Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 32.§)
Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008.gada programmas 1.1.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu
pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) 2008.gada programmas 1.1.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" (turpmāk – aktivitāte) projektu konkursa organizēšanas kārtību;

1.2. prasības fonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros;

1.3. fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.4. fonda projektu atlases kārtību aktivitātes ietvaros;

1.5. granta līguma slēgšanas kārtību aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt labvēlīgāku, iecietīgāku un pieņemošāku attieksmi uzņēmējas valsts sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem.

3. Aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

3.1. izstrādāta iedzīvotāju informēšanas stratēģija;

3.2. atbilstoši stratēģijai veikti informēšanas pasākumi plašsaziņas līdzekļos (televīzijā, radio), izvietota vides reklāma, plakāti;

3.3. Latvijas iedzīvotāju skaits (bērni, jaunieši, pieaugušie), valsts institūciju speciālisti, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši informāciju.

4. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 14.punktā minētās darbības un izpildot šo noteikumu 3.punktā minētos uzraudzības rādītājus.

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes īstenošanas periods ir no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2010.gada 30.jūnijam. Maksājumus par izdevumiem, kas radušies līdz 2010.gada 30.jūnijam, var veikt līdz granta līgumā noteiktajam projekta gala pārskata iesniegšanas termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.jūlijam.

7. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 7.pantā noteiktos vadošās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Tieslietu ministrija (turpmāk – vadošā iestāde).

8. Fonda projektu atlasē aktivitātes ietvaros ir šādi posmi:

8.1. uzaicinājuma nosūtīšana;

8.2. fonda projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana;

8.3. fonda projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana;

8.4. nosacījumu izpildes vērtēšana, ja fonda projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu;

8.5. granta līguma noslēgšana par fonda projekta ieviešanu.

II. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

9. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā politiku sabiedrības integrācijas jomā un koordinē pilsoniskās sabiedrības attīstību, starpkultūru dialogu un līdzdarbošanos atbalsta sistēmas pilnveidē, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

10. Fonda projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par fonda projekta sagatavošanu, vadību, ieviešanu un fonda projekta rezultātiem.

11. Fonda projektu finansē no fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros fonda finansējums ir 75 procenti no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Kopējais aktivitātē pieejamais finansējums ir 198 456,39 lati, tai skaitā fonda finansējums – 148 842,29 lati un valsts budžeta finansējums – 49 614,10 latu. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem fonda projekta finansēšanai var piesaistīt fonda projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

12. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 198 456,39 lati.

13. Projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 6.punktā minēto termiņu.

14. Projekta ietvaros atbalstāmi šādi pasākumi:

14.1. projekta administrēšana;

14.2. sabiedrības informēšanas stratēģijas izstrāde;

14.3. informatīvās kampaņas plašsaziņas līdzekļos, vides reklāmas un plakāti;

14.4. informatīvās aktivitātes, kurās iesaistīti trešo valstu valstspiederīgie, kas ieradušies Eiropas Savienībā pēdējo piecu gadu laikā;

14.5. fonda projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotajiem fondiem un granta līguma nosacījumiem.

15. Viens fonda projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ierobežotā fonda projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vienu fonda projekta iesniegumu.

16. Lai pretendētu uz fonda finansējumu, fonda projekta iesniedzējs sagatavo un paraksta fonda projekta iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikums).

17. Ja tiek konstatēts, ka fonda projekta iesniedzējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, vadošajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību.

18. Fonda ietvaros ir attiecināmas tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši fonda izmaksu nosacījumiem (2.pielikums). Fonda projekta iesniedzējs sagatavo detalizētu finanšu aprēķinu (3.pielikums), kurā izdevumi atbilst ieņēmumiem. Netiešās izmaksas aktivitātē nepārsniedz 10 % no fonda projekta tiešajām izmaksām.

19. Ja, īstenojot fonda projektu, tiešās izmaksas ir mazākas par fonda projekta iesniegumā paredzētajām, vadošā iestāde pieņem lēmumu par fonda projekta netiešo izmaksu proporcionālu samazinājumu, lai netiešās izmaksas nepārsniegtu šo noteikumu 18.punktā noteikto proporciju no fonda projekta tiešajām izmaksām.

20. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši nodokļu jautājumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

21. Ja fonda projekta budžeta tāmē (4.pielikums) ir paredzētas izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās vai netiešās izmaksas, šo izmaksu segšanai var izmantot tikai fonda projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus. To atspoguļo projekta finansējuma plānā (5.pielikums) un detalizētajā finanšu aprēķinā.

22. Fonda projekta īstenošanas gaitā izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

22.1. radušās, sākot ar dienu, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes īstenošanu;

22.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas vadošās iestādes apstiprinātajā projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstošas finanšu vadības – ekonomiskuma un efektivitātes – principus;

22.3. veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē un nodalītas no pārējām izmaksām;

22.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina maksājumus pamatojošu dokumentu oriģināli;

22.5. attiecībā uz izmaksām nav konstatēti granta līguma, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumi.

23. Neskarot publiskā iepirkuma nosacījumus, līgumus, par summu, kas mazāka par 3 514,02 latiem, var slēgt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu un neizsludinot konkursu.

