Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 41.§)
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 17.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu (turpmāk – eksperts) sertificēšanas kārtību;

1.2. eksperta sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību;

1.3. ekspertu darbības uzraudzības kārtību.

II. Ekspertu sertificēšanas vispārīgie nosacījumi

2. Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents) par tiesībām sniegt atzinumu, kurā izteikts viedoklis vai slēdziens par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1. ir ieguvusi vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vienā no šādām jomām:

2.1.1. bioloģijas jomā;

2.1.2. ģeoloģijas jomā;

2.1.3. ģeogrāfijas jomā;

2.1.4. mežzinātnes jomā;

2.1.5. vides zinātnes jomā;

2.1.6. ķīmijas jomā un akreditētā izglītības iestādē nokārtojusi eksāmenu limnoloģijā. Pretendents, kura iegūtā izglītība atbilst šajā apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, var iegūt sertifikātu par tiesībām sniegt atzinumu, kurā izteikts viedoklis vai slēdziens tikai par biotopu grupu – stāvoši saldūdeņi;

2.2. atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. pēdējo triju gadu laikā ir piedalījusies inventarizācijā vai monitoringā, izvērtējot noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;

2.2.2. pēdējo triju gadu laikā vismaz viena sertificēta eksperta vadībā ir piedalījusies vismaz triju atzinumu sagatavošanā par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;

2.2.3. pēdējo triju gadu laikā ir veikusi pierādāmu zinātnisku darbu bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā saistībā ar noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;

2.3. nav administratīvi sodīta par profesionālās darbības pārkāpumiem;

2.4. pēdējo triju gadu laikā nav sniegusi atzinumus, kuru dēļ radies būtisks kaitējums īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

3. Sertifikātu izsniedz atbilstoši personas profesionālajai pieredzei un profesionālajām zināšanām par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu – zīdītājiem, putniem, abiniekiem un rāpuļiem, bezmugurkaulniekiem, vaskulārajiem augiem, sūnām, aļģēm, ķērpjiem, sēnēm, zivīm, mežiem un virsājiem, purviem, zālājiem, stāvošiem saldūdeņiem, tekošiem saldūdeņiem, jūras piekrasti, iesāļūdeņiem, alām, atsegumiem un kritenēm (sugu un biotopu ekoloģija, sugu un biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības prasības, dabas aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības).

4. Eksperts, kurš saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu un šiem noteikumiem saņēmis profesionālās kvalifikācijas sertifikātu atzinumu sniegšanai par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, ievēro šādas prasības:

4.1. eksperta darbība ir likumīga, profesionāla un ētiska un nerada interešu konfliktu;

4.2. eksperta darbība nerada vai neveicina būtisku kaitējumu īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam;

4.3. eksperts, veicot profesionālos pienākumus, ir atbildīgs par sniegtā atzinuma atbilstību situācijai dabā atzinumā norādītajā teritorijas apsekošanas laikā;

4.4. eksperts viena mēneša laikā pēc atzinuma izsniegšanas iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē minētā atzinuma (atzinums ar kartoshēmu) kopiju elektroniski vai papīra formā;

4.5. eksperts nekavējoties rakstiski ziņo Dabas aizsardzības pārvaldei, ja ir mainījusies kontaktinformācija.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

5. Sertifikātu par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu, Dabas aizsardzības pārvalde ekspertam piešķir uz trim gadiem.

(MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 481 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

III. Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence

7. Sertificēšanu veic Dabas aizsardzības pārvalde.

8. Dabas aizsardzības pārvalde:

8.1. izskata un izvērtē pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu atbilstību noteiktajām prasībām;

8.2. konsultējoties ar nozares institūcijām, profesionālajām asociācijām, biedrībām, nodibinājumiem, izglītības vai zinātniskajām iestādēm vai sertificētiem ekspertiem, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atkārtotu izsniegšanu, anulēšanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu un izsniedz sertifikātu;

8.3. izskata iesniegumus par ekspertu darbības pārkāpumiem un sniedz atzinumu;

8.4. veic ekspertu profesionālās darbības uzraudzību un izvērtē ekspertu profesionālo darbību;

8.5. izveido un uztur ekspertu reģistru;

8.6. izvērtē citus ar sertificēšanu saistītus jautājumus.

