Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2010.gada 1.jūnijā (prot. Nr.28 27.§)
Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu

(Noteikumu nosaukums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.335 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 13.2 panta otro daļu,
14.panta otro daļu un 26.panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.335)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pasta komersants:

1.1. rīkojas ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem;

1.2. atver pasta sūtījumus;

1.3. izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus;

1.4. iznīcina izņemtos priekšmetus, vielas vai dzīvniekus vai citādi rīkojas ar tiem.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.335 redakcijā)

2. Pasta komersantam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus, izņemt no pasta sūtījumiem aizliegtus priekšmetus, iznīcināt tos vai citādi rīkoties ar tiem Pasta likuma 14. un 26.pantā noteiktajos gadījumos.

3. Ja ir aizdomas, ka pasta sūtījums satur nezināmas izcelsmes priekšmetus vai vielas, pasta komersants minēto sūtījumu neatver, bet par to nekavējoties informē Valsts policiju.

I1. Rīcība ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem

(Nodaļa MK 25.06.2013. noteikumu Nr.335 redakcijā)

3.1 Pasta sūtījumu nekavējoties nosūta atpakaļ sūtītājam:

3.11. ar norādi "adresāts nav sasniedzams" – ja pasta sūtījumā norādītajā adresē pastkastītes nav, tā ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama. Pasta komersants pavaddokumentos izdara rakstveida atzīmi par pastkastītes stāvokli, pasta sūtījuma piegādes datumu un laiku un šo informāciju glabā vienu gadu;

3.12. ar norādi "adresāts atteicies saņemt sūtījumu" – ja adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu. Pasta komersants pavaddokumentos izdara rakstveida atzīmi par neizsniegšanas iemeslu un šo informāciju glabā vienu gadu.

3.2 Ja pasta komersants nav noteicis citu pasta sūtījuma glabāšanas termiņu, neizsniegto pasta sūtījumu glabā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vismaz vienu mēnesi, ja:

3.2 1. pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes un uz tā nav adresāta adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta;

3.2 2. persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu:

3.2 2.1. nav sastopama un pastkastītē atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu viņai adresētu pasta sūtījumu;

3.2 2.2. neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē;

3.2 3. persona, kurai izsniedzams pārrobežu pasta sūtījums, kas saņemts no ārpussavienības valsts, nav veikusi normatīvajos aktos noteiktās muitas formalitātes un nav samaksājusi nodokļus, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti muitas jomā un nodokļu jomā (turpmāk – muitas formalitātes).

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

3.3 Neizsniegto vēstuļu korespondences sūtījumu, kas glabājas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, pēc glabāšanas termiņa beigām pasta komersants nosūta atpakaļ sūtītājam, uz sūtījuma norādot neizsniegšanas iemeslu.

3.4 Ja neizsniegto vēstuļu korespondences sūtījumu nevar nosūtīt atpakaļ, jo uz tā nav norādīta sūtītāja adrese, adrese ir nepilnīga vai saīsināta, šo pasta sūtījumu atver, lai noskaidrotu sūtītāja adresi, un ar sūtījumu rīkojas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 3.7 punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

3.5 Ja pasta komersants nav noteicis citu pasta sūtījuma glabāšanas termiņu un sūtītājs nav devis norādījumu par īsāku glabāšanas laiku, neizsniegtās pasta pakas glabā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vismaz vienu mēnesi.

3.6 Ja par pasta sūtījumu vai tā glabāšanu nav samaksāts vai ir samaksāts daļēji un sūtītājs vai adresāts atteicies samaksāt nepieciešamo summu, pasta sūtījumu iznīcina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā sūtītājam netiek atdota samaksātā summa par pasta pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

I 2. Rīcība ar neizsniegtiem neatmuitotiem pasta sūtījumiem

(Nodaļa MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

3.7 Ja neizsniegto pārrobežu pasta sūtījumu, kas saņemts no ārpussavienības valsts, pēc tā glabāšanas termiņa beigām nevar nosūtīt atpakaļ sūtītājam, jo uz tā nav norādīta sūtītāja adrese, adrese ir nepilnīga vai saīsināta, vai tas ir pasta sūtījums, kas tika sūtīts no Latvijas Republikas uz ārpussavienības valsti un nosūtīts atpakaļ sūtītājam piegādei uz norādīto sūtītāja adresi Latvijas Republikā, bet sūtītājs atpakaļ nosūtītā pasta sūtījuma saņemšanai nav nokārtojis nepieciešamās muitas formalitātes (turpmāk – neatmuitots pasta sūtījums), neatmuitoto pasta sūtījumu pasta komersants glabā līdz 90 dienām, izņemot šo noteikumu 3.10 punktā minēto gadījumu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

