierosinātu attiecīgā jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā, padomes sekretariātā jāiesniedz:

19.1. rakstiski precīzi formulēts jautājums un ar to saistītie sēdes materiāli un dokumenti, tai skaitā sēdes lēmumprojekts;

19.2. ja nepieciešams, uzaicināmo personu saraksts.

(Grozīts ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.322)

20. Padomes sekretariāts var iekļaut padomes sēdes darba kārtībā jautājumus, kas sagatavoti un nosūtīti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

21. Ja padomes loceklim mainījusies pasta vai elektroniskā pasta adrese, viņš par to nekavējoties informē padomes sekretariātu.

V. Padomes sēdes norise un atsevišķu jautājumu elektroniskā saskaņošana

(Nodaļas nosaukums MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

22. Padomes sēdes ir slēgtas.

23. Padomes sēdēs piedalās padomes locekļi un uzaicinātās personas. Uzaicinātās personas piedalās tikai to jautājumu apspriešanā, uz kuru apspriešanu tās ir uzaicinātas.

24. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem padomes locekļiem.

25. Katram balsstiesīgajam padomes loceklim sēdē ir viena balss. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot.

26. Padomes sēdi atklāj padomes priekšsēdētājs.

27. Padomes priekšsēdētājs konstatē, vai padome ir lemttiesīga.

28. Ja padome ir lemttiesīga, padome izskata un apstiprina sēdes darba kārtību.

29. Padome pēc padomes priekšsēdētāja priekšlikuma var noteikt katra darba kārtībā iekļautā jautājuma apspriešanas kārtību un ilgumu.

30. Lai par katru jautājumu pieņemtu lēmumu, padomes priekšsēdētājs formulē attiecīgā jautājuma apspriešanā izteiktos priekšlikumus.

31. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

31.1 Ja jautājums tiek skaņots elektroniski, padomes sekretariāts attiecīgos materiālus un dokumentus padomes locekļiem nosūta, izmantojot elektronisko pastu.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

31.2 Padomes loceklis divu darbdienu laikā elektroniski nosūta padomes sekretariātam un visiem padomes locekļiem atbildi par elektroniski nosūtītā jautājuma saskaņošanu vai nesaskaņošanu.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

31.3 Ja padomes loceklis divu darbdienu laikā nesniedz iebildumus vai nenosūta savu saskaņojumu par elektroniski nosūtīto jautājumu, jautājums tiek uzskatīts par saskaņotu.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

31.4 Ja vismaz viens padomes loceklis nesaskaņo elektroniski nosūtīto jautājumu, to izskata nākamajā padomes sēdē.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

31.5 Padomes sekretariāts pēc elektroniski nosūtītā jautājuma saskaņošanas termiņa beigām nosūta padomes locekļiem informāciju par jautājuma saskaņošanas gaitu un, ja jautājums ir saskaņots, sagatavo lēmumprojektu parakstīšanai.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

32. Padomes loceklis nepiedalās balsošanā vai jautājuma elektroniskā saskaņošanā, ja lēmuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt padomes locekļa, viņa radinieku (likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē) vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

(Grozīts ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.322)

33. Padomes pieņemtie lēmumi stājas spēkā pēc padomes sēdes protokola parakstīšanas, ja padome nav nolēmusi citādi.

33.1 Ja jautājumu saskaņo elektroniski, padomes lēmums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas, ja padome nav nolēmusi citādi.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.322 redakcijā)

34. Padomes lēmumi ir publiski pieejami Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā. Padome var pieņemt lēmumu par kāda tās lēmuma vai lēmuma daļas atzīšanu par ierobežotas pieejamības informāciju. Par to padomes sēdes protokolā izdara atzīmi.

VI. Padomes sēdes protokola noformēšana

35. Padomes sēdes protokolēšanu nodrošina padomes sekretariāts.

36. Padomes sēdes protokolā norāda:

36.1. sēdes norises vietu un laiku;

36.2. sēdes sākuma un beigu laiku;

36.3. personas, kuras piedalījās sēdē;

36.4. darba kārtības jautājumus;

36.5. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu.

37. Par katru padomes sēdē apspriesto darba kārtības jautājumu padomes sēdes protokolā norāda:

37.1. ziņotāju un īsu ziņojuma izklāstu;

37.2. personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, un viņu izteikto viedokli;

37.3. pieņemto lēmumu;

37.4. balsošanas rezultātus un katra padomes locekļa balsojumu;

37.5. padomes locekļa atsevišķo viedokli par pieņemto lēmumu, ja kāds no padomes locekļiem pieprasa to ierakstīt protokolā.

38. Padomes sēdes protokola projektu sagatavo un nosūta saskaņošanai padomes locekļiem triju darbdienu laikā pēc padomes sēdes. Padomes locekļi divu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas var par to iesniegt priekšlikumus padomes sekretariātā.

39. Saskaņoto padomes sēdes protokolu paraksta:

39.1. padomes priekšsēdētājs;

39.2. padomes sēdes protokolētājs.

40. Padomes sēdes protokolu sastāda vienā eksemplārā, ja padome nav nolēmusi citādi. Padomes sēdes protokola kopijas elektroniski nosūta katram padomes loceklim.

41. Padomes sēdes protokola glabāšanu nodrošina padomes sekretariāts.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 774Pieņemts: 10.08.2010.Stājas spēkā: 19.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 18.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
215222
{"selected":{"value":"30.04.2011","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-29.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.04.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)