Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Rēzeknē 2010.gada 16.aprīlī (prot. Nr.9, 21.p.)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu un likuma "Reklāmas likums" 7.panta trešo daļu
I. Lietoto terminu skaidrojums

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

1.1. Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

1.2. Eksponēšana – publiski pilsētas vidē apskatei izvietota vizuālā reklāma, izkārtne, afišas, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli u.c. informatīvie materiāli.

1.3. Īslaicīga reklāma – reklāma, kuras eksponēšanas termiņš ir līdz vienam mēnesim, kuras izvietošanai nav izgatavotas speciālas konstrukcijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai zemi (piemēram, afiša, plakāts, transparents, piepūšams reklāmas objekts, slietnis, mobilā reklāma uz transporta līdzekļiem u.tml.).

1.4. Izkārtne – vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes, fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas galvenās ieejas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pakalpojumu veidiem.

1.5. Izkārtnes, reklāmas objekta izvietošanas atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, ka saskaņotais izkārtnes, reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam. Izvietošanas atļauja jāizņem pirms izkārtnes, reklāmas izvietošanas, un tā derīga divus mēnešus.

1.6. Pase – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības ekspluatēt reklāmu, izkārtni.

1.7. Plakāts – darbs, kas tēlainā formā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu.

1.8. Reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

1.9. Reklāmas akcija – pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, vai arī par citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.

1.10. Reklāmas devējs – persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu.

1.11. Reklāmas izgatavotājs – persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu.

1.12. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju. Jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji – izkārtnes, stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas reklāmas, stiklotas konstrukcijas u.c. dizaina objekti – kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās, izvietotas pie stabiem, ēkām, uz jumtiem, žogiem, ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, brīvā ainavā, gar ielām, dzelzceļiem, pilsētas laukumos, uz pagaidu būvēm u.tml.

1.13. Reklāmas vieta – reklāmas laukums, kuru reklāma aizņem Rēzeknes pilsētas teritorijā, t.i., pilsētas gaisa telpā, uz namu fasādēm, jumtiem, uguns mūriem, žogiem, zemēm, gar ielām, laukumiem un citās iespējamās šeit neminētajās vietās.

1.14. Slietnis – neliels (līdz 1,2 m augstums), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā.

1.15. Tīkla reklāma – reklāmas objektu sistēma, ko veido reklāmas izvietotājs pilsētas vidē, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu izīrēšana ir komercdarbība.

II. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

2.1. Šie saistošie noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu, afišu, pirmsvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietojuma izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Rēzeknes pilsētā.

2.2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Aizliegta patvaļīga reklāmu, izkārtņu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana.

2.4. Tiesības eksponēt reklāmu, izkārtnes, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ir visām fiziskām un juridiskām personām šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Rēzeknes pilsētas Būvvaldē:

2.4.1. ir saskaņots reklāmas, izkārtnes projekts;

2.4.2. izdota izvietošanas atļauja;

2.4.3. izsniegta reklāmas, izkārtnes pase.

2.5. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

2.5.1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai informācijai jābūt valsts valodā;

2.5.2. ja līdztekus valsts valodai informācijā lietota arī svešvaloda, tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā;

2.5.3. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

2.5.3.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);

2.5.3.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

2.5.3.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

2.5.3.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.).

2.6. Šie noteikumi neattiecas uz valsts un pilsētas domes norādēm (ceļu zīmēm, transporta zīmēm, ielu nosaukumu zīmēm u.tml.), kas izgatavotas pēc apstiprināta etalona.

III. Reklāmas, izkārtnes, afišas izvietošanas pamatprincipi

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

3.1. Izvietojot reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, jānodrošina Rēzeknei raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs. Katrai apbūves teritorijai Rēzeknes pilsētas dome var izvirzīt atšķirīgas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas, izkārtnes, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

3.3. Izvietojot reklāmu, izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi:

3.3.1. jārespektē ēkas proporcijas;

3.3.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

3.3.3. reklāma, izkārtne nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus (bareljefus u.c.);

3.3.4. jāievēro reklāmā, izkārtnē pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

3.3.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

3.3.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas, izkārtnes izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

3.3.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas, izkārtnes apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

3.4. Izvietojot brīvi stāvošus reklāmas objektus, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, Valsts kultūras un pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu.

3.5. Aizliegts izvietot reklāmas pie ēku fasādēm, kas ir Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Aizliegums neattiecas uz uguns mūriem.