3.8 Neatmuitoto pasta sūtījumu līdz tā izsniegšanai glabā pagaidu uzglabāšanas vietā, nepārsniedzot šo noteikumu 3.7 punktā norādīto termiņu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām muitas jomā.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

3.9 Pēc neatmuitotā pasta sūtījuma glabāšanas termiņa beigām pasta komersantam ir tiesības neatmuitoto pasta sūtījumu iznīcināt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pēc normatīvajos aktos muitas jomā noteikto formalitāšu nokārtošanas. Šādā gadījumā sūtītājam netiek atmaksāta samaksātā summa par pasta pakalpojumu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

3.10 Šo noteikumu 3.9 punktu nepiemēro, ja sūtītājs vai adresāts viena mēneša laikā no informatīvā paziņojuma saņemšanas par pasta sūtījumu ir iesniedzis pasta komersantam rakstveida iesniegumu ar lūgumu pagarināt neatmuitotā pasta sūtījuma glabāšanas laiku ilgāk par 90 dienām un samaksājis maksu par visu neatmuitotā pasta sūtījuma glabāšanas laiku saskaņā ar pasta komersanta cenrādi. Kopējais neatmuitotā pasta sūtījuma glabāšanas laiks, ieskaitot termiņa pagarinājumu, nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Pēc minētā termiņa beigām neatmuitoto pasta sūtījumu iznīcina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Sūtītājam vai adresātam netiek atmaksāta samaksātā summa par neatmuitotā pasta sūtījuma glabāšanas laiku.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

II. Pasta sūtījumu atvēršana

4. Pirms pasta sūtījuma atvēršanas pasta komersants ar rīkojumu izveido komisiju, kas atver pasta sūtījumu un nosaka turpmāko rīcību ar to (priekšmetu izņemšana no pasta sūtījuma, to iznīcināšana, nodošana glabāšanā vai realizācija). Komisijā iekļauj:

4.1. pasta komersanta pārstāvi;

4.2. personu, kas atbildīga par izņemto priekšmetu un neizsniegto pasta sūtījumu glabāšanu;

4.3. komersanta vai institūcijas pārstāvi, kuram izņemtie priekšmeti tiek nodoti iznīcināšanai vai realizācijai;

4.4. speciālistu (ekspertu), ja nepieciešams.

5. Komisija atver pasta sūtījumus atsevišķā telpā, kas nodalīta no klientu apkalpošanas telpām un nodrošināta pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu, izņemot gadījumus, ja adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī.

6. Atverot pasta sūtījumu, komisija sastāda aktu (divos eksemplāros) par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu (1.pielikums). Aktā norāda:

6.1. pasta sūtījuma reģistrācijas numuru (ja tāds ir), pieņemšanas datumu, sūtītāju, adresātu;

6.2. pasta sūtījuma atvēršanas vietu un datumu;

6.3. pasta sūtījuma atvēršanas iemeslu;

6.4. pasta sūtījuma svaru pirms atvēršanas;

6.5. pasta sūtījumā esošo priekšmetu aprakstu;

6.6. rīcību ar pasta sūtījumu;

6.7. komisijas locekļu vārdus, uzvārdus, amatus.

7. Vienu akta eksemplāru par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu glabā pasta komersants, otru eksemplāru nodod:

7.1. adresātam, ja pēc pasta sūtījuma atvēršanas tas tiek nosūtīts adresātam;

7.2. sūtītājam, ja pasta sūtījumu nedrīkst vai nav iespējams nosūtīt adresātam (izņemot gadījumus, ja nav zināma sūtītāja precīza adrese).

8. Aktu par pārrobežu pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu sastāda divās valodās: latviešu valodā un franču vai angļu valodā. Akta kopiju nosūta arī tās valsts pasta komersantam, no kura pasta sūtījums ir saņemts.