24. Fonda projekta ietvaros apakšlīgumu summa nedrīkst pārsniegt 40 % no fonda projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis detalizētu rakstisku pamatojumu un vadošā iestāde to atzinusi par pietiekamu.

III. Projekta iesnieguma iesniegšana

25. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu fonda projekta iesniedzējam iesniegt fonda projekta iesniegumu. Ja fonda projekta iesniegums tiek noraidīts, vadošā iestāde var atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu.

26. Uzaicinājumā norāda:

26.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

26.2. aktivitātē pieejamo finansējumu;

26.3. fonda projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

26.4. fonda projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā nosūtīšanai pa pastu vai iesniegšanai personīgi;

26.5. norādi par fonda projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem materiāliem (šiem noteikumiem).

27. Fonda projekta iesniegumu iesniedz vadošajā iestādē līdz uzaicinājumā norādītā termiņa beigām. Fonda projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā termiņa.

28. Fonda projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (6.pielikums) un tās pielikumiem:

28.1. fonda projekta iesniedzēja apliecinājuma;

28.2. fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksta (CV);

28.3. fonda projekta budžeta tāmes;

28.4. fonda projekta finansējuma plāna;

28.5. fonda projekta detalizēta finanšu aprēķina;

28.6. fonda projekta kalendāra plāna (7.pielikums);

28.7. fonda projekta iepirkumu plāna (8.pielikums);

28.8. detalizēta rakstiska pamatojuma, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

28.9. fonda projekta iesniedzēja apliecinātas fonda projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopijas;

28.10. Valsts ieņēmumu dienesta izziņas par to, ka fonda projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) vai fonda projekta iesniedzēja parakstītas piekrišanas vēstules, kurā fonda projekta iesniedzējs pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu;

28.11. izziņas par finanšu līdzekļu piešķiršanu, ja fonda projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, kas nav fonda vai valsts budžeta finansējums saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu.

29. Projekta iesniegumu vadošajā iestādē iesniedz papīra formā divos eksemplāros, kas sagatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

30. Papīra formā iesniegtajam fonda projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

30.1. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ierobežotas atlases fonda projekta iesniegums";

30.2. norāde uz aktivitāti;

30.3. fonda projekta iesniedzēja nosaukums;

30.4. fonda projekta nosaukums.

31. Visus dokumentus (divi eksemplāri papīra formā un elektroniskā versija) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādas ziņas:

31.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

31.2. vadošās iestādes nosaukums un adrese;

31.3. fonda projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

31.4. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ierobežotas atlases fonda projekta iesniegums";

31.5. gada programma, aktivitātes numurs un nosaukums;

31.6. fonda projekta nosaukums.

32. Fonda projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda fonda projekta iesniedzēja nosaukumu, gada programmu, aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta nosaukumu un pievienoto dokumentu sarakstu.

33. Vadošā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā un piešķir tam reģistrācijas numuru.

34. Šo noteikumu 26.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais fonda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad vadošā iestāde pieņem un reģistrē fonda projekta iesniegumu. Fonda projekta iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu:

34.1. ja fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad fonda projekta iesniedzējs iesniedzis vai nosūtījis fonda projekta iesniegumu;

34.2. ja rodas domstarpības, fonda projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir iesniegts pirms fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet vadošajai iestādei jāpamato, ka fonda projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc noteiktā fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

IV. Fonda projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

35. Aktivitātes ietvaros iesniegto fonda projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vadošās iestādes izveidota ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

36. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta fonda projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

37. Komisija var uzsākt fonda projekta iesnieguma vērtēšanu agrāk par uzaicinājumā norādīto termiņu, ja fonda projekta iesniedzējs, kam nosūtīts uzaicinājums, jau iesniedzis fonda projekta iesniegumu.

38. Komisija fonda projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

39. Fonda projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem administratīvajiem kritērijiem:

39.1. fonda projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām un ir uzaicināts iesniegt fonda projekta iesniegumu;

39.2. fonda projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona fonda projekta iesniegumu ir iesniegusi personīgi vai nosūtījusi pa pastu;

39.3. fonda projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

39.4. fonda projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;

39.5. fonda projekta iesniegums ir iesniegts divos cauršūtos (caurauklotos) eksemplāros, ir pievienoti visi pielikumi saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu, kā arī fonda projekta elektroniskā versija elektronisko datu nesējā;

39.6. iesniegtie fonda projektu eksemplāri ir identiski un atbilst projekta iesnieguma elektroniskajai versijai;

39.7. fonda projekta sagatavošanai ir izmantotas šajos noteikumos noteiktās veidlapas;

39.8. fonda projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus ir parakstījušas atbildīgās amatpersonas;

39.9. fonda projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

39.10. fonda projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

39.11. fonda projekta iesnieguma lapas ir numurētas, izņemot pielikumus;

39.12. fonda projekta iesnieguma veidlapā un pievienoto dokumentu veidlapās ir aizpildītas visas uz fonda projekta iesniegumu attiecināmās sadaļas;

39.13. pieprasītais fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi, un ir ievērota finansējuma proporcija;

39.14. fonda finanšu aprēķini, budžeta tāme un finansējuma plāns ir norādīts latos un ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts, izmaksas ir pareizi sadalītas pa budžeta tāmes kodiem;

39.15. fonda projekta budžets ir sabalansēts (izmaksu kopsumma atbilst izdevumu kopsummai), un tā izdevumi nepārsniedz aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu;

