Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.592

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 29.§)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2.panta 1.punkta "a" apakšpunktu,
16.1 panta ceturto daļu un 17.panta piekto daļu
(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.543 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību, prasības un kārtību kolekcionāra dārzeņu šķirņu sēklu izplatīšanai, kā arī institūciju, kas kontrolē dārzeņu sēklu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.543)

2. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajām dārzeņu sugām, kuras paredzētas lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

3. Noteikumi neattiecas uz sēklām, kas paredzētas izvešanai (eksportam) uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

4. Ievedot, audzējot, saiņojot un tirgojot sīpolu (Allium cepa L.), puravu (Allium porrum L.), paprikas (Capsicum annuum L.), tomātu (Solanum lycopersicum L.), daudzziedu pupiņu (Phaseolus coccineus L.), krūmu un kāršu pupiņu (Phaseolus vulgaris L.), lobāmo apaļo zirņu, šķautņaino zirņu, cukura zirņu (Pisum sativum L.) un dārza pupu (Vicia faba L.) sēklas, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 3., 4., 5., 14., 37., 42., 69., 71., 79., 81., 82., 83., 85. un 88. pantā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072), 3., 5., 6. un 13. pantā, kā arī normatīvajos aktos augu karantīnas jomā un šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

5. Ja galda biešu (Beta vulgaris L.) sēklas paredzētas izplatīšanai atzītā aizsargājamā zonā, ievēro Augu veselības regulas 32. un 80. pantā un Regulas 2019/2072 4., 10. un 14. pantā noteiktās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

6. Šo noteikumu V nodaļā minētās prasības attiecas uz sertifikācijai paredzētajām sēklām.

6.1 Uz kolekcionāra dārzeņu šķirņu sēklu izplatīšanu attiecas tikai šo noteikumu X1 nodaļa.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.543 redakcijā)

II. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

7. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

8. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs), persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu (turpmāk – reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un pievieno sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānu, norādot platību (ha), un informāciju par lauku vēstures kārtošanu. Personu, kas nodarbojas ar šo noteikumu 4. punktā minēto sugu dārzeņu sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, dienests reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

8.1 Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta personai paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu. Ja persona iesniedz visus dokumentus un tie atbilst šo noteikumu prasībām, personu reģistrē reģistrā. Ja persona neiesniedz visus dokumentus vai tajos norādītā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, personu reģistrā nereģistrē.

(MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

8.2 Ja dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt, uzskata, ka persona reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

(MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166)

10. Dienests:

10.1. katrai reģistrā iekļautai personai piešķir reģistrācijas kodu. Reģistrācijas koda pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes – reģistrācijas kārtas numuru;

10.2. reģistrā norāda šādu informāciju par reģistrēto personu:

10.2.1. reģistrācijas kodu;

10.2.2. juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

10.2.3. juridiskai personai – juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēto dzīvesvietas adresi;

10.2.4. darbības veidu;

10.2.5. sugu grupu, ar kuru veic darbības;

10.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

10.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497)

10.1 Dienests pēc personas pieprasījuma elektroniski vai rakstiski paziņo lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

11. Dienests divu nedēļu laikā pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu, kā arī attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VIII, X vai XI nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots akts.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

12. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē personu.

13. Reģistra datubāzē informācija par reģistrēto personu glabājas līdz reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu. Dienests informāciju par personu saglabā reģistra arhīva datubāzē sešus gadus pēc personas reģistrācijas anulēšanas.

14. Lai izdarītu izmaiņas reģistrā, reģistrētā persona dienestā iesniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto iesniegumu, norādot, kādas izmaiņas ir nepieciešamas.

15. Ja izmaiņas reģistrā saistītas ar reģistrētās personas darbības veidu maiņu, šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šo noteikumu 8.1. vai 8.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

16. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izdara nepieciešamās izmaiņas reģistrā.

(MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

16.1 Dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai personu identificētu un reģistrētu šo noteikumu 8. punktā minētajā reģistrā, nodrošinātu sēklu sertifikāciju, kā arī paziņotu par reģistrācijas anulēšanu. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas glabā pastāvīgi. Ja pieņemts lēmums par personas reģistrācijas anulēšanu, datus dzēš pēc sešiem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

III. Sēklu kategorijas

17. Sēklām ir šādas kategorijas:

17.1. izlases sēklas (IS);

17.2. pirmsbāzes sēklas (PB);

17.3. bāzes sēklas (B);

17.4. sertificētas sēklas (C);

17.5. standartsēklas (ST).

18. Izlases sēklas (IS) ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto ciklu, un nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturēšanas shēmu. Pēc selekcionāra vai šķirnes uzturētāja rakstiska pieprasījuma dienests veic izlases sēklu (IS) lauku apskati un sēklu kvalitātes novērtēšanu, lai noteiktu to faktisko kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem.

19. Pirmsbāzes sēklas (PB) ir sēklas, kas:

19.1. izaudzētas tieši no izlases sēklām (IS) selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi;

19.2. paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

19.3. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām (B) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

19.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

20. Bāzes sēklas (B) ir sēklas, kas:

20.1. iegūtas no pirmsbāzes sēklām vai tieši no izlases sēklām;

20.2. audzētas selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi;

20.3. paredzētas sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

20.4. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām (B) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

20.5. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

21. Sertificētas sēklas (C) ir sēklas, kas:

21.1. iegūtas tieši no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no pirmsbāzes vai izlases kategorijas sēklām);

21.2. paredzētas dārzeņu ražošanai;

21.3. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām sertificētām sēklām (C) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

21.4. visā audzēšanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

22. Standartsēklas (ST) ir sēklas, kas:

22.1. atbilst šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām;

22.2. paredzētas dārzeņu ražošanai;

22.3. pakļautas dienesta pēcpārbaudei.

IV. Sēklaudzēšanai noteiktās prasības

23. Ja sēklaudzētājs audzē vienas vai vairāku sugu vai šķirņu, vai kategoriju dārzeņu sēklas, tas nodrošina, ka dažādu sugu vai šķirņu, vai kategoriju sēklas nesajaucas.

24. Sēklaudzētājs kārto lauku vēsturi, norādot lauku izvietojuma shēmu, augu maiņu pa gadiem, informāciju par konkrētajā laukā lietoto sēklu, kā arī siltumnīcā veiktos pasākumus.

25. Sēklaudzēšanas laukus izvieto tikai pēc priekšaugiem, kas nodrošina šķirņu un sugu nesajaukšanos. Atkārtota dārzeņu audzēšana vienā un tajā pašā laukā ir pieļaujama, ja ievērots vismaz triju gadu intervāls starp vienas sugas augiem un divu gadu intervāls starp vienas grupas dažādu sugu augiem saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Siltumnīcā pieļaujama sēklaudzēšana vairākus gadus pēc kārtas, ja tiek veikta dezinfekcija un substrāta maiņa.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

26. (Svītrots ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166)

27. Atklātā laukā sēklaudzēšanas sējumus un stādījumus (turpmāk – sējumi) izvieto tā, lai nodrošinātu šo noteikumu 6.pielikumā minēto minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

28. Ja ir nodrošināta aizsardzība pret nevēlamu svešapputi, nav jāievēro prasības par minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

29. Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits ir minēts šo noteikumu 7.pielikumā. Sēklaudzēšanas laukos nav pieļaujama vējauzu (Avena fatua, Avena sterilis) klātbūtne.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

30. Bioloģiskajos sēklaudzēšanas laukos papildus šo noteikumu 7.pielikumā minētajam pieļaujamajam inficēto augu skaitam nosaka arī šo noteikumu 8.pielikumā minēto pieļaujamo inficēto augu īpatsvaru.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

V. Lauku apskate

31. Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārējo stāvokli un to atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā minētajām prasībām, dienesta inspektors veic lauku apskati sertifikācijai paredzētajiem sēklaudzēšanas laukiem.

31.1 Sēklaudzēšanas lauki ir praktiski brīvi no organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, un no kaitīgajiem organismiem Regulas 2019/2072 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē, kas samazina sēklu lietderību un kvalitāti (turpmāk – praktiski brīvi no kaitīgajiem organismiem), un ir atbilstoši Augu veselības regulas 5. un 14. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem Augu veselības regulas 3. un 4. panta izpratnē (turpmāk – Savienības karantīnas organismi) un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē (turpmāk – Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

32. Par standartsēklu audzēšanu atbild sēklaudzētājs un nodrošina standartsēklu atbilstību šo noteikumu 9.pielikumā sertificētām sēklām noteiktajām šķirnes tīrības prasībām.

33. Sēklaudzētājs līdz sēklu ieguves gada 25. maijam iesniedz dienestā iesniegumu sēklaudzēšanas lauku apskatei saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

33.1 (Svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497)

34. Dienesta inspektors, pieņemot lauku apskates iesniegumu, pārbauda, vai:

34.1. lauku apskates iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu 10.pielikumā minētā informācija;

34.2. šķirne atbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajām prasībām par sēklu sertifikāciju;

34.3. sēklaudzētājam saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu ir reģistrēta licence par attiecīgās aizsargātās šķirnes izmantošanas tiesībām;

34.4. (svītrots ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166);

34.5. (svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

35. Pirms lauka apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu attiecīgo sugas šķirņu klāstu saimniecībā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

36. Ja nav ievērotas šo noteikumu 34.punktā minētās prasības, dienesta inspektors triju darbdienu laikā pēc minēto prasību pārbaudes par to rakstiski informē sēklaudzētāju, norādot trūkumus, un pieprasa tos novērst septiņu darbdienu laikā.

37. Izsētās sēklas kvalitāti apliecina:

37.1. Latvijā sertificētai sēklai:

37.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

37.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, – pārējām sugām;

37.1.2. ja sēkla iegādāta no cita sēklaudzētāja:

37.1.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.1.2.2. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

37.2. izsētajai izlases sēklai, ko šķirnes uzturētājs izsējis turpmākai pavairošanai:

37.2.1. selekcionāra pilnvarojums, šķirnes uzturēšanas shēmas un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.2.2. selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēmas – pārējām sugām;

37.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

37.3.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.3.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

37.4. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

37.4.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.4.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

37.5. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

37.5.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.5.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām;

37.6. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

37.6.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

37.6.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – pārējām sugām.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

38. Dienesta inspektors pieņem lēmumu atteikt lauku apskati un sējumu vai stādījumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu jau pirms lauku apskates un triju darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to sēklaudzētāju, ja:

38.1. šo noteikumu 36.punktā minētie trūkumi nav novērsti noteiktajā termiņā;

38.2. nav izsēto sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu vai tie neatbilst šo noteikumu 37.punktā minētajiem nosacījumiem;

38.3. pārbaudot ierakstus lauku vēsturē, ir konstatēti šo noteikumu 25.punktā minētie pārkāpumi vai neatbilstība lauku apskates iesniegumā norādītajai informācijai;

38.4. nav lauku vēstures;

38.5. lauku apskates iesniegums ir iesniegts pēc šo noteikumu 33.punktā minētā termiņa un augi ir sasnieguši tādas fenoloģiskās attīstības fāzes, kad vairs nav iespējams konstatēt šķirņu atšķirīgās morfoloģiskās pazīmes;

38.6. šķirne neatbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajiem nosacījumiem par sēklu sertifikāciju;

38.7. (svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

39. Lauka apskati veic vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu fenoloģiskās attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās pazīmes, ir iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

40. Divgadīgo dārzeņu lauku apskati veic gan pirmajā, gan otrajā veģetācijas gadā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

42. Daudzgadīgajiem dārzeņiem – lielloku sīpoliem, maurlokiem, sparģeļiem, rabarberiem – lauka apskati veic sēklu ievākšanas gadā, periodā, kad vislabāk nosakāmas morfoloģiskās pazīmes saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu.

43. Lauku apskates laiku un skaitu nosaka dienesta inspektors, pirms tam vienojoties ar sēklaudzētāju par piemērotāko laiku.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

43.1 Sēklaudzētājs:

43.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

43.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

43.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

43.2 Dienesta inspektors ir tiesīgs atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 43.1 punktā minētās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

44. Sākot lauka apskati, dienesta inspektors pārbauda minimālos attālumus starp atsevišķu sugu un šķirņu sējumiem un:

44.1. ja nav ievēroti šo noteikumu 6.pielikumā minētie minimālie attālumi starp sējumiem, brīdina sēklaudzētāju par neatbilstību, kā arī nosaka termiņu minimālo attālumu nodrošināšanai. Sēklaudzētājs pēc trūkumu novēršanas var atkārtoti pieteikt lauka apskati;

44.2. ja minimālo attālumu nav iespējams nodrošināt, platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamām.

45. Lauka apskates laikā dienesta inspektors pārliecinās par sējumā esošās šķirnes identitāti (atbilstību oficiālajam šķirnes aprakstam). Ja šķirnes identitāte neatbilst pieteiktajam šķirnes nosaukumam, dienesta inspektors sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu.

45.1 Attiecībā uz šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām dienesta inspektors lauka apskates laikā pārliecinās, vai sēklaudzēšanas laukos nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktā minētie Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

46. Analizējamais augu skaits sēklaudzēšanas sējumos vai stādījumos un augu skaits paraugā ir noteikts šo noteikumu 11.pielikumā.

47. Paraugu vietas nosaka, ejot laukam pa diagonāli un ievērojot vienmērīgus attālumus.

48. Ja, veicot lauka apskati, konstatē šo noteikumu pārkāpumus vai sējuma neatbilstību attiecīgajai sēklu kategorijai, dienesta inspektors sēklu kategoriju pazemina līdz atbilstošai kategorijai, ņemot vērā šajos noteikumos minēto sēklas kategoriju iegūšanas kārtību. Ja trūkumus iespējams novērst, pēc dienesta inspektora norādījumu izpildes lauka apskati veic atkārtoti, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates.

49. Ja sējums neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī sugas un šķirnes tīrības prasībām, dienests sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu un iegūto ražu neiekļauj sēklu novērtēšanā.

50. Ja tiek konstatēts, ka nav ievēroti šo noteikumu 6.pielikumā minētie minimālie attālumi, dienesta inspektors pirms lauku apskates protokola izsniegšanas pārliecinās, vai platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, ir novāktas atsevišķi. Par minēto pārbaudi izdara ierakstu dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolā saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumu.

50.1 Ja pēc šo noteikumu 23. un 25. punktā un šajā nodaļā noteikto lauku apskates prasību izpildes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

51. Triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates vai šo noteikumu 50.1 punktā minētās sēklu šķirnes identitātes pārbaudes rezultātu saņemšanas dienesta inspektors, pamatojoties uz lauka apskates vai laboratorijas analīžu rezultātiem, pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai, kā arī sagatavo un sēklaudzētājam izsniedz dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Sēklu kvalitātes novērtēšana

52. Lai novērtētu sēklu kvalitāti, sēklu paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētajām metodēm. Metožu un procedūru apraksti pieejami dienesta tīmekļvietnē.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

53. Sēklu paraugus noņem dienesta inspektors, kas ir ieguvis dienesta sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju vai Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju.

54. Standartsēklu kvalitātes novērtēšanai sēklu paraugus var noņemt:

54.1. reģistrētā persona;

54.2. dienesta inspektors, kas ieguvis šo noteikumu 53.punktā minēto kvalifikāciju, ja dienests saņēmis reģistrētās personas iesniegumu.

55. Reģistrētā persona standartsēklu kvalitātes rādītājus var noteikt jebkurā oficiāli atzītā sēklu kontroles laboratorijā vai Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) akreditētā laboratorijā, vai oficiālā pārraudzībā esošā sēklu kontroles laboratorijā saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem.

56. Reģistrētā persona ir atbildīga par standartsēklu kvalitātes rādītāju atbilstību šo noteikumu prasībām.

57. Šo noteikumu 53.punktā un 54.2.apakšpunktā minētajā gadījumā reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumu.

58. Dienesta inspektors noņem paraugus no katras sagatavotās viendabīgas sēklu partijas.

59. Par sēklu partijas neviendabīgumu liecina:

59.1. atšķirīgs sēklu partijas iesaiņojuma materiāls vai veids;

59.2. dažāds iesaiņojumu lielums sēklu partijā;

59.3. atšķirīgs marķējums un etiķetes vai atšķirīga informācija etiķetēs;

59.4. dažādu veidu zīmogojumi;

59.5. dažādu veidu sēklu apstrāde iesaiņojumos;

59.6. sēklu vizuālās atšķirības dažādos iesaiņojumos;

59.7. atšķirīgi piemaisījumi dažādos iesaiņojumos.

60. Ja konstatēta kāda no šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4. un 59.5.apakšpunktā minētajām pazīmēm, dienesta inspektors paraugu noņem pēc tam, kad reģistrētā persona nodala atšķirīgos iesaiņojumus atsevišķā partijā.

61. Ja konstatēta šo noteikumu 59.6. vai 59.7.apakšpunktā minētā pazīme, reģistrētajai personai ir tiesības veikt vienu no šādām darbībām:

61.1. sēklu partiju sadalīt vairākās atsevišķās partijās pēc kādas atšķirīgas sēklu pazīmes (ja tas ir iespējams);

61.2. iesniegt dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt sēklu partijas neviendabīguma analīzi attiecībā uz tīrību, dīgtspēju un citu augu sēklu saturu atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem;

61.3. atsaukt iesniegumu par vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un etiķešu izgatavošanu, lai īstenotu pasākumus (piemēram, sēklu partijas samaisīšanu) pārbaudāmās sēklu partijas neviendabīguma novēršanai.

62. Ja, veicot šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minēto analīzi, konstatē, ka sēklu partija nav pietiekami viendabīga un neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem, dienesta inspektors sēklu partijas nevērtē.

