Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 864 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1517

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 86.§)
Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6. panta trešo un ceturto daļu, 15. panta pirmo daļu, 16. panta pirmo daļu un 17. panta pirmo un otro daļu
(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā; norādes jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2018., sk. grozījumu 2. punktu)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ģimenes valsts pabalsta (turpmāk – pabalsts), piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti (turpmāk abas kopā – piemaksa) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 787; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Pabalstu piešķir:

2.1. vienam no bērna vecākiem – no bērna viena gada vecuma sasniegšanas dienas;

2.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam – no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu;

2.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, – no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu.

2.1 Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu piešķir:

2.1 1. vienam no bērna vecākiem, kurš audzina divus un vairāk bērnus vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecuma sasniegšanas dienai;

2.1 2. bērna aizbildnim vai adoptētājam – no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu un persona audzina vēl vismaz vienu bērnu vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecuma sasniegšanas dienai;

2.1 3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, – no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu un persona audzina vēl vismaz vienu bērnu vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecuma sasniegšanas dienai.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2018., sk. grozījumu 2. punktu)  

3. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķir:

3.1. vienam no bērna vecākiem – no dienas, kad noteikts bērna ar invaliditāti statuss;

3.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam – no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērnam ar invaliditāti statuss bijis noteikts agrāk;

3.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, – no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 779; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 787; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Nosakot pabalsta apmēru par otro bērnu un nākamajiem bērniem ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

5. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu un piemaksu neizmaksā:

5.1. par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

5.2. par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

5.3. par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.431)

6. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā neieskaita:

6.1. bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

6.2. aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;

6.3. pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.431)

II. Pabalsta un piemaksas apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

7. Pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.431)

7.1 Par otro bērnu pabalsta apmērs ir 2 reizes, par trešo bērnu – 3 reizes, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

7.2 Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu ir 10 euro mēnesī par diviem bērniem un 66 euro mēnesī par trim bērniem. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 euro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

8. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērs ir 106,72 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.431; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 779; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 787; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Pabalsta un piemaksas apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām.

III. Pabalsta un piemaksas piešķiršana

10. Lai saņemtu pabalstu un piemaksu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

10.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

10.1.1. pabalsta un piemaksas pieprasītāja:

10.1.1.1. vārds, uzvārds;

10.1.1.2. personas kods;

10.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

10.1.1.4. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts);

10.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

10.1.2. norāde, ka tiek pieprasīts pabalsts un piemaksa;

10.1.3. bērna:

10.1.3.1. vārds, uzvārds;

10.1.3.2. personas kods;

10.1.4. ja kādam no bērna vecākiem vai citai personai, kas pieprasa pabalstu un piemaksu, dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, par minēto personu papildus norāda šādas ziņas:

10.1.4.1. vārds, uzvārds;

10.1.4.2. personas kods;

10.1.4.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

10.1.4.4. faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

10.1.4.5. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

10.1.4.6. nodarbinātības sākuma un beigu datums;

10.1.4.7. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;

10.1.4.8. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;

10.1.4.9. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs;

10.1.5. pieprasījumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

10.2. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja bērns mācās ārvalsts izglītības iestādē. Izziņu uzrāda, bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15.septembrim.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.422 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 779; 10.1.1.4. apakšpunktā minētais regulējums attiecībā uz oficiālās elektroniskās adreses lietošanu stājas spēkā 01.06.2018., sk. 31. punktu)

10.1 Šo noteikumu 10. punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī portālā www.latvija.lv, elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, bet, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad ar elektroniskā pasta starpniecību, vai nosūtīt pa pastu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz oficiālās elektroniskās adreses lietošanu stājas spēkā 01.06.2018., sk. 31. punktu)

10.2 Pabalsta un piemaksas pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.422 redakcijā)

10.3 Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka bērns mācās ārvalsts vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, pielīdzina Latvijā izsniegtai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

10.31. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē;

10.32. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu;

10.33. persona, kurai izsniegts ārvalsts izglītības iestādes dokuments, ir ievērojusi normatīvos aktus par dokumentu legalizāciju.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.422 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.422)

12. Ja pabalsta un piemaksas pieprasītājs ir:

12.1. aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par aizbildnības nodibināšanu iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu;

12.2. adoptētājs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par adopcijas apstiprināšanu iesniedz tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par adopcijas apstiprināšanu;

12.3. persona, kura faktiski audzina bērnu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par pabalsta un piemaksas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par pabalsta un piemaksas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.422)

13. Bāriņtiesa vai tiesa ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa, adoptētāja vai tās personas deklarētajai dzīvesvietai, kura faktiski audzina bērnu.

13.1 Ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts un piemaksa, ievietots valsts, pašvaldības vai privātajā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, bāriņtiesa, valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde triju darbdienu laikā pēc bērna ievietošanas attiecīgajā iestādē vai audžuģimenē paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta un piemaksas pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.422 redakcijā)

14. Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija reizi divās nedēļās informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Izglītības un zinātnes ministrija nesniedz informāciju par bērniem no kalendāra gada 31.maija līdz 1.septembrim, izņemot informāciju par izlaiduma klasēs izglītojamiem, kuri iegūst vidējo izglītību. Šo informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz kalendāra gada jūnijā.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 779)

15. Dokumentus par pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

16. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu un piemaksu:

16.1. ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta un piemaksas piešķiršanas nosacījumiem;

16.2. ja pabalsta pieprasītājs neiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā visus šajos noteikumos paredzētos dokumentus. Par dokumentu iesniegšanu izdara atzīmi personas pieprasījumā par pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.422)

IV. Pabalsta un piemaksas izmaksa

17. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas.

18. Pabalstu un piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

19. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pabalstu izmaksā, ja bērns starplaikos starp uzturēšanos valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē bijis vecāku apgādībā ilgāk par mēnesi un to apliecina valsts, pašvaldības vai privātās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes informācija. Informāciju par bērnu valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde rakstiski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

20. Ja šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētā izziņa vai šo noteikumu 14.punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs izglītojamiem, kuri iegūst vidējo izglītību, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1. jūliju. Pēc elektroniski vai papīra formā sniegtās informācijas saņemšanas par bērna mācību pārtraukšanu pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr. 422; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 779)

21. Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētās izziņas vai šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas iesniegšanas. Neizmaksāto pabalstu summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.422)

22. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

23. Ja persona tai piešķirto pabalstu un piemaksu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā par visu pagājušo laikposmu, par kuru personai bija jāsaņem pabalsts vai piemaksa.

24. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

25. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta un piemaksas piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta un piemaksas izmaksas pārtraukšanas termiņš).

V. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumus Nr.1176 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166.nr.).

27. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš nav sasniedzis viena gada vecumu, ja bērns piedzimis līdz 2010.gada 2.maijam.

28. Lai saņemtu pabalstu par bērnu, kas piedzimis līdz 2010.gada 2.maijam, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

29. Ja bērns ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un šo noteikumu 14.punktā minētā informācija par bērnu nav iesniegta elektroniski, līdz 2010.gada 31.oktobrim pabalsta pieprasītājs iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu papīra formā.

30. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

31. Šo noteikumu 10.1.1.4. apakšpunktā un 10.punktā minētais regulējums attiecībā uz oficiālās elektroniskās adreses lietošanu stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 787)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1517Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202676
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2020","iso_value":"2020\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2020.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-15.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"