39.16. fonda projekta budžeta tāmē un detalizētajā finanšu aprēķinā attiecināmās tiešās un netiešās izmaksas norādītas atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

39.17. ja fonda projekta budžetā paredzētas izmaksas, kas nav attiecināmas atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, norādīts šo izmaksu finansēšanas avots;

39.18. fonda projekta netiešās izmaksas nepārsniedz 10 % no fonda projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms);

39.19. fonda projekta kalendāra plānā paredzēti saprātīgi un pietiekami termiņi pasākumu īstenošanai;

39.20. fonda projekta iesniegumā ir ievēroti fonda teritoriālās darbības ierobežojumi;

39.21. fonda projekta iesniedzējs apliecinājumā norādījis patiesu informāciju;

39.22. fonda projekta iesniegums (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iesniegts vai apstiprināts finansēšanai no cita finanšu avota, izņemot gadījumus, ja pirms iesniegšanas vadošajā iestādē fonda projektu iesniegumu atlasei tas jau noraidīts un fonda projekta iesniedzējs to rakstiski apliecina;

39.23. fonda projekta iepirkumu plāns atbilst publiskos iepirkumus regulējošiem tiesību aktiem un šo noteikumu 23.punktam;

39.24. fonda projekta iepirkumu plāns atbilst fonda projekta pasākumiem, fonda projekta budžeta tāmei un detalizētajam izmaksu aprēķinam, ir pareizi norādītas atsauces uz izmaksu kodiem un budžeta tāmes kodiem.

40. Fonda projekta iesniegumu izvērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

40.1. fonda projekta aprakstā projekta vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

40.1.1. nav definēts – nulle punktu;

40.1.2. ir definēts neskaidri – divi punkti;

40.1.3. ir skaidri definēts – pieci punkti;

40.2. fonda projekts:

40.2.1. neatbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim un nenodrošina šo noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu – nulle punktu;

40.2.2. atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim, bet šo noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu nodrošina daļēji – viens punkts;

40.2.3. atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim un nodrošina šo noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu – pieci punkti;

40.3. fonda projekta ietvaros paredzētās darbības:

40.3.1. neatbilst šo noteikumu 14.punktam – nulle punktu;

40.3.2. atbilst šo noteikumu 14.punktam – pieci punkti;

40.4. fonda projekta iesniegums:

40.4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums – nulle punktu;

40.4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs – trīs punkti;

40.4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda fonda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību – pieci punkti;

40.5. fonda projekta iesniegumā problēma:

40.5.1. nav definēta un pamatota – nulle punktu;

40.5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums – divi punkti;

40.5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums – trīs punkti;

40.5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem – pieci punkti;

40.6. fonda projekta aprakstā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

40.6.1. nav norādīta – nulle punktu;

40.6.2. ir norādīta, taču neskaidri – divi punkti;

40.6.3. ir skaidri norādīta – pieci punkti;

40.7. uzraudzības rādītāji:

40.7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju) – nulle punktu;

40.7.2. sniedz priekšstatu par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme – trīs punkti;

40.7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par fonda projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja) – pieci punkti;

40.8. izvēlētais personāls (ja tas norādīts) un fonda projekta aprakstā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

40.8.1. nav pietiekamas fonda projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā fonda projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām – nulle punktu;

40.8.2. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam fonda projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem – viens punkts;

40.8.3. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam fonda projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem – divi punkti;

40.8.4. ir daļēji pietiekamas fonda projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam fonda projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem – četri punkti;

40.8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest fonda projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam fonda projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem – pieci punkti;

40.9. fonda projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

40.9.1. nav pieejama, un tās nodrošināšana pietiekamā apjomā nav iespējama fonda projekta budžeta ietvaros – nulle punktu;

40.9.2. nav pieejama, taču tā tiks nodrošināta fonda projekta budžeta ietvaros – divi punkti;

40.9.3. ir nodrošināta daļēji, taču fonda projekta budžeta ietvaros kopumā tā tiks nodrošināta – četri punkti;

40.9.4. ir nodrošināta pilnībā – pieci punkti;

40.10. fonda projekta aprakstā plānotā fonda projekta uzraudzība:

40.10.1. nav skaidri definēta – nulle punktu;

40.10.2. ir skaidri definēta – trīs punkti;

40.11. fonda projekta publicitātes pasākumi:

40.11.1. nav definēti – nulle punktu;

40.11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku – viens punkts;

40.11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku – trīs punkti;

40.12. fonda projekta budžetā:

40.12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām – nulle punktu;

40.12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas – trīs punkti;

40.12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim – pieci punkti;

40.13. mērķu sasniegšanai izvēlētie risinājumi:

40.13.1. ir ekonomiski neizdevīgi – nulle punktu;

40.13.2. ir ekonomiski izdevīgi, tomēr atsevišķās pozīcijās izdevīgāki būtu citi risinājumi – trīs punkti;

40.13.3. ir ekonomiski izdevīgi visās pozīcijās – pieci punkti;

40.14. fonda projekts sasniegs:

40.14.1. vienu mērķa grupu sabiedrībā – nulle punktu;

40.14.2. divas mērķa grupas sabiedrībā – divi punkti;