3.6. Aizliegts izvietot reklāmas objektus virs brauktuvēm (izņemot satiksmes pārvadu laidumus, uz kuriem nav izvietotas ceļa zīmes).

3.7. Reklāmas objektu ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1,0 m, izvietošana ielu sarkanajās līnijās ir aizliegta.

3.8. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

3.9. Vienīgais reklāmas objektu veids, kurus atļauts eksponēt parku, skvēru un tiem piegulošo ielu teritorijās, ir afišu stabi.

3.10. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

3.11. Ja reklāmā tiek pausti idejiski vai politiski uzskati, uzaicinājumi, uz reklāmas plakātiem obligāti jābūt reklāmas devēja parakstam (politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas nosaukumam).

3.12. Aizliegta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāma.

3.13. Reklāmu, izkārtni atļauts eksponēt uz sakoptas ēkas fasādes.

3.14. Reklāmas un izkārtnes izvietotājam jāsaņem izvietošanas atļauja no:

3.14.1. ēkas, būves, zemes īpašnieka vai pārvaldītāja (noslēdzot līgumu, tai skaitā noslēdzot līgumu ar pašvaldību par reklāmas objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās);

3.14.2. inženierkomunikāciju dienestiem;

3.14.3. VAS "Latvijas valsts ceļi" (ja objekts atrodas transporta būvju, ielu tuvumā);

3.14.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (ja šāda skaņošana izriet no normatīvo aktu prasībām).

Papildus saskaņošanas nepieciešamību nosaka Rēzeknes pilsētas Būvvalde.

IV. Reklāmas, izkārtnes projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

4.1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, izkārtni iesniedz Rēzeknes pilsētas Būvvaldē pieteikumu reklāmas, izkārtnes objekta izvietošanai (pielikums Nr.1, Nr.2) un šādu informāciju:

4.1.1. Reklāmas, izkārtnes krāsaino skici, uzrādot mērogu, gabarītu izmērus; telpiskiem objektiem papildus arī raksturīgos sānskatus, virsskatus, ietverot stiprinājumu rasējumus;

4.1.2. izvietošanas vietas visaptverošu krāsainu foto fiksāciju ar visu ēkas fasādi un visas jau esošās reklāmas, izkārtnes, kas atrodas uz šīs fasādes. Ja iela ir piesātināta ar reklāmobjektiem, tad nepieciešams attēls perspektīvā;

4.1.3. reklāmas, izkārtnes izvietojumu pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). Gadījumos, kad reklāma, izkārtne izvietota perpendikulāri fasādei, jānorāda reklāmas, izkārtnes apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei;

4.1.4. krāsu paraugus, ja grafiskais materiāls (piemēram, krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni;

4.1.5. ja reklāma tiek uzkrāsota uz uguns mūra, jāiesniedz ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks sakārtota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei;

4.1.6. reklāmas, izkārtnes atrašanās vietas adresi;

4.1.7. objekta, uz kura tiek izvietota reklāma, izkārtne, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

4.1.8. datus par reklāmas, izkārtnes devēju – vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, telefons (fiziskām personām); nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefons (juridiskām personām);

4.1.9. projekta autors (vārds, uzvārds vai komersanta nosaukums, tālrunis);

4.1.10. reklāmas, izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika utt.).

4.2. Pieteikumu reklāmas, izkārtnes izvietošanai un iesniegto projektu Rēzeknes pilsētas Būvvalde izskata divu nedēļu laikā, ja iesniegtie materiāli atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, Rēzeknes pilsētas Būvvalde pieņem slēdzienu par iespēju izvietot reklāmu, izkārtni iecerētajā veidā, vietā, saskaņo projektu un izsniedz izvietošanas atļauju.

4.3. Reklāmas grafiskās kompozīcijas, plakāta maiņa uz jebkura veida reklāmas nesēja jāsaskaņo Rēzeknes pilsētas Būvvaldē un jāizņem jauna reklāmas pase.

4.4. Pēc izvietošanas atļaujas saņemšanas un projekta saskaņošanas persona var uzstādīt reklāmu (pielikums Nr.3).

4.5. Rēzeknes pilsētas Būvvalde ir tiesīga noraidīt reklāmas, izkārtnes priekšlikumu, ja tas neatbilst konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem vai arī projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības.

V. Reklāmas, izkārtnes pase

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

5.1. Reklāmas, izkārtnes pase jāizņem 15 dienu laikā pēc reklāmas, izkārtnes uzstādīšanas (pielikums Nr.4, Nr.5).

5.2. Lai saņemtu reklāmas, izkārtnes pasi, Rēzeknes pilsētas Būvvaldē jāiesniedz: realizētās reklāmas, izkārtnes fotogrāfija (10 x 15 cm).