IV. Eksperta sertificēšanas kārtība

9. Pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu, kā arī apliecinājumu, ka piekrīt izpildīt sertificēšanas prasības un sniegt nepieciešamo informāciju. Iesniegumā pretendents norāda noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu, un:

9.1. vārdu un uzvārdu;

9.2. personas kodu;

9.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.4. kontaktinformāciju (dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);

9.5. līdzšinējās darbības izklāstu sugu un/vai biotopu aizsardzībā (brīvā formā).

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

10. Iesniegumam pievieno:

10.1. izglītības dokumentu kopijas. Ja persona izglītību ieguvusi citā valstī, papildus ārzemēs iegūtajam izglītību apliecinošajam dokumentam pievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņu par ārzemēs iegūtās profesionālās izglītības atzīšanu Latvijā;

10.2. dzīves gaitas aprakstu (CV), ietverot tajā informāciju par zinātnisko, pētniecisko vai projektos veikto darbu par noteiktām sugu grupām, sugām vai biotopu grupām un pievienojot publikāciju kopijas vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas apliecinājumu;

10.3. nozares institūcijas, profesionālās asociācijas, biedrības, nodibinājuma, izglītības vai zinātniskās iestādes vai sertificēta eksperta rekomendāciju, kura ietver konkrētās personas raksturojumu, kā arī kompetences un profesionālās darbības izvērtējumu;

10.4. profesionālo kvalifikāciju un apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu, apliecību) kopijas;

10.5. šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minēto atzinumu (atzinumi ar kartoshēmu) kopijas.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

11. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tam pievieno šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas, kas apliecinātas ar iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata pretendenta iesniegumu, pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu, rakstiski pamatojot atteikuma iemeslus, ja pretendents neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām vai ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Pārbaudot pretendenta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu autentiskumu, Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības pieprasīt no citām valsts iestādēm un valsts reģistriem to rīcībā esošo informāciju.

14. Lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu pretendentam izsniedz rakstiski piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 481 redakcijā)

15. Dabas aizsardzības pārvalde, pieņemot lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atkārtotu izsniegšanu, anulēšanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu, piecu darbdienu laikā aktualizē informāciju ekspertu reģistrā, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē.

V. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

16. Divu gadu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu) Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības pagarināt sertifikāta termiņu, ja eksperts nav pārkāpis normatīvos aktus dabas aizsardzības un vides aizsardzības jomā un ir ievērotas šo noteikumu 2. un 4.punktā minētās prasības. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu un dokumentus, kas apliecina pretendenta profesionālās kvalifikācijas saglabāšanu (piemēram, dalība kursos, semināros), ja tāda ir veikta un pretendents atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

16.1. veikta zinātniskā darbība vai darbība dabas aizsardzības projektā par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa);

16.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā sniegti atzinumi par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

17. Ja eksperts atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai izbrauc ārpus Latvijas, lai studētu vai strādātu sugu un biotopu aizsardzības jomā, viņš iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu ar lūgumu neanulēt eksperta sertifikātu, ja sertifikāta derīguma termiņa laikā nav ievērotas šo noteikumu 2.4. un 4.4. apakšpunktā minētās prasības. Atsākot pildīt profesionālos pienākumus, persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē dokumentu kopijas, kas apliecina minēto apstākļu esību.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

18. Lai pagarinātu derīguma termiņu sertifikātam par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, iesniegumam pievieno:

18.1. sertifikāta derīguma termiņa laikā sniegto atzinumu (atzinumi ar kartoshēmu) kopijas, izņemot gadījumu, ja tie iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldē atbilstoši šo noteikumu 4.4. apakšpunktam;

18.2. informāciju par sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktajiem darbiem saistībā ar sugu grupām, sugām vai biotopu grupām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas aizsardzības plāns, monitorings);

18.3. informāciju par zinātnisko darbību vai darbību dabas aizsardzības projektā (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa).

(MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 481 redakcijā)

19. Dabas aizsardzības pārvalde izskata pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un izvērtē:

19.1. eksperta darbību, tajā skaitā sniegtos atzinumus, iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa laikā;

19.2. iesniegto dokumentu atbilstību attiecīgajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

20. Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. un 18. punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt (norādot atteikuma pamatojumu). Lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu pretendentam izsniedz rakstiski piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 481 redakcijā)

21. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

VI. Ekspertu darbības uzraudzības un sertifikāta reģistrācijas kārtība

22. Dabas aizsardzības pārvalde izveido un uztur ekspertu reģistru (elektronisko datubāzi). Ekspertu reģistrā norāda:

22.1. sertifikāta numuru;

22.2. noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu;

22.3. eksperta vārdu, uzvārdu;

22.4. eksperta personas kodu;

22.5. eksperta dzīvesvietas vai darbavietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

22.6. eksperta izglītību;

22.7. sertifikāta izsniegšanas datumu;

22.8. ja sertifikāts anulēts, – sertifikāta anulēšanas datumu un iemeslu;

22.9. (svītrots ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481);

22.10. sertifikāta derīguma termiņu.

23. Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē ievieto šādu informāciju:

23.1. eksperta vārds, uzvārds;

23.2. sertifikāta numurs;

23.3. noteikta sugu grupa, sugu vai biotopu grupa, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu;

23.4. sertifikāta derīguma termiņš;

23.5. ja sertifikāts anulēts, – sertifikāta anulēšanas datums;

23.6. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

24. (Svītrots ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

VII. Eksperta sertifikāta anulēšana

25. Ja Dabas aizsardzības pārvalde konstatē, ka eksperts nav ievērojis šo noteikumu 4.punktā (izņemot šo noteikumu 4.5.apakšpunktu) minētās prasības atzinuma sniegšanai par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu anulēt visus konkrētā eksperta sertifikātus un 10 dienu laikā par to rakstiski paziņo attiecīgajam ekspertam, kā arī izdara izmaiņas ekspertu reģistrā un Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē publicētajā informācijā.

26. Dabas aizsardzības pārvalde sertifikātu anulē, ja:

26.1. pēc sertifikāta piešķiršanas saņemta informācija, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur informāciju, kas neatbilst faktiskajai situācijai, vai pretendents institūcijai ir sniedzis nepatiesas ziņas vai citādi maldinājis;

26.2. eksperts pēc sertifikāta saņemšanas ir krimināli sodīts par pārkāpumiem, kas radušies profesionālās darbības rezultātā;

26.3. eksperts pārkāpis ar dabas aizsardzību un vides aizsardzību saistītos normatīvos aktus un pārkāpums ir pierādīts;

26.4. eksperta darbība ir radījusi vai varēja radīt kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un tas ir pierādīts;

26.5. eksperts sertifikāta derīguma termiņa laikā, veicot profesionālo darbību, ir atkārtoti administratīvi sodīts.

27. Ekspertam, kura sertifikāts ir anulēts, atļauts piedalīties atkārtotā sertificēšanā ne agrāk kā pēc diviem gadiem no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu.

VIII. Apstrīdēšanas kārtība

28. Persona, kuras tiesiskās intereses tiek aizskartas ar Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvo aktu vai faktisko rīcību, var attiecīgo aktu vai faktisko rīcību apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

29. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.267
Sertifikāta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 481)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 31.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 30.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207284
{"selected":{"value":"19.08.2017","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2010","iso_value":"2010\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2010.-18.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"