40.14.3. trīs līdz četras mērķa grupas sabiedrībā – četri punkti;

40.14.4. piecas un vairāk mērķa grupas sabiedrībā – seši punkti;

40.15. komunikācijas stratēģiju:

40.15.1. nav paredzēts izstrādāt – nulle punktu;

40.15.2. ir paredzēts izstrādāt – viens punkts;

40.16. fonda projekts piedāvā:

40.16.1. vienu mērķa grupu sasniegšanas veidu – nulle punktu;

40.16.2. vairākus mērķa grupu sasniegšanas veidus – trīs punkti;

40.17. fonda projektā atgriezeniskā saite ar mērķa grupu:

40.17.1. nav nodrošināta – nulle punktu;

40.17.2. ir nodrošināta – viens punkts;

40.18. fonda projekta kalendāra plānā:

40.18.1. nav paredzēts pietiekams laiks izvēlēto iepirkumu veikšanai saskaņā ar iepirkuma plānu – nulle punktu;

40.18.2. ir paredzēts pietiekams laiks izvēlēto iepirkumu veikšanai saskaņā ar iepirkuma plānu – viens punkts.

41. Komisija uzsāk projektu iesniegumu vērtēšanu saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 39.5., 39.6., 39.7., 39.8., 39.9., 39.10., 39.12., 39.21. un 39.22.apakšpunktā minētajam administratīvajam kritērijam, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

42. Komisija turpina vērtēt projekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums kaut vienā šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.9., 40.12., 40.13. un 40.15.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā saņēmis nulle punktu, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka fonda projekta iesniegumu noraidīt.

43. Pēc fonda projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtēšanas saskaita iegūto punktu skaitu.

44. Fonda projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza apstiprināšanai, ja fonda projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanas kritērijos ieguvis vismaz 40 punktu no 78 maksimāli iespējamiem punktiem.

45. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja ir nepieciešami precizējumi kādā no šo noteikumu 39.4., 39.11., 39.13., 39.14., 39.15., 39.16., 39.17., 39.18., 39.19., 39.20., 39.23. vai 39.24.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, šo noteikumu 40.2., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.9., 40.12. vai 40.13.apakšpunktā minētajos kvalitātes kritērijos ir iegūts vairāk nekā nulle punktu, taču nepieciešami precizējumi vai arī nepieciešami precizējumi šo noteikumu 40.3., 40.4., 40.10., 40.11., 40.14., 40.16. un 40.17.apakšpunktā minētajos kritērijos.

46. Komisija sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas procesā iesaistītajām personām, vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidīšanas iemesliem.

47. Vadošā iestāde, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par fonda projekta iesnieguma:

47.1. apstiprināšanu finansēšanai no fonda līdzekļiem un valsts budžeta finansējuma;

47.2. apstiprināšanu ar nosacījumu;

47.3. noraidīšanu finansēšanai no fonda līdzekļiem un valsts budžeta finansējuma.

48. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to fonda projekta iesniedzējam.

49. Lēmumā par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi fonda projekta iesniedzējs nodrošina vadošās iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 10 darbdienas).

50. Komisija 10 darbdienu laikā pēc labojumu un informācijas saņemšanas no fonda projekta iesniedzēja izvērtē to atbilstību šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajā lēmumā ietvertajam nosacījumam. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komisija izvērtējusi nosacījuma izpildi, sagatavo attiecīgu atzinumu. Ja lēmumā ietvertais nosacījums ir izpildīts, vadošā iestāde piecu darbdienu laikā informē fonda projekta iesniedzēju par granta līguma slēgšanas nosacījumiem. Ja lēmumā ietvertais nosacījums nav izpildīts vai nav izpildīts šo noteikumu 49.punktā minētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

V. Fonda projekta īstenošanas nosacījumi

51. Pēc lēmuma pieņemšanas par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vadošā iestāde ar fonda finansējuma saņēmēju noslēdz granta līgumu, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu fonda projekta īstenošanu.

52. Fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz vadošajai iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar granta līgumu.

53. Fonda finansējuma saņēmējs fonda projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā saņemti visi ar fonda projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

54. Grozījumus fonda projektā izdara atbilstoši granta līgumā noteiktajai kārtībai. Nedrīkst grozīt fonda projekta mērķi vai uzraudzības rādītājus.

55. Ja fonda projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi fonda projektā, finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē grozījumu projektu un pamatojumu.

56. Fonda finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā.

57. Vadošā iestāde izbeidz fonda projektu atlasi, neslēdzot granta līgumu, ja visi iesniegtie fonda projektu iesniegumi ir noraidīti saskaņā ar neatbilstību vērtēšanas kritērijiem vai tam ir objektīvs pamatojums (nepārvarama vara, nav pieejami finanšu līdzekļi vai citi specifiski apstākļi, kas liedz īstenot projektu).

