Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.45

Rīgā 2010.gada 19.janvārī (prot. Nr.4 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr.; 2005, 68.nr.; 2007, 99.nr.; 2008, 150.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "Valsts būvinspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "ārkārtas tehniskā pārbaude" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ārpuskārtas tehniskā pārbaude" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.punktā vārdus "Latvijas standarts" ar vārdiem "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kuru var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk − piemērojamie standarti)."

4. Izteikt 5.1 1. un 5.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1 1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, kā arī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā apliecinājusi inspicēšanas institūcijas kompetenci atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem;

5.1 2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā."

5. Izteikt 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas novērtējis inspicēšanas institūcijas kompetenci, regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 5.1 punktā noteiktajām prasībām."

6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Spiedieniekārtu kompleksa izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un tehnisko uzraudzību saskaņā ar šiem noteikumiem un piemērojamo standartu prasībām nodrošina spiedieniekārtu kompleksa valdītājs (turpmāk - valdītājs).''

7. Svītrot 6.1 punktu.

8. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Katram spiedieniekārtu kompleksam nepieciešama pase valsts valodā (pielikums). Pasi konkrētam spiedieniekārtu kompleksam izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot spiedieniekārtu kompleksa reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

9. Pārdodot, dāvinot vai citādi nododot spiedieniekārtu kompleksu citam īpašniekam, nodod arī šo noteikumu 14.punktā noteikto spiedieniekārtu kompleksa lietošanas dokumentāciju."

9. Svītrot 10.punkta ievaddaļā vārdus "montāžas un".

10. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Spiedieniekārtu kompleksa valdītājam aizliegts lietot spiedieniekārtu kompleksu, ja:

11.1. nav šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu vai tie netiek uzturēti atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

11.2. šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes;

11.3. nav norīkots atbildīgais speciālists un nodrošināts pietiekams personāla skaits spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai;

11.4. spiedieniekārtas komplekss un tā aprīkojums ir bojāts."

11. Papildināt 13.1.apakšpunktu aiz vārdiem "apmācīts un instruēts" ar vārdiem "par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu".

12. Izteikt 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai izstrādāt, apstiprināt un aktualizēt apkalpojošā personāla darba instrukcijas;".

13. Svītrot 14.2.apakšpunktā vārdus "un montāžas".

14. Izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas žurnālu, kurā tiek norādīti dati par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām pārbaudēm."

15. Svītrot 15.7.apakšpunktu.

16. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Spiedieniekārtu kompleksu novieto saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukcijām un projektu, kas izstrādāts būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

17. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ja apakšzemes spiedieniekārtu kompleksā uzglabā vielas, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, tās aizsargā pret koroziju un klaidstrāvām. Spiedieniekārtu kompleksu novieto tā, lai nodrošinātu pieeju spiedieniekārtu kompleksu noslēdzošajām ierīcēm.''

18. Svītrot 29.2.apakšpunktā vārdus "īpaši attiecībā uz maksimāli un minimāli pieļaujamo šķidruma līmeni".

19. Svītrot 30.3.apakšpunktā vārdus "un rezultātus pievieno vai ieraksta spiedieniekārtu kompleksa pasē".

20. Svītrot 31.3.apakšpunktu.

21. Svītrot 33.2.apakšpunktu.

22. Svītrot 33.4.apakšpunktā vārdus "un rezultātus ieraksta spiedieniekārtu kompleksa pasē vai pievieno tai".

23. Svītrot 35.punktā vārdus "(zīmju augstums ir ne mazāks par 50 mm)".

24. Svītrot 36.1 punktā vārdus "remonta vai".

25. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Visus datus par spiedieniekārtu kompleksa remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē spiedieniekārtu kompleksa lietošanas žurnālā."

26. Izteikt 43.2 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2 1. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas dokumentācijā norādīto spiedieniekārtu kompleksu raksturojošo tehnisko parametru atbilstības pārbaudi attiecībā pret spiedieniekārtu kompleksa faktiskajiem parametriem;".

27. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 43.1 punktā noteiktās spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic inspicēšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu un piemērojamo standartu prasībām.''

28. Izteikt 46.punkta ievaddaļu un 46.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46. Spiedieniekārtu kompleksa valdītāja pienākums ir nodrošināt visā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas laikā šādas kārtējās tehniskās pārbaudes:

46.1. ārējo tehnisko pārbaudi - ne retāk kā reizi 12 mēnešos;".

29. Svītrot 56.2.apakšpunktā vārdus "remonta, pēc".

30. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par spiedieniekārtu kompleksu bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz spiedieniekārtu kompleksa valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pārbaudes dienas."

31. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Ja spiedieniekārtu komplekss pēc atkārtotās pārbaudes neatbilst šo noteikumu prasībām vai arī apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai vidi, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina spiedieniekārtas kompleksa valdītāju un paziņo:

65.1. ja apdraudēta vide - Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Valsts vides dienestam;

65.2. ja apdraudēta nodarbināto drošība - Valsts darba inspekcijai;

65.3. ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam."

32. Izteikt 65.3 punktu šādā redakcijā:

"65.3 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību un kontroli to lietošanas laikā, ir tiesīgs:

65.3 1. administratīvi sodīt par spiedieniekārtu kompleksu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

65.3 2. aizliegt lietot spiedieniekārtu kompleksu, ja tam nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā."

33. Izteikt 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Spiedieniekārtu kompleksu pases, kas sastādītas spiedieniekārtu kompleksiem, kuri jau ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgā spiedieniekārtu kompleksa pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām."

34. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.518

Spiedieniekārtu kompleksa pases paraugs

Nr.p.k.

Bīstamās iekārtas nosaukums

Spiedieniekārtu komplekss

1. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā  
2. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā  
3. Spiedieniekārtu kompleksa valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds  
4. Spiedieniekārtu kompleksa valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods  
5. Spiedieniekārtu kompleksa valdītāja adrese  
6. Bīstamās iekārtas atrašanās vieta (adrese)  
7. Bīstamās iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads  
8. Ražotājs un montāžas organizācija  
9. Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs  
10. Plūstošās vielas grupa  
11. Maksimāli pieļaujamais spiediens (bar)  
12. Maksimāli pieļaujamā temperatūra (°C)  
13. Spiedieniekārtu kompleksa tilpums (l)  
14. Spiedieniekārtu kompleksa jauda (MW)  
15. Tehniskās pārbaudes veidi un to periodiskums  
16. Īpašie nosacījumi  
17. Cita informācija  
18. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds  
19. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

''


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 45Pieņemts: 19.01.2010.Stājas spēkā: 23.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 22.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
204007
23.01.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"