5.3. Ja reklāma, izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, 5 (piecu) dienu laikā tiek izsniegta reklāmas, izkārtnes pase.

5.4. Ja reklāma, izkārtne nav realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tad Rēzeknes pilsētas Būvvalde tiesīga izsniegt pagaidu izvietošanas atļauju reklāmas, izkārtnes ekspluatācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu izvietošanas atļaujā uzskaitītās nepilnības un neatbilstības saskaņotajam projektam. Rēzeknes pilsētas Būvvalde ir tiesīga izsniegt vienu pagaidu izvietošanas atļauju, kuras termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

5.5. Reklāmas pases derīguma termiņš ir 1 (viens) gads.

5.6. Izkārtnes pases derīguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ja tajā nav norādīts īsāks termiņš.

5.7. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, reklāmas pase tiek sagatavota un izsniegta pēc pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas. Saņemot reklāmas pasi, jāuzrāda maksājumu apliecinoši dokumenti.

VI. Reklāmas ekspluatācijas un demontāžas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

6.1. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

6.2. Reklāmas devējam pēc reklāmas pases derīguma termiņa beigām pašam jāveic reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas demontāžu un nav atrodams, tad par reklāmas demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis atļauju/saskaņojumu reklāmas eksponēšanai.

6.3. Par reklāmas objekta demontāžu reklāmas devējam 5 (piecu) dienu laikā rakstiski jāpaziņo Rēzeknes pilsētas Būvvaldei.

6.4. Rēzeknes pilsētas Būvvalde izskata jautājumu par reklāmas objekta demontāžu, kas veicama, sekojošos gadījumos:

6.4.1. ja Rēzeknes pilsētas Būvvalde devusi negatīvu atzinumu par reklāmas realizācijas atbilstību iesniegtajai skicei un pagaidu izvietošanas atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

6.4.2. ja reklāma netiek uzturēta labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

6.4.3. ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš un nav izpildītas šo noteikumu 6.2.punktā noteiktās prasības;

6.4.4. ja reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas pases;

6.4.5. ja reklāma uzstādīta bez Būvvaldes izdotas izvietošanas atļaujas.

6.5. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs pats neveic objekta demontāžu:

6.5.1. Rēzeknes pilsētas Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā vēstulē par nepieciešamību demontēt reklāmu;

6.5.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, tad Rēzeknes pilsētas Būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai;

6.5.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas Rēzeknes pilsētas Būvvalde sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam;

6.5.4. reklāmas devējam tiek nosūtīta kvīts par reklāmas demontāžas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 (desmit) dienu laikā;

6.5.5. ja 10 (desmit) dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Rēzeknes pilsētas dome vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas darbu izdevumus.

VII. Noteikumi tīkla reklāmas izvietošanai

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7.1. Tīkla reklāmas izvietošanai iesniegumu izskata un lēmumu pieņem Rēzeknes pilsētas dome.

7.2. Pēc 7.1.punktā noteiktā pozitīva lēmuma saņemšanas tīkla reklāmas izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, reklāmas izvietošanas pamatprincipi un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

7.3. Pēc projekta saskaņošanas ir jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas domi par komercdarbības uzsākšanu tīkla reklāmu izvietošanai publiskās vietās. Tīkla reklāmas līgumā jānorāda konkrēts stendu skaits.

7.4. Visiem tīkla reklāmas objektiem Rēzeknes pilsētas Būvvaldē jāsaskaņo pašreklāmas plakāts vai plakāti, kas tiek izvietoti uz reklāmas objektiem, periodos, kad uz reklāmas objektiem netiek izvietoti reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāti. Vienīgais izņēmums ir tīkla reklāma, kas tiek veidota no transparentiem, kuru izvietošanai netiek veidotas speciālas konstrukcijas.

7.5. Izvietojamā plakāta skici apstiprina Rēzeknes pilsētas Būvvalde.

VIII. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

8.1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, reklāmas izvietošanas pamatprincipi un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

8.2. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politisko reklāmu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā drīkst izvietot tikai pēc priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas projekta saskaņošanas Būvvaldē un noslēgtā līguma ar Rēzeknes pilsētas domi.

8.3. Par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmu nav jāsaņem reklāmas pase.

8.4. Līgumslēdzējpuse, kas noslēdza līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi, atbild par to, lai aģitācijas materiāli tiktu demontēti nekavējoties pēc vēlēšanām.