58. Fonda finansējuma saņēmējs nodrošina ar fonda projekta īstenošanu saistītās informācijas glabāšanu līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada23. marta noteikumiem Nr.287
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta iesniedzējs apliecina, ka:

1) projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2) iesniedzēja institūcija ir iepazinusies ar visiem fonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā ar īstenošanas termiņiem un fonda izmaksu nosacījumiem, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot. Pieprasītais finansējuma apjoms ir aprēķināts bez kļūdām, un projekta īstenošanas laikā tas nebūs jāprecizē vai jālabo;

3) iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un projekta iesniedzēja institūcija nav slēpusi ar projekta iesniegumu saistītu informāciju. Projekta iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzēja institūcija apzināti vai nolaidības dēļ sniegusi nepatiesas ziņas, tai tiks liegta iespēja saņemt fonda finansējuma atbalstu un vadošā iestāde var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās;

4) projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs un tas neradīs peļņu;

5) projekta iesniedzēja institūcija vismaz astoņus gadus pēc 2008.gada programmas noslēgšanas uzglabās visu ar fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, varēs to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projekta iesniedzēja amatpersonas vai darbinieki nav ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmējuši projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas;

7) projekta iesniedzēja institūcijai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā;

8) projekta iesniedzēja institūcija var nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

9) projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai, kā arī fonda ietvaros īstenojamās prioritātes nav jau īstenotas vai uzsākta to īstenošana no citiem fondiem;

10) projekta iesniedzēja institūcija pilnā apmērā ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus;

11) projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nav starpnieks;

12) projekta ietvaros nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta īstenošanas nav ticis iegādāts ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu un projekta iesniedzēja institūcija projekta īstenošanas gaitā nomātos nekustamos īpašumus izmantos atbilstoši fondu atbilstības nosacījumiem;

13) projekta iesniedzēja institūcija ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

14) tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības ieguldījumu fonda projekta īstenošanā;

15) projekta iesniedzēja institūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs

Vārds, uzvārds
Amats  
Paraksts

Z.v.

Datums un vieta  
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Fonda izmaksu nosacījumi

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Pamatprincipi

1.1. Izdevumi ir attiecināmi, ja tie:

a) atbilst fonda mērķiem;

b) ir veikti to pasākumu ietvaros, kas noteikti šo noteikumu 14.punktā;

c) nepieciešami, lai veiktu projektā ietvertos pasākumus;

d) ir saprātīgi un atbilstoši pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz izdevīgumu un izmaksu lietderību;

e) radušies finansējuma saņēmējam;

f) saistīti ar mērķa grupu – fiziskām personām, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 17.pantu un kuras nesen ieradušās vai atrodas kādas trešās valsts teritorijā un ievēro Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos īpašos pirmsaizbraukšanas pasākumus un noteikumus, tai skaitā tādus, kas attiecas uz spēju integrēties Latvijas sabiedrībā. Mērķa grupā neiekļauj tās fiziskās personas, kuras iesniegušas patvēruma pieteikumu, par ko galīgais lēmums vēl nav pieņemts, kurām ir bēgļa vai alternatīvais statuss vai kurām ir tiesības uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu;

g) radušies saskaņā ar granta līguma nosacījumiem.

1.2. Fonda atbalstītos projektus nevar finansēt no citiem Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts budžeta, kā arī citiem publiskiem un privātiem līdzekļiem.

2. Projekta budžets

2.1. Budžetam jābūt sabalansētam – izmaksu kopsummai jābūt vienādai ar ieņēmumu kopsummu.

2.2. Projekta izmaksas iedala:

a) projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

b) projekta netiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras nav tieši saistītas ar konkrēto projektu;

c) projekta neattiecināmajās izmaksās.

2.3. Projekta izdevumos ieskaita projekta tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas tiek segtas no projekta ieņēmumiem. Projekta ieņēmumos ieskaita Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, finansējuma saņēmēja finansējumu, trešo pušu finansējumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

3. Ieņēmumu un bezpeļņas nosacījums

3.1. Fonds atbalsta bezpeļņas projektus. Ja projekta ieņēmumi, ieskaitot projekta ietvaros radušos ieņēmumus, projekta noslēgumā pārsniedz faktiski veiktos atbilstošos projekta izdevumus, attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā. Visus projekta ieņēmumu avotus reģistrē finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem.

3.2. Projekta ieņēmumus veido finansiālie ieguldījumi, kas projektam piešķirti no fonda, publiskiem vai privātajiem līdzekļiem, ieskaitot finansējuma saņēmēja ieguldījumu, kā arī ieņēmumi, kas iegūti šā pielikuma I nodaļas 4.1.punktā minētajā atbilstības periodā no pārdošanas, nomas, pakalpojumiem, reģistrēšanās nodevām vai citiem līdzīgiem ieņēmumiem.

3.3. Fonda un valsts budžeta finansējuma ieguldījumu no valsts budžeta, piemērojot bezpeļņas principu, aprēķina, no kopējām attiecināmajām izmaksām atņemot trešo personu ieguldījumu, finansējuma saņēmēja ieguldījumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

4. Atbilstības periods

4.1. Maksājumus izdara (izņēmums ir nolietojuma norakstījumi) un attiecīgās izmaksas rodas pēc tā gada 1.janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprināta gada programma. Atbilstības periods ir līdz N1+2 gada 30.jūnijam, kas nozīmē, ka projekta izdevumiem ir jārodas pirms minētā datuma. Maksājumus var veikt arī pēc N1+2 gada 30.jūnija, bet pirms gala ziņojuma iesniegšanas vadošajā iestādē.

Piezīme.

N1 – fonda gada programmas uzsākšanas gads.

5. Izdevumu uzskaite

5.1. Izdevumi atbilst finansējuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem. Tie ir finanšu transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus.