9. Ja, atverot pasta sūtījumu, konstatēts, ka tas satur nezināmas izcelsmes priekšmetus vai vielas, pasta komersants pārtrauc darbības ar šo sūtījumu un par to nekavējoties informē Valsts policiju.

10. Ja pēc neizsniegtā pasta sūtījuma atvēršanas konstatēts, ka nav iespējams identificēt ne sūtītāju, ne adresātu, komisija pieņem lēmumu par neizsniegtā pasta sūtījuma nodošanu glabāšanā vai iznīcināšanu.

11. Lēmumu par neizsniegtā pasta sūtījuma iznīcināšanu komisija pieņem, ja tā ilgstoša uzglabāšana nav iespējama vai radītu zaudējumus.

12. Pasta komersants neizsniegtos pasta sūtījumus iznīcina atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.335)

13. Komisijas locekļi ir materiāli atbildīgi par rīcību ar pasta sūtījumā atklāto mantu un nedrīkst to piesavināties.

14. Ja adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī, pasta sūtījumu adresāta klātbūtnē atver pasta komersanta darbinieks, kurš izsniedz pasta sūtījumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, šādā kārtībā:

14.1. pārbauda pasta sūtījuma iesaiņojumu pirms tā atvēršanas un uz pasta sūtījuma un tā pavadošajā dokumentā (ja tāds ir) izdara atzīmi, ka, izsniedzot pasta sūtījumu, ir vai nav konstatēts pasta sūtījuma iesaiņojuma, zīmogu vai citu pasta komersanta dienesta marķējumu bojājums;

14.2. pārbauda pasta sūtījuma svaru pirms tā atvēršanas un salīdzina ar pavadošajā dokumentā (jā tāds ir) norādīto pasta sūtījuma svaru;

14.3. uz pasta sūtījuma un pasta sūtījuma pavadošajā dokumentā (ja tāds ir) izdara atzīmi par pasta sūtījuma atvēršanu adresāta klātbūtnē, norādot datumu un sūtījuma svaru pirms tā atvēršanas;

14.4. adresāts uz pasta sūtījuma un pasta sūtījumu pavadošajā dokumentā (ja tāds ir) ar parakstu apliecina šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētās ziņas.

15. Ja pēc pasta sūtījuma atvēršanas adresāta klātbūtnē konstatēts, ka tas satur aizliegtus priekšmetus, pasta komersanta darbinieks atvērto pasta sūtījumu neizsniedz un rīkojas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Rīcība ar pasta sūtījumā konstatētiem aizliegtiem priekšmetiem

16. Ja pēc pasta sūtījuma atvēršanas konstatēts, ka pasta sūtījums satur aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, komisija pieņem lēmumu par aizliegto priekšmetu, vielu vai dzīvnieku izņemšanu no pasta sūtījuma (turpmāk – izņemtie priekšmeti) un nodošanu glabāšanā vai iznīcināšanu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

17. Komisija, nododot no pasta sūtījuma izņemtos aizliegtos priekšmetus glabāšanā vai iznīcināšanai, aktā par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu papildus norāda šādas ziņas:

17.1. rīcība ar pasta sūtījuma saturu;

17.2. pasta sūtījuma svars pirms aizliegto priekšmetu izņemšanas;

17.3. glabāšanā nodoto aizliegto priekšmetu nosaukums, īss apraksts un daudzums;

17.4. iznīcināto aizliegto priekšmetu daudzums, iznīcināšanas veids un iznīcināšanas iemesls;

17.5. pasta sūtījuma svars pēc aizliegto priekšmetu izņemšanas.

18. Pēc aizliegto priekšmetu izņemšanas atvērto pasta sūtījumu iesaiņo atbilstoši noteiktajām prasībām, norāda uz iesaiņojuma "Atvērts" un, pievienojot aktu par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu (otro eksemplāru), nosūta adresātam. Ja nav iespējams noskaidrot adresāta vai sūtītāja precīzu adresi, neizsniegto pasta sūtījumu nodod glabāšanā.

19. Ja pēc aizliegto priekšmetu izņemšanas pasta sūtījumu nosūta adresātam, sūtītājam nosūta akta kopiju par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu, izņemot gadījumu, ja nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi.

20. Ja no pasta sūtījuma tiek izņemts viss saturs, pasta sūtījuma iesaiņojumu iznīcina un sūtītājam nosūta tikai aktu par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu (otro eksemplāru).

21. Ja aizliegtie priekšmeti izņemti no pārrobežu pasta sūtījuma, aktu par pārrobežu pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu sastāda divās valodās: latviešu valodā un franču vai angļu valodā. Akta kopiju nosūta arī tās valsts pasta komersantam, no kura pasta sūtījums ir saņemts, ja Pasaules Pasta konvencijā un tās reglamentos nav noteikts citādi.

22. Ja pasta sūtījums nav apdrošināts:

22.1. no tā izņemtās monētas un banknotes, jebkura veida vērtspapīrus (čekus), dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus nodod glabāšanā;

22.2. izņemto naudu nosūta atpakaļ sūtītājam kā naudas pārvedumu, ieturot maksu par naudas pārvedumu saskaņā ar pasta komersanta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

23. No neizsniegtiem pasta sūtījumiem izņemto naudu pasta komersants ieskaita speciālajā kontā un glabā vienu gadu, nākamajā taksācijas gadā pārkontējot to pasta komersanta ieņēmumos.

24. Ja pasta sūtījumā ir priekšmeti un vielas, kuras to īpašību dēļ var apdraudēt cilvēku dzīvību vai radīt bojājumus (piemēram, saspiestas gāzes, korozīvie šķidrumi, oksidējošas un toksiskas vielas), kā arī priekšmeti, kuri jāpārsūta speciālā iesaiņojumā (piemēram, trausli priekšmeti, šķidrumi un vielas, kas viegli sašķidrinās, krāsojošas vielas, taukainas vielas, dzīvas bites, dēles un parazīti), jo neatbilstoša iesaiņojuma dēļ tie var kļūt bīstami pasta komersanta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas (turpmāk – bīstamie priekšmeti), par to paziņo sūtītājam, norādot laiku un vietu, kur var saņemt šo sūtījumu.

25. Ja bīstamos priekšmetus nav iespējams izsniegt atpakaļ sūtītājam, pasta komersants tos iznīcina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

26. Ja pasta sūtījums satur priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī ir aizliegta un kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta, pasta komersants rīkojas atbilstoši Pasaules Pasta konvencijā, tās papildprotokolā un reglamentos noteiktajai kārtībai, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts speciāls regulējums rīcībai ar dažāda veida priekšmetiem vai vielām.

IV. Izņemto priekšmetu un neizsniegto pasta sūtījumu iznīcināšana

(Nodaļas nosaukums MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

27. Komisija lēmumu par izņemto priekšmetu iznīcināšanu pieņem šādos gadījumos:

27.1. ja izņemtie priekšmeti ir sabojājušies vai sapuvuši un atzīstami par lietošanai vai pārsūtīšanai nederīgiem vai to ilgstoša uzglabāšana nav iespējama, jo tie var ātri sabojāties vai sapūt;

27.2. ja šo noteikumu 24.punktā minēto priekšmetu ilgstoša uzglabāšana ir bīstama videi;

27.3. izņemto priekšmetu ilgstoša uzglabāšana rada būtiskus zaudējumus.

28. No pasta sūtījuma izņemtos priekšmetus un neizsniegtos pasta sūtījumus pasta komersants iznīcina pats vai slēdz ar komersantu vai institūciju līgumu par to iznīcināšanu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

29. Pasta komersants izņemtos priekšmetus un neizsniegtos pasta sūtījumus nodod komersantam vai institūcijai iznīcināšanai un sastāda no pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas aktu (2. pielikums).

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

30. Pasta komersants organizē izņemto priekšmetu un neizsniegto pasta sūtījumu iznīcināšanu (piemēram, sadedzinot, sasmalcinot, izlejot) atbilstoši šo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 252 redakcijā)

31. Transportējot bīstamos priekšmetus līdz iznīcināšanas vietai, kā arī iznīcinot tos, ja nepieciešams, nodrošina apsardzi.

32. Visus izdevumus, kas saistīti ar priekšmetu izņemšanu no pasta sūtījuma, glabāšanu, pārvietošanu, apsardzi un iznīcināšanu, sedz sūtītājs saskaņā ar attiecīgās institūcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Ja sūtītājs atsakās atmaksāt izdevumus, tos piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu glabāšana un realizācija

33. Neizsniegtos pasta sūtījumus, kuri pēc glabāšanas termiņa beigām pasta pakalpojumu sniegšanas vietā nav nosūtīti atpakaļ sūtītājam, un izņemtos priekšmetus pasta komersants glabā īpaši iekārtotā glabāšanas vietā.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.335 redakcijā)

34. Uz neizsniegtā pasta sūtījuma pasta komersants atzīmē neizsniegšanas iemeslu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.335)

35. Pasta komersants neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus var nodot komersantam vai institūcijai glabāšanā, sastādot no pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.335)

36. Glabāšanā nodotos neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus pasta komersants reģistrē un glabā ne ilgāk par sešiem mēnešiem šim nolūkam paredzētā telpā, kura ir nodrošināta pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu tajā.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

37. No pasta sūtījuma izņemtās monētas un banknotes, jebkura veida vērtspapīrus (čekus), dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus glabā attiecīgo standartu prasībām atbilstošā seifā.

38. Ja sūtītājs ir iesniedzis pamatotu iesniegumu, pasta komersants izsniedz vai nosūta vispārējā kārtībā sūtītājam glabāšanā nodotos neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus un izdara attiecīgu atzīmi glabāšanā nodoto pasta sūtījumu un priekšmetu reģistrā.

39. Ja sūtītājs divu mēnešu laikā nav iesniedzis iesniegumu par glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu izsniegšanu, pasta komersants atkārtoti nosūta sūtītājam informāciju par šo pasta sūtījumu un priekšmetu nodošanu glabāšanā un aicinājumu saņemt tos pasta komersanta telpās.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

40. Beidzoties neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu glabāšanas termiņam, neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus izslēdz no glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu reģistra, izdarot attiecīgu ierakstu aktā par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu.

41. No glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu reģistra izslēgtos priekšmetus pasta komersants realizē pats vai noslēdz ar komersantu vai institūciju līgumu par priekšmetu realizāciju.

42. No glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu reģistra izslēgtos priekšmetus aizliegts iegādāties pasta komersanta darbiniekiem.

43. Tos no glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu reģistra izslēgtos priekšmetus, kurus nevar realizēt, kā arī priekšmetus, ar kuru realizāciju saistītie paredzamie izdevumi pārsniedz ieņēmumus, iznīcina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vai nodod bez atlīdzības valsts vai pašvaldības iestādei vai citām personām lietošanai atbilstoši to lietošanas mērķim, sastādot no pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 252)

44. No neizsniegto pasta sūtījumu realizācijas iegūtos naudas līdzekļus pasta komersants ieskaita savos ieņēmumos. Neizsniegtās pastkartes, vēstules, kā arī bojātos un mazvērtīgos priekšmetus iznīcina.

45. Sūtītājam ir prasījuma tiesības saņemt naudu, kura iegūta pēc neizsniegto pasta sūtījumu vai izņemto priekšmetu realizācijas.

46. Izsniedzot glabāšanā nodotos neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus vai izmaksājot atlīdzību par pārdotiem neizsniegtiem pasta sūtījumiem un izņemtiem priekšmetiem, pasta komersants ietur maksu par šo pasta sūtījumu un priekšmetu glabāšanu un realizāciju saskaņā ar pasta komersanta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

VI. Rīcība ar pasta sūtījumā konstatētiem dzīvniekiem

47. Ja tiek konstatēts, ka pasta sūtījumā pārsūta dzīvnieku (izņemot mušas no Drosophilidae dzimtas, kuras biomedicīniskiem pētījumiem pārsūta oficiāli atzītas organizācijas, zīdtauriņu kāpurus, bites un dēles), pasta komersants novieto šo pasta sūtījumu atsevišķā telpā un nekavējoties pieaicina Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības inspektoru.

48. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors nogādā dzīvnieku karantīnas centrā vai tam piemērotā vietā un rīkojas atbilstoši dzīvnieku aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pasta komersants dzīvnieku nodod Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram, sastādot no pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas aktu un izdarot attiecīgu ierakstu aktā par rīcību ar pasta sūtījumu.

49. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izņemšanu no pasta sūtījuma un pārvietošanu uz dzīvnieku karantīnas centru vai tam piemērotu vietu, Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, dzīvnieka aprūpi atbilstoši tā labturības prasībām un, ja nepieciešams, ārstēšanu vai iznīcināšanu, sedz sūtītājs saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta un attiecīgās iesaistītās institūcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja sūtītājs atsakās atmaksāt izdevumus, tos piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

50. Pasta komersants nekavējoties paziņo sūtītājam uz pasta sūtījumā norādīto adresi par konstatēto faktu, norādot laiku un vietu, kur var saņemt no pasta sūtījuma izņemto dzīvnieku.

51. Ja nav iespējams identificēt sūtītāju, Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar dzīvnieku.

52. Pasta sūtījuma iesaiņojums, kurā sūtīts dzīvnieks, uzskatāms par bīstamu, un to iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.493
Akta par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu paraugs

 

 
(pasta komersanta nosaukums)
 
(juridiskā adrese, tālruņa numurs)
 APSTIPRINU
  
 (pasta komersanta pilnvarota persona)

 

 20___.gada ___.______________

 

 

Z.v.

20____.gada___.__________

  
(vieta) 

Akts par pasta sūtījuma atvēršanu un citu rīcību ar pasta sūtījumu
Nr.________

Ar   
 (pasta komersanta nosaukums) (dokumenta nosaukums)
par komisijas izveidošanu  
 (datums, numurs)
komisija, pamatojoties uz ,
 (pasta sūtījuma atvēršanas iemesls) 
atver pasta sūtījumu 
 (pasta sūtījuma pieņemšanas datums, reģistrācijas numurs (ja tāds ir), sūtītājs, adresāts)
 ar tajā esošiem priekšmetiem, vielām vai
(pasta sūtījuma svars pirms atvēršanas) 

dzīvniekiem (turpmāk – priekšmeti):

Nr.p.k.Priekšmeta nosaukums un īss aprakstsMērvienībaDaudzumsNorāde, vai priekšmeta pārsūtīšana pa pastu ir aizliegta (jā/nē)
12345
          
Kopā x  
Komisija, pamatojoties uz ,
 (lēmuma pamatojums)
pieņem lēmumu izņemt no pasta sūtījuma un 
 (iznīcināt/nodot glabāšanā)
Nr.
p.k.
Priekšmeta nosaukums un īss apraksts

 

MērvienībaDaudzumsIznīcināšanas iemeslsIznīcināšanas veids
 1 2 3 45 6
           
           
 Kopā x  x 
Pasta sūtījuma svars pēc atsevišķu priekšmetu izņemšanas no tā 
Piezīmes.
  
  
Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ( ) lapām.
   (vārdiem) 

Komisijas locekļi:

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

 

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.493
No pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas akta paraugs

 

 
 (pasta komersanta nosaukums)
 
(juridiskā adrese, tālruņa numurs)
 APSTIPRINU
  
 (pasta komersanta pilnvarota persona)
  
 20___.gada ___.______________
 Z.v.

No pasta sūtījumiem izņemto priekšmetu nodošanas un pieņemšanas akts
Nr.______

20____.gada___.__________

  
(vieta) 
 
(pasta komersanta nosaukums)
pārstāvis  
 (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

nodeva no pasta sūtījumiem izņemtos priekšmetus:

 Nr.
p.k.
 Priekšmeta nosaukums Mērvienība Daudzums Īss apraksts
 1 2 3 4 5
          
          
 Kopā x  x
  
(nodošanas mērķis – iznīcināšanai/glabāšanai/realizācijai/nodošanai bez maksas)
  
(iestādes/komersanta nosaukums, kurš pieņēma no pasta sūtījumiem izņemtos priekšmetus)

 

pārstāvim  
  (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
Piezīmes.
  
  
Šis akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ( ) lapām.
   (vārdiem) 
Nodeva    Pieņēma  
  (paraksts)    (paraksts)
Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 493Pieņemts: 01.06.2010.Stājas spēkā: 09.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 08.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
211379
{"selected":{"value":"23.04.2021","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-22.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2010","iso_value":"2010\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2010.-27.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)