63. Sēklu partijas un parauga masa ir noteikta šo noteikumu 14. pielikumā. Noteikto maksimālo sēklu partijas masu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par pieciem procentiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

64. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 14. pielikumā norādīto maksimālo partijas masu vairāk nekā par pieciem procentiem, to sadala vairākās sēklu partijās atbilstoši sugai.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

65. No sēklu partijas noņem vidējo paraugu sēklu kvalitātes novērtēšanai un pēcpārbaudei. Vidējais paraugs sastāv no šādām daļām:

65.1. no parauga sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai;

65.2. no parauga sēklu pēcpārbaudei;

65.3. (svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342);

65.4. (svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

65.1 Sēklās vismaz vizuālajā pārbaudē Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtne nepārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktā minēto pieļaujamo līmeni.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

65.2 Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu noteikšanai sīpolu (Allium cepa L.), puravu (Allium porrum L.), paprikas (Capsicum annuum L.), tomātu (Solanum lycopersicum L.) un krūmu un kāršu pupiņu (Phaseolus vulgaris L.) sēklās no sēklu partijas ņem sēklu paraugu saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

66. Sēklu paraugus pēc to kvalitātes rādītāju noteikšanas dienests uzglabā vismaz gadu. Sēklu pēcpārbaudes parauga atlikušo daļu uzglabā, līdz pabeigta parauga novērtēšana.

67. Sēklu vidējā parauga kvalitātei jāatbilst rādītājiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā.

68. Ja pirmsbāzes kategorijas vai bāzes kategorijas sēklu partijas sēklām analīzē noteiktā dīgtspēja neatbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajai minimālajai sēklu dīgtspējai, reģistrētā persona var iesniegt dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu. Iesniegumu var iesniegt līdz:

68.1. 20. aprīlim – par visām dārzeņu sugām, izņemot papriku, tomātus, puravus, selerijas, gurķus;

68.2. 15. decembrim – par papriku, tomātiem, puraviem, selerijām, gurķiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

68.1 Ja pirmsbāzes kategorijas vai bāzes kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir līdz 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 4. pielikumā noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sagatavo sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 112. punktu. Sēklu testēšanas pārskatā ietver norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

68.2 Ja pirmsbāzes kategorijas vai bāzes kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir vairāk nekā par 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 4. pielikumā noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, dienests lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, pieņem šo noteikumu 72. punktā minētajā kārtībā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

69. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

70. Dienests divas reizes gadā līdz 20. aprīlim un 15. decembrim apkopo šo noteikumu 68. punktā minētos iesniegumus un informē Nacionālo augu šķirņu padomi par iesniegumiem atļaujas saņemšanai sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, norādot kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm, partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto dīgtspēju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

71. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 70. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē attiecīgās šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un sniedz dienestam priekšlikumus par zemāko iespējamo dīgtspēju, ar kuru var atļaut sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

72. Dienests piecu darbdienu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes sniegto priekšlikumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju vai par atteikumu izsniegt atļauju un to paziņo reģistrētajai personai.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

73. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu atļaut sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:

73.1. dienests reģistrētajai personai izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 112. punktu. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;

73.2. dienests attiecīgās sēklu kategorijas iesaiņojuma oficiālajā etiķetē papildus norāda faktisko sēklu dīgtspēju, kā arī tirgotāja vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) un adresi;

73.3. reģistrētā persona tirgo sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

VII. Sēklu iesaiņošana

73.1 Sēklu iesaiņojumu, saiņojot ar oficiālo etiķeti, noslēdz vai pārsaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

74. Saiņotājs iesaiņojuma materiālu izvēlas tā, lai:

74.1. nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos;

74.2. iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

75. Reģistrētā persona sēklu partiju parauga paņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai var piekļūt brīvi un droši, neapdraudot dzīvību un veselību, un paņemt paraugu."

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

75.1 Dienesta inspektors ir tiesīgs atteikties ņemt paraugu, ja netiek nodrošināta šo noteikumu 75. punktā minētā prasība.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

76. Reģistrētā persona sertificētas kategorijas sēklas (C) un standartsēklas var saiņot nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos. Par nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem uzskata sēklu iesaiņojumus, kuros sēklu masa nepārsniedz:

76.1. pākšaugiem – piecus kilogramus;

76.2. sīpoliem, lapu bietēm, galda bietēm, rāceņiem, lielaugļu ķirbjiem, kabačiem, burkāniem, redīsiem, melnsaknēm, spinātiem, kārvelēm, sparģeļiem, arbūziem un lauka salātiem – 500 gramu;

76.3. pārējiem dārzeņiem – 100 gramu.

VIII. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar oficiālajām etiķetēm

77. Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes ir stingrā dienesta uzskaitē. Etiķetes minimālais izmērs ir 110 x 67 milimetri. Oficiālās etiķetes krāsa ir noteikta šo noteikumu 17.pielikumā. Oficiālā etiķete var būt ar auklas caurumu, uzlīmējama vai piešujama.

78. Sīpolu (Allium cepa L.), puravu (Allium porrum L.), paprikas (Capsicum annuum L.), tomātu (Solanum lycopersicum L.), daudzziedu pupiņu (Phaseolus coccineus L.), krūmu un kāršu pupiņu (Phaseolus vulgaris L.), lobāmo apaļo, šķautņaino un cukura zirņu (Pisum sativum L.) un dārza pupu (Vicia faba L.) sēklām pievieno augu pasi, kas satur visu etiķetes informāciju un ir oficiālās etiķetes krāsā, kā noteikts Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, 1. pantā. Augu pase atbilst šo noteikumu 77. punktā minētajiem nosacījumiem un satur šo noteikumu 18. pielikumā minēto informāciju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

79. Oficiālās etiķetes lieto iesaiņojumiem, kuros iesaiņo:

79.1. pirmsbāzes sēklas;

79.2. bāzes sēklas;

79.3. sertificētas sēklas (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus);

79.4. sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas.

80. Pēc saiņotāja rakstiska pieprasījuma dienests sertificētu sēklu nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem izsniedz oficiālās etiķetes, piemērojot šajā nodaļā minētās prasības.

81. Noslēdzot sēklu iesaiņojumus, tiem ārpusē piestiprina nelietotu oficiālo etiķeti, kurā norādītā informācija atbilst:

81.1. šo noteikumu 18.pielikumā minētajām prasībām – pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām un sertificētām sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus);

81.2. šo noteikumu 19.pielikumā minētajām prasībām – sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas.

82. Pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām un sertificētām sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus) iesaiņojumā ievieto dokumentu etiķetes krāsā, dokumentā iekļaujot šo noteikumu 18.pielikuma II nodaļā minēto informāciju. Dokumenta tipogrāfiskais noformējums atšķiras no etiķetes, lai to nevarētu sajaukt. Minētais dokuments nav nepieciešams, ja informācija ir neizdzēšami uzdrukāta uz iesaiņojuma vai saskaņā ar šo noteikumu 81.1.apakšpunktu ir lietota uzlīmējama etiķete vai nenoplēšama materiāla etiķete.

83. Ja lieto oficiālo etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

84. Sēklu iesaiņojumam oficiālo etiķeti piestiprina (pirmoreiz vai atkārtoti) tikai dienesta uzraudzībā.

85. Ja dārzeņu šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

86. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķimikālijām, to norāda etiķetē.

87. Ja sertifikācijas procesā noteiktā sēklu partijas kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, attiecīgās sēklu partijas oficiālās etiķetes likvidē dienesta uzraudzībā.

88. Ja oficiālās etiķetes ir pasūtītas un saiņotājam piegādātas pirms sēklu iesaiņošanas un sēklu parauga noņemšanas, dienesta inspektors pārliecinās par oficiālo etiķešu izlietojumu, pārbaudot iesaiņojumu lielumu un skaitu. Konstatējot, ka:

88.1. sēklu partijas glabāšanas vietā ir mazāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto oficiālo etiķešu, dienesta inspektors nodrošina neizlietoto oficiālo etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu;

88.2. vietā, kur glabājas etiķetētā sēklu partija, ir vairāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto oficiālo etiķešu, dienesta inspektors nenoņem sēklu paraugu, kamēr nav nošķirtas liekās iesaiņojuma vienības.

89. Ja etiķetēto sēklu partiju pārsaiņo cita lieluma iesaiņojuma vienībās vai veic sēklu partijas ķīmisko apstrādi vai apstrādi ar biopreperātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem, dienesta inspektors nodrošina etiķetētās partijas oficiālo etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu.

90. Sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, bet ir:

90.1. izaudzētas un novāktas Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē vai Norvēģijā, var līdz galam sertificēt Latvijā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem;

90.2. novāktas Latvijā un paredzētas sertificēšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumā un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 19.pielikumu;

90.3. novāktas Latvijā vienā saimniecībā un paredzētas sertificēšanai Latvijā citā saimniecībā, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumā un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti, kas paredzēta sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas, un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 19. pielikumu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497)

91. Šo noteikumu 90.punktā minētās prasības par iesaiņošanu un etiķetēšanu nepiemēro, ja dienests rakstiski vienojas ar citas valsts pilnvaroto iestādi par citām iesaiņošanas un etiķetēšanas prasībām.

IX. Neliela iesaiņojuma marķēšana

(Nodaļas nosaukums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

92. Saiņotāja (piegādātāja) etiķetes lieto standartsēklām un sertificētu sēklu nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem.

92.1 Augu pases lietošanas prasības un kārtība šo noteikumu 4. un 5. punktā minēto dārzeņu sugu sēklu nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem noteikta Augu veselības regulas 79., 80., 81., 82., 83. un 88. pantā un normatīvajos aktos par augu karantīnu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

93. Saiņotāja etiķetes izmērs (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus) un krāsa atbilst šo noteikumu 77.punktā minētajiem nosacījumiem.

94. Saiņotājs etiķetē norāda šo noteikumu 20. pielikuma I sadaļā minēto informāciju. Informāciju nošķir no jebkuras citas uz sēklu iesaiņojuma esošas informācijas, izņemot nelielus standarta sēklu iesaiņojumus.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

95. Saiņotājs, lietojot savas etiķetes standartsēklām, kas paredzētas tirdzniecībai:

95.1. rakstiski informē dienestu par sēklu saiņošanas sākumu un beigām;

95.2. kārto uzskaiti par visām sēklu partijām;

95.3. noņem paraugus no katras tirgū izvietotās sēklu partijas un glabā tos pieejamus vismaz divus gadus vai tik ilgi, cik sēklas atrodas tirdzniecībā, ievērojot šādus nosacījumus:

95.3.1. paraugu masas lielums atbilst šajos noteikumos noteiktajam sēklu kvalitatīvo īpašību noteikšanas parauga lielumam;

95.3.2. paraugu iesaiņojuma materiāls un parauga uzglabāšanas apstākļi ir tādi, lai nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos.

96. Šo noteikumu 95.2. un 95.3.apakšpunktā minēto darbību oficiālo uzraudzību izlases veidā veic dienests.

97. Saiņotājs, noslēdzot standartsēklu iesaiņojumus un sertificētu sēklu nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus, nodrošina, lai tos nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

98. Sertificētu sēklu nelielu Eiropas Savienības iesaiņojumu atkārtota etiķetēšana atļauta tikai dienesta uzraudzībā.

99. Saiņotājs sēklu uzskaites žurnālā norāda visu informāciju par standartsēklu iesaiņojumos un sertificētu sēklu nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos iekļautajām sēklu partijām, nodrošinot sēklu partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt sēklu identitāti. Sertificētu sēklu nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem norāda arī dienesta izsniegtā sēklu testēšanas pārskata numuru.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

100. Saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes, ievēro šo noteikumu 85. un 86.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

101. Saiņotājs vai, ja sēklas nav saiņotas Latvijā, persona, kas pārdod sēklas tālākai tirdzniecībai, vai, ja tādas nav, persona, kas tirgo sēklas, atbild par nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos un standartsēklu iesaiņojumos tirdzniecībā esošo sēklu kvalitāti un atbilstību šo noteikumu prasībām.

101.1 Vienas sugas dažādu šķirņu standarta sēklu maisījumu var saiņot nelielā standarta sēklu iesaiņojumā. Vienas sugas dažādu šķirņu standarta sēklu maisījuma iesaiņojuma svars nepārsniedz šo noteikumu 76. punktā minēto svaru.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

101.2 Saiņotājs vienas sugas dažādu šķirņu standarta sēklu maisījuma etiķetē norāda šo noteikumu 20. pielikuma II sadaļā minēto informāciju.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

X. Sēklu tirdzniecība

102. Šo noteikumu 1.pielikumā minēto sugu sēklu tirdzniecība ir atļauta, ja tās ir atzītas par pirmsbāzes sēklu (PB), bāzes sēklu (B) vai sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklām. Standartsēklu (ST) kategorijas sēklas atļauts tirgot, ja tās atbilst šajos noteikumos standartsēklām noteiktajām prasībām.

103. Sēklas tirgo, iesaiņotas viendabīgās partijās, kurām ir pievienoti sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti.

104. Sakņu cigoriņa sēklas atļauts tirgot tikai tad, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) sēklu kategorijas sēklām.

105. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē sēklu ievešanu Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

105.1 Ievedot sēklas no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ievēro fitosanitārās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos augu karantīnas jomā, un pievieno fitosanitāro sertifikātu saskaņā ar  Augu veselības regulas 71. pantu. 

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

106. Saskaņā ar šo noteikumu 90.3.apakšpunktu atļauts pārdot sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja sēklaudzētājs un sēklu sagatavotājs ir noslēguši rakstisku vienošanos un par to rakstiski (ja iespējams, arī elektroniski) ir informēts dienests.

107. Sēklas ar pazeminātu dīgtspēju nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos tirgo atsevišķā stendā ar norādi "Sēklas ar pazeminātu dīgtspēju". Uz katras iesaiņojuma vienības norāda sēklu faktisko dīgtspēju.

108. Ja nepietiekama sēklu daudzuma dēļ no nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem nav iespējams noņemt šo noteikumu 14.pielikumā noteikto sēklu paraugu sēklu dīgtspējas noteikšanai, sēklas novieto atsevišķā stendā vai vietā ar norādi "Sēklas ar iespējamu pazeminātu dīgtspēju". Ar šādu norādi apzīmē katru attiecīgās partijas sēklu saiņojuma vienību.

109. Ja no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ieved un tirgo vairāk par diviem kilogramiem sēklu, tirgotājs divu nedēļu laikā pēc sēklu ievešanas rakstiski (ja iespējams, arī elektroniski), sniedz dienestam informāciju par sugu, šķirni, kategoriju, sēklu daudzumu, ražotājvalsti un oficiālo kontroles institūciju, nosūtīšanas valsti un ievedēju.

X1. Kolekcionāra dārzeņu šķirņu sēklu izplatīšana

(Nodaļa MK 13.08.2013. noteikumu Nr.543 redakcijā)

109.1 Kolekcionārs, kas izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas, reģistrējas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā (turpmāk – kolekcionāru reģistrs). Ja kolekcionārs izplata šo noteikumu 4. punktā minēto sugu sēklas, dienests kolekcionāru reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

109.2 Lai reģistrētos kolekcionāru reģistrā, kolekcionārs iesniedz dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 20.1 pielikumu un pievieno viņa dārzeņu šķirņu kolekcijā esošo šķirņu sarakstu, norādot katras šķirnes izcelsmi un sēklu iegūšanas veidu (piemēram, populācijas atlase).

109.3 Dienests piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 109.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas nosūta kolekcionāram informatīvu paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu.

109.4 Ja dienests mēneša laikā pēc visas šo noteikumu 109.2 punktā minētās informācijas saņemšanas nav informējis kolekcionāru par reģistrēšanu kolekcionāru reģistrā vai par atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka dienests kolekcionāru ir reģistrējis kolekcionāru reģistrā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

109.5 Dienests tīmekļa vietnē ievieto informāciju par reģistrā iekļautajiem kolekcionāriem, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru – fiziskām personām vai nosaukumu, adresi un tālruņa numuru – juridiskām personām, kā arī augu sugas, kuras kolekcionārs audzē izplatīšanai.

109.6 Dienests pieņem lēmumu par kolekcionāra reģistrācijas anulēšanu, ja:

109.6 1. kolekcionārs ir iesniedzis rakstisku iesniegumu par kolekcionāra reģistrācijas anulēšanu;

109.6 2. kolekcionārs divus gadus pēc kārtas nav iesniedzis dienestā šo noteikumu 109.10 punktā minēto šķirņu sarakstu;

109.6 3. kolekcionārs ir pārkāpis Sēklu un šķirņu aprites likuma 16.1 pantā un šo noteikumu X1 nodaļā minētās prasības.

109.7 Kolekcionāru reģistrā informācija par kolekcionāru glabājas līdz reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 109.6 punktu. Dienests informāciju par kolekcionāru saglabā sešus gadus pēc kolekcionāra reģistrācijas anulēšanas.

109.8 Lai izdarītu izmaiņas kolekcionāru reģistrā, kolekcionārs dienestā iesniedz šo noteikumu 20.1 pielikumā minēto iesniegumu, norādot nepieciešamās izmaiņas.

109.9 Dienests izvērtē šo noteikumu 109.8 punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par izmaiņām kolekcionāru reģistrā.

109.10 Kolekcionārs katru gadu līdz 1.jūlijam dienestā iesniedz:

109.10 1. kārtējā gadā izplatīšanai paredzēto šķirņu sarakstu, atzīmējot katrai šķirnei plānoto sēklu apjomu;

109.10 2. kolekcijā no jauna iekļautās šķirnes, kā arī no kolekcijas izslēgtās šķirnes.

109.11 Kolekcionārs sēklas saiņo iesaiņojumos, kuros sēklu masa nepārsniedz:

109.11 1. pākšaugiem – piecus kilogramus;

109.11 2. sīpoliem, lapu bietēm, galda bietēm, rāceņiem, lielaugļu ķirbjiem, kabačiem, burkāniem, redīsiem, melnsaknēm, spinātiem, kārvelēm, sparģeļiem, arbūziem un lauka salātiem – 500 gramu;

109.11 3. pārējiem dārzeņiem – 100 gramu.

109.12 Kolekcionārs uz sēklu iesaiņojuma norāda šādu informāciju:

109.12 1. norādi "Kolekcionāra šķirne", kuras burtu lielums nav mazāks par šķirnes nosaukuma burtu lielumu;

109.12 2. norādi "Sēklu kvalitāte nav pārbaudīta oficiālā laboratorijā";

109.12 3. sugas un šķirnes nosaukumu;

109.12 4. sēklu svaru vai daudzumu;

109.12 5. vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru – fiziskai personai vai nosaukumu, juridisko adresi un tālruņa numuru – juridiskai personai;

109.12 6. sēklu ieguves gadu.

109.13 Kolekcionārs nodrošina, ka dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgiem organismiem un atbilst Augu veselības regulas 5. un 14. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un Augu veselības regulas 37. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtne nepārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktā minēto pieļaujamo līmeni.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

XI. Sēklu dokumentācija

110. Pamatojoties uz lauku apskates un sēklu paraugu novērtēšanas rezultātiem, dienests reģistrētajām personām izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus pirmsbāzes, bāzes un sertificētas kategorijas sēklām.

111. Sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti ir:

111.1. Latvijā sertificētai sēklai:

111.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

111.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

111.1.2. ja sēkla paredzēta tirdzniecībai:

111.1.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.1.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju, ja attiecīgās sugas paredzēts pārvietot aizsargājamā zonā, – šo noteikumu 5. punktā minētajām sugām;

111.1.2.3. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" – pārējām sugām;

111.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

111.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.2.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem – pārējām sugām;

111.3. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

111.3.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.3.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem – pārējām sugām;

111.4. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

111.4.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.4.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti un sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, – pārējām sugām;

111.5. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

111.5.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegtās etiķetes informāciju – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.5.2. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegtā sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete – pārējām sugām;

111.6. nelieliem Eiropas Savienības sertificēto sēklu iesaiņojumiem, standartsēklām un vienas sugas dažādu šķirņu standartsēklu maisījumiem:

111.6.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase, kas ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no saiņotāja etiķetes informācijas, – šo noteikumu 4. punktā minētajām sugām;

111.6.2. sēklu iesaiņojuma saiņotāja etiķete vai iesaiņojuma marķējuma saturs ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti".

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

112. Dienests, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu vidējā parauga novērtēšanas rezultātiem, izsniedz reģistrētajai personai sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

113. Sēklu testēšanas pārskatā iekļauj norādi par sēklu partijas:

113.1. atbilstību šo noteikumu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām;

113.2. neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai atsevišķu rādītāju novērtēšanu, vai neatbilstību Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām, ja:

113.2.1. sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām;

113.2.2. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst šo noteikumu prasībām;

113.2.3. ir novērtēti tikai atsevišķi sēklu kvalitātes rādītāji;

113.2.4. sēklu paraugus nav ņēmis dienesta inspektors vai paraugu ņemšana neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

114. Sēklu testēšanas pārskatu sagatavo un izsniedz triju darbdienu laikā pēc sēklu parauga novērtēšanas un laboratoriskās testēšanas pabeigšanas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

115. Standartsēklām, kurām kvalitātes rādītāji noteikti šo noteikumu 55.punktā minētajā laboratorijā, jāatbilst šajos noteikumos standartsēklām noteiktajām kvalitātes prasībām.

116. Reģistrētā persona kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu kilogramos. Ja sēkla tiek pārdota, sēklu uzskaites žurnālā norāda informāciju par pircēju (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu). Ja tiek pārdota šo noteikumu 76. punktā minētā sēkla nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos, tirgotājs sēklu uzskaites žurnālā nenorāda informāciju par pircēju.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

117. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus), pēdējam sēklu lietotājam pēc tā pieprasījuma izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

117.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tas sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts šī testēšanas pārskata saņemšanai;

117.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tas tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai pēdējais sēklu lietotājs pārskatu nevar saņemt elektroniski.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

118. Ja pircējs ir iegādājies sēklas bez etiķetes, pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

119. Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par veikto analīžu faktiskajiem rādītājiem.

XII. Sēklu pēcpārbaude

120. Dienests organizē sēklu pēcpārbaudi, lai pārliecinātos, vai sēklu pavairošanas procesā ir nodrošināta un saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība.

121. Pēcpārbaudi izlases veidā veic sertificētu (C) un standartsēklu (ST) kategorijas sēklām.

121.1 Ja pēc šajā nodaļā minētās šķirnes identitātes pārbaudes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

122. Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka kāda no sēklu partijām neatbilst šķirnes identitātes vai šķirnes tīrības prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas pieņem lēmumu par attiecīgās sēklu partijas turpmākas pavairošanas iespējām un septiņu darbdienu laikā paziņo par to reģistrētai personai.

123. Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultātus mēneša laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

XIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

124. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumus Nr.502 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 121.nr.; 2009, 133.nr.).

125. Sēklaudzētājs iesniegumu par divgadīgo un daudzgadīgo kultūru sēklaudzēšanas lauku apskati 2020. gadā Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz līdz 2020. gada 15. jūlijam.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

126. Sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", kas sēklu partijai izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 83; MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 497)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

2) Padomes 2004.gada 22.decembra Direktīvas 2004/117/EK, ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību;

3) Komisijas 2006.gada 5.decembra Direktīvas 2006/124/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, un Padomes Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

4) Komisijas 2009.gada 26.jūnija Direktīvas 2009/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas;

5) Komisijas 2013. gada 7. augusta Īstenošanas direktīvas 2013/45/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu;

6) Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīvas (ES) 2016/317, ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK;

7) Komisijas 2019. gada 17. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/990, ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā;

8) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES;

9) Komisijas 2020. gada 23. marta Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/432, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK attiecībā uz dārzeņu definīciju un ģinšu un sugu sarakstu tās 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā;

10) Komisijas 2021. gada 16. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/971, ar ko attiecībā uz bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanu groza I pielikumu Padomes Direktīvai 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Dārzeņu ģintis un sugas

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr.
p.k.
Zinātniskais nosaukumsSugas vai šķirņu grupas nosaukums
1.Allium cepa L. 
1.1.Cepa grupaDārza sīpoli
1.2.Aggregatum grupaŠalotes
2.Allium fistulosum L.Lielloku sīpoli
3.Allium porrum L.Puravi
4.Allium sativum L.Ķiploki
5.Allium schoenoprasum L.Maurloki
6.Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Kārveles
7.Apium graveolens L.Selerijas
Sakņu selerijas
8.Asparagus officinalis L.Sparģeļi (ārstniecības asparāgi)
9.Beta vulgaris L.Galda bietes (arī Cheltenham bietes)
Lapu bietes (mangoldi)
10.Brassica oleracea L.Lapu kāposti
Ziedkāposti
Galviņkāposti (sarkanie kāposti un baltie kāposti)
Briseles kāposti (rožkāposti)
Kolrābji
Savojas kāposti (virziņkāposti)
Brokoļi (sparģeļkāposti)
Toskānas kāposti
Tronchuda kāposti (Portugāles kāposti)
11.Brassica rapa L.Ķīnas kāposti (Pekinas kāposti)
Rāceņi
12.Capsicum annuum L.Paprika jeb dārzeņpipari
13.Cichorium endivia L.Endīvija
14.Cichorium intybus L.Vitlufa cigoriņi
Lapu cigoriņi (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)
Rūpnieciskie (sakņu) cigoriņi
15.Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiArbūzi
16.Cucumis melo L.Melones
17.Cucumis sativus L.Gurķi
Īsaugļu gurķi (kornišoni)
18.Cucurbita maxima DuchesneLielaugļu ķirbji
19.Cucurbita pepo L.Parastie ķirbji
Kabači, cukīni
Patisoni
20.Cynara cardunculus L.Artišoki
Lapu artišoki
21.Daucus carota L.Burkāni
22.Foeniculum vulgare Mill.
Azoricum grupa
Fenheļi
23.Lactuca sativa L.Dārza salāti
24.Solanum lycopersicum L.Tomāti
25.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillLapu pētersīļi
Sakņu pētersīļi
26.Phaseolus coccineus L.Daudzziedu pupiņas
27.Phaseolus vulgaris L.Krūmu pupiņas
Kāršu pupiņas
28.Pisum sativum L.Lobāmie apaļie zirņi
Šķautņainie zirņi
Cukura zirņi
29.Raphanus sativus L.Redīsi
Rutki
30.Rheum rhabarbarum L.Rabarberi
31.Scorzonera hispanica L.Melnsaknes jeb skorcionēras
32.Solanum melongena L.Baklažāni
33.Spinacia oleracea L.Spināti
34.Valerianella locusta (L.) Laterr.Lauka salāti jeb salātu baldriņi
35.Vicia faba L.Dārza pupas
36.Zea mays L.Cukura kukurūza
Uzplīstošā kukurūza
2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr. 592

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņu izdarīšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

1. Informācija par personu:

1.1. juridiskai personai:

1.1.1. nosaukums;

1.1.2. juridiskā adrese;

1.1.3. reģistrācijas numurs;

1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;

1.2. fiziskai personai:

1.2.1. vārds, uzvārds;

1.2.2. personas kods;

1.2.3. dzīvesvietas adrese;

1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.

3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).

4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.

5. Datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra reģistrācijas apliecības saturs

(Pielikums svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Sēklu kvalitātes rādītāji

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)  

1. Sēklu kvalitātes rādītāji ir šādi:

Nr.
p.k.
KultūraugsMinimālā dīgtspēja (%)Minimālā tīrība (%)Citu augu sugu sēklu maksimālais piejaukums (% no masas)
sugas vai šķirņu grupas nosaukumslatīniskais nosaukums
1.1.sīpoli, dārza sīpoli (Cepa grupa)Allium cepa L.70970,5
1.2.šalotes (Agregatum grupa)Allium cepa Agregatum65970,5
1.3.lielloku sīpoliAllium fistulosum L.65970,5
1.4.puraviAllium porrum L.65970,5
1.5.ķiplokiAllium sativum L.65970,5
1.6.maurlokiAllium schoenoprasum L.65970,5
1.7.kārvelesAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.70961,0
1.8.selerijas, sakņu selerijasApium graveolens L.70971,0
1.9.sparģeļiAsparagus officinalis L.70960,2
1.10.galda bietesBeta vulgaris L.70970,5
1.11.lapu bietesBeta vulgaris L.70970,5
1.12.kolrābjiBrassica oleracea L.75971,0
1.13.lapu kāpostiBrassica oleracea L.75971,0
1.14.ziedkāpostiBrassica oleracea L.70971,0
1.15.brokoļiBrassica oleracea L.75971,0
1.16.galviņkāpostiBrassica oleracea L.75971,0
1.17.Savojas kāpostiBrassica oleracea L.75971,0
1.18.Briseles kāpostiBrassica oleracea L.75971,0
1.19.Ķīnas kāpostiBrassica rapa L.75971,0
1.20.rāceņiBrassica rapa L.80971,0
1.21.paprikaCapsicum annuum L.65970,5
1.22.endīvijasCichorium endivia L.65951,0
1.23.sakņu (rūpnieciskie) cigoriņiCichorium intybus L.80971,0
1.24.Vitlufa cigoriņi, lapu cigoriņiCichorium intybus L.65951,5
1.25.arbūziCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai75980,1
1.26.melonesCucumis melo L.75980,1
1.27.gurķi, īsaugļu gurķiCucumis sativus L.80980,1
1.28.lielaugļu ķirbjiCucurbita maxima Duchesne80980,1
1.29.kabači, cukīni, parastie ķirbji, patisoniCucurbita pepo L.75980,1
1.30.artišoki, lapu artišokiCynara cardunculus L.65960,4
1.31.burkāniDaucus carota L.65951,0
1.32.fenheļi (Azoricum grupa)Foeniculum vulgare Mill.70961,0
1.33.dārza salātiLactuca sativa L.75950,5
1.34.tomātiSolanum lycopersicum L.75970,5
1.35.lapu pētersīļi, sakņu pētersīļiPetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill65971,0
1.36.daudzziedu pupiņasPhaseolus coccineus L.80980,1
1.37.krūmu pupiņas, kāršu pupiņasPhaseolus vulgaris L.75980,1
1.38.lobāmie apaļie zirņi, šķautņainie zirņi, cukura zirņiPisum sativum L. (partim)80980,1
1.39.redīsiRaphanus sativus L.70971,0
1.40.rutkiRaphanus sativus L.70971,0
1.41.rabarberiRheum rhabarbarum L.70970,5
1.42.melnsaknesScorzonera hispanica L.70951,0
1.43.baklažāniSolanum melongena L.65960,5
1.44.spinātiSpinacia oleracea L.75971,0
1.45.lauka salātiValerianella locusta L. Laterr.75950,5
1.46.dārza pupasVicia faba L. (partim)80980,1
1.47.cukura kukurūza, uzplīstošā kukurūzaZea mays L. (partim)80980,1

2. Sēklās nedrīkst būt vējauzas (Avena fatua) sēklas.

3. Dārzeņu sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgajiem organismiem un ir atbilstošas Augu veselības regulas 5. un 14. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem.

4. Dārzeņu sēklās vismaz vizuālajā pārbaudē Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Nr.
p.k.
Ģints vai sugaSavienībā reglamentētais nekarantīnas organismsPieļaujamais līmenis (%)
1.Daudzziedu pupiņas (Phaseolus coccineus L.)Kukaiņi un ērces:
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]0
2.Krūmu pupiņas, kāršu pupiņas (Phaseolus vulgaris L.)Baktērijas:
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]0
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]0
Kukaiņi un ērces:
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]0
3.Dārza pupas (Vicia faba L.)Kukaiņi un ērces:
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]0
4.Paprika (Capsicum annuum L.)Baktērijas:
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]0
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]0
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]0
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]0
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas:
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]0
5.Puravi (Allium porrum L.)Nematodes:
Ditylenchus dipsaci Kuhn0
6.Sīpoli, sīpolu grupa (Allium cepa L., Cepa grupa)Nematodes:
Ditylenchus dipsaci Kuhn0
7.Lobāmie apaļie zirņi, šķautņainie zirņi, cukura zirņi (Pisum sativum L.)Kukaiņi un ērces:
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]0
8.Tomāti (Solanum lycopersicum L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas:
Pepino mozaīkas vīruss (Pepino mosaic virus) [PEPMV0]0
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]0
Baktērijas:
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]0
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]0
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]0
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]0
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]0
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Dārzeņu sugu sadalījums pa grupām

Nr.p.k.

Grupa

Dārzeņu sugas

1.Ķirbjaugigurķi, melones, arbūzi, ķirbji, kabači
2.Pākšaugidaudzziedu pupiņas, dārza pupiņas, zirņi, dārza pupas
3.Tomātaugipaprika, tomāti, baklažāni
4.Sīpolaugisīpoli, šalotes, lielloku sīpoli, puravi, ķiploki, maurloki
5.Kāpostaugiredīsi, rutki, kolrābji, lapu kāposti, ziedkāposti, brokoļi, galviņkāposti, Savojas kāposti, Briseles kāposti, Ķīnas kāposti, rāceņi
6.Asteru dzimtas augiendīvijas, Vitlufa cigoriņi, sakņu cigoriņi, lapu cigoriņi, dārza salāti, artišoki, melnsaknes
7.Čemurziežu dzimtas augikārveles, selerijas, fenheļi, burkāni, pētersīļi
8.Balandu dzimtaspināti, galda un lapu bietes
9.Graudzāļu dzimtacukurkukurūza
10.Daudzgadīgie augirabarberi, sparģeļi
11.Sakņaugi*redīsi, rutki, rāceņi, melnsaknes, selerijas, galda un lapu bietes, burkāni, pētersīļi

Piezīme. * Sakņaugi atkārtojas divās grupās – gan pēc dalījuma pa dzimtām, gan pēc iedalījuma atsevišķā sakņaugu grupā. Izvērtējot priekšaugus, ir jāņem vērā abu šo grupu dalījums.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Minimālais attālums starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute

Nr.p.k.

Sējumi

Minimālie attālumi (m)

bāzes sēklām

sertificētām sēklām

1.Galda biešu šķirņu sējumiem:
1.1.no citiem Beta ģints putekšņu avotiem10001000
1.2.no citām tās pašas apakšsugas šķirņu grupām*1000600
1.3.no citām tās pašas apakšsugas šķirņu grupas šķirnēm600300
2.Sakņu cigoriņu sējumiem:
2.1.no citas tās pašas ģints vai sugas apakšsugas10001000
2.2.no citām sakņu cigoriņu šķirnēm600300
3.Kāpostaugu (Brassica) sugu šķirņu sējumiem:
3.1.no citām kāpostaugu sugām un citām tās pašas sugas šķirnēm1000600
3.2.no citiem svešapputes augiem, kas viegli saziedas ar kāpostaugu sugas augiem*500300
4.Pārējiem svešapputes dārzeņu sugu šķirņu sējumiem no citiem svešapputes augiem, kas izraisa šķirnes izviršanu un savstarpēju saziedēšanos vienas sugu grupas* robežās500300
5.Pārējiem svešapputes dārzeņu sugu šķirņu sējumiem no citiem svešapputes augiem, kas viegli saziedas ar citu sugu šķirnēm300100

Piezīmes.

* 1. Pie vienas sugu grupas pieder:

1.1. galda kāļi un lopbarības kāļi;

1.2. galda bietes, lapu bietes, lopbarības bietes un cukurbietes;

1.3. kāpostaugi – galviņkāposti, kolrābji, lapu kāposti, ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti un Savojas kāposti;

1.4. Ķīnas kāposti, rapši, rāceņi, redīsi, turnepši, rutki.

2. Pie viegli saziedošos sugu grupām pieder:

2.1. galda bietes, lapu bietes, lopbarības bietes un cukurbietes;

2.2. galviņkāposti, kolrābji, lapu kāposti, ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti un Savojas kāposti;

2.3. Ķīnas kāposti, galda kāļi un lopbarības kāļi, rapši, rāceņi, turnepši, ripši, zvērenes;

2.4. redīsi, rutki, pērkones;

2.5. kabači, ķirbji, patisoni;

2.6. burkāni – galda, lopbarības un savvaļas;

3. Dārzeņu un savvaļas augu savstarpējās saziedēšanās shēma

4. Galda biešu šķirņu grupu raksturojums

Nr. p.k.

Saknes garengriezums

Saknes mīkstuma krāsa

4.1.

šauri eliptisks vai eliptiskssarkana vai purpura

4.2.

apaļš vai plati eliptisksbalta

4.3.

apaļš vai plati eliptisksdzeltena

4.4.

apaļš vai plati eliptiskssarkana vai purpura

4.5.

šauri iegarenssarkana vai purpura

4.6.

šauri trīsstūrainssarkana vai purpura

5. Lapu biešu šķirņu grupu raksturojums:

5.1. balts lapas kāts un gaiši zaļa lapas plātne bez antociāna krāsojuma;

5.2. balts lapas kāts un zaļa vai tumši zaļa lapas plātne bez antociāna krāsojuma;

5.3. zaļš lapas kāts un zaļa vai tumši zaļa lapas plātne bez antociāna krāsojuma;

5.4. sārts lapas kāts un zaļa vai tumši zaļa lapas plātne;

5.5. sarkans lapas kāts un lapas plātne ar antociāna krāsojumu.

6. Ja biešu šķirne ģenētiski ir viensēklas, daudzsēklu šķirnes attiecina uz citu šķirņu grupu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu īpatsvars

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

Nr.
p.k.
Kultūraugs, slimība un tās ierosinātājsSlimo augu skaits, ne vairāk kā (%)
bāzes sēklassertificētas sēklas
1.Kāpostaugi (lapu kāposti, ziedkāposti, galviņkāposti, Briseles kāposti, kolrābji, Savojas kāposti, brokoļi, Ķīnas kāposti):
1.1.vadaudu bakterioze (ier. Xanthomonas campestris)05
1.2.sausā puve (ier. Phoma lingam)510
2.Ķirbjaugi (gurķi, lielaugļu ķirbji, kabači):
2.1.brūnā lapu plankumainība (kraupis) (ier. Cladosporium cucumerinum)05
2.2.baltā puve (ier. Sclerotinia sclerotiorum)05
2.3.bakteriālā vīte (ier. Erwinia tracheiphila)00
2.4.ķirbjaugu vīte (ier. Fusarium oxysporum)00
2.5.gurķu bakteriālā plankumainība (ier. Pseudomonas syringae)510
3.Galda bietes, lapu bietes:
3.1.sakņu bakteriālie augoņi (ier. Xanthomonas beticola)510
3.2.sausā puve (ier. Phoma betae)510
4.Dārza pupas, daudzziedu pupiņas, krūmu un kāršu pupiņas, lobāmie apaļie zirņi, šķautņainie zirņi, cukura zirņi – zirņu un pupu iedegas (ier. Ascochyta pisi, Ascochyta fabae)15*25*
5.Daudzziedu pupiņas, krūmu un kāršu pupiņas – pupiņu iedegas (ier. Colletotrichum lindemuthianum):10*20*
5.1.pupiņu bakteriālās iedegas (ier. Xanthomonas campestris pv. phaseoli)00
6.Tomāti:
6.1.tomātu melnplankumainība (ier. Didymella lycopersici)00

Piezīme. * Neattiecas uz bioloģiskajiem sēklaudzēšanas laukiem.

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Bioloģiskajos sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu īpatsvars

(Pielikums grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

Nr.p.k.

Slimības, kaitēkļi un to ierosinātāji

Pieļaujamais slimību un kaitēkļu bojāto augu īpatsvars (%)

1.Kāpostaugi:
1.1.sausplankumainība
Alternaria brassicae

20

1.2.neīstā miltrasa
Peronospora brassicae

15

2.Tomāti: visas vīrusslimības

0

3.Ķirbjaugi:
ķirbjaugu iedegas
Colletotrichum lagenarium:
 
1) laistāmās platībās

10

2) nelaistāmās platībās

20

4.Burkāni:
4.1.sausā puve
Phoma rostrupii

10

4.2.čemurziežu melnā puve
Alternaria radicina

10

4.3.bakteriālā puve
Xanthomonas campestris spp. carotae

15

5.Galda bietes, lapu bietes: 
neīstā miltrasa
Peronospora schachtii

15

6.Pākšaugi: 
6.1.zirņu un pupu iedegas (ier. Ascohyta pisi, Ascohyta fabae)

25

6.2.pupiņu iedegas (ier. Colletotrichum lindemuthianum)

25

6.3.

(svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Prasības šķirnes tīrībai

Nr.p.k.

Kultūraugs

Minimālā šķirnes tīrība (%)

bāzes sēklas

sertificētas sēklas

1.Galda bietes, lapu bietes

99,0

98,0

2.Galviņkāposti, Briseles kāposti, lapu kāposti, Ķīnas kāposti, ziedkāposti, brokoļi, Savojas kāposti, kolrābji, redīsi, burkāni, sakņu un lapu cigoriņi, puravi, sīpoli, tomāti, paprika

99,5

98,0

3.Gurķi, dārza pupas, daudzziedu pupiņas, dārza pupiņas, zirņi, dārza salāti, endīvijas, melnsaknes, rāceņi

99,5

99,0

4.Lielaugļu ķirbji, kabači

99,5

95,0

5.Pētersīļi, selerijas

99,5

97,0

6.Spināti, rutki

99,0

97,0

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Lauku apskates iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

3. Informācija par izsēto sēklu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. aizsargātai šķirnei – licences līguma numurs un derīguma termiņš;

3.5. sēklas daudzums (kg).

4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

4.1. lauka nosaukums vai numurs;

4.2. lauka platība (ha).

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

6. Sēšanas vai stādīšanas datums un gads.

7. Informācija par priekšaugiem vai substrāta maiņu.

8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Analizējamais augu skaits sēklaudzēšanas sējumos un augu skaits paraugā

Nr.p.k.

Apskatāmā platība (ha)

Paraugu skaits

Augu skaits paraugā (gab.)

pākšaugi

ķirbjaugi

citi dārzeņi

1.līdz 0,1

10

10

10

20

2.līdz 0,5

8

8

10

25

3.0,51–1

8

8

10

25

4.1,01–5

6

4

10

50

5.5,01–10

8

4

14

50

6.10,01–20

10

4

20

50

7.> 20

no katriem nākamajiem 10 ha papildus noņem 10 paraugus

50

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
12. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr. 592

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates protokola saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Lauku apskates protokola numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Informācija par izsēto sēklu:

4.1. suga;

4.2. šķirne;

4.3. izsētās sēklas kategorija;

4.4. partijas numurs;

4.5. sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

5. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

5.1. lauka nosaukums (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai (LAD EPS) var papildus norādīt lauka nosaukumu);

5.2. platība (ha vai m2);

5.3. priekšaugi vai substrāta maiņa.

6. Informācija par citām dārzeņu sugu šķirnēm saimniecībā (ir vai nav; ja ir, norādīt šķirni un kategoriju).

7. Informācija par lauka apskates rezultātiem:

7.1. minimālais attālums starp sējumiem vai stādījumiem (ievērots vai nav ievērots);

7.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

7.3. nezāles;

7.4. kaitēkļi un slimības;

7.5. citu šķirņu un šķirnei netipisko augu skaits;

7.6. Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi;

7.7. sējuma vai stādījuma atbilstība prasībām.

8. Lēmums par šķirnes sējumu vai stādījumu atbilstību vai neatbilstību sēklu iegūšanai.

9. Protokola izsniegšanas datums*, vārds, uzvārds un paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Iesnieguma saturs vidējā sēklu parauga noņemšanai, analīžu veikšanai un etiķešu izgatavošanai

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklām:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg).

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta;

4.5. glabāšanas veids.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (nosaukums, numurs, izdošanas datums, institūcija, kas izdevusi dokumentu).