5.2. Izdevumi ir pamatoti ar oficiāliem rēķiniem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar uzskaites dokumentiem vai apliecinošiem dokumentiem, kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība.

5.3. Izdevumi ir identificējami un pārbaudāmi. Tie ir:

a) norādīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites dokumentos;

b) veikti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem un grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši finansējuma saņēmēja izdevumu uzskaites praksei;

c) deklarēti saskaņā ar piemērojamām prasībām nodokļu un sociālās likumdošanas jomā.

5.4. Uzskaites datu glabāšana un apstrāde atbilst normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

5.5. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu analītisku datorizēto grāmatvedības uzskaiti saimnieciskiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

5.6. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama attiecīgo ziņu sniegšanai. Informāciju uzkrāj finansējuma saņēmēja lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā elektronisko datu nesējos.

6. Teritoriālā darbības joma

6.1. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar pamatdokumentā definēto mērķu sasniegšanu.

6.2. Fonda izdevumi atbilst šā pielikuma I nodaļas 1.1.punkta "e" apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem.

6.3. Izdevumi rodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā (izņemot izdevumus par pasākumiem, kuri to fizisko personu izcelsmes valstī, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 17.pantu, tiek veikti pirms izceļošanas un dod viņiem iespēju apgūt integrācijai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, piemēram, profesionālo izglītību, informācijas materiālu izplatīšanu, daudzpusīgus pilsoniskas ievirzes kursus un valodu mācīšanu).

II. Attiecināmo izmaksu kategorijas

1. Tiešās attiecināmās izmaksas

Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu, un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā.

1.1. Personāla izmaksas

"A" Vispārīgie nosacījumi

1.1.1. Personāla izmaksas ir attiecināmas tikai uz tām personām, kurām ir nozīmīga loma projekta īstenošanā, – projekta vadītāji un personas, kas iesaistītas, piemēram, projekta pasākumu plānošanā, pasākumu īstenošanā (vai pārraudzībā), pakalpojumu sniegšanā projekta mērķa grupai. Izmaksas attiecībā uz citiem finansējuma saņēmējiem, kuriem ir tikai atbalsta funkcijas (piemēram, iestādes vadītājs, grāmatvedis, sagādnieks (iepirkumu speciālists), personāla speciālists, informācijas tehnoloģiju speciālists, administratīvais palīgs, projekta asistents, sekretārs), nav attiecināmas kā tiešās attiecināmās izmaksas, un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

1.1.2. Personāla izmaksas apraksta detalizētajā izdevumu aprēķinā, norādot funkcijas, personāla locekļu skaitu un vārdus. Ja personu vārdi vēl nav zināmi vai tos nevar atklāt, projektā sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot nozīmīgas projekta funkcijas vai uzdevumus.

1.1.3. Projektam piešķirtās personāla izmaksas, piemēram, algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas, ir attiecināmas, ja tās nepārsniedz finansējuma saņēmēja atalgojuma shēmas vidējās likmes. Attiecīgos gadījumos var norādīt darba devēja veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nodevas, nodokļi vai maksājumi (jo īpaši algām piemērojamie tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi), kas attiecas uz fonda finansētiem projektiem, uzskatāmi par attiecināmām izmaksām tikai tad, ja tie faktiski radušies tiešajam finansējuma saņēmējam.

"B" Īpašie nosacījumi attiecībā uz valsts struktūru personāla izmaksām

1.1.4. To valsts struktūru personāla izmaksas, kas īsteno projektu, uzskatāmas par attiecināmām tiešajām izmaksām tikai šādos gadījumos:

a) finansējuma saņēmējs personu ir pieņēmis darbā uz līguma pamata, lai īstenotu projektu;

b) persona, ko finansējuma saņēmējs pastāvīgi nodarbina uz nenoteiktu laiku, pilda ar projekta īstenošanu īpaši saistītus uzdevumus kā virsstundu darbu;

c) persona ar organizācijas lēmumu ir norīkota pildīt uzdevumus, kas ir saistīti ar projekta īstenošanu un neietilpst viņas ikdienas darba pienākumos, tādēļ organizācija ir pieņēmusi darbā citu personu, kas aizvieto minēto personu un pilda viņas ikdienas darba pienākumus.

1.2. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

1.2.1. Komandējumu un uzturēšanās izdevumi ir attiecināmās tiešās izmaksas:

a) attiecībā uz finansējuma saņēmēja personālu, kura izmaksas definētas kā attiecināmas šā pielikuma II nodaļas 1.1.apakšnodaļā;

b) pamatotos izņēmuma gadījumos – ja finansējuma saņēmēja personāls atbilstoši šā pielikuma II nodaļas 1.1.apakšnodaļai pilda atbalsta funkcijas;

c) attiecībā uz personām, kas piedalās projekta pasākumos, ja finansējuma saņēmējs var uzrādīt apmeklējuma sarakstus.

1.2.2. Komandējumu izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Atmaksājamo izdevumu likmes nosaka, pamatojoties uz lētāko sabiedriskā transporta veidu, lidojumi ir pieļaujami tikai tad, ja ceļojums ir garāks par 800 km (turp un atpakaļ) vai galamērķis ģeogrāfisku īpatnību dēļ attaisno aviosatiksmes izvēli. Biļetes saglabā. Ja izmanto personisko automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm, kas aprēķinātas saskaņā ar finansējuma saņēmēja izmantotiem noteikumiem.

