Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.514

Rīgā 2010.gada 8.jūnijā (prot. Nr.30 17.§)
Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka minimālās prasības, lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja tiesības bīstamu kravu pārvadāšanai, kārtību, kādā Latvijā iegūst transportlīdzekļu vadītāja tiesības bīstamu kravu pārvadāšanai, kā arī vadītāja apliecības (turpmāk – apliecība) izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību.

2. Apliecība (1.pielikums) ir dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, pamatojoties uz iegūtajām tiesībām pārvadāt noteiktas klases bīstamās kravas cisternās vai citos transportlīdzekļos.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.876; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Apliecību izsniedz, apmaina un atjauno valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

4. Personai var būt tikai viena derīga apliecība. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā apliecība, kas personai izsniegta pēdējā.

5. Saņemot apliecību, iepriekšējo apliecību (ja tāda ir) nodod CSDD.

6. Apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no šo noteikumu 10.punktā minētā eksāmena nokārtošanas dienas, izņemot:

6.1. šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā minēto gadījumu, kad apliecību izsniedz uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņam;

6.2. šo noteikumu 20.punktā minēto gadījumu, ja līdz iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām ir ne vairāk kā 12 mēneši, apliecību izsniedz uz pieciem gadiem, skaitot no iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigu datuma;

6.3. ja atbilstoši Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – ADR nolīgums) 1.5.1. punkta nosacījumiem noslēgta vienošanās par pagaidu atkāpi ar citu derīguma termiņu. Šādā gadījumā apliecības derīguma termiņš atbilst pagaidu atkāpē noteiktajam termiņam.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr. 876 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 463)

7. Pirms apliecības saņemšanas, kā arī pirms bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas eksāmena kārtošanas persona uzrāda mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

8. Aizliegts izsniegt apliecību personai, kurai:

8.1. atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

8.2. ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

8.3. konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai.

II. Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

9. Kārtot eksāmenus, lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja tiesības bīstamu kravu pārvadāšanai, var persona, kura atbilst šādām minimālajām prasībām:

9.1. tā pastāvīgi dzīvo vai tai ir tiesības uzturēties Latvijā;

9.2. tai ir vismaz B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

9.3. uz to neattiecas šo noteikumu 8.punktā minētie ierobežojumi.

10. Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu (2.pielikums) un nokārto atbilstošu eksāmenu.

11. Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās (multimodālajās) cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

12. Lai iegūtu tiesības pārvadāt 1.klases kravas un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par 1.klases kravu pārvadāšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

13. Lai iegūtu tiesības pārvadāt 7.klases kravas un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par 7.klases kravu pārvadāšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

14. Lai persona, kura ieguvusi tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos, iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās (multimodālajās) cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu apliecību ar attiecīgām atzīmēm, tā apgūst papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

15. Lai persona, kura ieguvusi tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos, iegūtu tiesības pārvadāt 1. vai 7.klases kravas un saņemtu apliecību ar attiecīgām atzīmēm, tā apgūst papildapmācības kursu attiecīgi par 1. vai 7.klases kravu pārvadāšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

16. Lai persona, kura ieguvusi tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās (multimodālajās) cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, iegūtu tiesības pārvadāt 1. vai 7.klases kravas un saņemtu apliecību ar attiecīgām atzīmēm, tā apgūst papildapmācības kursu attiecīgi par 1. vai 7.klases kravu pārvadāšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, kā arī nokārto atbilstošu eksāmenu.

III. Apliecības maiņa un atjaunošana

17. Apliecības atjaunošana ir apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās apliecības vietā, bet apliecības maiņa ir apliecības noformēšana izsniegtās apliecības vietā iepriekš neminētajos gadījumos.

18. Apliecību maina un atjauno personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

18.1. tā pastāvīgi dzīvo vai tai ir tiesības uzturēties Latvijā;

18.2. uz to neattiecas šo noteikumu 8.punktā minētie ierobežojumi.

19. Lai apmainītu vai atjaunotu apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņam, personai nav atkārtoti jāapgūst apmācības kursi un nav jākārto eksāmeni.

20. Lai apmainītu vai atjaunotu apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, uz termiņu, kas ir garāks par iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņu, persona apgūst atkārtotās apmācības kursu (apjomā, kas ir vismaz puse no iepriekš iegūtajai kvalifikācijai noteiktajiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem pamatapmācības un papildapmācību kursiem), kurā tiek sniegta jaunākā informācija par izmaiņām ADR nolīgumā, un nokārto atbilstošu eksāmenu.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr. 876; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 463)

21. Lai apmainītu vai atjaunotu apliecību, kurai beidzies derīguma termiņš, persona atkārtoti apgūst šo noteikumu 10., 11., 12. vai 13.punktā minēto apmācības kursu un nokārto atbilstošu eksāmenu.

IV. Eksāmena pieņemšanas kārtība

22. Eksāmenu pieņem CSDD.

23. Katrs pretendents eksāmenu kārto patstāvīgi bez citu personu palīdzības. Pretendents nedrīkst traucēt citus eksāmena kārtotājus. Pretendents eksāmenā kā palīgmateriālu drīkst lietot ADR nolīguma 5.4.3.nodaļas tekstā iekļauto rakstisko instrukciju.