IX. Īslaicīgas reklāmas izvietošana

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

9.1. Īslaicīgas reklāmas izvietošanai nepieciešams iesniegt iesniegumu ar reklāmas skici Rēzeknes pilsētas Būvvaldē.

9.2. Rēzeknes pilsētas Būvvalde 5 (piecu) dienu laikā saskaņo īslaicīgo reklāmu. Pēc saskaņojuma saņemšanas īslaicīgo reklāmu var izvietot.

9.3. Īslaicīgas reklāmas izvietošanas laiks ir līdz 1 mēnesim, pēc kura nekavējoties jāveic demontāžas darbi.

9.4. Par īslaicīgu reklāmu nav jāsaņem reklāmas pase.

X. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, izkārtnes izvietotājs vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, apsaimniekotājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņa pārvaldījumā vai apsaimniekošanā esošā īpašuma izvietota nesaskaņota reklāma.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10.2. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10.3. Par šo noteikumu paredzēto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

XI. Pārejas noteikumi

11.1. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 1999.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.16 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas Būvvaldei
PIETEIKUMS REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAI SAISTĪBĀ AR ZEMI
 Pasūtītājs (pilnvarotā persona):
  
 

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods

  
  
 

adrese, tālrunis

  
  
 

juridiskās personas nosaukums

  
  
 

juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis


Lūdzu izskatīt priekšlikumu par reklāmas objekta __________________________________

 

reklāmas norāde, reklāmas pilons, brīvstāvošs stends


izvietošanas iespēju 
 

adrese

Pielikumā iesniegti šādi dokumenti (obligāts nosacījums):

Reklāmas objekta krāsaina skice, uzrādot mērogu, gabarītu izmērus; telpiskiem objektiem papildus arī raksturīgos sānskatus, virsskatus, ietverot stiprinājuma rasējumus

Izvietošanas vietas visaptverošu foto fiksāciju. Ja iela ir piesātināta ar reklāmobjektiem, tad nepieciešams attēls perspektīvā

Krāsu paraugus, ja grafiskais materiāls (piemēram, krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni

Reklāmas objekta atrašanās vietas adrese

Datus par reklāmas objekta devēju – vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, telefons (fiziskām personām); nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefons (juridiskām personām)

Projekta autors (vārds, uzvārds vai komersanta nosaukums, tālrunis)

Reklāmas objekta izgatavošanas materiālu apraksts, papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika utt.)

Zemes īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas

Zemes gabala robežu plāns

Zemes īpašnieka/u vai pārvaldītāja rakstiska atļauja

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma uz kuras norādīta reklāmas objekta atrašanās vieta, kas saskaņota ar inženierkomunikāciju dienestiem

VAS "Latvijas valsts ceļi" iepriekšējs saskaņojums (ja objekts atrodas transporta būvju, ceļu tuvumā)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, ja reklāmas objekts atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā

Uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienojot dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem. Ja objektam nomainīsies īpašnieki vai tiks veiktas citas ar lietu tiesībām saistītas darbības, nekavējoties rakstiski ziņošu Rēzeknes pilsētas Būvvaldei.

   

datums

 

paraksts – fiziskai personai
paraksts, uzvārds, amats – juridiskai personai

   
kontaktpersonas tālrunis  
Pielikums Nr.2
Rēzeknes pilsētas Būvvaldei
PIETEIKUMS REKLĀMAS/IZKĀRTNES OBJEKTA IZVIETOŠANAI SAISTĪBĀ AR BŪVI
 Pasūtītājs (pilnvarotā persona):
  
 fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods
  
  
 adrese, tālrunis
  
  
 juridiskās personas nosaukums
  
  
 juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis


Lūdzu izskatīt priekšlikumu par reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanas iespēju pie

ēkas/būves   
 

(adrese)

Pielikumā iesniegti šādi dokumenti (obligāts nosacījums):

Reklāmas/izkārtnes krāsaina skice, uzrādot mērogu, gabarītu izmērus; telpiskiem objektiem papildus arī raksturīgos sānskatus, virsskatus, ietverot stiprinājuma rasējumus

Izvietošanas vietas visaptverošu foto fiksāciju ar visu ēkas fasādi un visas jau esošās reklāmas, kas atrodas uz šīs fasādes. Ja iela ir piesātināta ar reklāmobjektiem, tad nepieciešams attēls perspektīvā

Reklāmas/izkārtnes izvietojumu pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). Gadījumos, kad reklāma izvietota perpendikulāri fasādei, jānorāda reklāmas apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei

Krāsu paraugus, ja grafiskais materiāls (piemēram, krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni

Ja reklāma/izkārtne tiek uzkrāsota uz uguns mūra, jāiesniedz ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks sakārtota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei

Reklāmas objekta atrašanās vietas adrese

Objekta, uz kura tiek izvietota reklāma/izkārtne, īpašnieka, pārvaldītāja vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana (īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas)

Datus par reklāmas/izkārtnes devēju – vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, telefons (fiziskām personām); nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefons (juridiskām personām)

Projekta autors (vārds, uzvārds vai komersanta nosaukums, tālrunis)

Reklāmas/izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika utt.)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, ja reklāma/izkārtne tiks izvietota uz Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vai atradīsies kultūras pieminekļu aizsardzības zonā

Uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienojot dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem. Ja objektam nomainīsies īpašnieki vai tiks veiktas citas ar lietu tiesībām saistītas darbības, nekavējoties rakstiski ziņošu Rēzeknes pilsētas Būvvaldei.

   

datums

 

paraksts – fiziskai personai
paraksts, uzvārds, amats – juridiskai personai

   
kontaktpersonas tālrunis  
Pielikums Nr.3


DOKUMENTA REKVIZĪTU ZONA

 

IZVIETOŠANAS ATĻAUJA

Rēzeknē

_________________ Nr._______________

Izvietošanas atļauja Nr._____ derīga līdz 20__.gada ___. _________________

Izdota

 

(pasūtītāja fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa Nr.

 
 

vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr.)

 

reklāmas nesējam, izkārtnei

 

(objekta nosaukums, reklāmas laukuma izmēri reklāmas nesējam)

 
 

(objekta atrašanās vieta, adrese)

 
 

(projekta autors)

Izvietošanas atļauja izdota, pamatojoties uz zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošiem dokumentiem:

 
Būvvaldes atbildīgās amatpersonas 

(paraksts)

Ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. __ "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rēzeknes pilsētā" iepazinos un izvietošanas atļauju saņēmu 20__. gada __. _____________.

Pēc izkārtnes/ reklāmas nesēja termiņa beigām apņemos nojaukt izkārtni/ reklāmas nesēju bez jebkādas kompensācijas, sakārtojot teritoriju.

 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Pielikums Nr.4

 


DOKUMENTA REKVIZĪTU ZONA
 

 

IZKĀRTNES PASE

Nr.

 

(objekta nosaukums, adrese, tālrunis)

 
 

(izkārtnes īpašnieks, tālrunis)

 

 

Izkārtnes fotogrāfija
kopā ar apkārtējo vidi

 


Izkārtnes sastāvs, izmēri 
 
Izkārtnes projekta autors 
 

(vārds, uzvārds, tālrunis)

Izkārtni izgatavoja 
 

(firmas nosaukums, adrese, tālrunis)

  


izkārtne izgatavota atbilstoši apstiprinātajam projektam
 

(datums)

 


Pase izdota un derīga līdz 
    
Būvvaldes atbildīgās amatpersonas (paraksts)

Izkārtnes pase ir derīga, ja izkārtnes izvietošanai saņemta izvietošanas vietas (ēkas, zemes vai cita objekta) īpašnieka atļauja

Pielikums Nr.5

 


DOKUMENTA REKVIZĪTU ZONA


 

 

REKLĀMAS PASE

Nr.

 

(objekta nosaukums, adrese, tālrunis)

 

(reklāmas īpašnieks, tālrunis)

 

 


reklāmas fotogrāfija
kopā ar apkārtējo vidi


 Reklāmas sastāvs, izmēri 
 

Reklāmas projekta autors
 
 

(vārds, uzvārds, tālrunis)

Reklāmu izgatavoja 
 

(firmas nosaukums, adrese, tālrunis)

 

izkārtne izgatavota atbilstoši apstiprinātajam projektam
 

(datums)

 


Pase izdota un derīga līdz 


Būvvaldes atbildīgās amatpersonas 

(paraksts)

Reklāmas pase ir derīga, ja reklāmas izvietošanai saņemta izvietošanas vietas (ēkas, zemes vai cita objekta) īpašnieka atļauja

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 16.04.2010.Stājas spēkā: 12.05.2010.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 11.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
209534
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2014","iso_value":"2014\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-24.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2010","iso_value":"2010\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)