1.2.3. Uzturēšanās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām vai dienasnaudu. Ja organizācijai ir savas dienasnaudas likmes (uzturēšanās nauda), tās piemēro, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, un organizācijas praksi. Uzturēšanās nauda ietver vietējā transporta (ieskaitot braucienus ar taksometru), nakšņošanas, ēdināšanas, vietējo telefona sakaru un citas papildu izmaksas.

1.3. Aprīkojuma izmaksas

"A" Vispārīgie nosacījumi

1.3.1. Izmaksas par aprīkojuma iegādi ir attiecināmas tikai tad, ja tās ir būtiski nepieciešamas projekta īstenošanai.

1.3.2. Aprīkojums ir nepieciešams projekta īstenošanai. Aprīkojums atbilst normatīvajiem aktiem par konkrēto aprīkojumu un attiecīgajiem standartiem.

1.3.3. Izmaksas par aprīkojuma iegādi tiek attiecinātas, pamatojoties uz pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumiem, īres vai nomas izmaksām.

1.3.4. Izmaksas par ikdienas administratīvo aprīkojumu (piemēram, drukas ierīce, klēpjdators, kopētājs, tālrunis, kabeļi) nav tiešās attiecināmās izmaksas, un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

1.3.5. Izvēli starp īri, nomu vai pirkumu pamato ar vislētāko variantu (finansējuma saņēmējam ir jāsaglabā dokumenti, kas pamato, ka izvēlētais variants ir vislētākais). Ja īre vai noma nav iespējama projekta īstermiņa rakstura dēļ vai aprīkojuma vērtības straujas krišanās dēļ, pirkums ir pieļaujams un nolietojuma norakstījumu izdevumus var uzskatīt par attiecināmiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par nolietojuma norakstījumiem.

"B" Noma un īre

1.3.6. Izdevumi par nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem.

"C" Pirkumi

1.3.7. Ja aprīkojumu pērk pirms projekta īstenošanas vai tā īstenošanas laikā, attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst aprīkojuma izmantošanas laikposmam un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzībām.

1.3.8. Izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas pirkts pirms projekta uzsākšanas, bet kuru izmanto projekta vajadzībām, ir attiecināmas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. Šīs izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.

1.3.9. Aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst parastajai tirgus cenai. Nolietojumu aprēķina saskaņā ar finansējuma saņēmējam piemērojamiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem.

1.3.10. Nolietojuma norakstījumus aprēķina par pilniem mēnešiem, ieskaitot aprīkojuma iegādes mēnesi.

"D" Atsevišķu priekšmetu pirkumi

1.3.11. Atsevišķiem priekšmetiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 1000, visa pirkuma summa ir attiecināmās izmaksas, ja aprīkojums nopirkts projekta īstenošanas pirmajos trijos mēnešos.

1.4. Nekustamais īpašums

"A" Vispārīgie nosacījumi

1.4.1. Nekustamā īpašuma nomas izmaksas ir attiecināmās izmaksas.

1.4.2. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, tam jābūt tādam, lai atbilstu projekta īstenošanas prasībām un attiecīgajām tiesību normām un standartiem.

"B" Noma

1.4.3. Finansējumu nekustamā īpašuma nomai var saņemt, ja pastāv izprotama saikne starp nomu un attiecīgā projekta mērķiem un ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) nekustamais īpašums nav iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

b) nekustamais īpašums izmantojams tikai projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām izmantotajām telpām.

1.5. Palīgmateriāli un vispārīgie pakalpojumi

1.5.1. Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai.

1.5.2. Biroja preču piegādes izmaksas, kā arī visu veidu sīku administratīvo palīgmateriālu piegādes izmaksas, reprezentācijas izmaksas un izmaksas par vispārīgajiem pakalpojumiem (piemēram, tālrunis, internets, pasts, biroja uzkopšana, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, personāla mācības un darbā pieņemšanas izmaksas) nav tiešās attiecināmās izmaksas. Tās ietilpst netiešajās attiecināmajās izmaksās atbilstoši šā pielikuma II nodaļas 2.apakšnodaļai.

1.6. Apakšlīgumi (uzņēmumu līgumi, pakalpojumu līgumi, autorlīgumi un citi līgumi ar darbu izpildītājiem, kuru ietvaros izpildītājs nav tieši padots finansējuma saņēmējam un gūst peļņu)

1.6.1. Finansējuma saņēmējs ir spējīgs pats īstenot projekta pasākumus, tāpēc finansējuma saņēmējs nevar noslēgt apakšlīgumu par projekta īstenošanu. Apakšlīgumu slēgšanas iespēja ir ierobežota, un tā nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot projekta iesniedzēja īpaši pamatotus gadījumus, kad saņemta iepriekšēja vadošās iestādes piekrišana.

1.6.2. Fonda finansējumu nevar saņemt par šādiem apakšlīgumiem:

a) projekta vispārējās pārvaldības uzdevumu apakšlīgumi;

b) apakšlīgumi, kuri palielina projekta izmaksas, taču nerada samērīgu papildu vērtību;

c) apakšlīgumi ar starpniekiem vai konsultantiem, maksājumu nosakot procentuāli no projekta kopējām izmaksām, ja vien fonda finansējuma saņēmējs šāda veida maksājumu nav pamatojis ar veiktā darba vai pakalpojumu faktisko vērtību.