6. Informācija par ķīmisko apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
14. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr. 592

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Sēklu partijas un parauga masa

Sēklu partijas maksimālā masa un sēklu parauga minimālā masa

Nr.
p. k.
KultūraugsSēklu partijas maksimālā masa (t)Sēklu parauga minimālā masa (g)
sugas vai šķirņu grupas nosaukumslatīniskais nosaukums
1.Sīpoli, dārza sīpoli (Cepa grupa)Allium cepa L.1025*
2.Šalotes (Agregatum grupa)Allium cepa Agregatum grupa1015
3.Lielloku sīpoliAllium fistulosum L.1015
4.PuraviAllium porrum L.1020*
5.ĶiplokiAllium sativum L.1020
6.MaurlokiAllium schoenoprasum L.1015
7.KārvelesAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1020
8.Selerijas, sakņu selerijasApium graveolens L.105
9.SparģeļiAsparagus officinalis L.10100
10.Galda bietesBeta vulgaris L.20100
11.Lapu bietesBeta vulgaris L.20100
12.KolrābjiBrassica oleracea L.1025
13.Lapu kāpostiBrassica oleracea L.1025
14.ZiedkāpostiBrassica oleracea L.1025
15.BrokoļiBrassica oleracea L.1025
16.GalviņkāpostiBrassica oleracea L.1025
17.Savojas kāpostiBrassica oleracea L.1025
18.Briseles kāpostiBrassica oleracea L.1025
19.Ķīnas kāpostiBrassica rapa L.1020
20.RāceņiBrassica rapa L.1020
21.PaprikaCapsicum annuum L.1040*
22.EndīvijasCichorium endivia L.1015
23.Sakņu (rūpnieciskie) cigoriņiCichorium intybus L.1050
24.Vitlufa cigoriņi, lapu cigoriņiCichorium intybus L.1015
25.ArbūziCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai20250
26.MelonesCucumis melo L.10100
27.Gurķi, īsaugļu gurķiCucumis sativus L.2025
28.Lielaugļu ķirbjiCucurbita maxima Duchesne20250
29.Kabači, cukīni, parastie ķirbji, patisoniCucurbita pepo L.20150
30.Artišoki, lapu artišokiCynara cardunculus L.1050
31.BurkāniDaucus carota L.1010
32.Fenheļi (Azoricum grupa)Foeniculum vulgare Mill.1025
33.Dārza salātiLactuca sativa L.1010
34.TomātiSolanum lycopersicum L.1020*
35.Lapu pētersīļi, sakņu pētersīļiPetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill1010
36.Daudzziedu pupiņasPhaseolus coccineus L.201000
37.Krūmu pupiņas, kāršu pupiņasPhaseolus vulgaris L.30700*
38.Lobāmie apaļie zirņi, šķautņainie zirņi, cukurzirņiPisum sativum L. (partim)30500
39.RedīsiRaphanus sativus L.1050
40.RutkiRaphanus sativus L.1050
41.RabarberiRheum rhabarbarum L.10135
42.MelnsaknesScorzonera hispanica L.1030
43.BaklažāniSolanum melongena L.1020
44.SpinātiSpinacia oleracea L.1075
45.Lauka salātiValerianella locusta L. Laterr.1010
46.Dārza pupasVicia faba L. (partim)301000
47.Cukura kukurūza, uzplīstošā kukurūzaZea mays L. (partim)201000

Piezīmes.
1. * Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu noteikšanai tiek ņemts papildu paraugs, kura masa ir vismaz 30 % no sēklu parauga minimālās masas.
2. Pirmās paaudzes hibrīdiem noteikto minimālo parauga masu var samazināt par vienu ceturtdaļu no paredzētā svara, bet tam jābūt ne mazākam par 5 g vai ne mazāk kā 400 sēklu.

15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, reģistrācijas kods.

3. Suga.

4. Šķirne.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Sēklu partijas lielums.

7. Sēklu dīgtspēja.

8. Sēklu kvalitāti apliecinoša dokumenta numurs un izsniegšanas datums.

9. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
16.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai pazemināt izlases sēklas kategoriju

(Pielikums svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

17.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Etiķešu krāsas

Nr.p.k.

Sēklu kategorija

Etiķetes krāsa

1.

Pirmsbāzes sēklas (PB)Balta ar diagonālu violetu svītru

2.

Bāzes sēklas (B)Balta

3.

Sertificētas sēklas (C)Zila

4.

Standartsēklas (ST)Tumši dzeltena

5.

Sēklas, kuras nav līdz galam sertificētasPelēka
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
18.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētu (C) sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes vai zīmogojuma un dokumenta saturs

(Pielikums grozīts ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

I. Etiķetes un zīmogojuma saturs

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem (var lietot "ES tiesību akti").

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums vai to abreviatūra.

2.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

4. Sēklu partijas numurs.

5. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

6. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

7. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

8. Kategorija.

9. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās institūcijas nosaukumu.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

11. Ja šķirne ir hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija):

11.1. bāzes sēklai (B):

11.1.1. ja hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija), pie kuras sēkla pieder, ir akceptēta saskaņā ar Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumu, norāda šā komponenta nosaukumu kopā ar atsauci uz gala šķirni vai tikai komponenta nosaukumu;

11.1.2. ja hibrīds vai inbredlīnija (radniecīgās krustošanas līnija) ir paredzēta par komponentu vienīgi gala šķirnei, norāda vārdu "Komponents";

11.1.3. citos gadījumos komponentu, kuram bāzes sēkla pieder, var norādīt koda formā kopā ar atsauci uz gala šķirni un ar atsauci uz tās funkciju (vīrišķais vai sievišķais) (vai bez atsauces uz funkciju), kā arī norāda vārdu "Komponents";

11.2. sertificētai sēklai norāda tās šķirnes nosaukumu, kurai sēkla pieder, un vārdu "Hibrīds".

12. Ja sēklas dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda institūciju, kura to novērtējusi, kā arī norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju norāda uz oficiālas uzlīmes, ko pielīmē pie etiķetes.

13. Pirmsbāzes sēklai norāda paaudžu skaitu pirms sertificētām sēklām vai pirmās paaudzes sertificētām sēklām.

14. Norāde par augu aizsardzības līdzekļiem, kas lietoti sēklu apstrādē, ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķimikālijām.

II. Dokumenta saturs

1. Sēklu partijas numurs.

2. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
19.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Etiķetes un pavaddokumenta saturs sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas

(Pielikums grozīts ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 166; I nodaļas 1.1 punkts un II nodaļas 1.1 punkts piemērojams ar 03.04.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

I. Etiķetes saturs

1. Par lauku apskati atbildīgā institūcija un valsts vai to abreviatūra.

1.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Kategorija.

5. Hibrīdajām šķirnēm – norāde "Hibrīds".

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa.

8. Norāde "Sēklas nav līdz galam sertificētas".

II. Pavaddokumenta saturs

1. Institūcija, kas izdevusi dokumentu.

1.1 Izsniegto etiķešu oficiāli piešķirtie sērijas numuri.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Kategorija.

5. Izsēto sēklu partijas numurs un valsts vai valstis, kas sertificējušas sēklas.

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Sējumu platība, kurā audzēta sēklu partija, kas ir norādīta pavaddokumentā.

8. Ievāktais sēklu daudzums un iesaiņojumu skaits.

9. Apliecinājums, kas apstiprina sēklaudzēšanas prasību izpildi kultūraugam, no kura iegūtas sēklas.

10. Ja nepieciešams – sēklu kvalitāti apliecinošie pagaidu rezultāti.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
20.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma marķējuma saturs

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

I. Saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma marķējuma saturs

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem (var lietot "ES tiesību akti").

2. Saiņotāja (fiziskas vai juridiskas personas) vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

3. Tirdzniecības gads, kad veikta aizzīmogošana, vai pēdējais dīgtspējas pārbaudes datums. Var norādīt tirdzniecības gada beigas.

4. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsaucēm uz autoriem).

5. Šķirnes nosaukums.

6. Kategorija (standartsēklām var lietot burtus "ST", sertificētām sēklām var lietot burtus "C" vai "Z").

7. Standartsēklām – saiņotāja piešķirtais atsauces numurs.

8. Sertificētām sēklām – oficiāli piešķirtais sēklu partijas numurs.

9. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā, izņemot mazos iepakojumus līdz 500 g.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

II. Vienas sugas dažādu šķirņu sēklu iesaiņojuma marķējuma saturs

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem ("ES tiesību akti").

2. Saiņotāja (fiziskas vai juridiskas personas) vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

3. Tirdzniecības gads, kad veikta aizzīmogošana, vai pēdējais dīgtspējas pārbaudes datums. Var norādīt tirdzniecības gada beigas.

4. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā ar šādu tekstu "(sugas nosaukums) šķirņu maisījums".

5. Šķirņu nosaukumi.

6. Šķirņu proporcija, kas izteikta kā svara vai sēklu skaita attiecība.

7. Saiņotāja piešķirtais atsauces numurs.

8. Kopējā deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

9. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

20.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr. 592

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņu izdarīšanai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

1. Informācija par personu:

1.1. juridiskai personai:

1.1.1. personas nosaukums;

1.1.2. juridiskā adrese;

1.1.3. reģistrācijas numurs;

1.1.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.2. fiziskai personai:

1.2.1. vārds, uzvārds;

1.2.2. personas kods;

1.2.3. dzīvesvietas adrese;

1.2.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Sēklu audzēšanas un sagatavošanas vietu adrese (atrašanās vieta).

3. Datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
21.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Sēklu testēšanas pārskata saturs

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un saiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinoša dokumenta atsauces informācija.

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga noņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, un datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Vējauzu klātbūtne.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Pagaidu dīgtspējas novērtējums (%), ja veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Kaitēkļu invāzija.

16. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai norāde par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

17. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

22.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.592
Pārskata "Sēklu novērtēšanas rezultāti" saturs

(Pielikums svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 342)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 592Pieņemts: 29.06.2010.Stājas spēkā: 14.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 13.07.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
213160
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2017","iso_value":"2017\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2017.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-03.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2010","iso_value":"2010\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2010.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)