24. Lai iegūtu šo noteikumu 10.punktā minētās tiesības un saņemtu attiecīgu apliecību, pretendents atbild uz 25 pamatapmācības kursa jautājumiem.

25. Lai iegūtu šo noteikumu 11.punktā minētās tiesības un saņemtu attiecīgu apliecību, pretendents atbild uz 25 pamatapmācības kursa jautājumiem un uz 15 papildapmācības kursa jautājumiem par cisternu pārvadājumiem.

26. Lai iegūtu šo noteikumu 12.punktā minētās tiesības un saņemtu attiecīgu apliecību, pretendents atbild uz 25 pamatapmācības kursa jautājumiem un uz 15 papildapmācības kursa jautājumiem par 1.klases kravu pārvadāšanu.

27. Lai iegūtu šo noteikumu 13.punktā minētās tiesības un saņemtu attiecīgu apliecību, pretendents atbild uz 25 pamatapmācības kursa jautājumiem un uz 15 papildapmācības kursa jautājumiem par 7.klases kravu pārvadāšanu.

28. Lai apmainītu vai atjaunotu apliecību šo noteikumu 20. vai 21.punktā minētajā gadījumā, pretendents atbild attiecīgi uz šo noteikumu 24., 25., 26. vai 27.punktā minētajiem jautājumiem.

29. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks par pamatapmācības kursu ir 45 minūtes, bet par papildapmācības kursu – 30 minūtes.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.876)

30. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents pamatapmācības kursa jautājumos ir pieļāvis ne vairāk par trim nepareizām atbildēm, bet papildapmācības kursa jautājumos – ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

31. Ja eksāmens nav nokārtots, eksāmenu var kārtot atkārtoti ne agrāk kā nākamajā dienā.

V. Noslēguma jautājums

32. Apliecības, kas izdotas līdz 2012.gada 31.decembrim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.876 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.514

(Pielikums MK 15.11.2011. noteikumu Nr.876 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadāšanai (paraugs)

Autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadāšanai priekšpuse (averss)

1. Apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

1.1. dokumenta nosaukums latviešu valodā − "Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadāšanai" – un dokumenta nosaukums angļu valodā − "ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE";

1.2. apliecības numurs (1);

1.3. apliecības īpašnieka uzvārds (2);

1.4. apliecības īpašnieka vārds (3);

1.5. apliecības īpašnieka dzimšanas datums (4);

1.6. apliecības īpašnieka valsts piederība (5);

1.7. apliecības īpašnieka paraksts (6);

1.8. apliecības izdevējiestāde (7);

1.9. apliecības derīguma termiņš (8);

1.10. apliecības īpašnieka fotogrāfija.

Autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadāšanai otrā puse (reverss)

2. Apliecības otrā pusē (reversā) ir šāda informācija:

2.1. bīstamo kravu klases, kas atļautas pārvadāšanai cisternās (9);

2.2. bīstamo kravu klases, kas atļautas pārvadāšanai iepakojumos vai beztaras pārvadājumos (10).

3. Apliecību izgatavo no polikarbonāta.

4. Lai apliecību nodrošinātu pret viltojumiem, izmanto vismaz šādus paņēmienus:

4.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

4.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai to nevarētu viltot skenējot, drukājot vai kopējot, tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

4.3. personalizācija ar lāzergravēšanu;

4.4. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.514
Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas

(Pielikums grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.876)

1. Pamatapmācības kurss

(kursa ilgums – 36 mācību stundas)

Nr.p.k.

Tēma

1.Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi
2.Galvenie bīstamības veidi
3.Apkārtējās vides aizsardzība, pārvadājot bīstamos atkritumus
4.Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi
5.Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana)
6.Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi
7.Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā
8.Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana
9.Jauktās iekraušanas aizliegumi
10.Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana
11.Civiltiesiskā atbildība
12.Multimodālie pārvadājumi
13.Darbības ar iepakojumiem, iepakojumu izvietošana transportlīdzeklī
14.Bīstamu kravu pārvadāšana tuneļos
15.Izpratne par aizsardzības pasākumiem

2. Papildapmācības kurss par cisternu pārvadājumiem

(kursa ilgums – 16 mācību stundas)

Nr.p.k.

Tēma

1.Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības (kravas pārvietošanās cisternā braukšanas laikā)
2.Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām
3.Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas
4.Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana)

3. Papildapmācības kurss par 1.klases kravu pārvadāšanu

(kursa ilgums – 16 mācību stundas)

Nr.p.k.

Tēma

1.1.klases vielu un priekšmetu klasifikācija, bīstamības zīmes
2.Sprāgstošo un pirotehnisko vielu un priekšmetu bīstamība
3.1.klases vielu un priekšmetu jauktā iekraušana
4.Konstrukcijas prasības 1.klases vielu un priekšmetu pārvadāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem

4. Papildapmācības kurss par 7.klases kravu pārvadāšanu

(kursa ilgums – 16 mācību stundas)

Nr.p.k.

Tēma

1.Jonizējošās radiācijas bīstamība
2.Radioaktīvo materiālu iepakošana, darbības ar šādiem iepakojumiem, jauktā iekraušana
3.Vadītāja rīcība, ja noticis negadījums ar radioaktīvajiem materiāliem
Satiksmes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 08.06.2010.Stājas spēkā: 17.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 16.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
211866
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2011","iso_value":"2011\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2010","iso_value":"2010\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2010.-17.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"