1.6.3. Attiecībā uz apakšlīgumiem finansējuma saņēmējs pieprasa, lai izpildītājs apņemtos revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu nepieciešamo informāciju par apakšlīgumu ietvaros veiktajām darbībām.

1.6.4. Apakšlīgumus norāda detalizētajos finanšu aprēķinos. Ja izmaksas nav ieplānotas detalizētajā finanšu aprēķinā kā apakšlīguma izmaksas, fonda finansējuma saņēmējs apakšlīgumu var slēgt tikai pēc grozījumu saskaņošanas ar vadošo iestādi.

1.7. Izmaksas, kas tieši izriet no nosacījumiem saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu

1.7.1. Izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu ar Eiropas Savienības finansējumu saistītās prasības (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar publicitāti, pārskatāmību, projektu novērtējumu, neatkarīgu revīziju, bankas garantijām, tulkošanas izmaksas), ir tiešās attiecināmās izmaksas (minētās izmaksas iekļaujamas administrēšanas izmaksās).

1.8. Ekspertu pakalpojumi

1.8.1. Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas.

2. Netiešās attiecināmās izmaksas

2.1. Netiešās attiecināmās izmaksas ir to izdevumu kategorija, kas nav noteiktas kā projekta tiešās attiecināmās izmaksas. Fiksētu procentu likmi no kopējā tiešo attiecināmo izmaksu apjoma var attiecināt uz projektu kā netiešās attiecināmās izmaksas, ja tās:

a) ir minimālas;

b) ir paredzētas projekta plānotajā budžetā;

c) neietver izmaksas, kas iekļautas kādā citā budžeta pozīcijā;

d) netiek finansētas no citiem avotiem;

e) nepārsniedz 20 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, savukārt, ja projekts tiek īstenots kā ierobežotas projektu atlases projekts vai projekta apakšlīgumu kopsumma pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija ir līdz 10 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

2.2. Netiešajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut šādus izdevumus:

a) personāla izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās izmaksas saskaņā ar šā pielikuma II nodaļas 1.1.1.punktu;

b) administrācijas un pārvaldības izmaksas, piemēram, šā pielikuma II nodaļas 1.5.2.punktā minētās izmaksas;

c) maksa un nodevas par bankas pakalpojumiem (izņemot bankas garantijas saskaņā ar šā pielikuma II nodaļas 1.7.apakšnodaļu);

d) nekustamā īpašuma amortizācijas un uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar ikdienas administratīvajām darbībām;

e) visas izmaksas, kas ir saistītas ar projektu, bet kurām nav piemērojama šā pielikuma II nodaļas 1.apakšnodaļa.

III. Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

a) pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka viņš nespēj to atgūt;

b) kapitāla peļņa, parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, debeta procenti, ārvalstu valūtas maiņas komisijas maksa un zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ, uzkrājumi zaudējumiem vai iespējamām saistībām nākotnē, procentu maksājumi, apšaubāmi parādi, soda naudas, naudas sodi, finansiālas sankcijas, ar tiesāšanos saistītas izmaksas un pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

c) reprezentācijas izmaksas, kas attiecas tikai uz projekta darbiniekiem. Ir attiecināmas saprātīgas reprezentācijas izmaksas saviesīgiem pasākumiem, ko attaisno projekta veids, piemēram, izmaksas projekta noslēguma pasākumam vai projekta koordinācijas grupas sanāksmēm;

d) izmaksas, ko deklarējis finansējuma saņēmējs un kas attiecas uz citu projektu vai darba programmu, kura saņem Eiropas Savienības finansējumu;

e) zemes iegāde;

f) personāla izmaksas ierēdņiem, kas piedalās projekta īstenošanā, veicot uzdevumus, kuri ietilpst to ikdienas darba pienākumos;

g) ieguldījumi natūrā.

IV. Izmaksas, ko sedz ar piešķirtajiem ieņēmumiem

Pamatotos gadījumos par nacionālā līdzfinansējuma daļu uzskatāms finansējuma saņēmēja un projekta partneru ieguldījums projekta līdzfinansēšanā, kas daļēji var izpausties kā darbs, ko veic šajās struktūrās nodarbinātie un projektā iesaistītie ierēdņi vai darbinieki. Šādos gadījumos minētās izmaksas saskaņā ar šā pielikuma II nodaļas 1.1.apakšnodaļu nav attiecināmas ne kā tiešās, ne arī kā netiešās personāla izmaksas, bet gan kā izmaksas, kuras attiecas uz piešķirtajiem ieņēmumiem. Ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 50 % no nacionālā līdzfinansējuma ieguldījuma. Šādā gadījumā piemēro šādus nosacījumus:

a) valsts ierēdņu vai darbinieku uzdevumi ir saistīti ar projekta īstenošanu un neizriet no attiecīgiem normatīvajos aktos paredzētiem valsts iestādes uzdevumiem;

b) ierēdņi, kuriem ir uzticēts īstenot projektu, ir norīkoti ar oficiālu kompetentas iestādes lēmumu;

c) ieguldījumu vērtību var revidēt, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi ar valsts iestādes grāmatvedības dokumentiem pierādāmās faktiskās izmaksas.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.287
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājsU.Augulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 287Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 15.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59 (4251), 14.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
208003
15.04.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva